Dotační řízení pro rok 2023

Výsledky dotačního řízení pro rok 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje výsledky dotačního řízení v oblasti podpory veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok rodina 2023. Podrobné informace o hodnocení jsou pro žadatele přístupné v jejich uživatelském účtu v aplikaci OK služby senior, kde mají možnost nahlédnout i do hodnocení svého projektu.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2023 (dále jen rozhodnutí) bude vydáno pouze organizacím, kterým byla dotace přiznána.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen v aplikaci OKslužby – senior provést změny rozpočtu na celkovou přiznanou částku uvedenou v části I bodě 2 tohoto Rozhodnutí v případě, že poskytnutá dotace je nižší než požadovaná částka.

Příjemce dotace upraví položky rozpočtu na přiznanou částku do 30 dnů od obdržení Rozhodnutí. Pokud tuto lhůtu nedodrží, bude stanovena sankce 2 % z přidělené dotace s termínem se stanovením lhůty pro její zaplacení do 30 dnů ode dne doručení Výzvy o vrácení části dotace.

Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2023.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OK služby senior, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí. V případě změny (aktualizace) těchto informací ve výše uvedené aplikaci, prosíme rovněž o zaslání e-mailu s upozorněním na změnu na vua@mpsv.cz.

V Praze dne 18.5.2023

Předběžné výsledky dotačního řízení Veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací se celostátní působností pro rok 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje předběžné výsledky dotačního řízení. UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.

O výši dotace bude jednat dotační komise, poté o výsledcích rozhodne vrchní ředitelka pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb.

V tabulce je uvedeno bodové hodnocení projektů rozdělené do tří skupin, dle počtu získaných bodů:

 • 100 – 90 bodů: tyto projekty budou podpořeny;
 • 89 – 80 bodů: tyto projekty budou pravděpodobně podpořeny;
 • 79 bodů a méně: tyto projekty budou pravděpodobně nepodpořeny.

Vážení žadatelé,

vzhledem k technickým problémům v současné chvíli ukončujeme hodnocení projektů podaných pro rok 2023.

Výsledky budou zveřejněny v co nejkratším možném termínu s výplatou v průběhu měsíce dubna 2023.

Děkujeme za pochopení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

odbor sociálních služeb a sociální práce

vyhlašuje pro rok 2023

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2023 nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“) na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“, (dále jen „Program“). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v souladu s prioritami a cíli „Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021 – 2025“ (dále i „STRAPS“), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 786 dne 13. září 2021, a dále v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 591 ze dne 1. června 2020 Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen „Zásady“)

Účel a podmínky dotace

Cílem dotačního programu je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů a aktivitách směřujících ke společenskému uplatnění seniorů. 

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na realizaci projektů NNO, které přispívají k naplňování cílů státní politiky vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO, které vláda schválí na příslušný rozpočtový rok.

Dotace se žadateli poskytuje jen na úhradu výdajů spojených s realizaci projektu uvedených v kapitole 5. Rozpočet v závazné Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“. Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk.

Žadatel1do tohoto dotačního programu nesmí žádat o financování takových aktivit, které jsou financovány ze strukturálních fondů EU/EHP nebo jiných existujících programů, které jsou financované ze státního rozpočtu nebo rozpočtů krajů a obcí, resp. nesmí z více veřejných zdrojů financovat stejnou činnost dvakrát či vícekrát (zákaz duplicitního financování).

V oblasti podpory pro rok 2023 vyhlašuje MPSV – odbor sociálních služeb a sociální práce program „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“. V rámci tohoto Programu budou podporovány 2 podprogramy:

 1. Podprogram na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací. 
 2. Podprogram na podporu kapacit střešních seniorských a proseniorských organizací.

V rámci podprogramu 1 může žadatel podat pouze jednu projektovou žádost.“

V případě, že je žadatel o dotaci zastřešující organizací a žádá si o přidělení dotace v podprogramu 2, může si současně podat projektovou žádost i v rámci podprogramu 1. 

