ESF projekt Politika stárnutí na krajích

Iniciátorem projektu „Senioři v krajích“ – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Realizace projektu je na období od roku 2017 do konce roku 2022. Projekt se koná na podporu a rozšíření politiky přípravy na stárnutí napříč ČR. Cílem projektu bylo začlenit agendu přípravy na stárnutí do stávajících strategických a rozvojových dokumentů krajů a zároveň napomáhat jejich plnění. Aktuálně činnost projektu v krajích byla ukončena k 30. 6. 2022 a projektový tým v omezeném složení pokračuje na dokončení plánovaných analýz a odborných studií.

O co usiloval projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň?

Projekt usiloval o systémovou a metodickou podporu rozvoje aktivit zaměřených na institucionální zajištění politiky přípravy na stárnutí na národní, krajské a místní úrovni v návaznosti na strategický dokument Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013–2017. Navazujícím dokumentem je Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025. Ke stažení, zde.

Jaké problémy projekt řeší?

Projekt reaguje na výzvy spojené s postupnou proměnou demografické struktury obyvatelstva ČR, kterou lze stručně charakterizovat zrychleným stárnutím populace, tj. zvyšováním počtu osob v seniorském věku při postupném úbytku osob v produktivním věku a poklesu počtu dětí.

Co bylo cílem projektu?

Cílem projektu bylo především formulace tezí státní sociální politiky v oblasti přípravy na stárnutí a (zejména metodická) podpora její implementace na úroveň vyšších územně samosprávných celků a následně na úroveň samosprávy, která je svou působností nejblíže občanům.

Studie, analýzy a výstupy projektu, zde.

Jak je projekt financován?

Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207

Nač se projekt zaměřuje ve svém prodloužení?

Do 2. poloviny roku 2022 projekt vstoupil v omezeném personálním osazení. Krajští koordinátoři svou činnost ukončili k 30. 6. 2022 a projektový tým se aktuálně zaměřil na dokončení zadané analýzy a metodickou podporu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v oblasti politiky stárnutí. Posledním výstupem, který je očekáván, je zpracování Komparativní analýzy systému pojištění Pflegeversicherung v Německu. Na základě této analýzy bude zároveň ministerstvu zpracován souhrn doporučení k systémovému řešení financování dlouhodobé péče v sociálních službách ČR.

Aktuální kontakty:

Mgr. Bohumila Anna Eisenhammer, DiS.

Gestor projektu

 

Kontaktní adresa:

Na Maninách 876/7, 4.patro

170 00 Praha 7

Mobil: 770 169 128

E-mail: bohumila.eisenhammer@mpsv.cz

 

Mgr. Jana Fröhlichová

Odborný garant (Analýzy a studie)

Mobil: 728 483 919

E-mail: jana.frohlichova@mpsv.cz

 

David Peltán, DiS.

PR & fotograf

E-mail: david.peltan@mpsv.cz

Webové stránky projektu

Pokud Vám unikla nějaká naše akce, chcete si ji připomenout, zavzpomínat, nebo se jí pochlubit přátelům či rodině?

Můžete najít veškeré informace a fotografie, zde a také má projekt svůj kanál na síti YouTube a profil na síti Facebook.

. . . . .  . . . . . 

Poslední aktualizace: 9. 8. 2022