Dotační řízení pro rok 2023

Výzva pro podání námitek

Vážení žadatelé v dotačním řízení Rodina 2023,

v případě nesouhlasu s hodnocením projektů máte možnost využít podání námitek přes datovou schránku na odd. 261 (oddělení financování sociálních služeb, sociální práce a SPOD) v termínu do 21. 4. 2023.

V Praze dne 22.3.2023

Výsledky dotačního řízení pro rok 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje výsledky dotačního řízení v oblasti podpory rodiny v dotačním řízení Rodina 2023. Podrobné informace o hodnocení jsou pro žadatele přístupné v jejich uživatelském účtu v aplikaci OK služby rodina, kde mají možnost nahlédnout i do hodnocení svého projektu.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2023 (dále jen rozhodnutí) bude vydáno pouze organizacím, kterým byla dotace přiznána.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen vyplnit v rámci internetové aplikace OK služby rodina upravený rozpočet dle přidělené dotace. Termín pro podání upravených rozpočtů je stanoven do 24. 3. 2023 (z hlediska výplaty dotace vhodné upravit v co nejbližším termínu). Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2023.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OK služby rodina, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí. V případě změny (aktualizace) těchto informací ve výše uvedené aplikaci, prosíme rovněž o zaslání e-mailu s upozorněním na změnu na rodina@mpsv.cz.

V Praze dne 15.3.2023

Předběžné výsledky dotačního řízení Rodina pro rok 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje předběžné výsledky dotačního řízení. UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.

O výši dotace bude jednat dotační komise, poté o výsledcích rozhodne vrchní ředitelka pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb.

V tabulce je uvedeno bodové hodnocení projektů rozdělené do tří skupin, dle počtu získaných bodů:

 • 100 – 89 bodů: tyto projekty budou pravděpodobně podpořeny;
 • 88 – 80 bodů: z důvodu velkého množství velmi dobře hodnocených projektů budou z těchto projektů pravděpodobně podpořeny jen některé, uvedená hranice podpory či nepodpory může být na základě zpracování dat o hodnocení upravena;
 • 79 bodů a méně: u těchto projektů je získání dotace méně pravděpodobné.

TERMÍN PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO APLIKACE OK SLUŽBY RODINA

Aplikace OK služby RODINA bude pro příjem žádostí otevřena od 26. září 2022 do 20. října 2022.

V Praze dne 20. září 2022

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2023

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2023. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2023 naleznete v dolní části této stránky. Termín příjmu žádostí bude upřesněn a bude probíhat pouze prostřednictvím webové aplikace OKslužby - rodina. Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán (Provoz aplikace (mpsv.cz).

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo ke změnám:

 • Rozšíření některých aktivit v rámci I. Dotační oblasti;
 • v II. dotační oblasti byla rozšířena cílová skupina o náhradní rodiny, jež nečerpají podporu jako rodiny pěstounské na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče;
 • zvýšení nepřímých nákladů ze 14 % na 18 %;
 • navýšení DPP na 1 000 Kč;
 • navýšení DPČ na 350 Kč
 • finanční strop na jeden projekt – max. výše 3 000 000 Kč.

Všechny změny jsou zahrnuty v platné Metodice.

Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena požadovanými přílohami:

Povinné přílohy:

 • Aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik NNO (výpis z příslušného rejstříku či registru žadatele) nebo oprávnění k činnosti (ověřená kopie, datovaná maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti).
 • Informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech (formulář je dostupný zde na stránce).
 • Úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby vygenerovaný z Evidence skutečných majitelů. Tyto údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona o rozpočtových pravidlech upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (informaci žadatel předává jako samostatnou přílohu – výpis vygenerovaný z Evidence skutečných majitelů na internetových stránkách: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik. Nestačí však přitom částečný výpis, který je v aplikaci veřejně přístupný. Je nutné doložit úplný výpis údajů, který může žadatel („evidující osoba“) získat také přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek. Bližší informace k evidenci skutečných majitelů a způsobu přístupu k výpisům doporučujeme nastudovat na webových stránkách Evidence skutečných majitelů (https://esm.justice.cz/ias/issm/napoveda). Vzhledem k možné časové náročnosti doporučujeme organizacím tuto přílohu vytvořit s dostatečným předstihem.
 • Spolky předloží kromě výpisu z rejstříku i stanovy, které jsou registrovány ve spolkovém rejstříku, který vede rejstříkový soud podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Registrované církve předloží kromě výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti i základní dokument.
 • Obecně prospěšné společnosti předloží kromě výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu i zakládací listinu (smlouvu).
 • Ústavy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i zakládací listinu.
 • Nadace, nadační fondy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i nadační listinu.
 • Identifikace bankovního účtu, na který bude složena a následně účetně vedena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace (potvrzení znamená razítko organizace a podpis statutárního zástupce) uvedené potvrzení musí být aktuální (staré nejdéle 3 měsíce).
 • Rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (tato podmínka se vztahuje pouze na projekty zařazené v II. podporované dotační oblasti).
 • Doložení spolupráce s orgány SPOD dopisem daného orgánu, který potvrzuje zájem o spolupráci na daném projektu, tedy na konkrétních navrhovaných aktivitách. OSPOD by měl též žadateli potvrdit potřebnost plánovaných aktivit. Platí pouze pro žadatele v oblasti podpory II. V případě, že žadatel spolupracuje na svých aktivitách s větším počtem OSPOD (např. v rámci celého kraje nebo více krajů), doloží potvrzení vybraného vzorku OSPOD (jedná se o min. jeden dopis OSPOD).

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz .

Mgr. Veronika Dubová (veronika.dubova@mpsv.cz)

V Praze dne 14. září 2022

Seminář k dotačnímu programu Rodina

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí

pořádají:

Seminář národního dotačního titulu Rodina věnovaný Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny,

který se bude konat dne 20. 9. 2022 od 9 do 13 hod. online formou (prostřednictvím aplikace Teams).

Přihlašování na seminář je možné do neděle 18. 9. 2022 na e-mail  rodina@mpsv.cz.

V Praze dne 6. 9. 2022

Poslední aktualizace: 14. 2. 2024