Dotační řízení pro rok 2021

Vyhlášení dotačního řízení k dotaci na výkon činností obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021

upraveno ve znění dodatku č. 1

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též „MPSV“, „poskytovatel“) vyhlašuje dotační výzvu (č. j. MPSV-2020/245134-213) (dále „výzva“) k předkládání žádostí o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností a hl. m. Prahou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 (dále jen „dotace“).

Dotace dle této výzvy je poskytována na základě ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“), a v souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a to pod účelovým znakem 13011.

Dodatkem č. 1 je výzva upravena v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 275 ze dne 8. 3. 2021, na základě kterého je obcím s rozšířenou působností umožněno čerpat finanční prostředky dotace také na mimořádné odměny pro pracovníky vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí přiznané za období od 1. října 2020 do 28. února 2021 za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů při současném vystavení riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19 a za mimořádné pracovní nasazení při plnění těchto úkolů.

Dotace poskytnutá v rámci tohoto dotačního řízení je určena na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

1. Věcné zaměření dotačního titulu

Cílem dotačního titulu je zajistit výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (dále „SPOD“) v rámci přenesené působnosti na úrovni obcí s rozšířenou působností dle zákona o SPOD.

2. Okruh oprávněných žadatelů

O dotaci mohou žádat obce s rozšířenou působností stanovené na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a hlavní město Praha, jehož postavení je upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

3. Podmínky dotačního řízení

3.1 Žádost o dotaci pro rok 2021

Žádost o dotaci je podávána pouze pro období roku 2021, musí splňovat podmínky stanovené Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 (dále jen „Metodika“), která je přílohou dotační výzvy, a musí být podána v souladu s ustanoveními § 14 zákona o rozpočtových pravidlech.

3.2 Žádost o navýšení dotace a podmínky poskytnutí a čerpání dotace v části navýšení dotace pro rok 2021

V důsledku epidemie nemoci COVID-19 v letech 2020 a 2021 a zhoršených a náročnějších podmínek výkonu agendy SPOD na obcích s rozšířenou působností mohou obce s rozšířenou působností a hlavní město Praha (dále jen „žadatel“) podat také žádost o navýšení dotace nad rámec roční žádosti o dotaci na rok 2021 („žádost o navýšení“) za účelem poskytnutí samostatných mimořádných odměn pro pracovníky vykonávající agendu SPOD (pracovníky na pozicích referentů a jejich vedoucí pracovníky) za období od začátku října 2020 do konce února 2021 v souladu s podmínkami zveřejněnými v dodatku č. 1 Metodiky. Pro tuto žádost o navýšení jsou připraveny samostatné formuláře.

Žádost o navýšení lze podat i na pracovníky, kteří jsou plně či částečně hrazeni ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče („SPVPP“). Přitom stále platí, že přednost před dotací má financování těchto zaměstnanců ze SPVPP, ze kterého lze hradit mj. také „mimořádné“ odměny pro zaměstnance (odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu). Vzhledem k objektivní nemožnosti po značnou část roku 2020 i první pololetí roku 2021 čerpat ze strany osob pečujících a osob v evidenci služby, které jsou jinak hrazeny ze SPVPP (zejm. "respity", vzdělávání atd.), je třeba primárně využít pro mimořádné odměny zaměstnanců, kteří jsou placeni ze SPVPP, přebytečné finanční prostředky ze souhrnu SPVPP.

Do žádosti nelze uvést pracovníky, kteří pracovali na dohody konané mimo pracovní poměr, resp. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

K žádosti o navýšení je nutné přiložit přílohu uvedenou v bodě 3.4 Výzvy pod číslem 4.

V případě žádosti o navýšení dotace mohou žadatelé požádat o navýšení až do částky 25 000 Kč připadající na mimořádnou odměnu na jednoho pracovníka za období od začátku října 2020 až do konce února 2021 a na odpovídající výši odvodů na zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele.

