Dotační řízení pro rok 2021

Vyhlášení dotačního řízení o poskytnutí neinvestičního transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na rok 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též „MPSV“, „poskytovatel“) vyhlašuje dotační výzvu (č. j. MPSV-2020/236375-213) (dále „výzva“) k předkládání žádostí o dotaci – neinvestičního transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) pro rok 2021.

Poskytování neinvestičního transferu ze státního rozpočtu („dotace“) krajům a hl. m. Praze na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP“ pro rok 2021 dle této výzvy je poskytována na základě § 7 odst. 1 písm. c) a § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) a v návaznosti na § 42g a § 42h a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“).

1. Věcné zaměření dotačního titulu

Cílem dotačního titulu je zajistit finanční prostředky pro kraje a hl. m. Prahu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP podle § 42g a násl. zákona o SPOD.

Poskytnutí finančních prostředků kraji a hl. m. Praze z rozpočtové kapitoly MPSV je pro tyto účely realizováno na základě § 58 odst. 1 zákona o SPOD, podle kterého náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí nese stát.

Při použití dotace, tedy prostředků na výplatu státního příspěvku zřizovatelům ZDVOP, se kraj řídí ustanoveními zákona o SPOD.

Dotace není určena k financování jiných činností, než je výplata státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP podle § 42g zákona o SPOD a následujících.

2. Okruh oprávněných žadatelů

Žádost o dotaci může podat pouze kraj, jehož postavení je upraveno zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a hlavní město Praha, jehož postavení je upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále též „žadatel“).

3. Podmínky dotačního řízení

3.1 Žádost o dotaci

Žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu se rozumí žádost kraje nebo hl. m. Prahy o dotaci ze státního rozpočtu na stanovený účel podaná prostřednictvím datové schránky, přičemž k tomu, aby byla žádost způsobilá k posouzení, musí být vyplněny všechny k tomu určené části žádosti (dále jen „žádost“). Žádost bude opatřena podpisem statutárního zástupce nebo osobou, která jménem žadatele jedná na základě udělené plné moci či pověření. V žádosti je třeba výslovně uvést, zda se jedná o osobu statutárního zástupce, nebo osobu jednající na základě plné moci či pověření.

Žádost bude podána na formuláři, který je přílohou této výzvy a který je upraven tak, aby obsahoval údaje v souladu s požadavky § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. V žádosti o dotaci je nutné vyplnit všechny povinné údaje:

  1. název dotačního řízení,
  2. identifikační údaje žadatele (název, adresa sídla, IČ, číslo bankovního účtu a označení banky, u které je účet veden, jméno a podpis statutárního zástupce žadatele nebo osoby jednající na základě plné moci),
  3. identifikační údaje poskytovatele dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2),
  4. požadovanou částku,
  5. účel dotace, na který chce žadatel dotaci použít,
  6. lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo (1. 1. 2021 - 31. 12. 2021),
  7. informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech, o podílech v právnických osobách
  8. identifikaci výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
  9. povinné přílohy žádosti o dotaci

Požadovanou částku dotace v žádosti o dotaci žadatel vyčíslí jako celkový předpokládaný objem prostředků potřebný k zajištění podporované činnosti v roce 2021.

3.2 Žádost o navýšení dotace

Jestliže příjemce dotace z průběžného čerpání přiznané dotace během roku 2021 zjistí, že výše poskytnutých prostředků na základě žádosti o dotaci podané podle bodu 3.1 a vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace není pro rok 2021 dostačující k zajištění účelu výplatu státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP podle § 42g a násl. zákona o SPOD, je oprávněn podat v termínu trvání dotační výzvy, tedy do 31. října 2021, žádost o navýšení dotace.

V žádosti o navýšení dotace příjemce dotace uvede částku, o kterou žádá pro rok 2021 navýšit již poskytnutou dotaci, a zdůvodnění požadovaného navýšení, které bude založeno zejména na vyčíslení čerpání dotace již poskytnuté na rok 2021 na stanovený účel.

