Dotační výzva pro rok 2022

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let)

pro rok 2022

č. j. MPSV-2022/149932-213

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též „MPSV“, „poskytovatel“) vyhlašuje dotační výzvu (č. j. MPSV-149932-213) (dále „výzva“) k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) (dále jen „dotace“).

Dotace dle této výzvy je poskytována v souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a za podmínek stanovených Metodikou mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let), která byla vydána jako příkaz ministra č. 23/2022 dne 12. 9. 2022 (dále „Metodika dotačního titulu“, „Metodika“).

I. Úvod

MPSV po celou dobu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině monitoruje situaci občanů z Ukrajiny a jejich rodin a zároveň s tím i reflektuje ekonomicky nepříznivý dopad na neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace, které poskytují těmto rodinám a dětem služby a aktivity. Podpora občanů a rodin z Ukrajiny prchajících před ozbrojeným konfliktem v aktuálně nepříznivé životní situaci je jednou z mnoha priorit MPSV. Z tohoto důvodu připravil rezort mimořádné dotační řízení ke vzniku a k podpoře dočasných aktivit center pro rodiny s dětmi, zejména ve věku od 0 do 6 let (dále také “centra“), na podporu adaptace rodin a jejich ukotvení ve společnosti po příchodu z Ukrajiny a integraci na trh práce.

Dotační titul je připraven v rámci širší spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která na území České republiky napomáhá v reakci na uprchlickou krizi způsobenou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, zejména v oblasti ochrany dětí.  MPSV a organizace UNICEF se zavázali ke vzájemné spolupráci směřující do těch oblastí podpory, které zajistí ukrajinským dětem a rodinám přístup k integrovaným, multidisciplinárním a adekvátně financovaným komunitním a rodinným ochranným službám, péči v raném dětství, sociální ochraně atd.

Pro účely tohoto dotačního titulu daruje organizace UNICEF MPSV finanční prostředky ve výši 24,3 mil. Kč pro roky 2022 a 2023.

V dotační výzvě pro rok 2022 je na stanovený účel alokována celková částka 12 000 000 Kč.

II. Účel dotace a podmínky dotační výzvy

1. Cíl dotačního řízení a účel dotace

Cílem vyhlašovaného dotačního řízení je podpora služeb pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let), na které se vztahují podmínky cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana.

Podporované služby mají preventivní, integrační a podpůrný charakter, mají posilovat adaptaci rodin a dětí v nových podmínkách po příchodu do ČR, ukotvení a orientaci ve společnosti, rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy i vztahy v komunitě, podporovat rodiny v péči o děti, v jejich výchově a pomoci s uplatněním na trhu práce při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení rizikových situací v rodině, řešit krizové situace v rodině, zajistit pomoc s hlídáním dětí, v neposlední řadě seznámit se se základy českého jazyka.

2. Oprávnění žadatelé

2.1 Oprávněnými žadateli o mimořádnou dotaci související s provozem center jsou nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, registrované církve, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, spolky, ústavy, nadace), obce a jejich příspěvkové organizace, kraje a jejich příspěvkové organizace. Žadatel, který je neziskovou organizací, musí působit v prorodinné oblasti, v oblasti integrace cizinců či práce s menšinami prokazatelně alespoň jeden rok (musí být zakotveno ve stanovách/zřizovací listině).1

2.2 Z okruhu oprávněných žadatelů je vyjmuta organizace, proti jejímuž statutárnímu orgánu nebo jakémukoli jejímu členovi je zahájeno nebo vedeno trestní řízení, nebo byl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku.

2.3 Z okruhu oprávněných žadatelů je vyjmuta organizace, která má ke dni podání žádosti o dotaci evidované dluhy po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy (orgánu sociálního zabezpečení, celnímu úřadu a místně příslušnému finančnímu úřadu) a zdravotním pojišťovnám nebo je proti ní vedeno exekuční nebo insolvenční řízení.

3. Věcné zaměření dotační výzvy pro rok 2022

3.1 Podporovaná témata a aktivity zaměřené na rodiny a děti z Ukrajiny v roce 2022:

 1. aktivity zaměřené na osvětu a podporu prevence krizových situací v rodině;
 2. aktivity zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí, zkvalitňování vztahů v rodině i komunitě;
 3. aktivity zaměřené na specifické potřeby uprchlických rodin a dětí z Ukrajiny;
 4. aktivity zaměřené na specifické potřeby a integraci romských uprchlických rodin a dětí z Ukrajiny;
 5. aktivity na podporu ohrožených dětí bez rodiny;
 6. aktivity zaměřené na podporu orientace v české společnosti, komunikace v českém jazyce a seznámení s kulturou České republiky;
 7. provozování herních, zájmových či volnočasových aktivit pro děti;
 8. péče o děti ve věku 0 - 6 let (včetně) při aktivitách centra i činnostech mimo něj, kterých se rodiče, nebo osoby, které mají dítě v péči, nemohou účastnit spolu s dětmi (podporována bude péče o děti ve věku 0 - 6 let zajišťovaná klientům v rozsahu min. 10 hodin týdně2);
 9. poskytování základního individuálního odborného poradenství3;
 10. zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi a pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami (psycholog, zdravotničtí specialisté, sociální pracovník, právní poradenství, finanční poradenství apod.);
 11. doprovázení po úřadech, zdravotnických a sociálních zařízeních, vzdělávacích a dalších institucích, kde rodiny s dětmi z Ukrajiny potřebují zajistit nezbytné záležitosti (včetně případného zajištění tlumočení);
 12. interaktivní semináře, kurzy, videotréninky, další tréninkové aktivity, workshopy, besedy, diskusní skupiny apod. zaměřené na podporu a integraci uprchlických rodin;
 13. organizování a vedení svépomocných skupin zaměřených na podporu a integraci uprchlických rodin.

