Dotační řízení pro rok 2020

Vážení příjemci dotace,

Ministerstvo práce a sociálních věcí opět doporučuje vzhledem k aktuální situaci pandemie onemocnění Covid-19 možnost uskutečnit podpořené aktivity online formou (pokud je to z povahy činnosti možné). Zároveň je však nutné si ponechat potvrzení o realizaci aktivit např. print screen obrazovky. Možnost využití online aktivit stačí oznámit emailem. V případě jakýchkoli dotazů je možné kontaktovat Mgr. Miluši Sýkorovou

 

Vyhlášení dotačního řízení na podporu seniorských a proseniorských aktivit s celostátní působností rok 2020

 

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí vyhlašuje dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ (dále jen VÚA) pro rok 2020. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního titulu VÚA a Zásad pro hodnocení projektů na rok 2020 naleznete na konci této stránky.

 

Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby - senior. Aplikace bude zpřístupněna od 1. listopadu 2019 přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 22. listopadu 2019 včetně.

 

Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE.

 

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k několika změnám. Všechny změny jsou zahrnuty v platné Metodice.

 

Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena požadovanými přílohami:

Povinné přílohy:

 • aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik NNO (výpis z příslušného rejstříku či registru žadatele) nebo oprávnění k činnosti (ověřená kopie, datovaná maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti);

  1. spolky předloží kromě výpisu z rejstříku i stanovy, které jsou registrovány ve spolkovém rejstříku, který vede rejstříkový soud podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů;

  2. registrované církve předloží kromě výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti i základní dokument;

  3. obecně prospěšné společnosti předloží kromě výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu i zakládací listinu (smlouvu);

  4. ústavy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i zakládací listinu;

  5. nadace, nadační fondy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i nadační listinu;

 • identifikace bankovního účtu, na který bude složena a následně účetně vedena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace (potvrzení znamená razítko organizace a podpis statutárního zástupce), uvedené potvrzení musí být aktuální (staré nejdéle 3 měsíce).

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte: Mgr. Miluši Sýkorovou (miluse.sykorova@mpsv.cz)

 

Poslední aktualizace: 12. 11. 2020