Dotační řízení pro rok 2019

Termín a způsob podávání Výročních zpráv za rok 2019

Vážení příjemci dotace v roce 2019, rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín pro podání Výroční zprávy za rok 2019. Dle platné metodiky je termín podání stanoven do 30. 6. 2020 (včetně).

Výroční zprávy jsou nahrávány přímo do aplikace OK služby rodina. Své výroční zprávy tedy již nezasílejte v papírové (či jiné) podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, ale nahrávejte je přímo do aplikace.

Termín a způsob podávání Vyúčtování za rok 2019

Vážení příjemci dotace,

dovolujeme si upozornit všechny příjemce dotace za rok 2019, že dotace musí být řádně vyúčtována k 31. prosinci 2019, přičemž formulář vyúčtování musí být vyplněn prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - rodina nejpozději do 31. ledna 2020.

Ve formuláři vyúčtování dotace bude příjemce dotace uvádět skutečný stav využití a čerpání dotace. Zejména je zapotřebí popsat změny v realizaci oproti schválenému projektu, na který bylo vydáno ROZHODNUTÍ o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2019. Příjemce dotace musí ve vyúčtování zřetelně označit/odlišit aktivity (programy, přednášky aj.), provozní a osobní náklady, které hradil z dotace MPSV a které z jiných zdrojů. Součástí vyúčtování je také výsledovka projektu (resp. výsledovka finančních prostředků poskytnutých z národního dotačního titulu Rodina na projekt) a seznam všech dokladů hrazených z dotace. Součástí vyúčtování jsou podklady pro finanční vypořádání dotace podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Nevyčerpané finanční prostředky dotace je nezbytné vrátit spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční, nebo je ukončen v průběhu roku.

Pro zaslání nevyčerpaných finančních prostředků do 31. 12. 2019 použijte běžný účet:

2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka-dotace rodina, č. projektu). V případě, že budete zasílat nevyčerpané finanční prostředky po 31. 12. 2019 je nutné je zaslat na depozitní účet MPSV číslo účtu 6015-2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka – dotace rodina, č. projektu).

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2020

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR si dovoluje oznámit, že předpokládaný termín vyhlášení národního dotačního titulu „Rodina“ pro rok 2020 bude 15. října 2019.

Veškeré informace včt. Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2020 budou zveřejněny v říjnu 2019. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)

Termín a způsob podávání Výročních zpráv za rok 2018

Vážení příjemci dotace,
rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín pro podání Výroční zprávy za rok 2018. Dle platné metodiky je termín podání stanoven do 30. 6. 2019 (včetně).

Výroční zprávy jsou opět stejně jako v loňském roce nahrávány přímo do aplikace OK služby rodina. Své výroční zprávy tedy již nezasílejte v papírové podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, ale nahrávejte je přímo do aplikace.

Výroční zprávy za rok 2018 nahrávejte k dotačnímu řízení za rok 2018, nikoliv k ročníku letošnímu (2019).

Seminář k dotačnímu programu „Rodina“

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí

pořádají

Seminář k dotačnímu programu „Rodina“ Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny,

který se bude konat dne

3. 6. 2019 od 10 do 14 hodin v zasedací místnosti České správy sociální zabezpečení, Křížová 25, Praha 5.

Přihlášení: informace o způsobu přihlášení Vám budou sděleny prostřednictvím e-mailu rodina@mpsv.cz.
Registrace účastníku: bude probíhat od 9:20 hodin.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2019

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky dotačního řízení MPSV v oblasti podpory rodiny v dotačním řízení Rodina 2019. Podrobné informace o hodnocení jsou pro žadatele přístupné v jejich uživatelském účtu v aplikaci OK služby rodina, kde mají možnost nahlédnout i do hodnocení svého projektu.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2019 (dále jen rozhodnutí) obdrží jen ty organizace, kterým byla dotace přiznána. V případě, že projekt nebyl podpořen, není písemné vyrozumění zasíláno, tato informace je zřejmá ze zveřejněných výsledků.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen vyplnit v rámci internetové aplikace OK služby rodina upravený rozpočet dle přidělené dotace. Termín pro podání upravených rozpočtů je stanoven do 17. 3. 2019. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet bude přiložen jako příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2019 (Rozhodnutí bude příjemcům dotace zasláno po odevzdání upravených rozpočtů).

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OK služby rodina, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí. V případě změny (aktualizace) těchto informací ve výše uvedené aplikaci, prosíme rovněž o zaslání e-mailu s upozorněním na změnu na rodina@mpsv.cz .

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY BODOVÉHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO ROK 2019

UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. O výši dotace rozhoduje ministryně práce a sociálních věcí na doporučení dotační komise. V tabulce je uvedeno bodové hodnocení projektů rozdělené do tří skupin:
Projekty, které získaly 88 - 100 bodů budou pravděpodobně podpořeny. Z důvodu velkého množství velmi dobře hodnocených projektů bude bodová hranice oddělující podpořené a nepodpořené projekty mezi 87 a 82 body. Z těchto projektů budou pravděpodobně podpořeny jen některé. Uvedená hranice podpory či nepodpory může být na základě zpracování dat o hodnocení upravena. U projektů, které získaly méně než 82 bodů, je získání dotace málo pravděpodobné.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ RODINA PRO ROK 2019 do 14. 10. 2018.

Vážení,
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR tímto informuje o prodloužení termínu pro podávání žádostí v dotačním řízení Rodina pro rok 2019. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 14. 10. 2018 včetně (aplikace OK služby rodina bude otevřena do 12 hodin v noci, následně se sama uzavře).

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)

Upozornění pro žadatele v dotačním řízení na podporu rodiny pro rok 2019

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) si dovoluje informovat žadatele o možnosti využití konzultačních hodin MPSV každou středu od 14:00 do 16:45 hod. Dále jsou po předchozí domluvě možné také osobní konzultace s pracovníky Oddělení metodické podpory.
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)
Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2019

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2019. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2019 (dále jen „Metodika“) a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2019 naleznete v levé části této stránky. Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby - rodina. Aplikace bude zpřístupněna od 1. září 2018 přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. září 2018 včetně.

Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE.

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k drobným několika změnám. Všechny změny jsou zahrnuty v platné Metodice.

V levé části stránky rovněž naleznete odkaz na dokument – Vzor formuláře – Žádost na provedení změn v rozpočtu projektu pro rok 2019. Formulář slouží pro příjemce dotace jako vzor pro podání žádosti při nutnosti změn v rozpočtu projektu.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.

Poslední aktualizace: 12. 6. 2020