Dotační řízení pro rok 2017

Termín a způsob podávání Výročních zpráv za rok 2017

Vážení příjemci dotace,
rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín pro podání Výroční zprávy za rok 2017. Dle platné metodiky je termín podání stanoven do 30. 6. 2018 (včetně).

Výroční zprávy jsou opět stejně jako v loňském roce nahrávány přímo do aplikace OK služby rodina. Své výroční zprávy tedy již nezasílejte v papírové podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, ale nahrávejte je přímo do aplikace.

Výroční zprávy za rok 2017 nahrávejte k dotačnímu řízení za rok 2017, nikoliv k ročníku letošnímu (2018).

Termín a způsob podávání Výročních zpráv za rok 2016

Vážení příjemci dotace,

rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín pro podání Výroční zprávy za rok 2016. Dle platné metodiky je termín podání stanoven do 30. 6. 2016 (včetně).

Výroční zprávy jsou opět stejně jako v loňském roce nahrávány přímo do aplikace OK služby rodina. Své výroční zprávy tedy již nezasílejte v papírové podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, ale nahrávejte je přímo do aplikace.

AKTUALIZACE MANUÁLU K SAMOSTATNÉMU ZVLÁŠTNÍMU BANKOVNÍMU ÚČTU

Vážení příjemci dotace,
rádi bychom Vás upozornili na vydání nové aktualizace dokumentu „Manuál k samostatnému zvláštnímu bankovnímu účtu“ (dále jen Manuál k SZBÚ_nový), který naleznete v levé části této stránky.

Tento Manuál k SZBÚ slouží k objasnění užívání samostatného bankovního účtu pro dotaci z dotačního řízení Rodina pro rok 2017.

AKTUALIZACE MANUÁLU K SAMOSTATNÉMU ZVLÁŠTNÍMU BANKOVNÍMU ÚČTU

Vážení příjemci dotace,
rádi bychom Vás upozornili na vydání aktualizace dokumentu „Manuál k samostatnému zvláštnímu bankovnímu účtu“ (dále jen Manuál k SZBÚ_aktualizovaný), který naleznete v levé části této stránky.

Tento Manuál k SZBÚ slouží k objasnění užívání samostatného bankovního účtu pro dotaci z dotačního řízení Rodina pro rok 2017.

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2017

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky dotačního řízení MPSV v oblasti podpory rodiny v dotačním řízení Rodina 2017. Podrobné informace o hodnocení jsou pro žadatele přístupné v jejich uživatelském účtu v aplikaci OK služby rodina, kde mají možnost nahlédnout i do hodnocení svého projektu.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2017 (dále jen rozhodnutí) obdrží jen ty organizace, kterým byla dotace přiznána. V případě, že projekt nebyl podpořen, není písemné vyrozumění zasíláno, tato informace je zřejmá ze zveřejněných výsledků.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen do 14 dnů ode dne, kdy byla zveřejněna informace o Výsledcích dotačního řízení na webových stránkách MPSV a rovněž v aplikaci OK služby rodina, vyplnit v rámci internetové aplikace upravený rozpočet dle přidělené dotace. Termín pro podání upravených rozpočtů je stanoven do 31. 3. 2017. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet bude přiložen jako příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2017 (Rozhodnutí bude příjemcům dotace zasláno po odevzdání upravených rozpočtů).

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OK služby rodina, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí.

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY BODOVÉHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO ROK 2017

UVEDENÉ INFORMACE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. O výši dotace rozhoduje ministryně práce a sociálních věcí na doporučení dotační komise.

V tabulce je uvedeno bodové hodnocení projektů rozdělené do tří skupin:

Projekty, které získaly 82 - 100 bodů budou pravděpodobně podpořeny. Z důvodu velkého množství velmi dobře hodnocených projektů bude bodová hranice oddělující podpořené a nepodpořené projekty mezi 78 a 81 body. Z těchto projektů budou pravděpodobně podpořeny jen některé. Uvedená hranice podpory či nepodpory může být na základě zpracování dat o hodnocení upravena. U projektů, které získaly méně než 77 bodů, je získání dotace málo pravděpodobné.