Editovatelný formulář žádosti o navýšení dotace je přílohou dotační výzvy.

3.3 Lhůta pro podání žádostí a způsob podání žádostí

Výzva pro podávání žádostí o dotaci je vyhlášena jako průběžná pro období od zveřejnění výzvy pro rok 2021 na internetových stránkách MPSV do 31. října 2021.

Žádost o poskytnutí dotace a žádost o navýšení dotace se podává pouze prostřednictvím datové schránky a bude opatřena podpisem statutárního zástupce nebo osobu, která jménem žadatele jedná na základě udělené plné moci.

Odesílaná datová zpráva bude označena „Dotace SP ZDVOP 2021 (ÚZ13307)“.

ID datové schránky MPSV je: sc9aavg

3.4 Kontrola žádosti a odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti

Příslušný útvar MPSV provede kontrolu žádosti o dotaci a žádosti o navýšení dotace, pokud tato žádost byla MPSV doručena ve stanovené lhůtě, a to z hlediska dodržení formálních náležitostí, úplnosti žádosti a věcného obsahu žádosti. Při zjištění nedostatků v žádosti vyzve poskytovatel žadatele dle § 14k zákona o rozpočtových pravidlech, aby nedostatky v přiměřené době, která bude činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, odstranil.

V případě, že lhůtu pro odstranění nedostatků nebude žadatel moci dodržet, může před jejím uplynutím požádat o její prodloužení.

Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu.

Poskytovatel může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno. Vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost

Pokud je žádost poskytovateli předložena po lhůtě pro předkládání žádostí nebo žádost není kompletní, tj. chybí některý z povinných údajů, aniž by absence byla řádně odůvodněna a nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, poskytovatel řízení zastaví.

3.5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace výplata finančních prostředků

O přiznání dotace a její výši na rok 2021 rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, označení dotačního titulu a účelu, na který je poskytována, stanoví výši poskytnuté dotace, lhůtu pro čerpání dotace a další podmínky, za kterých je dotace poskytnuta.

Na základě předložené žádosti o navýšení dotace může poskytovatel rozhodnout o navýšení dotace. V takovém případě vydá poskytovatel písemný dodatek k rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým se poskytovaná částka dotace pro rok 2021 navýší. Před vydáním dodatku k rozhodnutí, kterým se mění přiznaná částka dotace, je poskytovatel oprávněn vyzvat příjemce dotace k doložení dalších podkladů k posouzení přiměřenosti požadované částky navýšení.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a případný dodatek k rozhodnutí o poskytnutí dotace budou příjemci dotace zaslány ve formě datové zprávy.

Na rozhodnutí o poskytnutí dotace se v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace svým podpisem stvrzuje příslušný náměstek ministra práce a sociálních věcí.

Dotace ze státního rozpočtu je poskytována na stanovený účel vymezený v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Přidělená dotace je MPSV vyplácena na účet příjemce dotace platebním poukazem, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu.

4. Upozornění pro žadatele

Komunikace s žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení prostřednictvím emailu, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci kontaktních e mailových adres uvedených v žádostech.

5. Podávání informací

Informace o dotačním řízení podává Ing. Lukáš Puč a Ing. Zdenka Kainarová na adresách lukas.puc@mpsv.cz a zdenka.kainarova@mpsv.cz, tel. +420 221 923 001, +420 221 922 841

6. Další podmínky

Čerpání prostředků dotace na stanovený účel příjemce dotace dokládá průběžným zasíláním přehledů o přiznaných a vyplacených částkách státního příspěvku zřizovatelům ZDVOP za kalendářní měsíce formou emailové zprávy doručené poskytovateli.

Příjemce je povinen vypořádat vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2021 nejpozději k 31. prosinci 2021.

Neoprávněné použití finančních prostředků je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků se postupuje podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona o rozpočtových pravidlech.

Přílohy