Dotační řízení pro rok 2024

Vyhlášení druhého kola dotačního řízení na podporu seniorských a proseniorských aktivit s celostátní působností rok 2024

Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, SPOD a sociální práce vyhlašuje druhé kolo dotačního řízení v rámci programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ (dále jen VÚA) pro rok 2024.

Účel a podmínky dotace

Cílem dotačního programu je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů a aktivitách směřujících ke společenskému uplatnění seniorů.

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na realizaci projektů NNO, které přispívají k naplňování cílů státní politiky vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO, které vláda schválí na příslušný rozpočtový rok.

Dotace se žadateli poskytuje jen na úhradu výdajů spojených s realizaci projektu uvedených v kapitole 5. Rozpočet v závazné Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2024. Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk.

Žadatel do tohoto dotačního programu nesmí žádat o financování takových aktivit, které jsou financovány ze strukturálních fondů EU/EHP.

V oblasti podpory pro rok 2024 vyhlašuje MPSV – odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, SPOD a sociální práce program „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“.

V rámci tohoto Programu budou podporovány 2 podprogramy:

 1. Podprogram na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.
 2. Podprogram na podporu kapacit střešních seniorských a proseniorských organizací.

V rámci podprogramu 1 může žadatel podat pouze jednu projektovou žádost.“

V případě, že je žadatel o dotaci zastřešující organizací a žádá si o přidělení dotace v podprogramu 2, může si současně podat projektovou žádost i v rámci podprogramu 1.

Žadatel může žádat maximálně o částku 3 000 000 Kč na jeden projekt. Pokud bude tato částka překročena, projekt bude z dotačního řízení vyřazen.

Oprávněné subjekty

K předložení žádosti o dotaci jsou oprávněné níže uvedené subjekty. Jedná se o nestátní neziskové organizace:

 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů1;
 • registrované církve zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí;
 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • ústavy, zapsané ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínkou účasti nadace a nadačního fondu v dotačním programu však musí být podmínka, že se nesmí jednat o nadaci nebo nadační fond, založený státem nebo s účastí státu.

V případě, že dojde k transformaci (změně) právní formy právnické osoby; nemá to vliv na práva a povinnosti, zejména na závazky organizace, včetně práv a povinností plynoucích z účasti v dotačním programu. Při změně právní formy sdružení, jehož právní forma se mění, se toto sdružení neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry. V případě změny IČ bude zamezeno následné diskriminaci subjektu s ohledem na neexistující historii, historie bude brána v potaz s původním IČ (např. pokud bude realizován přechod z právní formy spolek na zapsaný ústav).

Podmínky oprávněnosti žadatele

Ve 2. kole dotačního řízení mohou podat žádost o dotaci pouze organizace, které byly v 1. kole vyřazeny z formálního hodnocení z důvodu nedoložení povinných příloh ve smyslu čl. 4.3 Metodiky a dále:

 • musí splňovat výše uvedenou právní formu;
 • musí být registrován Ministerstvem vnitra nebo jiným příslušným ústředním orgánem, příp. ve veřejném rejstříku u soudu, určeného k vedení veřejného rejstříku, a to nejméně 1 rok před uzávěrkou přijímání žádostí a zároveň musí v tomto období prokazatelně pracovat v oblasti proseniorských služeb (musí být zakotveno ve stanovách/zřizovací listině)2;
 • musí mít sídlo v České republice;
 • žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník;
 • nesmí být v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku a dále proti němu nesmí být vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • musí mít splněny závazky související s úhradou příspěvků zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení nebo daňovými odvody vyplývajícími z právních předpisů3, tato skutečnost musí být žadatelem deklarována formou čestného prohlášení při podání elektronické žádosti o dotaci;
 • musí mít působnost alespoň v 3 krajích ČR (tzn. aktivity musí být v těchto krajích prokazatelně realizovány). Týká se žadatelů v rámci obou podprogramů.

Žadatel musí prokázat schopnost zvládat realizaci projektu, tedy i rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který je finanční podpora požadována (stručná charakteristika organizace, zkušenosti žadatele v oblasti zaměření projektu, složení realizačního týmu). Odborná schopnost vést a realizovat projekt bude posuzována v procesu hodnocení žádosti.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Dotace je poskytována na základě žádosti o dotaci podané v rámci internetové aplikace OKslužby – senior. Upozorňujeme, že aplikace OK služby – senior funguje pouze v rámci operačního systému Windows. Aplikace OK služby – senior nepodporuje jiné operační systémy. Možností využití v rámci jiných operačních systému je pouze v rámci emulátoru na systém Windows.