3.2 Období realizace podporovaných aktivit a časová způsobilost výdajů

V dotační výzvě pro rok 2022 budou podpořeny aktivity realizované v období od 1. června do 30. listopadu 2022 a současně časově způsobilé jsou výdaje, které byly uskutečněny od 1. června do 30. listopadu 2022.

Z dotace tak lze podpořit aktivity:

 1. jejichž realizace byla zahájena i ukončena před vyhlášením dotační výzvy, to však pouze za podmínky, že podporované činnosti byly poskytovány v období od 1. 6. do data vyhlášení dotační výzvy alespoň 30 kalendářních dní a trvaly alespoň do 5. srpna 2022.
  • Např. organizace od začátku března do 15. srpna 2022 realizovala činnosti spadající pod podporované aktivity podle bodu 3.1 výše. Z dotace mohou být hrazeny výdaje související s těmito aktivitami realizované od 1. 6. do 15. 8. 2022.
 2. jejichž realizace byla zahájena před vyhlášením dotační výzvy a trvají i po vyhlášení dotační výzvy.
  • Např. organizace realizuje podporovanou aktivitu od dubna 2022 a v její realizaci pokračuje i po vyhlášení dotační výzvy. Z dotace mohou být hrazeny výdaje související s touto aktivitou od 1. 6. do jejich ukončení, nejpozději do 30. 11. 2022.
 3. jejichž realizace bude zahájena po vyhlášení dotační výzvy.
  • Např. organizace podala v rámci dotační výzvy žádost o dotaci a zahájila realizaci aktivity, příp. zahájila realizaci aktivity až po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace. Z dotace lze hradit výdaje související s touto aktivitou, které byly uskutečněny od data zahájení realizace aktivity až do 30. 11. 2022.

4. Žádost o poskytnutí dotace

Dotace je poskytována na základě předložení předepsané písemné žádosti o poskytnutí dotace, jejíž formuláře jsou přílohou Výzvy (dále také „žádost“, „žádost o dotaci“).

Jeden žadatel (právnická osoba) podává vždy jen jednu žádost o dotaci, a to i v případě realizace několika různých aktivit.

Před vyplněním žádosti o dotaci a jejích příloh je nezbytné seznámit se s kompletními podmínkami dotačního řízení stanovenými Metodikou dotačního titulu (viz příloha).

4.1 Žádost o dotaci a její náležitosti

Formulář žádosti o dotaci je přílohou výzvy a obsahuje veškeré povinné údaje podle zákona o rozpočtových pravidlech. Žadatel je povinen vyplnit všechna relevantní pole žádosti o dotaci, v případě, že pole není v případě žadatele relevantní, nechává je prázdné, případně proškrtne.

Formulář žádosti musí být podepsaný oprávněnou osobou, kterou je statutární zástupce, příp. osoba oprávněná na základě plné moci (plnou moc není třeba k žádosti přikládat, ale žadatel ji musí mít k dispozici pro případnou kontrolu na místě).

V bodě 4.2 jsou stanoveny povinné a doporučené přílohy žádosti o dotaci.

Žadatel, který má v úmyslu z dotace hradit jak aktivity realizované před vyhlášením dotační výzvy, tak aktivity realizované po vyhlášení dotační výzvy, předkládá jednu žádost o dotaci, jejíž přílohou bude popis projektu včetně rozpočtu pro celé financované období, a pro období do srpna 2022 navíc předkládá také zprávu o realizaci již proběhlých činností a prokazuje čerpání výdajů (viz bod 4.2.2 přílohy 7 až 11).

