Dotační výzva - doplatky dotace na výkon SPOD za rok 2019

Vyhlášení dotačního řízení o poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále „MPSV“, „poskytovatel“) vyhlašuje dotační výzvu č. j. MPSV-2020/2430-231 (dále „výzva“) k předkládání žádostí o poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností a hl. m. Prahou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2019 (dále „doplatek dotace“).

Doplatek dotace dle této výzvy je poskytován na základě ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“), a v souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a to pod účelovým znakem 13011.

 

1. Věcné zaměření dotačního titulu

Cílem dotačního titulu je zajistit výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (dále „SPOD“) v rámci přenesené působnosti na úrovni obcí s rozšířenou působností dle zákona o SPOD. Prostředky v rámci dotačního řízení o doplatcích dotace se poskytují pouze na výdaje vzniklé příjemci v agendě SPOD v roce 2019.

 

2. Okruh oprávněných žadatelů

O doplatek dotace na výkon SPOD za rok 2019 je oprávněna žádat obec s rozšířenou působností stanovená na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a hlavní město Praha, jehož postavení je upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jestliže jako příjemce dotace na výkon SPOD vykazuje v souvislosti s výkonem agendy SPOD za rok 2019 výdaje přesahující částku dotace poskytnuté v rámci dotačního řízení pro rok 2019.

 

3. Podmínky dotačního řízení

3. 1 Obecné podmínky pro podání žádosti o doplatek dotace

O doplatek dotace jsou oprávněny žádat ty obce s rozšířenou působností a hl. m. Praha, v jejichž případě výdaje skutečně vzniklé v souvislosti s výkonem agendy SPOD v roce 2019 přesáhly částku finančních prostředků poskytnuté dotace na výkon SPOD pro rok 2019. Údaje uvedené v žádosti o doplatek dotace na výkon SPOD za rok 2019 („žádost“) a přílohách této žádosti musí být v souladu s údaji uvedenými v přílohách finančního vypořádání a podrobného vyúčtování dotace na výkon SPOD za rok 2019, které příjemce dotace předkládá MPSV.

Veškeré výdaje vykazované proti dotaci na rok 2019 a v rámci doplatku k dotaci za rok 2019 musí být vynaloženy v souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 (dále jen „Metodika“) a v souladu s pravidly hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti. Dodržení těchto podmínek bude předmětem věcné kontroly žádostí o doplatek dotace na výkon SPOD za rok 2019.

 

3.2 Žádost o doplatek dotace

Žádost bude podána na formuláři, který je přílohou této výzvy a který je upraven tak, aby obsahoval údaje v souladu s požadavky § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. V žádosti o dotaci je nutné vyplnit všechny povinné údaje:

 1. název dotačního řízení,
 2. identifikační údaje žadatele (název, adresa sídla, IČ, číslo bankovního účtu a označení banky, u které je účet veden, jméno a podpis statutárního zástupce žadatele nebo osoby jednající na základě plné moci),
 3. identifikační údaje poskytovatele dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2),
 4. požadovanou částku,
 5. účel dotace, na který chce žadatel dotaci použít,
 6. lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,
 7. informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech, o podílech v právnických osobách
 8. identifikaci výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
 9. povinné přílohy žádosti o dotaci

 

3.3 Povinné přílohy žádosti o doplatek dotace

 1. Příloha č. 1 Vyúčtování výdajů z dotace na výkon SPOD (ÚZ 13011) dle rozpočtových položek za r. 2019 (viz příloha č. 1a vyúčtování dotace za rok 2019)

Přílohu je nutné vyplnit včetně údajů o skutečných výdajích za rok 2018 (pro zachycení vývoje v čerpání prostředků) a doplnit povinným komentářem u položek, které vykazují růst v roce 2019 o více než 25 % proti roku 2018.

 1. Příloha č. 2 Komentář k realizovaným výdajům v agendě SPOD v roce 2019

Komentář je povinnou přílohou žádosti o doplatek dotace za rok 2019 a měl by obsahovat zejména informace umožňující posouzení účelovosti a přiměřenosti vynaložených prostředků. Účelem komentáře je předejít situacím, kdy z důvodu nedostatečného nebo příliš obecného zdůvodnění přečerpání dotace a předkládání neúplných podkladů žádosti o doplatek ze strany příjemců dotace jsou poskytovatelem individuálně dožádány doplňující podklady a dotační řízení je tak prodlužováno.

Komentář bude obsahovat zejména:

 1. V případě růstu výdajů v agendě SPOD oproti předchozímu kalendářnímu roku zdůvodnění u významných položek (výrazný nárůst prostředků, položky dříve nezahrnuté apod.). V případě růstu osobních výdajů (na položce 5011 – hrubé mzdy pracovníků v pracovním poměru) je požadováno alespoň přibližné vyčíslení navýšení celkových výdajů na této položce oproti roku 2018, a sice vyčíslení samostatně (souhrnně za celý OSPOD) z důvodu změn v základních platových tarifech (platových třídách a stupních), z důvodu změn v mimotarifních složkách mezd a z důvodu změn v počtu hrazených úvazků.
 2. Odůvodněnost nákupů materiálu a vybavení (rozpočtové položky 5137 a 5139) uskutečněných na konci kalendářního roku (úhrady v listopadu a prosinci)
 3. Uvedení konkrétního účelu výdaje v případě úhrady služeb lékařům (úhrady za zdravotnické úkony)
 4. Popis jiných důvodů se zásadním dopadem na čerpání výdajů dotace

 

 1. Příloha č. 3 Výpis z účetní evidence r. 2019 pro rozpočtové položky 5137, 5139 a 5166, 5169 (materiál, vybavení, konzultace, služby) pod ÚZ 13011

Na výpisu z účetnictví musí být viditelný i textový popis účetního případu.