Přístup do výše uvedené aplikace bude umožněn pouze osobám, kterým MPSV zřídí uživatelský účet. Uživatelský účet se zřizuje pro organizaci a konkrétní osobu, a to jen se souhlasem statutárního zástupce organizace. Požádat o přístup (přidělení uživatelského účtu) lze formou tzv. souhlasu se zpracováním osobních údajů. Formulář a další informace o zřízení přístupu nalezne žadatel o dotaci na Aplikace OKslužby - senior (mpsv.cz).

Vzhledem k časové náročnosti zřízení přístupu doporučujeme novým žadatelům podat žádost o přístup s dostatečným předstihem.4 Oprávnění vytvářet žádost může mít více zaměstnanců organizace, kteří požádali o uživatelský účet, avšak podat žádost bude mít oprávnění pouze statutární zástupce organizace anebo jeho zmocněnec, na kterého statutární zástupce oprávnění podat žádost deleguje. Toto oprávnění je doloženo v rámci příloh žádosti o dotaci ověřenou plnou mocí. Osoba, která podá žádost, zároveň nese odpovědnost za veškeré údaje, které jsou organizací v systému uvedeny.

Informace k vyplňování žádosti jsou uvedeny v samostatném dokumentu - Uživatelská příručka - Modul OKslužby - senior.

Informace k dotačnímu řízení včetně příslušné metodiky jsou zveřejněny na konci stránky.

Pravidelné odstávky OKsystem (servisní hodiny) jsou vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:00 do 24:00 hod. V případě technických problémů s aplikací OKslužby - senior lze kontaktovat pracovníky OKsystem na adrese: hotline.oknouze@oksystem.cz nebo na tel.: +420 236 072 130 každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hod.

Žadatel bude mít přístup pouze k identifikačním údajům uvedeným ve své žádosti o dotaci, přičemž bude jeho povinností tyto údaje aktualizovat tak, aby provedené aktualizace nebyly starší 14 dnů od jejich vzniku.

Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena požadovanými přílohami:

Povinné přílohy žádosti o dotaci:

Povinné přílohy:

 • aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik NNO (výpis z příslušného rejstříku či registru žadatele) nebo oprávnění k činnosti (ověřená kopie) - datované maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti
 • spolky předloží kromě výpisu z rejstříku i stanovy, které jsou registrovány ve spolkovém rejstříku, který vede rejstříkový soud podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů;
 • obecně prospěšné společnosti předloží kromě výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu i zakládací listinu (smlouvu);
 • ústavy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i zakládací listinu;
 • nadace, nadační fondy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i nadační listinu;
 • identifikace bankovního účtu, na který bude složena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace5, uvedené potvrzení musí být z aktuální doby (staré nejdéle 3 měsíce);
 • zastřešující organizace (resp. žadatel v podprogramu 2) současně dokládá aktuální výpis/seznam svých členů s uvedením kraje jejich působnosti (členskou základnu) a doklad o zřízení či fungování kontrolní komise (např. zápis z jednání komise) ne starší než 3 měsíce zpětně od data podání žádosti;
 • čestné prohlášení statutárního orgánu, že žadatel není v likvidaci, v insolvenčním řízení a ani mu toto řízení nehrozí (podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ne starší než 3 měsíce zpětně od data podání žádosti.
 • V souladu s § 14 bod 3 písm. e zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech se dále dokládají následující informace. Dokumenty nesmí být starší než 3 měsíce od data podání žádosti:
 • informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
 • údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů (upozorňujeme žadatele, že se nejedná o částečný výpis údajů ani o výpis platných údajů),
 • informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

Dále podléhají formálnímu hodnocení, které předchází hodnocení interního a externího hodnotitele. V případě nedoložení uvedených příloh či doložení špatných povinných příloh bude žadatel o dotaci vyzván k dodání.

Toto pravidlo se nevztahuje na nedodání povinných příloh k žádosti dle rozpočtových pravidel (Informace podle § 14 odst. 3 písm. e), úplný výpis údajů o skutečném majiteli), v tomto případě se řízení zastavuje a žádost není hodnocena.

