Dotační řízení pro rok 2020

Vyhlášení dotačního řízení k dotaci na výkon činností obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též „MPSV“, „poskytovatel“) vyhlašuje dotační výzvu (č. j. MPSV-2020/2361-231) (dále „výzva“) k předkládání žádostí o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností a hl. m. Prahou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 (dále jen „dotace“).

Dotace dle této výzvy je poskytována na základě ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“), a v souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a to pod účelovým znakem 13011.

Dotace poskytnutá v rámci tohoto dotačního řízení je určena na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

1. Věcné zaměření dotačního titulu

Cílem dotačního titulu je zajistit výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (dále „SPOD“) v rámci přenesené působnosti na úrovni obcí s rozšířenou působností dle zákona o SPOD.

2. Okruh oprávněných žadatelů

O dotaci mohou žádat obce s rozšířenou působností stanovené na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a hlavní město Praha, jehož postavení je upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

3. Podmínky dotačního řízení

3.1 Žádost o dotaci

Žádost o dotaci se podává na rok 2020 a musí splňovat podmínky stanovené Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 (dále jen „Metodika“), která je přílohou dotační výzvy, a musí být podána v souladu s ustanoveními § 14 zákona o rozpočtových pravidlech.

Žádost bude podána na formuláři, který je přílohou této výzvy a který je upraven tak, aby obsahoval údaje v souladu s požadavky § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. V žádosti o dotaci je nutné vyplnit všechny povinné údaje:

 1. název dotačního řízení,
 2. identifikační údaje žadatele (název, adresa sídla, IČ, číslo bankovního účtu a označení banky, u které je účet veden, jméno a podpis statutárního zástupce žadatele nebo osoby jednající na základě plné moci),
 3. identifikační údaje poskytovatele dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2),
 4. požadovanou částku,
 5. účel dotace, na který chce žadatel dotaci použít,
 6. lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo (1. 1. 2020 ‑ 31. 12. 2020),
 7. informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech, o právních podílech
 8. identifikaci výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
 9. povinné přílohy žádosti o dotaci

3.2 Povinné přílohy žádosti o dotaci

 1. Příloha č. 1 Předpokládaná výše výdajů z dotace na výkon SPOD (ÚZ13011) v r. 2020 dle rozpočtových položek
 2. Příloha č. 2 Prohlášení o výši obsazených pracovních úvazků a počtu vytvořených pracovních míst v rámci obecního úřadu obce s rozšířenou působností v agendě SPOD k 2. 1. 2020
 3. Příloha č. 3 Dokument prokazující údaje o počtu vytvořených pracovních míst v rámci struktury obecního úřadu obce s rozšířenou působností v agendě SPOD

3.3 Pokyny k vyplnění povinných příloh žádosti o dotaci

Příloha č. 1 Předpokládaná výše výdajů z dotace na výkon SPOD (ÚZ 13011) v r. 2020 dle rozpočtových položek

V příloze č. 1 vyplňuje žadatel předpokládanou výši výdajů z dotace na výkon agendy SPOD v roce 2020 v členění podle jednotlivých položek rozpočtové skladby. Formulář vyžaduje rovněž vyplnění přehledu zúčtovaných výdajů z dotace na výkon SPOD za rok 2019 podle rozpočtových položek.

V průběhu čerpání dotace přiznané na rok 2020 nebude příjemce dotace vázán předpokládaným rozpočtem na rok 2020, který předloží jako přílohu č. 1 žádosti o dotaci poskytovateli. Změny rozpočtu proti údajům předkládaným v příloze č. 1 žádosti o dotaci příjemce v průběhu roku 2020 nehlásí poskytovateli. Předložený předpokládaný rozpočet není v rámci dotačního řízení o přidělení dotace předmětem kontroly ze strany poskytovatele z hlediska uznatelnosti a efektivnosti jednotlivých druhů výdajů, ta je předmětem finanční kontroly prováděné na místě a vyúčtování dotace v roce 2021.