4.2 Přílohy žádosti o dotaci

4.2.1 Povinnými přílohami žádosti o dotaci v tomto dotačním titulu jsou:

 1. popis projektu dočasných aktivit centra pro rodiny s dětmi (viz blíže část IV. bod 1 a 2 Metodiky dotačního titulu a poznámky ve formuláři přílohy žádosti o dotaci) (viz první list souboru „Přílohy žádosti o dotaci 1 – popis projektu, rozpočet“),
 2. rozpočet projektu dočasných aktivit centra pro rodiny s dětmi (viz druhý list souboru „Přílohy žádosti o dotaci 1 – popis projektu, rozpočet“), při přípravě přílohy je třeba věnovat pozornost podmínkám rozpočtu a uznatelnosti nákladů/výdajů stanovených v Metodice dotačního titulu (viz část V.)
 3. čestné prohlášení o tom, že subjekt je oprávněným žadatelem v souladu s podmínkami dotačního titulu (bezdlužnost, trestní stíhání/trestný čin, neexistence insolvenčního návrhu na žadatele), v přílohách je k dispozici vzor prohlášení,
 4. aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik nestátní neziskové organizace a hlavní činnosti organizace (výpis z příslušného rejstříku či registru žadatel, stanovy, zřizovací listina apod.) nebo oprávnění k činnosti (dokládají pouze nestátní neziskové organizace),
 5. úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby vygenerovaný z Evidence skutečných majitelů (https://esm.justice.cz) (je třeba doložit úplný výpis, nikoliv pouze částečný výpis platných údajů!) (dokládají pouze nestátní neziskové organizace),
 6. identifikace bankovního účtu žadatele (smlouva o vedení bankovního účtu, potvrzení o vedení bankovního účtu, příp. aktuální výpis z bankovního účtu s názvem majitele účtu).

4.2.2 Žadatel, který žádá dotaci na aktivity realizované před vyhlášením dotační výzvy (období červen až srpen 2022) předkládá povinně navíc tyto přílohy:

 1. zpráva o realizaci aktivit projektu za období od června do srpna 2022 (viz první list souboru „Přílohy žádosti o dotaci_2_zpráva a vyúčtování červen_srpen 2022“),
 2. vyúčtování nákladů/výdajů za období od června do srpna 2022 (viz druhý list souboru „Přílohy žádosti o dotaci_2_zpráva a vyúčtování červen_srpen 2022“)4,
 3. výstupy z účetní evidence žadatele zachycující doklady s náklady, které zamýšlí hradit z dotace
 4. v případě nákupu vybavení (technika, nábytek, aj.) budou předloženy kopie dokladů (faktury) o nákupu,
 5. v případě osobních výdajů bude vykázán rozsah odpracovaných hodin/úvazků, které mají být kryty z dotace (viz třetí list souboru „Přílohy žádosti o dotaci_2_zpráva a vyúčtování červen_srpen 2022“).

4.2.3 Doporučená příloha žádosti o dotaci

Doporučenou přílohou žádosti o dotaci je vyjádření/doporučení obce nebo kraje k realizaci plánovaných nebo již realizovaných aktivit (dokládají pouze nestátní neziskové organizace).

4.3 Předložení žádosti o dotaci

4.3.1 Způsob předložení žádosti o dotaci

Žadatel zašle žádost v elektronické podobě do datové schránky MPSV (ID DS: sc9aavg), nebo v listinné podobě na adresu MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2). 

Žádost musí být opatřena elektronickým či fyzickým podpisem osoby, nebo statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby. 

Datová zpráva nebo obálka se žádostí bude označena slovy „Mimořádná dotace 2022 Ukrajina – děti a rodiny“.

UPOZORNĚNÍ: Při zasílání datovou schránkou vkládejte přílohy datové zprávy – žádost o dotaci a její přílohy v uzavřeném formátu, tedy především v PDF formátu, nikoliv v souborech word nebo excel! Formuláře je třeba před vložením do datové zprávy buď vytisknout a naskenovat, nebo přímo uložit jako PDF (v případě excelových souborů je tato funkce v nabídce Tisk).

4.3.2 Termín pro předložení žádosti o dotaci

Žádost o dotaci musí být do datové schránky MPSV nebo fyzicky na podatelnu MPSV doručena nejpozději 7. 11. 2022.

V případě podání žádosti v listinné podobě je rozhodující datum doručení na podatelnu MPSV, nikoliv datum odeslání žádosti.

4.4 Kontrola a hodnocení žádosti o dotaci, odstranění vad žádosti, doplnění podkladů, úprava žádosti

4.4.1 MPSV provede formální kontrolu žádosti a posoudí, zda je žadatel oprávněným žadatelem, a zda žádost obsahuje veškeré povinné náležitosti včetně příloh. Žadatel bude vyzván

prostřednictvím e-mailové adresy, jež byla uvedena ve formuláři žádosti o poskytnutí dotace, k doplnění žádosti v případě, že žádost trpí vadami, neobsahuje všechny požadované přílohy nebo jsou některé z nich neaktuální, nebo žádost neobsahuje jiné formální náležitosti. V případě výzvy k doplnění nebo opravě musí žadatel ve lhůtě stanovené MPSV doplnit požadované.

4.4.2 Předmětem věcné kontroly žádosti bude především hodnocení obsahu aktivit, jejich soulad s účelem dotačního titulu, potřebnost služeb v daném regionu (komentáře žadatele v popisu projektu, příp. doporučení/vyjádření obce/kraje k potřebnosti), přiměřenost rozpočtu (resp. požadované výše dotace, výše plánovaných/realizovaných výdajů) a typů výdajů vzhledem k realizovaným aktivitám, přiměřenost personálního zajištění.

Na základě věcné kontroly může být žadatel e‑mailem vyzván k upřesnění nebo doplnění informací o plánovaných aktivitách, rozpočtu apod., nebo k nápravě chyb a chybějících údajů, a to ve lhůtě stanovené MPSV. Nesplnění lhůty pro upřesnění, doplnění či nápravu může být důvodem pro zastavení dotačního řízení.

