Dotační řízení pro rok 2021

Nestátním neziskovým organizacím bude odpuštěné povinné dvacetiprocentní spolufinancování projektů, které byly zařazeny do Národního dotačního titulu Rodina pro rok 2021. Dohromady tak ušetří zhruba 28 milionů korun. Více informací naleznete v  tiskové zprávě (173.49 kB).

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo jednotlivým organizacím v aplikaci OK služby Rodina Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2021. Toto Rozhodnutí je vydáváno pouze organizacím, kterým byla dotace přiznána. Informace o možnosti exportu rozhodnutích naleznou příjemci v níže uvedenému Manuálu k aplikaci (str. 41).

Rozhodnutí jsou vydána prostřednictví aplikace a nebudou již zasílána písemně ani datovou schránkou.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje výsledky dotačního řízení v oblasti podpory rodiny v dotačním řízení Rodina 2021. Podrobné informace o hodnocení jsou pro žadatele přístupné v jejich uživatelském účtu v aplikaci OK služby rodina, kde mají možnost nahlédnout i do hodnocení svého projektu.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2021 (dále jen rozhodnutí) bude vydáno pouze organizacím, kterým byla dotace přiznána.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen vyplnit v rámci internetové aplikace OK služby rodina upravený rozpočet dle přidělené dotace. Termín pro podání upravených rozpočtů je stanoven do 10. 3. 2021. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2021.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OK služby rodina, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí. V případě změny (aktualizace) těchto informací ve výše uvedené aplikaci, prosíme rovněž o zaslání e-mailu s upozorněním na změnu na rodina@mpsv.cz.

V Praze dne 3. března 2021

Předběžné výsledky bodového hodnocení projektů pro rok 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje předběžné výsledky (396.42 kB). UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.

O výši dotace bude jednat dotační komise, poté o výsledcích rozhodne náměstkyně pro řízení sekce podpory rodiny.

V tabulce je uvedeno bodové hodnocení projektů rozdělené do tří skupin, dle počtu získaných bodů:

100 - 85 bodů: tyto projekty budou pravděpodobně podpořeny;

84 - 75 bodů: z důvodu velkého množství velmi dobře hodnocených projektů budou z těchto projektů pravděpodobně podpořeny jen některé, uvedená hranice podpory či nepodpory může být na základě zpracování dat o hodnocení upravena;

74 bodů a méně: u těchto projektů je získání dotace málo pravděpodobné.

V Praze dne 22. 1. 2021

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ RODINA PRO ROK 2021 do 4. 10. 2020.

Vážení,

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR tímto informuje o prodloužení termínu pro podávání žádostí v dotačním řízení Rodina pro rok 2021.

Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 4. 10. 2020 včetně (aplikace OK služby rodina bude otevřena do 24 hodin, následně se sama uzavře).

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2021

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2021. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2021 naleznete v dolní části této stránky. Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok pouze prostřednictvím webové aplikace OKslužby - rodina. Žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 1. 10. 2020 včetně.

Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE.

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k několika drobným změnám. Všechny změny jsou zahrnuty v platné Metodice.

Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena požadovanými přílohami:

Povinné přílohy:

 • aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik NNO (výpis z příslušného rejstříku či registru žadatele) nebo oprávnění k činnosti (ověřená kopie, datovaná maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti);
  • spolky předloží kromě výpisu z rejstříku i stanovy, které jsou registrovány ve spolkovém rejstříku, který vede rejstříkový soud podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů;
  • registrované církve předloží kromě výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti i základní dokument;
  • obecně prospěšné společnosti předloží kromě výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu i zakládací listinu (smlouvu);
  • ústavy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i zakládací listinu;
  • nadace, nadační fondy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i nadační listinu;
 • identifikace bankovního účtu, na který bude složena a následně účetně vedena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace (potvrzení znamená razítko organizace a podpis statutárního zástupce), uvedené potvrzení musí být aktuální (staré nejdéle 3 měsíce);
 • informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidel, o podílech v právnických osobách – POZOR NOVÁ PŘÍLOHA (formulář je dostupný na této stránce);
 • rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (tato podmínka se vztahuje pouze na projekty zařazené v II. podporované dotační oblasti);
 • doložení spolupráce s orgány SPOD dopisem daného orgánu, který potvrzuje zájem o spolupráci na daném projektu, tedy na konkrétních navrhovaných aktivitách. OSPOD by měl též žadateli potvrdit potřebnost plánovaných aktivit. Platí pouze pro žadatele v oblasti podpory II. V případě, že žadatel spolupracuje na svých aktivitách s větším počtem OSPOD (např. v rámci celého kraje nebo více krajů), doloží potvrzení vybraného vzorku OSPOD (jedná se o min. jeden dopis OSPOD).

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)

Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)

V Praze dne 10. září 2020

Zároveň si dovolujeme informovat o prezentaci ze Semináře pro žadatele, která je dostupná v dolní části této stránky.

 

Seminář k dotačnímu programu „Rodina“ plánovaný na 7. 9. 2020 je již vzhledem k omezenému počtu míst (z důvodu epidemiologické situaci) plně obsazen.

Po semináři bude zde dostupná prezentace se všemi informacemi.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Seminář k dotačnímu programu „Rodina“

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí

pořádají:

Seminář národního dotačního titulu ,,Rodina“ věnovaný Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny,

který se bude konat dne

7. 9. 2020 od 10 hod. v zasedací místnosti České správy sociální zabezpečení, Křížová 25, Praha 5.

Přihlášení: informace o způsobu přihlášení Vám budou sděleny prostřednictvím e-mailu rodina@mpsv.cz.

Registrace účastníku: bude probíhat od 9:20 hodin.

 

Poslední aktualizace: 1. 6. 2021