ESF projekt Politika stárnutí na krajích

Projekt na podporu a rozšíření politiky přípravy na stárnutí napříč ČR, 2017–2020

Cílem projektu je začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících strategických a rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat plnění těchto agend v praxi. Výstupem projektu bude nový strategický dokument na léta 2018–2022. Aktivity projektu podporují pozitivní stárnutí a rozvoj seniorských politik na úrovni jednotlivých krajů. Dále pak tvorbu koncepcí seniorské politiky v jednotlivých krajích. Součástí projektu je také mezinárodní spolupráce a sdílení dobré praxe.

Mezi klíčové aktivity projektu patří:

1. Pilotní ověření regionální sítě koordinačních a poradenských míst politiky stárnutí

Ve všech krajích ČR působí jednotliví koordinátoři, nabízejí poradenství jak pro seniory a jejich rodiny, tak pro místní a krajskou samosprávu. Zároveň se podílejí na vytváření regionální platformy, která se skládá nejen ze zástupců krajských úřadů a obcí, ale také ze zástupců sociálních odborů, pracovníků prevence z řad policie a hasičů, neziskových organizací, odborníků a dalších relevantních aktérů v daném kraji.

2. Zpracování odborných analýz

Cílem je vytvoření odborných analýz, ze kterých bude regionální platforma čerpat podklady pro tvorbu koncepcí v jednotlivých krajích regionální, tj. krajské sítě.

3. Zpracování národní strategie přípravy na stárnutí pro období 2018–2022

Tato strategie by měla navazovat na Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Zároveň by mělo dojít k aktualizaci, případně vytvoření krajských koncepcí politiky stárnutí v souladu s tou celostátní.

4. Mezinárodní spolupráce

Cílem této aktivity je sbírání příkladů dobré praxe, kterou by bylo možné přenést do českého prostředí. Součástí této aktivity je i pořádání pravidelných mezinárodních konferencí k Mezinárodnímu dni seniorů, který připadá na 1. října.

5. Osvěta, publicita, mainstreaming

Aktivita je zaměřena na realizaci informačních kampaní pro odbornou i širokou veřejnost, osvětové kampaně spojené s propagací národní strategie přípravy na stárnutí, regionální sítě koordinačních a poradenských míst politiky stárnutí.

6. Evaluace

7. Řízení a administrace projektu

__________________________________________________

Operační program: OP Zaměstnanost

Harmonogram realizace: 1. 1. 2017–31. 12. 2020

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207

Kontakt: jana.fleglova@mpsv.cz


. . . . .  . . . . .