Nepovinné přílohy žádosti o dotaci:

Žadatel může zdůraznit potřebnost projektu například:

 • potvrzením kraje/obce o poskytnutí konkrétní částky na projekt v případě jeho podpory a vyjádření kraje/obce o tom, zda jsou plánované aktivity součástí komunitního plánování či jiného strategického regionálního dokumentu. Toto potvrzení může vydat jak vedení obce, tak i odbor, se kterým žadatel spolupracuje.

Termíny pro podávání žádostí

Předkládání projektů bude probíhat prostřednictvím webové aplikace OKslužby - senior. Aplikace bude zpřístupněna od 7. května 2024. Žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 10. června 2024 včetně.

Posuzování žádostí

Žadatel musí v žádosti o dotaci zřetelně vypsat pouze aktivity, na které žádá dotaci od MPSV. Poskytovaná dotace je účelově vázaná, a lze ji proto použít jen na účel uvedený v rozhodnutí. Dotace nesmí být použita za účelem tvorby zisku. Na dotaci není právní nárok.

Jak lze získat podrobnější informace

Informace v průběhu zpracování žádosti se poskytují e-mailovým kontaktem. Své dotazy zasílejte na adresu vua@mpsv.cz.

Kontaktním místem je odbor Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, SPOD a sociální práce, pracoviště Praha 2.

Technická podpora k aplikaci – Hotline bude dostupná v pondělí až pátek od 8 do 16 hodin na telefonu 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.

Vypracováno, zveřejněno dne: 7. května 2024

Výsledky dotačního řízení pro rok 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje výsledky dotačního řízení v oblasti podpory veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2024. Podrobné informace o hodnocení jsou pro žadatele přístupné v jejich uživatelském účtu v aplikaci OKslužby - senior, kde mají možnost nahlédnout i do hodnocení svého projektu.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2024 (dále jen rozhodnutí) bude vydáno pouze organizacím, kterým byla dotace přiznána.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen vyplnit v rámci internetové aplikace OKslužby - senior upravený rozpočet dle přidělené dotace. Termín pro podání upravených rozpočtů je stanoven do 29. 4. 2024 (z hlediska výplaty dotace vhodné upravit v co nejbližším termínu). Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2024.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OKslužby - senior, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí. V případě změny (aktualizace) těchto informací ve výše uvedené aplikaci, prosíme rovněž o zaslání e-mailu s upozorněním na změnu na vua@mpsv.cz.

V Praze dne 18.4.2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí

odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, SPOD a sociální práce

vyhlašuje pro rok 2024

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2024 nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“) na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“, (dále jen „Program“). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v souladu s prioritami a cíli „Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021 – 2025“ (dále i „STRAPS“), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 786 dne 13. září 2021, a dále v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 591 ze dne 1. června 2020 Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen „Zásady“)

Účel a podmínky dotace

Cílem dotačního programu je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů a aktivitách směřujících ke společenskému uplatnění seniorů.

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na realizaci projektů NNO, které přispívají k naplňování cílů státní politiky vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO, které vláda schválí na příslušný rozpočtový rok.

Dotace se žadateli poskytuje jen na úhradu výdajů spojených s realizaci projektu uvedených v kapitole 5. Rozpočet v závazné Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2024. Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk.

Žadatel do tohoto dotačního programu nesmí žádat o financování takových aktivit, které jsou financovány ze strukturálních fondů EU/EHP.

V oblasti podpory pro rok 2024 vyhlašuje MPSV – odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, SPOD a sociální práce program „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“.

V rámci tohoto Programu budou podporovány 2 podprogramy:

 1. Podprogram na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.
 2. Podprogram na podporu kapacit střešních seniorských a proseniorských organizací.

V rámci podprogramu 1 může žadatel podat pouze jednu projektovou žádost.“

V případě, že je žadatel o dotaci zastřešující organizací a žádá si o přidělení dotace v podprogramu 2, může si současně podat projektovou žádost i v rámci podprogramu 1.

Oprávněné subjekty

K předložení žádosti o dotaci jsou oprávněné níže uvedené subjekty. Jedná se o nestátní neziskové organizace:

 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů1;
 • registrované církve zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí;
 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • ústavy, zapsané ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínkou účasti nadace a nadačního fondu v dotačním programu však musí být podmínka, že se nesmí jednat o nadaci nebo nadační fond, založený státem nebo s účastí státu.