Limit 25 000 Kč na 1,0 úvazek je krácen v případech:

 1. v případě zkráceného úvazku je nutné požadovanou dotaci poměrně zkrátit,
 2. v případě zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trval pouze část uvedeného období, lze čerpat dotaci či požádat o navýšení pouze v poměrné výši (např. v případě trvání pracovního poměru leden až únor 2021 lze požádat či poskytnout max. 10 000 Kč na tohoto pracovníka),
 3. v případě, že zaměstnanec v uvedeném 5měsíčním období pobíral dávky nemocenského pojištění delší dobu než 30 kalendářních dnů v součtu (za každých 30 kalendářních dnů se krátí požadovaná dotace o 1/5, za menší počet dní se nekrátí).

Navýšení dotace tak může být poskytovatelem přiznáno maximálně ve výši součinu celkové výše úvazků pracovníků, jimž má být odměna z dotace hrazena, a částky 33 450 Kč (25 000 Kč + 33,8 % odvody zaměstnavatele).

Jestliže příjemce požádá o navýšení dotace v souladu s účelem uvedeným v tomto bodě Výzvy a MPSV na základě dodatku k rozhodnutí o poskytnutí dotace navýšení přizná, je příjemce povinen tuto část dotace použít pouze na účel stanovený v tomto bodě Výzvy. V případě nevyužití prostředků na mimořádné odměny za období od začátku října 2020 do konce února 2021 a související odvody zaměstnavatele je nutné příslušnou část dotace vrátit poskytovateli v rámci vratky do 31. 12. 2021, případně v rámci finančního vypořádání dotace po 1. 1. 2022.

Nevyčerpané prostředky přiznané v rámci navýšení dotace za účelem poskytnutí odměn dle tohoto bodu nelze použít na jiné druhy výdajů, a to ani na výdaje jinak uznatelné z dotace na výkon agendy SPOD.

3.3 Formuláře žádostí (žádost o dotaci a žádost o navýšení dotace)

Žádosti budou podávány na formulářích, jenž jsou přílohou této výzvy a které jsou upraveny tak, aby obsahovaly údaje v souladu s požadavky § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. V žádostech je nutné vyplnit všechny povinné údaje:

  1. název dotačního řízení,
  2. identifikační údaje žadatele (název, adresa sídla, IČ, číslo bankovního účtu a označení banky, u které je účet veden, jméno a podpis statutárního zástupce žadatele nebo osoby jednající na základě plné moci vč. označení, zda se jedná o statutárního zástupce, nebo osobu jednající na základě plné moci),
  3. identifikační údaje poskytovatele dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2),
  4. požadovanou částku,
  5. účel dotace, na který chce žadatel dotaci použít,
  6. lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo (1. 1. 2021 ‑ 31. 12. 2021),
  7. informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech, o podílu právnických osob v právnické osobě žadatele a o podílu žadatele v jiných právnických osobách,
  8. identifikaci výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
  9. povinné přílohy žádosti o dotaci

3.4 Povinné přílohy žádosti

V případě žádosti o dotaci na rok 2021:

 1. Příloha č. 1 Předpokládaná výše výdajů z dotace na výkon SPOD (ÚZ13011) v r. 2021 dle rozpočtových položek
 2. Příloha č. 2 Prohlášení o výši obsazených pracovních úvazků a počtu vytvořených pracovních míst v rámci obecního úřadu obce s rozšířenou působností v agendě SPOD k 4. 1. 2021
 3. Příloha č. 3 Dokument prokazující údaje o počtu vytvořených pracovních míst v rámci struktury obecního úřadu obce s rozšířenou působností v agendě SPOD

V případě žádosti o navýšení dotace za účelem poskytnutí „COVID“ odměn:

 1. Příloha č. 4 Seznam pracovníků a výše plánovaných nebo již poskytnutých „COVID“ odměn

3.5 Pokyny k vyplnění povinných příloh žádosti o dotaci a žádosti o navýšení dotace

Příloha č. 1 Předpokládaná výše výdajů z dotace na výkon SPOD (ÚZ 13011) v r. 2021 dle rozpočtových položek

V příloze č. 1 vyplňuje žadatel předpokládanou výši výdajů z dotace na výkon agendy SPOD v roce 2021 v členění podle jednotlivých položek rozpočtové skladby. Formulář vyžaduje rovněž vyplnění přehledu zúčtovaných výdajů z dotace na výkon SPOD za rok 2020 podle rozpočtových položek.

