Dotační řízení pro rok 2018

Vyúčtování a finanční vypořádání dotace

Dovolujeme si upozornit všechny příjemce dotace za rok 2018, že dotace musí být řádně vyúčtována k 31. prosinci 2018, přičemž formulář vyúčtování musí být vyplněn prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - senior nejpozději do 31. ledna 2019.

Ve formuláři vyúčtování dotace bude příjemce dotace uvádět skutečný stav využití a čerpání dotace. Zejména je zapotřebí popsat změny v realizaci oproti schválenému projektu, na který bylo vydáno ROZHODNUTÍ o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2018. Příjemce dotace musí ve vyúčtování zřetelně označit/odlišit aktivity (programy, přednášky aj.), provozní a osobní náklady, které hradil z dotace MPSV a které z jiných zdrojů. Součástí vyúčtování je také výsledovka projektu (resp. výsledovka finančních prostředků poskytnutých z národního dotačního titulu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ na projekt) a seznam všech dokladů hrazených z dotace. Součástí vyúčtování jsou podklady pro finanční vypořádání dotace podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Nevyčerpané finanční prostředky dotace je nezbytné vrátit spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční, nebo je ukončen v průběhu roku.

Pro zaslání nevyčerpaných finančních prostředků do 31. 12. 2018 použijte běžný účet: 2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka-dotace VÚA, č. projektu). V případě, že budete zasílat nevyčerpané finanční prostředky po 31. 12. 2018 je nutné je zaslat na depozitní účet MPSV číslo účtu 6015-2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka – dotace VÚA, č. projektu).

PODÁVÁNÍ UPRAVENÝCH ROZPOČTŮ

Dne 24. 7. 2018 byly v aplikaci Ok služby senior zveřejněny výsledky a hodnocení k dotačnímu řízené „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Dne 25. 7. 2018 bylo v rámci aplikace Ok služby senior umožněno podávání upravených rozpočtů. Příjemce dotace je povinen do 14 dnů ode dne zveřejnění této informace na webových stránkách MPSV vyplnit v rámci internetové aplikace OK služby senior upravený rozpočet dle přidělené dotace. Termín pro podání upravených rozpočtů je stanoven do 8. 8. 2018. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet bude přiložen jako příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2018 (Rozhodnutí bude příjemcům dotace zasláno po odevzdání upravených rozpočtů).

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OK služby senior, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2018

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky dotačního řízení „Podpora veřejně účalných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace bude vyzván k podání upraveného rozpočtu dle přidělené dotace. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet bude přiložen jako příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2018 (Rozhodnutí bude příjemcům dotace zasláno po odevzdání upravených rozpočtů).

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro rok 2018 (dále jen rozhodnutí) obdrží jen ty organizace, kterým byla dotace přiznána. V případě, že projekt nebyl podpořen, není písemné vyrozumění zasíláno, tato informace je zřejmá ze zveřejněných výsledků.

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY BODOVÉHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO ROK 2018

UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. O výši dotace rozhoduje ministryně práce a sociálních věcí na doporučení dotační komise.

V tabulce je uvedeno bodové hodnocení projektů rozdělené do tří skupin:

Projekty, které získaly 80 - 100 bodů budou pravděpodobně podpořeny. Bodová hranice oddělující podpořené a nepodpořené projekty bude pravděpodobně mezi 79 a 60 body. Z těchto projektů budou pravděpodobně podpořeny jen některé. Uvedená hranice podpory či nepodpory může být na základě zpracování dat o hodnocení upravena. U projektů, které získaly méně než 60 bodů, je získání dotace málo pravděpodobné.

Vyhlášení dotačního řízení „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018 (dále jen „Metodika“) naleznete v levé části této stránky.

Předkládání projektů bude probíhat nově prostřednictvím webové aplikace OKslužby - senior (https://isocrod.mpsv.cz/rodvvaclient/ioksenior.html). Aplikace bube zpřístupněna od 7. prosince 2017, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 21. ledna 2018 včetně.

Žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace na novém hromadném emailu pro dané dotační řízení – vua@mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky:
Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)

Informace k celostátní působnosti

Celostátní působnost je myšlena v rámci uvedeného dotačního řízení, jako působnost minimálně v pěti krajích České republiky.

Poslední aktualizace: 31. 3. 2021