V případě, že dojde k transformaci (změně) právní formy právnické osoby; nemá to vliv na práva a povinnosti, zejména na závazky organizace, včetně práv a povinností plynoucích z účasti v dotačním programu. Při změně právní formy sdružení, jehož právní forma se mění, se toto sdružení neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry. V případě změny IČ bude zamezeno následné diskriminaci subjektu s ohledem na neexistující historii, historie bude brána v potaz s původním IČ (např. pokud bude realizován přechod z právní formy spolek na zapsaný ústav).

Podmínky oprávněnosti žadatele:

 • musí splňovat výše uvedenou právní formu;
 • musí být registrován Ministerstvem vnitra nebo jiným příslušným ústředním orgánem, příp. ve veřejném rejstříku u soudu, určeného k vedení veřejného rejstříku, a to nejméně 1 rok před uzávěrkou přijímání žádostí a zároveň musí v tomto období prokazatelně pracovat v oblasti proseniorských služeb (musí být zakotveno ve stanovách/zřizovací listině)2;
 • musí mít sídlo v České republice;
 • žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník;
 • nesmí být v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku a dále proti němu nesmí být vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • musí mít splněny závazky související s úhradou příspěvků zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení nebo daňovými odvody vyplývajícími z právních předpisů3, tato skutečnost musí být žadatelem deklarována formou čestného prohlášení při podání elektronické žádosti o dotaci;
 • musí mít působnost alespoň v 3 krajích ČR (tzn. aktivity musí být v těchto krajích prokazatelně realizovány). Týká se žadatelů v rámci obou podprogramů.

Žadatel musí prokázat schopnost zvládat realizaci projektu, tedy i rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který je finanční podpora požadována (stručná charakteristika organizace, zkušenosti žadatele v oblasti zaměření projektu, složení realizačního týmu). Odborná schopnost vést a realizovat projekt bude posuzována v procesu hodnocení žádosti.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Dotace je poskytována na základě žádosti o dotaci podané v rámci internetové aplikace OKslužby – senior. Upozorňujeme, že aplikace OK služby – senior funguje pouze v rámci operačního systému Windows. Aplikace OK služby – senior nepodporuje jiné operační systémy. Možností využití v rámci jiných operačních systému je pouze v rámci emulátoru na systém Windows.

Přístup do výše uvedené aplikace bude umožněn pouze osobám, kterým MPSV zřídí uživatelský účet. Uživatelský účet se zřizuje pro organizaci a konkrétní osobu, a to jen se souhlasem statutárního zástupce organizace. Požádat o přístup (přidělení uživatelského účtu) lze formou tzv. souhlasu se zpracováním osobních údajů. Formulář a další informace o zřízení přístupu nalezne žadatel o dotaci na Aplikace OKslužby - senior (mpsv.cz).

Vzhledem k časové náročnosti zřízení přístupu doporučujeme novým žadatelům podat žádost o přístup s dostatečným předstihem.4 Oprávnění vytvářet žádost může mít více zaměstnanců organizace, kteří požádali o uživatelský účet, avšak podat žádost bude mít oprávnění pouze statutární zástupce organizace anebo jeho zmocněnec, na kterého statutární zástupce oprávnění podat žádost deleguje. Toto oprávnění je doloženo v rámci příloh žádosti o dotaci ověřenou plnou mocí. Osoba, která podá žádost, zároveň nese odpovědnost za veškeré údaje, které jsou organizací v systému uvedeny.

Informace k vyplňování žádosti jsou uvedeny v samostatném dokumentu – Uživatelská příručka – Modul OKslužby – senior.

Informace k dotačnímu řízení včetně příslušné metodiky jsou zveřejněny zde.

Pravidelné odstávky OKsystem (servisní hodiny) jsou vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:00 do 24:00 hod. V případě technických problémů s aplikací OKslužby – senior lze kontaktovat pracovníky OKsystem na adrese: hotline.oknouze@oksystem.cz nebo na tel.: +420 236 072 130 každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hod.