4.4.3 MPSV může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu.

4.4.4 V případě, že lhůtu pro odstranění nedostatků nebo doplnění podkladů podle bodu 4.4.2 a 4.4.3 nebude žadatel moci dodržet, může požádat o její prodloužení, kterému může MPSV vyhovět, nebo nevyhovět.

4.4.5 MPSV může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno. Vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje MPSV upravenou žádost.

4.4.6 Pokud je žádost MPSV předložena po lhůtě pro předkládání žádostí, nebo žádost není kompletní, tj. chybí některý z povinných údajů nebo povinná příloha, aniž by absence byla řádně odůvodněna, a nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny (viz bod 4.4.1 k formální kontrole), poskytovatel dotace řízení zastaví.

4.4.7 Zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, poskytovatel řízení zastaví.

5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace

5.1 Na základě posouzení žádosti o dotaci rozhodne MPSV o přiznání dotace v plné výši, v částečné výši, případně žádost o dotaci zcela zamítne. MPSV si vyhrazuje právo neposkytnout plnou výši finančních prostředků uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, a to i při splnění všech předpokladů ze strany žadatele.

5.2 V případě přiznání dotace vydává MPSV písemné rozhodnutí o poskytnutí dotace („rozhodnutí“). Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace je konečné a nelze se proti němu odvolat. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

5.3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanoví podmínky, za nichž je dotace poskytována a za nichž může být čerpána a další povinnosti příjemce v souladu s dotační výzvou a Metodikou dotačního titulu. Při použití dotace je příjemce vázán podmínkami stanovenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

6. Způsob výplaty prostředků přiznané dotace

Příjemci z řad nestátních neziskových organizací, hl. m. Praha a kraje obdrží finanční prostředky přímo z rozpočtu MPSV. V případě příjemců z řad obcí a příspěvkových organizací obcí a krajů budou prostředky dotace poskytnuty prostřednictvím rozpočtu kraje (obce a p. o. obcí a krajů) a zřizovatelů (p. o. obcí).

Obcím a krajům bude dotace vyplacena pouze na bankovní účty vedené u České národní banky.

III. Povinnosti příjemce dotace, vykazování realizace projektu a podmínky pro použití a čerpání dotace

7. Povinnosti příjemce dotace

Povinnosti příjemce dotace stanoví podrobně Metodika dotačního titulu v těchto oblastech:

 1. postup při změnách v projektu proti žádosti o dotaci (viz část IV bod 2. Metodiky)
 2. obecná způsobilost nákladů/výdajů v části V. bodě 2. Metodiky
 3. příklady uznatelných druhů výdajů a podmínky uznatelnosti v části V. bodě 3 Metodiky
 4. výčet neuznatelných výdajů v části V. bodě 4 Metodiky
 5. další povinnosti příjemce dotace při čerpání, účtování, finančním vypořádání dotace, při vykazování realizace projektu a kontrole v části VI. Metodiky.

7.1 Povinnosti příjemce při realizaci vratky dotace

Vratky nevyčerpaných prostředků v rámci tohoto dotačního řízení musí být vždy realizovány ještě před koncem kalendářního roku 2022, nikoliv až v termínu pro finanční vypořádání dotace. Povinnost realizovat vratku prostředků nevyčerpaných k 30. listopadu 2022 ještě před koncem kalendářního roku stanoví příjemci rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vratky budou zaslány na účet MPSV nejpozději do 15. 12. 2022.

Platbu zašle příjemce na výdajový účet MPSV č. 2229001/0710, jako VS uvede IČO organizace a do textu platby uvede „dotace Ukrajina-děti“.

Současně s platbou zasílá příjemce dotace MPSV avízo o provedené platbě, a to buď dopisem určeným odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV, nebo na emaily zdenka.kainarova@mpsv.cz a lucie.vimpelova@mpsv.cz.

Příjemci z řad obcí a příspěvkových organizací vratky realizují prostřednictvím bankovního účtu kraje, tento mezikrok je tedy nutné brát na straně příjemce dotace také v úvahu při zasílání nevyčerpaných prostředků tak, aby bylo zajištěno splnění termínu pro realizaci vratky na účet MPSV.

8. Konkretizace podmínek v oblasti vykazování realizace projektu a čerpání prostředků dotace

Výzvou jsou v následujících bodech podrobně upraveny podmínky pro předkládání zpráv o realizaci aktivit projektu, pro sledování a vykazování indikátorů aktivit a projektu a pro vyúčtování čerpání prostředků přiznané dotace.

Vzhledem k financování dotačního titulu z prostředků poskytnutých organizací UNICEF je při realizaci aktivit stanovena příjemcům povinnost sledovat vybrané indikátory týkající se podpořených dětí a rodin (viz bod 8.3.2). Jedná se o závazné indikátory, prostřednictvím kterých organizace UNICEF celosvětově sleduje rozsah své podpory.