Oprávněné subjekty

K předložení žádosti o dotaci jsou oprávněné níže uvedené subjekty. Jedná se o nestátní neziskové organizace:

 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů2;
 • registrované církve zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí;
 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • ústavy, zapsané ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínkou účasti nadace a nadačního fondu v dotačním programu však musí být podmínka, že se nesmí jednat o nadaci nebo nadační fond, založený státem nebo s účastí státu.

V případě, že dojde k transformaci (změně) právní formy právnické osoby; nemá to vliv na práva a povinnosti, zejména na závazky organizace, včetně práv a povinností plynoucích z účasti v dotačním programu. Při změně právní formy sdružení, jehož právní forma se mění, se toto sdružení neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry. V případě změny IČ bude zamezeno následné diskriminaci subjektu s ohledem na neexistující historii, historie bude brána v potaz s původním IČ (např. pokud bude realizován přechod z právní formy spolek na zapsaný ústav).

Podmínky oprávněnosti žadatele:

 • musí splňovat výše uvedenou právní formu;
 • musí být registrován Ministerstvem vnitra nebo jiným příslušným ústředním orgánem, příp. ve veřejném rejstříku u soudu, určeného k vedení veřejného rejstříku, a to nejméně 1 rok před uzávěrkou přijímání žádostí a zároveň musí v tomto období prokazatelně pracovat v oblasti proseniorských služeb (musí být zakotveno ve stanovách/zřizovací listině)3;
 • musí mít sídlo v České republice;
 • žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník;
 • nesmí být v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku a dále proti němu nesmí být vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • musí mít splněny závazky související s úhradou příspěvků zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení nebo daňovými odvody vyplývajícími z právních předpisů4, tato skutečnost musí být žadatelem deklarována formou čestného prohlášení při podání elektronické žádosti o dotaci;
 • musí mít působnost alespoň v 3 krajích ČR (tzn. aktivity musí být v těchto krajích prokazatelně realizovány). Týká se žadatelů v rámci obou podprogramů.

Žadatel musí prokázat schopnost zvládat realizaci projektu, tedy i rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který je finanční podpora požadována (stručná charakteristika organizace, zkušenosti žadatele v oblasti zaměření projektu, složení realizačního týmu). Odborná schopnost vést a realizovat projekt bude posuzována v procesu hodnocení žádosti.  

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Dotace je poskytována na základě žádosti o dotaci podané v rámci internetové aplikace OKslužby – senior.

Přístup do výše uvedené aplikace bude umožněn pouze osobám, kterým MPSV zřídí uživatelský účet. Uživatelský účet se zřizuje pro organizaci a konkrétní osobu, a to jen se souhlasem statutárního zástupce organizace. Požádat o přístup (přidělení uživatelského účtu) lze formou tzv. souhlasu se zpracováním osobních údajů. Formulář a další informace o zřízení přístupu nalezne žadatel o dotaci na  https://www.mpsv.cz/web/cz/aplikace-oksluzby-senior.

Vzhledem k časové náročnosti zřízení přístupu doporučujeme novým žadatelům podat žádost o přístup s dostatečným předstihem5. Oprávnění vytvářet žádost může mít více zaměstnanců organizace, kteří požádali o uživatelský účet, avšak podat žádost bude mít oprávnění pouze statutární zástupce organizace anebo jeho zmocněnec, na kterého statutární zástupce oprávnění podat žádost deleguje. Toto oprávnění je doloženo v rámci příloh žádosti o dotaci ověřenou plnou mocí. Osoba, která podá žádost, zároveň nese odpovědnost za veškeré údaje, které jsou organizací v systému uvedeny. 

Informace k vyplňování žádosti jsou uvedeny v samostatném dokumentu – Uživatelská příručka – Modul OKslužby – senior.

Informace k dotačnímu řízení včetně příslušné metodiky jsou zveřejněny zde.

Pravidelné odstávky OKsystem (servisní hodiny) jsou vždy v úterý a ve čtvrtek od 17:00 do 24:00 hod. V případě technických problémů s aplikací OKslužby – senior lze kontaktovat pracovníky OKsystem na adrese: hotline.oknouze@oksystem.cz nebo na tel.: +420 236 072 130 každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hod.