Žadatel bude mít přístup pouze k identifikačním údajům uvedeným ve své žádosti o dotaci, přičemž bude jeho povinností tyto údaje aktualizovat tak, aby provedené aktualizace nebyly starší 14 dnů od jejich vzniku.

Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena požadovanými přílohami:

Povinné přílohy žádosti o dotaci:

Povinné přílohy:

 • aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik NNO (výpis z příslušného rejstříku či registru žadatele) nebo oprávnění k činnosti (ověřená kopie) - datované maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti
 • spolky předloží kromě výpisu z rejstříku i stanovy, které jsou registrovány ve spolkovém rejstříku, který vede rejstříkový soud podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů;
 • obecně prospěšné společnosti předloží kromě výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu i zakládací listinu (smlouvu);
 • ústavy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i zakládací listinu;
 • nadace, nadační fondy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i nadační listinu;
 • identifikace bankovního účtu, na který bude složena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace5, uvedené potvrzení musí být z aktuální doby (staré nejdéle 3 měsíce);
 • zastřešující organizace (resp. žadatel v podprogramu 2) současně dokládá aktuální výpis/seznam svých členů s uvedením kraje jejich působnosti (členskou základnu) a doklad o zřízení či fungování kontrolní komise (např. zápis z jednání komise) ne starší než 3 měsíce zpětně od data podání žádosti;
 • čestné prohlášení statutárního orgánu, že žadatel není v likvidaci, v insolvenčním řízení a ani mu toto řízení nehrozí (podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ne starší než 3 měsíce zpětně od data podání žádosti.
 • V souladu s § 14 bod 3 písm. e zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech se dále dokládají následující informace. Dokumenty nesmí být starší než 3 měsíce od data podání žádosti:
 • informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
 • údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů,
 • informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

Dále podléhají formálnímu hodnocení, které předchází hodnocení interního a externího hodnotitele. V případě nedoložení uvedených příloh či doložení špatných povinných příloh bude žadatel o dotaci vyzván k dodání.

Toto pravidlo se nevztahuje na nedodání povinných příloh k žádosti dle rozpočtových pravidel (Informace podle § 14 odst. 3 písm. e), úplný výpis údajů o skutečném majiteli), v tomto případě se řízení zastavuje a žádost není hodnocena.

Nepovinné přílohy žádosti o dotaci:

Žadatel může zdůraznit potřebnost projektu například:

 • potvrzením kraje/obce o poskytnutí konkrétní částky na projekt v případě jeho podpory a vyjádření kraje/obce o tom, zda jsou plánované aktivity součástí komunitního plánování či jiného strategického regionálního dokumentu. Toto potvrzení může vydat jak vedení obce, tak i odbor, se kterým žadatel spolupracuje.

Termíny pro podávání žádostí

Předkládání projektů bude probíhat prostřednictvím webové aplikace OKslužby – senior. Aplikace bude zpřístupněna od 16. listopadu 2023. Žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 16. prosince 2023 včetně.

Posuzování žádostí

Žadatel musí v žádosti o dotaci zřetelně vypsat pouze aktivity, na které žádá dotaci od MPSV. Poskytovaná dotace je účelově vázaná, a lze ji proto použít jen na účel uvedený v rozhodnutí. Dotace nesmí být použita za účelem tvorby zisku. Na dotaci není právní nárok.

Jak lze získat podrobnější informace

Informace v průběhu zpracování žádosti se poskytují e-mailovým kontaktem. Své dotazy zasílejte na adresu vua@mpsv.cz.

Kontaktním místem je odbor Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, SPOD a sociální práce, pracoviště Praha 2.

Technická podpora k aplikaci – Hotline bude dostupná v pondělí až pátek od 8 do 16 hodin na telefonu 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.

Vypracováno, zveřejněno dne: 15. listopadu 2023


[1] Uvedený zákon byl zrušen dle § 3080, bodu 163 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Zároveň bylo v § 3050 občanského zákoníku stanoveno, že „Práva a povinnosti obecně prospěšných společností se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Obecně prospěšná společnost má právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle tohoto zákona; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.

[2] Výjimky z této podmínky nejsou příslušným odborem MPSV udělovány.

[3] Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

[4] Nutno počítat s procesem až 1 měsíc.

[5] Potvrzení znamená podpis statutárního zástupce.

Poslední aktualizace: 13. 5. 2024