V průběhu čerpání dotace přiznané na rok 2021 nebude příjemce dotace vázán předpokládaným rozpočtem na rok 2021, který předloží jako přílohu č. 1 žádosti o dotaci poskytovateli. Změny rozpočtu proti údajům předkládaným v příloze č. 1 žádosti o dotaci příjemce v průběhu roku 2021 nehlásí poskytovateli. Předložený předpokládaný rozpočet není v rámci dotačního řízení o přidělení dotace předmětem kontroly ze strany poskytovatele z hlediska uznatelnosti a efektivnosti jednotlivých druhů výdajů, ta je předmětem finanční kontroly prováděné na místě a předmětem vyúčtování dotace za rok 2021.

Při přípravě předpokládaného rozpočtu dotace na rok 2021 je však třeba respektovat podmínky stanovené Metodikou na rok 2021 v části VIII týkající se jednotlivých typů uznatelných výdajů a zejména podmínku stanovenou Metodikou v části VIII bodě 11, která stanoví, že z dotace lze hradit osobní výdaje a další provozní a věcné výdaje, a to v maximálním možném poměru 80:20 ve prospěch osobních výdajů a výdajů na vzdělávání a supervizi v poměru k ostatním výdajům. Zvláštní výjimka z podmínky maximálního 20% podílu ostatních výdajů na celkových výdajích realizovaných z dotace se uděluje obcím s rozšířenou působností se speciálním postavením na základě § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností (blíže viz Metodika). Za účelem kontroly podílu výše ostatních výdajů na požadované dotaci je do formuláře vložen kontrolní řádek, který automaticky tento podíl vypočítá.

Vzhledem ke skutečnosti, že formulář přílohy obsahuje automatické vzorce také v součtových řádcích, je nutné při jakékoliv úpravě v tabulce rozpočtu (vložení nových řádků pro nezahrnuté položky) zkontrolovat nastavení součtových řádků tak, aby nedošlo k vynechání některých rozpočtových položek v součtových řádcích.

Žadateli je doporučeno provést důslednou kontrolu součtu položek v celkové sumě požadované dotace v příloze č. 1, neboť v dotačním řízení v minulosti došlo k několika případům, kdy žadatel z důvodu chybně sečtených řádků rozpočtu nezahrnul část finančních prostředků do celkové částky požadované dotace vyplňované ve formuláři žádosti o dotaci. Dotaci lze přiznat maximálně do výše částky uvedené ve formuláři žádosti o dotaci, žádostem o navýšení dotace během roku již nelze vyhovět.

Příloha č. 2 Prohlášení o výši obsazených pracovních úvazků a počtu vytvořených pracovních míst v rámci obecního úřadu obce s rozšířenou působností v agendě SPOD k 4. 1. 2021

V příloze č. 2 se vyplňují pouze informace týkající se pracovníků a pracovních míst v pracovním poměru (nezahrnují se dohody mimo pracovní poměr).

Příloha obsahuje vzorce a kontrolní hlášení, která mají zamezit vzniku chybného vyplnění. Na druhé a třetím listě přílohy jsou k nalezení vzory správného a chybného vyplnění přílohy.

Údaje o výši obsazených pracovních úvazků (v řádku 1) se uvádějí podle skutečného stavu pracovníků (obsazená pracovní místa), jejichž osobní výdaje jsou k 4. 1. 2021 hrazeny z dotace (neodečítají se přitom dočasné pracovní neschopnosti, neplacená volna apod.).