Povinnost dodržení níže uvedených podmínek při použití dotace bude příjemci dotace stanovena v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

8.1 Vykazování realizace projektu a čerpání prostředků dotace

8.1.1 Vykazovaná období

V rámci dotace pro rok 2022 jsou vykazovaná období stanovena takto:

 1. období od 1. 6. do 31. 8. 2022
 2. období od 1. 9. do 30. 11. 2022

8.1.2 Termíny a předkládané dokumenty

 1. Za období od 1. 6. do 31. 8. 2022 předkládá žadatel v rámci žádosti o dotaci a v termínu pro předkládání žádostí o dotaci (viz bod 4.3.2 výzvy) tyto dokumenty vykazující realizaci projektu (blíže bod 8.2.1):
  1. formulář zprávy o realizaci aktivit v období od 6. do 31. 8. 2022,
  2. vyúčtování nákladů/výdajů za období od 1. 6. do 31. 8. 2022 – podle jednotlivých aktivit a druhů výdajů (viz formulář),
  3. výstup z účetní evidence příjemce zachycující náklady, které mají být hrazeny z dotace,
  4. přehled odpracovaných hodin/úvazků v rámci aktivit (viz formulář).

Formuláře jsou umístěny v souboru „Přílohy žádosti o dotaci_2_zpráva a vyúčtování červen – srpen 2022“, který je přílohou dotační výzvy.

 1. V termínu do 31. 12. 2022 příjemce dotace předkládá závěrečnou zprávu projektu (viz bod 8.2.2), která zahrnuje:
  1. titulní list Závěrečné zprávy – celkový přehled dotace (formulář),
  2. formulář zprávy o realizaci aktivit v období od 1. 9. do 30. 11. 2022,
  3. přehled souhrnných základních a podrobných indikátorů za období od 1. 6. do 30. 11. 2022 (formulář),
  4. vyúčtování dotace za rok 2022 – čerpání dotace podle druhů výdajů (formulář),
  5. výstup z účetní evidence příjemce pro náklady hrazené z dotace (soupis dokladů),
  6. finanční vypořádání dotace (formulář) (tento přehled je možné předložit také samostatně až v zákonném termínu do 15. 2. 2023, resp. 5. 2. 2023 – viz bod 1.1 a 1.6.2 Metodiky dotačního titulu)

Všechny formuláře závěrečné zprávy jsou obsaženy v souboru „Závěrečná zpráva – 6 x formulář“, který je přílohou dotační výzvy.

8.1.3 Způsob předložení

Příjemce zašle dokumenty v elektronické podobě do datové schránky MPSV (ID DS: sc9aavg), nebo v listinné podobě na adresu MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2). 

Datová zpráva nebo obálka se žádostí bude označena slovy „Mimořádná dotace 2022 Ukrajina – děti a rodiny – zpráva a vyúčtování“.

8.2 Zprávy o realizaci aktivit projektu („zpráva“, „zpráva o realizaci“)

Ve zprávě o realizaci za vykazované období uvádí příjemce popis realizace jednotlivých aktivit a povinně sledované indikátory.

8.2.1 Zpráva o realizaci aktivit projektu v období od 1. 6. do 31. 8. 2022

Zprávu o realizaci aktivit za období od 1. 6. do 31. 8. 2022 předkládá žadatel jako povinnou přílohu žádosti o dotaci na předepsaném formuláři (viz Přílohy žádosti o dotaci_2_zpráva a vyúčtování červen_srpen 2022).

Ve zprávě popisuje, jaké činnosti byly ve vykazovaném období realizovány, potřeby cílové skupiny v místě poskytování služeb, které vedly k zahájení realizace aktivit v období po vzniku válečného konfliktu na Ukrajině, rozsah/četnost poskytování služeb, personální zajištění aktivity, místo realizace a jiné skutečnosti, které měly významný vliv na realizaci aktivity. Existují-li veřejně přístupné zdroje informací o realizaci aktivity, uvede to žadatel také ve zprávě o realizaci (odkazy na webové stránky, letáky apod.).

MPSV může žadatele v rámci dotačního řízení dodatečně vyzvat k předložení doplňujících dokumentů prokazujících realizaci aktivit v období před vyhlášením dotační výzvy (může se jednat např. o prezenční listiny, informace na webových stránkách organizace či z jiných informačních zdrojů, uzavřené pracovní smlouvy a dohody, emailovou komunikací s partnery, obcemi, kraji, Krajskými asistenčními centry pomoci Ukrajině (KACPU) atp., nebo potvrzení od obce, kraje, partnerů, že aktivita byla v místě realizována apod.

Součástí zprávy o realizaci za období do srpna 2022 bude údaj o počtu podpořených osob v jednotlivých aktivitách v tomto období - specifický způsob sledování povinných indikátorů pro toto období před dotační výzvou je upraven dále v bodě 8.3.1.2, příp. 8.3.2.2. Ve zprávě žadatel o dotaci vykazuje „počty podpořených osob celkem“, a z toho odhadované počty podpořených dospělých, dětí, romských dětí a dětí s postižením. Tyto hodnoty mohou být stanoveny na základě odhadu žadatele vycházejícího ze záznamů o realizovaných aktivitách a jiné dokumentace o realizaci aktivity žadatele o dotaci.

