Dotační řízení pro rok 2018

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 na poskytnutí neinvestičního transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „zřizovatelé ZDVOP“) na rok 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) vyhlašuje dotační řízení na rok 2018 týkající se poskytování neinvestičního transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP (dále jen „dotace“)

Věcné zaměření dotačního titulu

Cílem dotačního titulu je zajistit finanční prostředky pro jednotlivé kraje na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP dle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Okruh oprávněných žadatelů

O dotaci může žádat pouze krajský úřad zřízený dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a Hlavní město Praha podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „žadatel“)

Podmínky dotačního řízení

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2018 a musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny v § 14 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výplata dotace probíhá do výše částky přiznané v rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to ve splátkách na základě emailových žádostí příjemce.

Jestliže žadatel z průběžného čerpání dotace zjistí, že výše poskytnutých prostředků nebude dostačující pro výplatu státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP za rok 2018, může podat novou žádost o navýšení prostředku k výplatě státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP i v průběhu roku 2018, a to v období od 1. srpna 2018 do 31. října 2018.

Žadatel je oprávněn podat pouze jednu roční žádost o poskytnutí dotace a v případě nutnosti navýšení finančních prostředků v průběhu roku jednu dodatečnou žádost v období výše uvedeném.

Příjem žádostí

Lhůta pro podání ročních žádostí na odbor ochrany práv dětí MPSV je stanovena od zveřejnění této výzvy na webových stránkách MPSV do 1. února 2018 včetně. Žádosti lze zaslat pouze elektronicky datovou schránkou. Žádosti se považují za doručené okamžikem jejich dodání do datové schránky MPSV.

ID datové schránky MPSV je: sc9aavg

Formální kontrola žádostí o dotaci

Příslušný útvar MPSV provede administrativní kontrolu žádosti o dotaci, pokud tato žádost byla MPSV doručena včas, a to z hlediska dodržení formálních náležitostí. Při zjištění nedostatků v žádosti vyzve MPSV prostřednictvím emailu žadatele, aby nedostatky do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil. Ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Pokud je žádost MPSV předložena po stanovené lhůtě nebo není žádost kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna nebo nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, příslušný útvar žádost vyřadí a informuje o tom žadatele.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“) stanoví kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, označení dotačního titulu a účelu, na který je poskytována, i výši poskytnuté dotace, lhůtu pro čerpání dotace a další podmínky, za kterých je dotace poskytnuta, a poučení příjemce dotace.

Příjemce musí vést v účetnictví dotaci pod účelovým znakem UZ 13307.

Upozornění pro žadatele

Komunikace s žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres uvedených v žádostech.

Podávání informací

Informace o dotačním řízení podává Ing. Lukáš Puč a Ing. Zdenka Kainarová na adresách lukas.puc@mpsv.cz a zdenka.kainarova@mpsv.cz, tel. +420 221 923 001, +420 221 922 643

Přílohy

  • Vzor žádosti o dotaci