Údaje o výši vytvořených pracovních míst (v řádku 2) se uvádějí podle stavu k 4. 1. 2021, který odpovídá schválené organizační struktuře obecního úřadu obce s rozšířenou působností („OÚ ORP“) k tomuto datu, a uvádí se maximálně ve výši úvazků připadající na výkon agendy SPOD.

V případě pozic referentů je nutné ve sloupci „A“ (v obou řádcích) vyčíslit pouze výši úvazků pracovních míst hrazenou z dotace na výkon SPOD (ÚZ 13011). Jestliže se referent věnuje agendě hrazené ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče (ÚZ13010) a část pozice je hrazena z tohoto státního příspěvku, nebude ve sloupci „A“ tato část úvazku zahrnuta, ale uvádí se pouze ve sloupci „E“ (obdobně platí pro vedoucí pozice).

V řádku 2 se u pozic vedoucí/ho oddělení (a) nebo vedoucí/ho odboru v případech, kdy vedoucí zajišťuje také vedení pracovníků jiných útvarů nebo vykonává jinou agendu, uvádí pouze výše úvazku vytvořeného pracovního místa, které odpovídá výkonu agendy SPOD (přestože vytvořené místo vedoucí/ho v rámci organizační struktury OÚ ORP je ve skutečnosti 1,0). V celé tabulce jsou sledovány pouze úvazky hrazené z dotace na výkon SPOD a ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

V roce 2021 lze z dotace hradit pouze jednu úroveň vedoucích úředníků, a to pozici přímo nadřízenou referentům. Tedy v případě úřadu, kde je zřízena pracovní pozice vedoucího oddělení, nelze již hradit z dotace pozici vedoucího odboru. Z tohoto důvodu do přílohy č. 2 uvádějte pouze pracovní pozice, na které lze čerpat dotaci (blíže viz Metodika).

Příloha č. 3 – Dokument prokazující údaje o počtu vytvořených pracovních míst v rámci struktury obecního úřadu obce s rozšířenou působností v agendě SPOD

Dokumentem prokazujícím údaje o počtu vytvořených pracovních míst v rámci organizační struktury OÚ ORP může být:

 1. výňatek ze schváleného organizačního řádu OÚ ORP nebo jeho přílohy, z něhož je patrná organizační struktura odboru, pod který spadá oddělení SPOD, včetně výše úvazků vytvořených pracovních míst (ve znění platném k 4. 1. 2021), nebo
 2. výňatek ze schválených standardů kvality SPO, z něhož je patrná organizační struktura odboru, pod který spadá oddělení SPOD, nebo struktura samostatného odboru/oddělení SPOD, včetně výše úvazků vytvořených pracovních míst v agendě SPOD (ve znění platném k 4. 1. 2021), nebo
 3. pokud dokumentem pod bodem a. a b. není žadatel schopen prokázat výši úvazků vytvořených pracovních míst (tj. dokument toto vyčíslení neobsahuje), je možné předložit jako přílohu č. 3 žádosti o dotaci pro tento účel samostatně vytvořenou přílohu s uvedením organizační struktury odboru/oddělení SPOD s vyčíslením výše úvazků vytvořených pracovních míst v agendě SPOD (ve stavu skutečně platném v rámci struktury OÚ ORP k 4. 1. 2021), kterou je nutné doplnit alespoň jedním z dokumentů uvedených v bodě a. a b. (přestože neobsahují vyčíslení výše úvazků pracovních míst).

V případě předložení výňatků z dokumentů, musí být zřejmé, z jakého dokumentu byl výňatek pořízen. Není vhodné zaslat pouze kopii příslušné stránky, z níž nebude patrné, o výňatek z jakého dokumentu se jedná, ale je potřebné předložit také minimálně úvodní list původního dokumentu a listy, na nichž je zachyceno datum platnosti/schválení apod.).