(Dokládá se pouze v případě, že jsou v dotaci na rok 2019 nebo v doplatku dotace za rok 2019 tyto výdaje vyúčtovány).

 1. Příloha č. 4 Smlouvy/dohody a evidence provedených prací v případě čerpání výdajů na externí odborné služby a služby odborníků na DPP nebo DPČ (rozpočtové položky 5021, 5166, 5169).

Jedná se o doložení účelu vynaložených prostředků a dodržení podmínek Metodiky pro rok 2019. Uzavřená externí smlouva nebo uzavřená dohoda mimo pracovní poměr, z níž je zřejmá vykonávaná činnost, a v případě služeb a prací vykonávaných opakovaně také evidence provedených prací (v rámci dodavatelské faktury, výkazů práce apod.).

Nebude-li v rámci žádosti o doplatek nebo jejího doplnění prokázán účel užití prostředků dotace, je poskytovatel oprávněn v příslušné části dotaci na doplatek nepřiznat.

(Dokládá se pouze v případě, že jsou v dotaci na rok 2019 nebo v doplatku dotace za rok 2019 tyto výdaje vyúčtovány).

 1. Příloha č. 5 Pracovní náplň a platové zařazení pracovníka v pracovním poměru (v anonymizované podobě), který se přímo podílí na plnění úkolů dle zákona o SPOD, avšak nesplňuje kvalifikační předpoklady podle požadavku kritéria 5a standardů kvality SPO.

(Dokládá se pouze v případě, že jsou v dotaci na rok 2019 nebo v doplatku dotace za rok 2019 tyto výdaje vyúčtovány).

 

3.4 Lhůta pro podání žádostí a způsob podání žádosti

Termín pro podávání žádostí o doplatek dotace na výkon SPOD je stanoven od zveřejnění dotační výzvy do 20. února 2020 včetně.

Žádost je zasílána přímo MPSV, nikoliv prostřednictvím kraje.

Žádost se podává pouze prostřednictvím datové schránky MPSV a bude opatřena podpisem statutárního zástupce nebo osobou, která jménem žadatele jedná na základě udělené plné moci.

Žádáme o označení datové zprávy „Doplatek dotace na výkon SPOD 2019 (ÚZ 13011)“.

ID datové schránky MPSV je: sc9aavg

 

3.5 Kontrola žádosti a odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti

Příslušný útvar MPSV provede formální kontrolu žádosti o doplatek dotace, pokud tato žádost byla MPSV doručena ve stanovené lhůtě, a to z hlediska dodržení formálních náležitostí a úplnosti žádosti včetně povinných příloh. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo v povinných přílohách vyzve poskytovatel žadatele dle § 14k zákona o rozpočtových pravidlech, aby nedostatky neprodleně odstranil, a to v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem ve výzvě k odstranění nedostatků.

Po uzavření formální kontroly pak poskytovatel provede věcnou kontrolu žádosti o doplatek dotace. MPSV je jako poskytovatel veřejných prostředků povinno, zejména před vyplacením požadovaných prostředků ex-post, provést hodnocení žádostí o doplatek dotace na výkon SPOD včetně hodnocení celkového ročního čerpání prostředků dotace. Teprve na základě podrobného vyhodnocení (zejména účelu vynaložených prostředků) je ze strany MPSV rozhodováno o přiznání doplatku dotace, jeho částečném přiznání nebo nepřiznání.

Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách v rámci věcné kontroly vyzve poskytovatel žadatele dle § 14k zákona o rozpočtových pravidlech, aby nedostatky neprodleně odstranil, a to v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem ve výzvě
k odstranění nedostatků.

V případě, že lhůtu pro odstranění nedostatků nebude žadatel moci dodržet, může požádat o její prodloužení.

Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli poskytne přiměřenou lhůtu.

Poskytovatel může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat,
že upravené žádosti bude zcela vyhověno. Vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost

Pokud je žádost poskytovateli předložena po lhůtě pro předkládání žádostí nebo žádost není kompletní, tj. chybí některý z povinných údajů nebo povinná příloha, aniž by absence byla řádně odůvodněna, a nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, poskytovatel řízení zastaví.

 

3.6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

O přiznání doplatku dotace na výkon SPOD za rok 2019 rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, označení dotačního titulu a účelu, na který je poskytována, stanoví výši poskytnuté dotace, lhůtu pro čerpání dotace a další podmínky, za kterých je dotace poskytnuta.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude příjemci dotace zasláno ve formě datové zprávy.

 

4. Upozornění pro žadatele

 • Komunikace s žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení prostřednictvím e-mailu, a proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých kontaktních e-mailových adres uvedených v žádostech.
 • MPSV upozorňuje na nejčastější chyby z minulých let, a to nevyplnění informací o podílech v právnických osobách (tyto informace nelze ponechat nevyplněné) a neuvedení komentáře u osoby žadatele, zda se jedná o statutární orgán nebo tato osoba jedná na základě plné moci.

 

5. Podávání informací

Informace o dotačním řízení podává Ing. Lukáš Puč a Ing. František Dolský na adresách lukas.puc@mpsv.cz a frantisek.dolsky@mpsv.cz a tel. +420 221 923 001, +420 221 922 841.

 

6. Přílohy

 

Zveřejněno 10.1.2020