Dotační řízení pro rok 2020

Termín a způsob podávání Vyúčtování za rok 2019

Vážení příjemci dotace,

dovolujeme si upozornit všechny příjemce dotace za rok 2019, že dotace musí být řádně vyúčtována k 31. prosinci 2019, přičemž formulář vyúčtování musí být vyplněn prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - rodina nejpozději do 31. ledna 2020.

Ve formuláři vyúčtování dotace bude příjemce dotace uvádět skutečný stav využití a čerpání dotace. Zejména je zapotřebí popsat změny v realizaci oproti schválenému projektu, na který bylo vydáno ROZHODNUTÍ o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2019. Příjemce dotace musí ve vyúčtování zřetelně označit/odlišit aktivity (programy, přednášky aj.), provozní a osobní náklady, které hradil z dotace MPSV a které z jiných zdrojů. Součástí vyúčtování je také výsledovka projektu (resp. výsledovka finančních prostředků poskytnutých z národního dotačního titulu Rodina na projekt) a seznam všech dokladů hrazených z dotace. Součástí vyúčtování jsou podklady pro finanční vypořádání dotace podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Nevyčerpané finanční prostředky dotace je nezbytné vrátit spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční, nebo je ukončen v průběhu roku.

Pro zaslání nevyčerpaných finančních prostředků do 31. 12. 2019 použijte běžný účet:

2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka-dotace rodina, č. projektu). V případě, že budete zasílat nevyčerpané finanční prostředky po 31. 12. 2019 je nutné je zaslat na depozitní účet MPSV číslo účtu 6015-2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka – dotace rodina, č. projektu).

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2020

 

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2020. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2020 včt. Zásad pro hodnocení projektů na rok 2020 naleznete v levé části této stránky. Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby - rodina. Aplikace bude zpřístupněna od 15. října 2019 přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 5. listopadu 2019 včetně.

 

Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE.

 

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k drobným několika změnám. Všechny změny jsou zahrnuty v platné Metodice.

 

Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena požadovanými přílohami:

Povinné přílohy:

 • aktuální verze dokladu potvrzujícího vznik NNO (výpis z příslušného rejstříku či registru žadatele) nebo oprávnění k činnosti (ověřená kopie, datovaná maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti);

  • spolky předloží kromě výpisu z rejstříku i stanovy, které jsou registrovány ve spolkovém rejstříku, který vede rejstříkový soud podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů;

  • registrované církve předloží kromě výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti i základní dokument;

  • obecně prospěšné společnosti předloží kromě výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu i zakládací listinu (smlouvu);

  • ústavy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i zakládací listinu;

  • nadace, nadační fondy předloží kromě výpisu z veřejného rejstříku i nadační listinu;

 • identifikace bankovního účtu, na který bude složena a následně účetně vedena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace (potvrzení znamená razítko organizace a podpis statutárního zástupce), uvedené potvrzení musí být aktuální (staré nejdéle 3 měsíce);

 • rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (tato podmínka
  se vztahuje pouze na projekty zařazené v II. podporované dotační oblasti);

 • doložení spolupráce s orgány SPOD dopisem daného orgánu, který potvrzuje zájem
  o spolupráci na daném projektu, tedy na konkrétních navrhovaných aktivitách. OSPOD by měl též žadateli potvrdit potřebnost plánovaných aktivit. Platí pouze
  pro žadatele v oblasti podpory II. V případě, že žadatel spolupracuje na svých aktivitách s větším počtem OSPOD (např. v rámci celého kraje nebo více krajů), doloží potvrzení vybraného vzorku OSPOD (jedná se o min. jeden dopis OSPOD).

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)

 

Poslední aktualizace: 5. 12. 2019