Při přípravě předpokládaného rozpočtu dotace na rok 2020 je však třeba respektovat podmínky stanovené Metodikou na rok 2020 v části VIII týkající se jednotlivých typů uznatelných výdajů a zejména podmínku stanovenou Metodikou v části VIII bodě 9, která stanoví, že z dotace lze hradit osobní výdaje a další provozní a věcné výdaje, a to v maximálním možném poměru 80:20 ve prospěch osobních výdajů a výdajů na vzdělávání a supervizi v poměru k ostatním výdajům (viz blíže Metodika). Za účelem kontroly podílu výše ostatních výdajů na požadované dotaci je do formuláře vložen kontrolní řádek, který automaticky tento podíl vypočítá.

Vzhledem ke skutečnosti, že formulář přílohy obsahuje automatické vzorce také v součtových řádcích, je nutné při jakékoliv úpravě v tabulce rozpočtu (vložení nových řádků pro nezahrnuté položky) zkontrolovat nastavení součtových řádků tak, aby nedošlo k vynechání některých rozpočtových položek v součtových řádcích.

Žadateli je doporučeno provést důslednou kontrolu součtu položek v celkové sumě požadované dotace v příloze č. 1, neboť v dotačním řízení v minulosti došlo k několika případům, kdy žadatel z důvodu chybně sečtených řádků rozpočtu nezahrnul část finančních prostředků do celkové částky požadované dotace vyplňované ve formuláři žádosti o dotaci. Dotaci lze přiznat maximálně do výše částky uvedené ve formuláři žádosti o dotaci, žádostem o navýšení dotace během roku již nelze vyhovět.

Příloha č. 2 Prohlášení o výši obsazených pracovních úvazků a vytvořených pracovních míst v rámci OÚ ORP v agendě SPOD k 2. 1. 2020

V příloze č. 2 se vyplňují pouze informace týkající se pracovníků a pracovních míst v pracovním poměru (nezahrnují se dohody mimo pracovní poměr).

Příloha obsahuje vzorce a kontrolní hlášení, která mají zamezit vzniku chybného vyplnění. Na druhé a třetím listě přílohy jsou k nalezení vzory správného a chybného vyplnění přílohy.

Údaje o výši obsazených pracovních úvazků (v řádku 1) se uvádějí podle skutečného stavu pracovníků (obsazená pracovní místa), jejichž osobní výdaje jsou k 2. 1. 2020 hrazeny z dotace (neodečítají se přitom dočasné pracovní neschopnosti, neplacená volna apod.).

Údaje o výši vytvořených pracovních míst (v řádku 2) se uvádějí podle stavu k 2. 1. 2020, který odpovídá schválené organizační struktuře obecního úřadu obce s rozšířenou působností („OÚ ORP“) k tomuto datu, a uvádí se maximálně ve výši úvazků připadající na výkon agendy SPOD.

V případě pozic referentů je nutné ve sloupci „A“ (v obou řádcích) vyčíslit pouze výši úvazků pracovních míst hrazenou z dotace na výkon SPOD (ÚZ 13011). Jestliže se referent věnuje agendě hrazené ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče (ÚZ13010) a část pozice je hrazena z tohoto státního příspěvku, nebude ve sloupci „A“ tato část úvazku zahrnuta, ale uvádí se pouze ve sloupci „E“ (obdobně platí pro vedoucí pozice).

V řádku 2 se u pozic vedoucí/ho oddělení (a) nebo vedoucí/ho odboru v případech, kdy vedoucí zajišťuje také vedení pracovníků jiných útvarů nebo vykonává jinou agendu, uvádí pouze výše úvazku vytvořeného pracovního místa, které odpovídá výkonu agendy SPOD (přestože vytvořené místo vedoucí/ho v rámci organizační struktury OÚ ORP je ve skutečnosti 1,0). V celé tabulce jsou sledovány pouze úvazky hrazené z dotace na výkon SPOD a ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

V roce 2020 lze z dotace hradit pouze jednu úroveň vedoucích úředníků, a to přímo nadřízené referentům. Tedy v případě úřadu, kde je zřízena pracovní pozice vedoucího oddělení nelze již hradit z dotace pozici vedoucího odboru. Z tohoto důvodu do přílohy č. 2 uvádějte pouze pracovní pozice, na které lze čerpat dotaci.

