Dotační řízení pro rok 2021

Vyhlášení předběžných výsledků bodového hodnocení projektů druhého kola dotačního řízení na podporu seniorských a proseniorských aktivit s celostátní působností pro rok 2021 naleznete na konci této stránky.

Vyhlášení druhého kola dotačního řízení na podporu seniorských a proseniorských aktivit s celostátní působností rok 2021

Odbor sociálních služeb a sociální práce vyhlašuje druhé kolo dotačního řízení v rámci programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ (dále jen VÚA) pro rok 2021. Podmínky vyhlášeného dotačního řízení a aktualizovanou Metodiku VÚA pro rok 2021 včetně Prezentace pro žadatele a Zásad pro hodnocení projektů na rok 2021 naleznete na konci této stránky.

Předkládání projektových žádostí bude probíhat prostřednictvím webové aplikace OKslužby - senior. Aplikace bude zpřístupněna od 28. května 2021 do 28. června 2021 včetně. Příjem žádostí se prodlužuje do 13. července 2021.

Vyhlášení výsledků dotačního řízení na podporu seniorských a proseniorských aktivit s celostátní působností rok 2021

Dne 24. března 2021 byly vyhlášeny výsledky dotačního řízení na podporu seniorských a proseniorských aktivit s celostátní působností rok 2021.

Vyhlášení předběžných výsledků bodového hodnocení projektů dotačního řízení na podporu seniorských a proseniorských aktivit s celostátní působností rok 2021

Byly vyhlášeny předběžné výsledky bodového hodnocení projektů dotačního řízení na podporu seniorských a proseniorských aktivit s celostátní působností rok 2021

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODPORU SENIORSKÝCH A PROSENIORSKÝCH AKTIVIT S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ DO 23.11.2020

Vážení,

Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR tímto informuje o prodloužení termínu pro podávání žádostí v dotačním řízení na podporu seniorských a proseniorských aktivit s celostátní působností rok 2021

Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 23. 11. 2020 včetně (aplikace OK služby senior bude otevřena do 24 hodin, následně se sama uzavře). V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na vua@mpsv.cz.

Vyhlášení dotačního řízení na podporu seniorských a proseniorských aktivit s celostátní působností rok 2021

Odbor sociálních služeb a sociální práce vyhlašuje dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ (dále jen VÚA) pro rok 2021. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního titulu VÚA a Zásad pro hodnocení projektů na rok 2021 naleznete na konci této stránky.

Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby - senior. Aplikace bude zpřístupněna od 19. října 2020 přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 9. listopadu 2020 včetně.

Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE (17.94 kB). Vzhledem k časové náročnosti neodkládejte zřízení přístupu do aplikace.

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k několika změnám, které jsou zahrnuty v platné Metodice.

Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena požadovanými přílohami:

Povinné přílohy:

 • aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik NNO (výpis z příslušného rejstříku či registru žadatele) nebo oprávnění k činnosti (ověřená kopie, datovaná maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti);
  1. spolky předloží kromě výpisu z rejstříku i stanovy, které jsou registrovány ve spolkovém rejstříku, který vede rejstříkový soud podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů;
  2. registrované církve předloží kromě výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti i základní dokument;
  3. obecně prospěšné společnosti předloží kromě výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu i zakládací listinu (smlouvu);
  4. ústavy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i zakládací listinu;
  5. nadace, nadační fondy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i nadační listinu;
 • identifikace bankovního účtu, na který bude složena a následně účetně vedena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace (potvrzení znamená razítko organizace a podpis statutárního zástupce), uvedené potvrzení musí být aktuální (staré nejdéle 3 měsíce).
 • informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidel, o podílech v právnických osobách – nová příloha pro rok 2021 (formulář naleznete na konci této stránky)

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte: vua@mpsv.cz

Nebo naše pracovníky:

Mgr. Miluši Sýkorovou miluse.sykorova@mpsv.cz

Mgr. Kláru Holanovu klara.holanova@mpsv.cz

V Praze dne 15.10. 2020

Poslední aktualizace: 2. 8. 2021