Dotační výzva pro rok 2023

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let)

pro rok 2023

č. j. MPSV-2022/232695-213

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též „MPSV“, „poskytovatel“) vyhlašuje dotační výzvu (č. j. MPSV/232695-213) (dále „výzva“) k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023 (dále jen „dotace“).

Dotace dle této výzvy je poskytována v souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a za podmínek stanovených Metodikou mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let), která byla vydána jako příloha příkazu ministra č. 23/2022 dne 12. 9. 2022 ve znění pozdějších dodatků (dále „Metodika dotačního titulu“, „Metodika“).

Dotační titul je připraven v rámci širší spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která na území České republiky napomáhá v reakci na uprchlickou krizi způsobenou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, zejména v oblasti ochrany dětí.  MPSV a organizace UNICEF se zavázali ke vzájemné spolupráci směřující do těch oblastí podpory, které zajistí ukrajinským dětem a rodinám přístup k integrovaným, multidisciplinárním a adekvátně financovaným komunitním a rodinným ochranným službám, péči v raném dětství, sociální ochraně atd. 

Pro účely tohoto dotačního titulu daruje organizace UNICEF MPSV finanční prostředky ve výši 24,3 mil. Kč pro roky 2022 a 2023.

V dotační výzvě pro rok 2023 je na stanovený účel alokována celková částka 18,7 mil.  Kč. 

Termín pro předložení žádostí o dotaci je 6. 2. 2023.

Plný text dotační výzvy je umístěn pod odkazem níže jako dokument PDF.

KONTAKTY

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor 26

Na Poříčním právu 1/376,

128 01 Praha 2

 • Datová schránka ID: sc9aavg

PŘÍLOHY DOTAČNÍ VÝZVY

 1. Plný text dotační výzvy 2023 (290.36 kB)
 2. Metodika dotačního titulu (aktualizace pro rok 2023, příloha příkazu ministra č. 23/2022 ve znění dodatku č. 1) (376.74 kB)
 3. Formulář žádosti o dotaci (formulář) (34.62 kB)
 4. Přílohy žádosti o dotaci 1 – popis projektu, rozpočet (formuláře) (23.93 kB)
 5. Přílohy žádosti o dotaci 2 – zpráva a vyúčtování_prosinec 2022 (32.71 kB)
 6. Příloha žádosti o dotaci – Čestné prohlášení (bezdlužnost, trestní stíhání, insolvence) (formulář) (19.86 kB)
 7. Monitorovací formuláře (monitorovací list a ident. list rodiny) (formuláře) (29.43 kB)
 8. Monitorovací formuláře – identifikační list rodiny (PDF k tisku) (677.65 kB)
 9. Závěrečná zpráva – 6 x formulář (titulní strana, zpráva o realizaci, přehled indikátorů, přehled čerpání – vyúčtování, formulář finančního vypořádání) (formuláře) (31.8 kB)
 10. Měsíční výkaz o dosažených indikátorech (formulář) (12.2 kB)

Datum zveřejnění dotační výzvy: 30. 12. 2022