Příloha č. 3 – Dokument prokazující údaje o počtu vytvořených pracovních míst v rámci struktury obecního úřadu obce s rozšířenou působností v agendě SPOD

Dokumentem prokazujícím údaje o počtu vytvořených pracovních míst v rámci organizační struktury OÚ ORP může být:

 1. výňatek ze schváleného organizačního řádu OÚ ORP nebo jeho přílohy, z něhož je patrná organizační struktura odboru, pod který spadá oddělení SPOD, včetně výše úvazků vytvořených pracovních míst (ve znění platném k 2. 1. 2020), nebo
 2. výňatek ze schválených standardů kvality SPO, z něhož je patrná organizační struktura odboru, pod který spadá oddělení SPOD, nebo struktura samostatného odboru/oddělení SPOD, včetně výše úvazků vytvořených pracovních míst v agendě SPOD (ve znění platném k 2. 1. 2020), nebo
 3. pokud dokumentem pod bodem a. a b. není žadatel schopen prokázat výši úvazků vytvořených pracovních míst (tj. dokument toto vyčíslení neobsahuje), je možné předložit jako přílohu č. 3 žádosti o dotaci pro tento účel samostatně vytvořenou přílohu s uvedením organizační struktury odboru/oddělení SPOD s vyčíslením výše úvazků vytvořených pracovních míst v agendě SPOD (v stavu skutečně platném v rámci struktury OÚ ORP k 2. 1. 2020), kterou je nutné doplnit alespoň jedním z dokumentů uvedených v bodě a. a b. (přestože neobsahují vyčíslení výše úvazků pracovních míst).

V případě předložení výňatků z dokumentů, musí být zřejmé, z jakého dokumentu byl výňatek pořízen. Není vhodné zaslat pouze kopii příslušné stránky, z níž nebude patrné, o výňatek z jakého dokumentu se jedná, ale je potřebné předložit také minimálně úvodní list původního dokumentu a listy, na nichž je zachyceno datum platnosti/schválení apod.).

Z předložených dokumentů musí být ověřitelné, že počet vytvořených pracovních míst uvedený v příloze č. 2 v řádku 2 odpovídá organizační struktuře OÚ ORP. Je tedy nutné předkládat takové dokumenty, na kterých je vyčíslen počet vytvořených pracovních míst (případně výše úvazků).

K řádku 2 přílohy č. 2 je připojeno kontrolní součtové pole, které slouží k ověření správnosti vyplněných údajů. Hodnota vygenerovaná v tomto poli by měla odpovídat celkovému počtu vytvořených pracovních míst (obsazených i neobsazených) pracovníků v pracovním poměru ve výši úvazků připadajících na výkon agendy SPOD (vč. míst hrazených ze státního příspěvku na výkon PP). Žadatel ověří, zda tento údaj není v rozporu s údaji uvedenými v příloze č. 3. V případě rozporu mezi údaji o výši vytvořených pracovních míst uvedenými v příloze č. 2 a příloze č. 3 žadatel tuto skutečnost v připojeném komentáři vysvětlí, není-li to z příloh zřejmé (např. uvedení pouze poměrné části úvazku vedoucího odboru v příloze č. 2 sloupci „C“ řádku 2 v případě vedení více útvarů, kdy v organizační struktuře je vytvořeno místo ve výši 1,0, je zřejmý důvod rozporu, který není třeba dokládat), případně bude poskytovatelem doplňující vysvětlení dožádáno.

Poskytovatel dotace upozorňuje, že na základě údajů uvedených v příloze č. 2 a č. 3 bude rozhodováno o výši přiznané dotace pro rok 2020, a proto je vyžadován podpis těchto příloh osobou podepisující formulář žádosti o dotaci, tedy statutárním orgánem nebo osobou jednající na základě plné moci.