Z předložených dokumentů musí být ověřitelné, že počet vytvořených pracovních míst uvedený v příloze č. 2 v řádku 2 odpovídá organizační struktuře OÚ ORP. Je tedy nutné předkládat takové dokumenty, na kterých je vyčíslen počet vytvořených pracovních míst (případně výše úvazků).

K řádku 2 přílohy č. 2 je připojeno kontrolní součtové pole, které slouží k ověření správnosti vyplněných údajů. Hodnota vygenerovaná v tomto poli by měla odpovídat celkovému počtu vytvořených pracovních míst (obsazených i neobsazených) pracovníků v pracovním poměru ve výši úvazků připadajících na výkon agendy SPOD (vč. míst hrazených ze státního příspěvku na výkon PP). Žadatel ověří, zda tento údaj není v rozporu s údaji uvedenými v příloze č. 3. V případě rozporu mezi údaji o výši vytvořených pracovních míst uvedenými v příloze č. 2 a příloze č. 3 žadatel tuto skutečnost v připojeném komentáři vysvětlí, není-li to z příloh zřejmé (např. uvedení pouze poměrné části úvazku vedoucího odboru v příloze č. 2 sloupci „C“ řádku 2 v případě vedení více útvarů, kdy v organizační struktuře je vytvořeno místo ve výši 1,0, je zřejmý důvod rozporu, který není třeba dokládat), případně bude poskytovatelem doplňující vysvětlení dožádáno.

Příloha č. 4 – Seznam pracovníku a výše plánovaných nebo již poskytnutých „COVID“odměn, v případě žádosti o navýšení dotace

V příloze č. 4 se vyplňuje jmenný seznam pracovníků, kterým žadatel poskytne nebo již poskytl v roce 2021 odměny pracovníkům OSPOD za období říjen 2020 až únor 2021 v souvislosti se zhoršenými a náročnějšími podmínkami výkonu agendy SPOD a na které žádá o navýšení dotace na rok 2021.

U pracovníků, kteří pracují na zkrácený úvazek, nebo jejich pracovní poměr netrval celé období 5 měsíců, je nutné tuto skutečnost uvést v daném sloupci přílohy.

V případě většího počtu pracovníků je možné přidat potřebný počet řádků.

V případě statutárních měst, kde není agenda SPOD vykonávána pouze na magistrátu, ale také přímo na jednotlivých městských částech, či na úřadech městských částí hlavního města Prahy, je zapotřebí vyplnit přílohu č. 4 samostatně za každou městskou část.

Poskytovatel dotace upozorňuje, že na základě údajů uvedených v příloze č. 2, č. 3 a č. 4 bude rozhodováno o výši přiznané dotace pro rok 2021, a proto je vyžadován podpis těchto příloh osobou podepisující formulář žádosti o dotaci, tedy statutárním orgánem nebo osobou jednající na základě plné moci.

Pravdivost údajů uvedených v žádosti o dotaci a přílohách č. 2, č. 3 a č. 4 bude ověřována v průběhu finančních kontrol vykonávaných poskytovatelem u příjemců dotace. 

3.6 Kontrola žádosti a odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti

Příslušný útvar MPSV provede formální kontrolu žádosti o dotaci, pokud tato žádost byla MPSV doručena ve stanovené lhůtě, a to z hlediska dodržení formálních náležitostí a úplnosti žádosti vč. povinných příloh. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách vyzve poskytovatel žadatele dle § 14k zákona o rozpočtových pravidlech, aby nedostatky neprodleně odstranil, a to v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem ve výzvě k odstranění nedostatků.

Po uzavření formální kontroly pak poskytovatel provede věcnou kontrolu žádosti o dotaci, při níž se ověřuje věcná správnost žádosti. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách vyzve poskytovatel žadatele dle § 14k zákona o rozpočtových pravidlech, aby nedostatky neprodleně odstranil, a to v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem ve výzvě k odstranění nedostatků.