Do vyúčtování nákladů/výdajů vztahujících se k aktivitám realizovaným od června do srpna 2022, které je povinnou přílohou žádosti o dotaci (viz druhý list souboru „Přílohy žádosti o dotaci_2_zpráva a vyúčtování červen_srpen 2022“) v případě, že žadatel požaduje dotaci na aktivity realizované před vyhlášením dotační výzvy, budou zahrnuty náklady/výdaje vzniklé v období od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Resp. do vyúčtování výdajů lze zahrnout i ty výdaje související s aktivitami realizovanými do srpna 2022, které byly uhrazeny po 31. srpnu 2022 a žadatel je schopen jejich úhradu k datu předložení žádosti o dotaci prokázat, tj. výdaje uhrazené do data předložení žádosti o dotaci.

Vyúčtování za toto období má formu přehledu nákladů/výdajů podle jednotlivých aktivit (přímé výdaje na aktivity) a nákladů/výdajů na management projektu a provozní náklady. Přehled má stejnou strukturu jako rozpočet projektu předkládaný v žádosti o dotaci. Neuvádí se tedy podrobný soupis jednotlivých výdajů, ale součty za druhy výdajů (např. „honoráře“, „výtvarné materiály“ apod.).

8.2.2 Závěrečná zpráva projektu

Závěrečnou zprávu o projektu odevzdává příjemce v termínu do 31. 12. 2022. Její součástí je zpráva o realizaci aktivit za období od září do listopadu 2022 (viz příloha Závěrečná zpráva – 6 x formulář).

Do tohoto období mohou spadat činnosti v rámci podpořených aktivit realizované jak v září 2022 ještě před vyhlášením dotační výzvy, resp. podáním žádosti o dotaci, tak činnosti realizované po podání žádosti o dotaci. V tomto období se tak pravděpodobně příjemců dotace dotkne rozdílné vykazování realizovaných aktivit, co se týče sledování a vykazování povinných indikátorů (viz bod 8.3.2.2).

V závěrečné zprávě bude předkládán souhrnný přehled dosažených hodnot indikátorů (jak základních, tak podrobných) v součtu za celou dobu realizace podpořených aktivit v roce 2022, tj. v období od 1. 6. do 30. 11. 2022. 

Součástí závěrečné zprávy projektu je dále celkové vyúčtování dotace za dobu realizace projektu v roce 2022. Do tohoto vyúčtování budou zahrnuty veškeré výdaje, které byly z dotace v roce 2022 čerpány a byly skutečně uhrazeny v období od 1. 6. 2022 do 30. 11. 2022. Výdaje realizované, tedy uhrazené, po 30. 11. 2022 již nelze do čerpání dotace zahrnout. Vyúčtování za celý rok má formu přehledu čerpání dotace podle jednotlivých aktivit (přímé výdaje na aktivity) a čerpání výdajů na management projektu a provozní náklady. Přehled má stejnou strukturu jako rozpočet projektu předkládaný v žádosti o dotaci. Neuvádí se tedy podrobný soupis jednotlivých výdajů, ale součty za druhy výdajů (např. „honoráře“, „výtvarné materiály“ apod.). K vyúčtování pak příjemce dotace přikládá výstup z účetnictví – soupis dokladů hrazených z dotace podle zvoleného střediska/zakázky apod. pro tuto dotaci.

8.3 Indikátory aktivit

V rámci projektu jsou rozlišovány základní obecné indikátory a povinné podrobné indikátory sledované v rámci zpráv o realizaci projektu.

8.3.1 Základní obecné indikátory

8.3.1.1 Základními obecnými indikátory jsou:

 • Povinný obecný indikátor – „počet podpořených osob“

Tento indikátor je nastaven u každé aktivity již v popisu projektu, žadatel o dotaci uvádí u každé aktivity odhadovanou cílovou hodnotu tohoto indikátoru, která vychází z předpokladu využití služby, ze znalosti situace v regionu, zájmu o realizované služby v období od začátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině apod.

 • Další nepovinné obecné indikátory

Další základní obecné indikátory volí žadatel o dotaci v popisu projektu u jednotlivých aktivit nepovinně, dle charakteru aktivity a vlastního uvážení. Např. v případě aktivit zaměřených na realizaci kurzů je vhodné uvést plánovaný počet realizovaných kurzů, plánovaný počet hodin zajištění péče o děti atd.

8.3.1.2 Plnění základních obecných indikátorů

V rámci zprávy o realizaci aktivit projektu za období od 1. 6. do 31. 8. 2022 uvádí příjemce dotace u každé aktivity hodnotu indikátoru „počet podpořených osob“ v tomto období. Tato hodnota může být stanovena na základě odhadu žadatele vycházejícího ze záznamů o realizovaných aktivitách a jiné dokumentace o realizaci aktivity žadatele o dotaci.