Pravdivost údajů uvedených v žádosti o dotaci a přílohách č. 2 a 3 bude ověřována v průběhu finančních kontrol vykonávaných poskytovatelem u příjemců dotace.

3.4 Kontrola žádosti a odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti

Příslušný útvar MPSV provede formální kontrolu žádosti o dotaci, pokud tato žádost byla MPSV doručena ve stanovené lhůtě, a to z hlediska dodržení formálních náležitostí a úplnosti žádosti vč. povinných příloh. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách vyzve poskytovatel žadatele dle § 14k zákona o rozpočtových pravidlech, aby nedostatky neprodleně odstranil, a to v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem ve výzvě k odstranění nedostatků.

Po uzavření formální kontroly pak poskytovatel provede věcnou kontrolu žádosti o dotaci, při níž se ověřuje věcná správnost žádosti. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách vyzve poskytovatel žadatele dle § 14k zákona o rozpočtových pravidlech, aby nedostatky neprodleně odstranil, a to v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem ve výzvě k odstranění nedostatků.

V případě, že lhůtu pro odstranění nedostatků nebude žadatel moci dodržet, může požádat o její prodloužení.

Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu.

Poskytovatel může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno. Vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost

Pokud je žádost poskytovateli předložena po lhůtě pro předkládání žádostí nebo žádost není kompletní, tj. chybí některý z povinných údajů nebo povinná příloha, aniž by absence byla řádně odůvodněna a nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, poskytovatel řízení zastaví.

3.5 Lhůta pro podání žádostí a způsob podání žádosti

Termín pro podávání žádostí o dotaci je stanoven od zveřejnění dotační výzvy do 15. února 2020 včetně.

Žádost se podává pouze prostřednictvím datové schránky MPSV a bude opatřena podpisem statutárního zástupce nebo osobou, která jménem žadatele jedná na základě udělené plné moci. Žádáme o označení odesílané datové zprávy „Dotace na výkon SPOD 2020 (ÚZ13011)“.

ID datové schránky MPSV je: sc9aavg

3.6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

O přiznání dotace a její výši na rok 2020 rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce.

Po posouzení formální a věcné správnosti a úplnosti žádosti o dotaci, případném dožádání chybějících údajů a provedení oprav v žádosti ze strany žadatele, určí poskytovatel výši prostředků přidělovaných žadateli v rámci 1. splátky dotace pro rok 2020 a vydá písemné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1. splátky dotace na rok 2020 vydá poskytovatel nejpozději v termínu do 30. 4. 2020. Po stanovení celkové výše dotace na výkon SPOD poskytnuté příjemci na rok 2020 vydá poskytovatel nové rozhodnutí o poskytnutí 2. splátky dotace a to nejpozději v termínu do 31. 8. 2020. Celková výše přidělené dotace je součet 1. a 2. splátky dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, označení dotačního titulu a účelu, na který je poskytována, stanoví výši poskytnuté dotace, lhůtu pro čerpání dotace a další podmínky, za kterých je dotace poskytnuta. Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace je přílohou Metodiky pro rok 2020.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude příjemci dotace zasláno ve formě datové zprávy.

4. Upozornění pro žadatele

 • Komunikace s žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení prostřednictvím e-mailu, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých kontaktních e-mailových adres uvedených v žádostech.

MPSV upozorňuje na nejčastější chyby z minulých let, a to nevyplnění informací o podílech v právnických osobách (tyto informace nelze ponechat nevyplněné) a neuvedení komentáře u osoby žadatele, zda se jedná o statutární orgán nebo tato osoba jedná na základě plné moci.

5. Podávání informací

Informace o dotačním řízení podává Ing. Lukáš Puč a Ing. František Dolský na adresách lukas.puc@mpsv.cz a frantisek.dolsky@mpsv.cz a tel. +420 221 923 001, +420 221 922 841.

6. Přílohy

 • Dotační výzva pro rok 2020_Dotace na výkon SPOD
 • Formulář žádosti o dotaci s povinnými přílohami
 • Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020

 

Zveřejněno 13.1.2020