Žadatel bude mít přístup pouze k identifikačním údajům uvedeným ve své žádosti o dotaci, přičemž bude jeho povinností tyto údaje aktualizovat tak, aby provedené aktualizace nebyly starší 14 dnů od jejich vzniku. 

Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena požadovanými přílohami:

Povinné přílohy žádosti o dotaci:

 • aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik NNO (výpis z příslušného rejstříku či registru žadatele, prostá kopie) nebo oprávnění k činnosti (prostá kopie, datovaná maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti)
 • spolky předloží kromě výpisu z rejstříku i stanovy, které jsou registrovány ve spolkovém rejstříku, který vede rejstříkový soud podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů;
 • obecně prospěšné společnosti předloží kromě výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu i zakládací listinu (smlouvu);
 • ústavy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i zakládací listinu;
 • nadace, nadační fondy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i nadační listinu;
 • identifikace bankovního účtu, na který bude složena a následně účetně vedena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace6, uvedené potvrzení musí být z aktuální doby (staré nejdéle 3 měsíce);
 • zastřešující organizace (resp. žadatel v podprogramu 2) současně dokládá aktuální výpis/seznam svých členů s uvedením kraje jejich působnosti (členskou základnu) a doklad o zřízení či fungování kontrolní komise (např. zápis z jednání komise) ne starší než 3 měsíce zpětně od data podání žádosti;
 • čestné prohlášení statutárního orgánu, že žadatel není v likvidaci, v insolvenčním řízení a ani mu toto řízení nehrozí (podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

V souladu s § 14 bod 3 písm. e zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech se dále dokládá:

 • informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
 • údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů,
 • informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

Tyto přílohy nesmí být starší než 3 měsíce. Dále podléhají formálnímu hodnocení, které předchází hodnocení interního a externího hodnotitele. V případě nedoložení uvedených příloh či doložení špatných povinných příloh bude žadatel o dotaci vyzván k dodání.

Nepovinné přílohy žádosti o dotaci:

Žadatel může zdůraznit potřebnost projektu například: 

 • potvrzením kraje/obce o poskytnutí konkrétní částky na projekt v případě jeho podpory a vyjádření kraje/obce o tom, zda jsou plánované aktivity součástí komunitního plánování či jiného strategického regionálního dokumentu. Toto potvrzení může vydat jak vedení obce, tak i odbor, se kterým žadatel spolupracuje. 

Termíny pro podávání žádostí

Předkládání projektů bude probíhat prostřednictvím webové aplikace OKslužby – senior. Aplikace bude zpřístupněna od 7. prosince 2022. Žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 9. ledna 2023 včetně.

Posuzování žádostí

Žadatel musí v žádosti o dotaci zřetelně vypsat pouze aktivity, na které žádá dotaci od MPSV. Poskytovaná dotace je účelově vázaná, a lze ji proto použít jen na účel uvedený v rozhodnutí. Dotace nesmí být použita za účelem tvorby zisku. Na dotaci není právní nárok.

Jak lze získat podrobnější informace

Informace v průběhu zpracování žádosti se poskytují e-mailovým kontaktem. Své dotazy zasílejte na adresu vua@mpsv.cz. 

Kontaktním místem je odbor sociálních služeb a inspekce sociálních služeb, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.

Technická podpora k aplikaci – Hotline bude dostupná v pondělí až pátek od 8 do 16 hodin na telefonu 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.

Vypracováno, zveřejněno dne: 7. prosince 2022


[1] Kvůli lepší čitelnosti a také délce textu je nadále používáno generické maskulinum, kterým jsou myšleny jak ženy, tak muži.

[2] Uvedený zákon byl zrušen dle § 3080, bodu 163 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Zároveň bylo v § 3050 občanského zákoníku stanoveno, že „Práva a povinnosti obecně prospěšných společností se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Obecně prospěšná společnost má právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle tohoto zákona; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.

[3] Výjimky z této podmínky nejsou Odborem sociálních služeb a inspekce sociálních služeb udělovány.

[4] Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

[5] Nutno počítat s procesem až 1 měsíc.

[6] potvrzení znamená razítko organizace a podpis statutárního zástupce


Poslední aktualizace: 13. 2. 2024