Jako součást Závěrečné zprávy pak bude příjemce dotace předkládat přehled dosažených hodnot základních obecných indikátorů za celé období realizace projektu v roce 2022 (viz příloha Závěrečná zpráva – 6 x formulář), včetně komentáře v případě nenaplnění hodnot předpokládaných v žádosti o dotaci (zdůvodnění, předpoklad, proč se nepodařilo dosáhnout plánované hodnoty). Naplnění hodnot základních obecných indikátorů uváděných v popisu projektu není závazné. Jestliže však aktivita nebyla naplněna z podstatné části, zaměří se v rámci kontroly čerpání dotace MPSV především na přiměřenost čerpání finančních prostředků u aktivity vzhledem k rozsahu skutečného poskytování takové služby. 

Povinný obecný indikátor „počet podpořených osob“ je příjemcem dotace průběžně sledován prostřednictvím monitorovacích listů (nebo jiných písemných záznamů, viz bod 8.3.2.2 Monitorovací listy) jednotlivých činností společně s podrobnými povinnými indikátory.

8.3.2 Povinné podrobné indikátory sledované v průběhu realizace aktivit

8.3.2.1 Povinnými podrobnými indikátory, které musí příjemce v průběhu realizace aktivit sledovat jsou:

 1. Počet podpořených dětí celkem, z toho:
  1. počet dětí, kterým byla poskytnuta podpora v rámci aktivit zaměřených na péči a vzdělávání (děti do 6 let včetně)
   • (v rámci tohoto indikátoru je dále v detailu sledován počet dětí dle pohlaví, počet dětí s postižením, počet dětí se statutem uprchlíka, zda se jedná o aktivitu formálního/neformálního5 vzdělávání)
  2. počet dětí, kterým byly poskytnuty výukové, výtvarné a další podpůrné materiály a pomůcky rozvíjející schopnosti dítěte, hračky a hry v rámci realizované aktivity
   • (v rámci tohoto indikátoru je dále v detailu sledován počet dětí dle pohlaví, počet dětí s postižením, počet dětí se statusem uprchlíka)
  3. počet podpořených romských dětí
 2. Počet podpořených dospělých osob (celkem) a z toho
  1. počet podpořených matek, otců a dalších primárně pečujících osob, jimž byla poskytnuta podpora v rámci aktivit zaměřených na rozvoj rodičovských kompetencí a kompetencí v péči o dítě

Bližší komentář a vysvětlivky k jednotlivým indikátorům nalezne příjemce dotace ve formuláři monitorovacího listu, který je k dispozici jako příloha výzvy (viz příloha Monitorovací formuláře).

8.3.2.2 Způsob sledování povinných podrobných indikátorů

Vzhledem ke skutečnosti, že dotace je poskytována také na činnosti v rámci podporovaných aktivit, které byly realizované před vyhlášením dotační výzvy, nelze předpokládat, že žadatelé/příjemci dotace sledovali podrobně všechny povinné indikátory stanovené touto dotační výzvou ještě před jejím vyhlášením. Ve způsobu vykazování a dokumentování dosažených indikátorů budou tedy v jednotlivých obdobích rozdíly.

 1. Činnosti v rámci aktivit realizované před vyhlášením dotační výzvy, resp. před předložením žádosti o dotaci
  • Hodnoty povinných indikátorů u činností v rámci aktivit uskutečněných před vyhlášením dotační výzvy žadatel stanoví zpětně odhadem, nebo na základě vlastních záznamů o činnosti apod.
  • MPSV je oprávněno vyžádat si dodatečně v rámci dotačního řízení před přiznáním dotace doplňující dokumenty prokazující realizaci aktivity. Žadatel tedy musí mít ve své dokumentaci nebo účetní evidenci k dispozici pro účel žádosti o dotaci a pro případnou kontrolu na místě (po přiznání dotace) dokumenty prokazující realizaci aktivity (prezenční listiny, záznamy o realizaci aktivity, fotodokumentaci, faktury s dodavateli, smlouvy s odborníky, pracovní smlouvy apod.). 
 2. Činnosti v rámci aktivit realizované po vyhlášení dotační výzvy, resp. po předložení žádosti o dotaci, do listopadu 2022
  • Jestliže žadatel o dotaci již v období před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace realizuje aktivity, které plánuje financovat z dotace, sleduje již v tomto období povinné indikátory níže stanoveným způsobem a v povinném rozsahu.
  • Povinné indikátory budou sledovány formou Identifikačního listu rodiny, monitorovacích listů pro jednotlivé realizované činnosti v rámci aktivit a budou vykázány souhrnnými informacemi v rámci Závěrečné zprávy o realizaci aktivit projektu.

Monitorovací listy

Povinně jsou sledovány podrobné indikátory uvedené v bodě 8.3.2.1 výše, tyto indikátory příjemce dotace sleduje průběžně u jednotlivých realizovaných akcí a činností. Tyto indikátory je možné sledovat prostřednictvím monitorovacích listů aktivit, které jsou k nalezení mezi přílohami dotační výzvy (příloha Monitorovací formuláře). K dispozici je formulář monitorovacího listu, na kterém lze sledovat více akcí v rámci stejné aktivity, případně formulář monitorovacího listu pro jednu akci a den – organizátor aktivit volí variantu, která je pro danou akci vhodnější. Pokud příjemce nevyužije připravených monitorovacích listů, je povinen indikátory sledovat jinou průkaznou formou, tj. jiným písemným záznamem o všech povinně sledovaných indikátorech u jednotlivých činností/akcí v rámci aktivit, případně si může připravené formuláře upravit.

