Dotační řízení pro rok 2018

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 k dotaci na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) vyhlašuje dotační řízení na rok 2018 k dotačnímu titulu Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „dotace“).

Věcné zaměření dotačního titulu

Cílem dotačního titulu je zajistit výkon sociálně-právní ochrany dětí (dále „SPOD“) v rámci přenesené působnosti na území obcí s rozšířenou působností a hlavního města Prahy na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Okruh oprávněných žadatelů

O dotaci mohou žádat pouze obce s rozšířenou působnosti stanovené na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a hlavní město Praha podle zákona č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze.

Podmínky dotačního řízení

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2018 a musí splňovat podmínky stanovené v Metodice MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy SPOD pro rok 2018, která byla podepsána jako příkaz ministryně č. 39/2017 k 8. 12. 2017, a v § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohami žádosti o dotaci jsou:

  1. Příloha č. 1 Odhadovaná výše výdajů z dotace na výkon SPOD v r. 2018 dle rozpočtových položek;
  2. Příloha č. 2 Prohlášení o výši obsazených pracovních úvazků a počtu vytvořených pracovních míst v rámci obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „OÚ ORP“)v agendě SPOD k 31. 12 2017;
  3. Příloha č. 3 Vnitřní dokument OÚ ORP prokazující počet vytvořených pracovních míst zařazených k výkonu SPOD v rámci organizační struktury úřadu;
  4. Pracovní náplň a platové zařazení zaměstnanců uvedených v příloze č. 2 ve sloupci „D“, tedy pracovníků, kteří nesplňují odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
  5. jiné

Žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace.

Příjem žádostí

Lhůta pro podání žádostí na odbor ochrany práv dětí MPSV je stanovena do 5. února 2018 včetně. Žádosti lze zaslat pouze prostřednictvím datové schránky. Žádost o dotaci se považuje za doručenou okamžikem jejího dodání do datové schránky MPSV.

ID datové schránky MPSV je: sc9aavg

Kontrola žádostí o dotaci

Příslušný útvar MPSV provede kontrolu žádosti o dotaci, včetně jejích příloh, a to z hlediska dodržení formálních náležitostí, úplnosti a jednoznačnosti uváděných údajů. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo přílohách vyzve MPSV prostřednictvím emailu žadatele, aby nedostatky do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil. Ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit.

Změna údajů o výši úvazků a počtu vytvořených pracovních míst v roce 2018

Dojde-li v průběhu roku 2018 ke změně údajů uvedených v příloze č. 2 žádosti o dotaci - prohlášení o výši obsazených pracovních úvazků a počtu vytvořených pracovních míst v rámci OÚ ORP v agendě SPOD, oznámí tuto skutečnost příjemce dotace poskytovateli do 30 dnů.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“) stanoví, kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, označení dotačního titulu a účelu, na který je poskytována, také celkovou výši poskytnuté dotace, lhůtu pro čerpání dotace a další podmínky, za kterých je dotace poskytnuta.

Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V termínu do 31. 3. 2018 vydá poskytovatel písemné rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 1. splátky dotace na rok 2018. Do 31. 7. 2018 pak poskytovatel vydá nové rozhodnutí o poskytnutí dotace, jímž se mění výše poskytované dotace na rok 2018.

Upozornění pro žadatele

Komunikace s žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres uvedených v žádostech.

Podávání informací

Informace o dotačním řízení podává Ing. Lukáš Puč a Ing. Zdenka Kainarová na adresách lukas.puc@mpsv.cz a zdenka.kainarova@mpsv.cz, tel. +420 221 923 001, +420 221 922 643

Přílohy
  • Metodika k dotaci na výkon agendy SPOD v r. 2018 (PM č. 39/2017)
  • Formulář žádosti o dotaci
  • Formulář Přílohy č. 1 žádosti o dotaci - Odhadovaná výše výdajů z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí v r. 2018 dle rozpočtových položek
  • Formulář Přílohy č. 2 žádosti o dotaci - Prohlášení o výši obsazených pracovních úvazků a počtu vytvořených pracovních míst v rámci OÚ ORP v agendě SPOD k 31. 12 2017

Poslední aktualizace: 7. 2. 2022