Dotační řízení pro rok 2020

Vážení příjemci dotace,

Ministerstvo práce a sociálních věcí opět doporučuje vzhledem k aktuální situaci pandemie onemocnění Covid-19 možnost uskutečnit podpořené aktivity online formou (pokud je to z povahy činnosti možné). Zároveň je však nutné si ponechat potvrzení o realizaci aktivit např. print screen obrazovky. Možnost využití online aktivit není třeba dále oznamovat. V případě jakýchkoli dotazů je možné kontaktovat Mgr. Kamilu Krejcárkovou (kamila.krejcarkova@mpsv.cz).

Dne 23. 10. 2020

Termín a způsob podávání Výročních zpráv za rok 2019

Vážení příjemci dotace v roce 2019, rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín pro podání Výroční zprávy za rok 2019. Dle platné metodiky je termín podání stanoven do 30. 6. 2020 (včetně).

Výroční zprávy jsou nahrávány přímo do aplikace OK služby rodina. Své výroční zprávy tedy již nezasílejte v papírové (či jiné) podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, ale nahrávejte je přímo do aplikace.

Vážení příjemci dotace,

Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje vzhledem k aktuální situaci pandemie onemocnění Covid-19 možnost uskutečnit podpořené aktivity online formou (pokud je to z povahy činnosti možné). Zároveň je však nutné si ponechat potvrzení o realizaci aktivit např. print screen obrazovky. V případě jakýchkoli dotazů je možné kontaktovat Mgr. Kamilu Krejcárkovou (kamila.krejcarkova@mpsv.cz).

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo jednotlivým organizacím v aplikaci OK služby Rodina Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2020. Toto Rozhodnutí je vydáváno pouze organizacím, kterým byla dotace přiznána. Informace o možnosti exportu rozhodnutích naleznou příjemci v níže uvedenému Manuálu k aplikaci (str. 42).

Rozhodnutí jsou vydána prostřednictví aplikace a nebudou již vzhledem k aktuální situaci zasílána písemně ani datovou schránkou.

Dne 25. 3. 2020

Manuál k aplikaci OK služby rodina pro žadatele

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje Manuál k aplikaci OK služby rodina pro žadatele v dotačním řízení.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje výsledky dotačního řízení v oblasti podpory rodiny v dotačním řízení Rodina 2020. Podrobné informace o hodnocení jsou pro žadatele přístupné v jejich uživatelském účtu v aplikaci OK služby rodina, kde mají možnost nahlédnout i do hodnocení svého projektu.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2020 (dále jen rozhodnutí) bude vydáno pouze organizacím, kterým byla dotace přiznána.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen vyplnit v rámci internetové aplikace OK služby rodina upravený rozpočet dle přidělené dotace.
Termín pro podání upravených rozpočtů je stanoven do 12. 3. 2020. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2020.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OK služby rodina, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí.
V případě změny (aktualizace) těchto informací ve výše uvedené aplikaci, prosíme rovněž o zaslání e-mailu s upozorněním na změnu na rodina@mpsv.cz .

Dne 3. 3. 2020

Předběžné výsledky bodového hodnocení projektů pro rok 2020

UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. O výši dotace bude jednat dotační komise, poté o výsledcích rozhodne náměstkyně pro řízení sekce podpory rodiny.

V tabulce je uvedeno bodové hodnocení projektů rozdělené do tří skupin, dle počtu získaných bodů:

90 – 100 bodů: tyto projekty budou pravděpodobně podpořeny;
80 – 89 bodů: z důvodu velkého množství velmi dobře hodnocených projektů budou z těchto projektů pravděpodobně podpořeny jen některé, uvedená hranice podpory či nepodpory může být na základě zpracování dat o hodnocení upravena;
79 bodů a méně: u těchto projektů je získání dotace málo pravděpodobné.

Termín a způsob podávání Vyúčtování za rok 2019

Vážení příjemci dotace,

dovolujeme si upozornit všechny příjemce dotace za rok 2019, že dotace musí být řádně vyúčtována k 31. prosinci 2019, přičemž formulář vyúčtování musí být vyplněn prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - rodina nejpozději do 31. ledna 2020.

Ve formuláři vyúčtování dotace bude příjemce dotace uvádět skutečný stav využití a čerpání dotace. Zejména je zapotřebí popsat změny v realizaci oproti schválenému projektu, na který bylo vydáno ROZHODNUTÍ o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2019. Příjemce dotace musí ve vyúčtování zřetelně označit/odlišit aktivity (programy, přednášky aj.), provozní a osobní náklady, které hradil z dotace MPSV a které z jiných zdrojů. Součástí vyúčtování je také výsledovka projektu (resp. výsledovka finančních prostředků poskytnutých z národního dotačního titulu Rodina na projekt) a seznam všech dokladů hrazených z dotace. Součástí vyúčtování jsou podklady pro finanční vypořádání dotace podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Nevyčerpané finanční prostředky dotace je nezbytné vrátit spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční, nebo je ukončen v průběhu roku.

Pro zaslání nevyčerpaných finančních prostředků do 31. 12. 2019 použijte běžný účet:

2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka-dotace rodina, č. projektu). V případě, že budete zasílat nevyčerpané finanční prostředky po 31. 12. 2019 je nutné je zaslat na depozitní účet MPSV číslo účtu 6015-2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka – dotace rodina, č. projektu).

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2020

 

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2020. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2020 včt. Zásad pro hodnocení projektů na rok 2020 naleznete v levé části této stránky. Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby - rodina. Aplikace bude zpřístupněna od 15. října 2019 přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 5. listopadu 2019 včetně.

 

Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE.

 

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k drobným několika změnám. Všechny změny jsou zahrnuty v platné Metodice.

 

Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena požadovanými přílohami:

Povinné přílohy:

 • aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik NNO (výpis z příslušného rejstříku či registru žadatele) nebo oprávnění k činnosti (ověřená kopie, datovaná maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti);

  • spolky předloží kromě výpisu z rejstříku i stanovy, které jsou registrovány ve spolkovém rejstříku, který vede rejstříkový soud podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů;

  • registrované církve předloží kromě výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti i základní dokument;

  • obecně prospěšné společnosti předloží kromě výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu i zakládací listinu (smlouvu);

  • ústavy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i zakládací listinu;

  • nadace, nadační fondy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i nadační listinu;

 • identifikace bankovního účtu, na který bude složena a následně účetně vedena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace (potvrzení znamená razítko organizace a podpis statutárního zástupce), uvedené potvrzení musí být aktuální (staré nejdéle 3 měsíce);

 • rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (tato podmínka
  se vztahuje pouze na projekty zařazené v II. podporované dotační oblasti);

 • doložení spolupráce s orgány SPOD dopisem daného orgánu, který potvrzuje zájem
  o spolupráci na daném projektu, tedy na konkrétních navrhovaných aktivitách. OSPOD by měl též žadateli potvrdit potřebnost plánovaných aktivit. Platí pouze
  pro žadatele v oblasti podpory II. V případě, že žadatel spolupracuje na svých aktivitách s větším počtem OSPOD (např. v rámci celého kraje nebo více krajů), doloží potvrzení vybraného vzorku OSPOD (jedná se o min. jeden dopis OSPOD).

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)

 

Poslední aktualizace: 23. 10. 2020