Identifikační list rodiny/dítěte

Vzhledem k charakteru některých údajů sledovaných prostřednictvím indikátorů (děti s postižením, národnost) předkládá při každé aktivitě příjemce dotace rodičům, nebo jiným primárně pečujícím osobám, k vyplnění identifikační list rodiny (viz příloha Monitorovací formuláře – identifikační list rodiny).

Příjemce dotace v rámci zpráv o realizaci nepředkládá jednotlivé monitorovací listy, nebo jiné záznamy o indikátorech za jednotlivé činnosti/akce, ani identifikační listy rodin, ale ve formuláři pouze vyplní dosažené souhrnné hodnoty. Monitorovací listy (příp. jiné písemné záznamy o povinně sledovaných indikátorech) a identifikační listy rodin zůstávají uloženy v dokumentaci projektu příjemce dotace (viz lhůty pro uchování v bodě 9.)

9. Podmínky pro uchování dokladů prokazujících realizaci aktivit a čerpání dotace

Archivace veškerých podkladů k poskytnuté dotaci, včetně účetnictví, je nutná po dobu 10 let následujících po roce, v němž byla dotace vyplacena.

Tato lhůta se netýká identifikačních listů rodiny, které bude příjemce dotace povinen uchovat 1 rok následující po roce, v němž byla dotace vyplacena, a poté za účelem ochrany osobních údajů zajistí bez zbytečného odkladu jejich likvidaci. 

10. Zabezpečení ochrany osobních údajů na straně příjemce dotace

Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s realizací projektu, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V souvislostí s realizací podporovaných aktivit bude docházet ke zpracování osobních údajů především při vyplnění identifikačních listů rodiny/dítěte, prostřednictvím kterých budou zpracovávány osobní údaje osob podpořených v projektu za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky dotačního titulu. Tyto osobní údaje je příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu, zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu a vykazování indikátorů. Identifikační listy rodiny/dítěte budou uschovány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu 1 roku následujícího po roce, v němž byla dotace vyplacena, a poté budou bez zbytečného odkladu příjemcem zlikvidovány.

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní příjemce pouze poskytovateli dotace, svým zaměstnancům, kteří se podílejí na realizaci aktivity, a orgánům oprávněným provádět kontrolu.

11. Přílohy dotační výzvy:

 1. Metodika dotačního titulu (příloha příkazu ministra č. 23/2022) (301,94 kB)
 2. Formulář žádosti o dotaci (formulář) (34,27 kB)
 3. Přílohy žádosti o dotaci 1 – popis projektu, rozpočet (formuláře) (25,51 kB)
 4. Přílohy žádosti o dotaci_2_zpráva a vyúčtování červen_srpen 2022 (pro aktivity do 31. 8. 2022) (formuláře) (34,74 kB)
 5. Příloha žádosti o dotaci – Čestné prohlášení (bezdlužnost, trestní stíhání, insolvence) (formulář) (19,67 kB)
 6. Monitorovací formuláře (monitorovací list a ident. list rodiny) (formuláře) (27,5 kB)
 7. Monitorovací formuláře – identifikační list rodiny (PDF k tisku) (677,49 kB)
 8. Závěrečná zpráva – 6 x formulář (titulní strana, zpráva o realizaci, přehled indikátorů, přehled čerpání – vyúčtování, formulář finančního vypořádání) (formuláře), (31,93 kB)
 9. Text dotační výzvy 2022 v PDF (403,18 kB)

KONTAKTY

Informace o dotačním řízení podává Ing. Zdenka Kainarová na adrese zdenka.kainarova@mpsv.cz (odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV).

Korespondenční adresa:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
Na Poříčním právu 1/376,
128 01 Praha 2

Datová schránka ID: sc9aavg

Datum zveřejnění: 30. 9. 2022


1 MPSV si vyhrazuje právo individuálního posouzení ve vztahu k podmínce, pokud žadatel prokáže již dřívější působení v prorodinné oblasti (rozdělení organizace, změna názvu apod.)

2 V popisu projektu uvede žadatel v případě této aktivity předpokládaný režim poskytování služby v rámci týdne.

3 Jedná se o poradenství, které má krátkodobý charakter (tzn. není podporováno dlouhodobé odborné poradenství) za účelem získání základních informací v dané oblasti, posílení rodičovských a partnerských kompetencí a vztahů v rodině a předcházení ohrožení rodiny a problémům vedoucím k její nestabilitě nebo dysfunkčnosti.

4 Do vyúčtování lze zahrnout i ty výdaje související s aktivitami realizovanými do srpna 2022, které byly uhrazeny po 31. srpnu 2022 (mzdy, faktury na dodávky zboží a služeb apod.) a žadatel je schopen jejich úhradu k datu předložení žádosti o dotaci prokázat, tj. výdaje uhrazené do data předložení žádosti o dotaci.

5 O formální vzdělávání a péči by se jednalo v případě, kdy by danou aktivitu realizovala mateřská škola či dětská skupina.

Poslední aktualizace: 24. 10. 2022