V případě, že lhůtu pro odstranění nedostatků nebude žadatel moci dodržet, může požádat o její prodloužení.

Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu.

Poskytovatel může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno. Vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost

Pokud je žádost poskytovateli předložena po lhůtě pro předkládání žádostí nebo žádost není kompletní, tj. chybí některý z povinných údajů nebo povinná příloha, aniž by absence byla řádně odůvodněna a nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, poskytovatel řízení zastaví.

3.7 Lhůta pro podání žádostí a způsob podání žádosti

Termín pro podávání žádostí o dotaci je stanoven od zveřejnění dotační výzvy do 15. února 2021 včetně.

Termín pro podávání žádostí o navýšení dotace je stanoven od zveřejnění upravené dotační výzvy do 30. září 2021 včetně.

Žádost se podává pouze prostřednictvím datové schránky MPSV a bude opatřena podpisem statutárního zástupce nebo osobou, která jménem žadatele jedná na základě udělené plné moci. Žádáme o označení odesílané datové zprávy „Dotace na výkon SPOD 2021 (ÚZ13011)“, nebo „Žádost o navýšení dotace na výkon SPOD 2021 (ÚZ13011).

ID datové schránky MPSV je: sc9aavg

3.8 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

O přiznání dotace a její výši na rok 2021 rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce.

Po posouzení formální a věcné správnosti a úplnosti žádosti o dotaci, případném dožádání chybějících údajů a provedení oprav v žádosti ze strany žadatele, určí poskytovatel výši prostředků přidělovaných žadateli v rámci 1. splátky dotace pro rok 2021 a vydá písemné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1. splátky dotace na rok 2021 vydá poskytovatel nejpozději v termínu do 30. 4. 2021. Po stanovení celkové výše dotace na výkon SPOD poskytnuté příjemci na rok 2021 vydá poskytovatel nové rozhodnutí o poskytnutí dotace, jímž se mění výše poskytované dotace, a to v termínu do 31. 8. 2021.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, označení dotačního titulu a účelu, na který je poskytována, stanoví výši poskytnuté dotace, lhůtu pro čerpání dotace a další podmínky, za kterých je dotace poskytnuta. Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace je přílohou Metodiky pro rok 2021. Následně v případě druhé splátky bude vydán příjemcům dodatek k rozhodnutí, kterým se výše přidělené dotace navýší.

V případě přiznání navýšení dotace, na základě žádosti o navýšení dotace na poskytnutí mimořádných odměn, bude vydán dodatek k rozhodnutí s příslušným číslem dle pořadí vydání (dodatek č. 1, nebo 2), kterým dojde k navýšení poskytnutých finančních prostředků v rámci dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo dodatek k rozhodnutí bude příjemci dotace zasláno ve formě datové zprávy.

4. Upozornění pro žadatele

Komunikace s žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení prostřednictvím e-mailu, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých kontaktních e-mailových adres uvedených v žádostech.

MPSV upozorňuje na nejčastější chyby při vyplňování formuláře žádosti o dotaci z minulých let, a to nevyplnění informací o podílech v právnických osobách (tyto informace nelze ponechat nevyplněné) a neuvedení komentáře u osoby žadatele, zda se jedná o statutární orgán nebo tato osoba jedná na základě plné moci.

Při nevyplnění povinných údajů žádosti o dotaci jsou žadatelé vyzýváni k opravám žádosti a dochází tak ke zbytečným průtahům v dotačním řízení.

5. Podávání informací

Informace o dotačním řízení podává Ing. Lukáš Puč a Ing. Zdenka Kainarová na adresách lukas.puc@mpsv.cz a zdenka.kainarova@mpsv.cz a tel. +420 221 923 001, +420 221 922 841.

6. Přílohy

Výzva zveřejněna dne: 7. 1. 2021

Výzva aktualizována dne: 3. 5. 2021

Poslední aktualizace: 7. 2. 2022