Dotační řízení pro rok 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo jednotlivým organizacím v aplikaci OK služby Rodina Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2022.
Toto Rozhodnutí je vydáváno pouze organizacím, kterým byla dotace přiznána. Informace o možnosti exportu rozhodnutích naleznou příjemci v níže uvedenému Manuálu k aplikaci (str. 41).

Výsledky dotačního řízení pro rok 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje výsledky dotačního řízení v oblasti podpory rodiny v dotačním řízení Rodina 2022. Podrobné informace o hodnocení jsou pro žadatele přístupné v jejich uživatelském účtu v aplikaci OK služby rodina, kde mají možnost nahlédnout i do hodnocení svého projektu.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2022 (dále jen rozhodnutí) bude vydáno pouze organizacím, kterým byla dotace přiznána.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen vyplnit v rámci internetové aplikace OK služby rodina upravený rozpočet dle přidělené dotace. Termín pro podání upravených rozpočtů je stanoven do 7. 4. 2022. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2022.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OK služby rodina, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí. V případě změny (aktualizace) těchto informací ve výše uvedené aplikaci, prosíme rovněž o zaslání e-mailu s upozorněním na změnu na rodina@mpsv.cz.

V Praze dne 30.3.2022

Předběžné výsledky dotačního řízení Rodina pro rok 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje předběžné výsledky dotačního řízení. UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
O výši dotace bude jednat dotační komise, poté o výsledcích rozhodne náměstek pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb.

V tabulce je uvedeno bodové hodnocení projektů rozdělené do tří skupin, dle počtu získaných bodů:

 • 100 – 85 bodů: tyto projekty budou pravděpodobně podpořeny;
 • 84 – 76 bodů: z důvodu velkého množství velmi dobře hodnocených projektů budou z těchto projektů pravděpodobně podpořeny jen některé, uvedená hranice podpory či nepodpory může být na základě zpracování dat o hodnocení upravena;
 • 75 bodů a méně: u těchto projektů je získání dotace méně pravděpodobné.

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2022

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2022. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2022 naleznete v dolní části této stránky. Příjem žádostí bude probíhat od 20. září 2021 do 11. října 2021 stejně jako předchozí rok pouze prostřednictvím webové aplikace OKslužby - rodina. Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán (Provoz aplikace (mpsv.cz)).

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k několika drobným změnám. Všechny změny jsou zahrnuty v platné Metodice.

Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena požadovanými přílohami:

Povinné přílohy:

 • Aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik NNO (výpis z příslušného rejstříku či registru žadatele) nebo oprávnění k činnosti (ověřená kopie, datovaná maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti).
 • Informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech (formulář je dostupný zde na stránce).
 • Úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby vygenerovaný z Evidence skutečných majitelů. Tyto údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona o rozpočtových pravidlech upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (informaci žadatel předává jako samostatnou přílohu – výpis vygenerovaný z Evidence skutečných majitelů na internetových stránkách: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik. Nestačí však přitom částečný výpis, který je v aplikaci veřejně přístupný. Je nutné doložit úplný výpis údajů, který může žadatel („evidující osoba“) získat také přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek. Bližší informace k evidenci skutečných majitelů a způsobu přístupu k výpisům doporučujeme nastudovat na webových stránkách Evidence skutečných majitelů (https://esm.justice.cz/ias/issm/napoveda). Vzhledem k možné časové náročnosti doporučujeme organizacím tuto přílohu vytvořit s dostatečným předstihem.
 • Spolky předloží kromě výpisu z rejstříku i stanovy, které jsou registrovány ve spolkovém rejstříku, který vede rejstříkový soud podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Registrované církve předloží kromě výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti i základní dokument.
 • Obecně prospěšné společnosti předloží kromě výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu i zakládací listinu (smlouvu).
 • Ústavy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i zakládací listinu.
 • Nadace, nadační fondy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i nadační listinu.
 • Identifikace bankovního účtu, na který bude složena a následně účetně vedena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace (potvrzení znamená razítko organizace a podpis statutárního zástupce) uvedené potvrzení musí být aktuální (staré nejdéle 3 měsíce).
 • Rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (tato podmínka se vztahuje pouze na projekty zařazené v II. podporované dotační oblasti).
 • Doložení spolupráce s orgány SPOD dopisem daného orgánu, který potvrzuje zájem o spolupráci na daném projektu, tedy na konkrétních navrhovaných aktivitách. OSPOD by měl též žadateli potvrdit potřebnost plánovaných aktivit. Platí pouze pro žadatele v oblasti podpory II. V případě, že žadatel spolupracuje na svých aktivitách s větším počtem OSPOD (např. v rámci celého kraje nebo více krajů), doloží potvrzení vybraného vzorku OSPOD (jedná se o min. jeden dopis OSPOD).

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz .

Mgr. Veronika Dubová (veronika.dubova@mpsv.cz)

V Praze dne 13. září 2021

Zároveň si dovolujeme informovat o prezentaci ze Semináře pro žadatele, která je dostupná v dolní části této stránky.

Seminář k dotačnímu programu Rodina

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí

pořádají:

Seminář národního dotačního titulu Rodina věnovaný Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny,

který se bude konat dne:

9. 9. 2020 od 10 hod. v zasedací místnosti České správy sociální zabezpečení, Křížová 25, Praha 5.

Kapacita semináře je již naplněna, všechny prezentované informace budou k dispozici zde na webové stránce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí, zveřejňuje manuál (5,63 MB) pro uživatele OKslužby – rodina.

Poslední aktualizace: 30. 11. 2022