Dotační řízení pro rok 2019

Výsledky dotačního řízení pro rok 2019

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky dotačního řízení MPSV v dotačním programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2019. Podrobné informace o hodnocení jsou pro žadatele přístupné v jejich uživatelském účtu v aplikaci OK služby senior, kde mají možnost nahlédnout i do hodnocení svého projektu.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2019 (dále jen rozhodnutí) obdrží jen ty organizace, kterým byla dotace přiznána. V případě, že projekt nebyl podpořen, není písemné vyrozumění zasíláno, tato informace je zřejmá ze zveřejněných výsledků.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen vyplnit v rámci internetové aplikace OK služby senior upravený rozpočet dle přidělené dotace. Termín pro podání upravených rozpočtů je stanoven do 24. března 2019. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet bude přiložen jako příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2019 (Rozhodnutí bude příjemcům dotace zasláno po odevzdání upravených rozpočtů).

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OK služby senior, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí. V případě změny (aktualizace) těchto informací ve výše uvedené aplikaci, prosíme rovněž o zaslání e-mailu s upozorněním na změnu na vua@mpsv.cz.

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ „Podpora veřejně účelných
aktivit seniorských a proseniorských organizací
s celostátní působností“ pro rok 2019 (VÚA)

UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.O výši dotace rozhoduje ministryně práce a sociálních věcí na doporučení dotační komise. V tabulce je uvedeno bodové hodnocení projektů rozdělené do tří skupin:
Projekty, které získaly 80 - 100 bodů budou pravděpodobně podpořeny. Bodová hranice oddělující podpořené a nepodpořené projekty bude pravděpodobně mezi 79 a 70 body. Z těchto projektů budou pravděpodobně podpořeny jen některé. Uvedená hranice podpory či nepodpory může být na základě zpracování dat o hodnocení upravena. U projektů, které získaly méně než 70 bodů, je získání dotace málo pravděpodobné.

Prodloužení termínu pro podávání žádostí v dotačním řízení „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2019 do 9. 12. 2018

Vážení,
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR tímto informuje o prodloužení termínu pro podávání žádostí v dotačním řízení „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2019. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 9. 12. 2018 včetně (aplikace OK služby senior bude otevřena do 12 hodin v noci, následně se sama uzavře).

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na vua@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Dominika Horáková, DiS. (dominika.horakova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)

Vyhlášení dotačního řízení „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2019

 

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2019. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2019 (dále jen „Metodika“) a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2019 naleznete v levé části této stránky.

Předkládání projektů bude probíhat prostřednictvím webové aplikace OKslužby - senior. Aplikace bude zpřístupněna od 1. 11. 2018, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. 11. 2018 včetně.

Žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE:

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k drobným několika změnám. Zároveň je nutné dodržet platnou Metodiku a postupy.

V levé části stránky rovněž naleznete odkaz na dokument – Vzor formuláře – Žádost na provedení změn v rozpočtu projektu pro rok 2019. Formulář slouží pro příjemce dotace jako vzor pro podání žádosti při nutnosti změn v rozpočtu projektu.

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace na novém hromadném emailu pro dané dotační řízení – vua@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:
Mgr. Dominika Horáková, DiS. (dominika.horakova@mpsv.cz)
Mgr. Kristýna Bálková (kristyna.balkova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)

Informace k celostátní působnosti

Celostátní působnost je myšlena v rámci uvedeného dotačního řízení, jako působnost minimálně v pěti krajích České republiky.