MANUÁL K SAMOSTATNÉMU ZVLÁŠTNÍMU BANKOVNÍMU ÚČTU

Vážení příjemci dotace,
rádi bychom Vás upozornili na vydání nového dokumentu k Dotačnímu řízení Rodina pro rok 2017. V levé části této stránky najdete odkaz na dokument „Manuál k samostatnému zvláštnímu bankovnímu účtu“ (dále jen Manuál k SZBÚ). Tento Manuál k SZBÚ slouží k objasnění užívání samostatného bankovního účtu pro dotaci z dotačního řízení Rodina pro rok 2017.

POPLATKY ZA VEDENÍ SAMOSTATNÉHO ZVLÁŠTNÍHO BANKOVNÍHO ÚČTU JSOU UZNATELNÝM NÁKLADEM

Zároveň bychom Vás rádi upozornili na změnu v uznatelnosti nákladů poplatků za vedení samostatného zvláštního bankovního účtu. Na základě Dodatku č. 1 příkazu ministryně č. 28/2016 „Dokumentace pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2017“ se poplatky za vedení účtu stávají uznatelným nákladem v rámci dotačního řízení Rodina pro rok 2017. Uvedená změna je aktualizovaná rovněž v Metodice pro rok 2017 – dokument v levé části stránky.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ RODINA PRO ROK 2017 16. 10. 2016.

Vážení,
rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v dotačním řízení Rodina pro rok 2017. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 16. 10. 2016 včetně (aplikace OK služby rodina bude otevřena do 12 hodin v noci, následně se sama uzavře).

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2017

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2017. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2017 (dále jen „Metodika“) a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2017 naleznete v levé části této stránky. Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby - rodina. Aplikace bude zpřístupněna od 1. září 2016, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. září 2016 včetně.

Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE.

Žadatele bychom rádi upozornili na vydání dokumentu – Manuál k Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2017 (dále jen „Manuál k metodice“), který je vydán především pro upozornění k proběhlým změnám v Metodice. Dokument naleznete v levé části stránky.

V levé části stránky rovněž naleznete odkaz na dokument – Vzor formuláře – Žádost na provedení změn v rozpočtu projektu pro rok 2017. Formulář slouží pro příjemce dotace jako vzor pro podání žádosti při nutnosti změn v rozpočtu projektu.

Žadatele bychom rádi upozornili na několik povinných (číslo 1. a 2.) a nepovinných (číslo 3. a 4.) příloh k žádosti o dotaci:

  1. Zde došlo ke změně a je povinné doložit identifikace samostatného zvláštního bankovního účtu, na který bude složena a následně účetně vedena poskytnutá dotace, potvrzený bankou a statutárním zástupcem organizace.
  2. Rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (tato podmínka se vztahuje pouze na projekty zařazené v II. podporované dotační oblasti, a to v případě, že žadatel vykonává sociálně-právní ochranu dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).
  3. Žadatel může zdůraznit potřebnost projektu např. doložením spolupráce s orgány SPOD dopisem daného orgánu, který potvrzuje zájem o spolupráci na daném projektu, tedy na konkrétních navrhovaných aktivitách. OSPOD by měl též žadateli potvrdit potřebnost plánovaných aktivit. Platí pro žadatele v oblasti podpory I. a II.
  4. potvrzení kraje / obce o poskytnutí konkrétní částky na projekt v případě jeho podpory a vyjádření kraje/obce o tom, zda jsou plánované aktivity součástí komunitního plánování či jiného strategického regionálního dokumentu. Za přiložené vyjádření od kraje/obce získá žadatel o dotaci 5 bonusových bodů při hodnocení. Při nedoložení žadatel neobdrží žádné body navíc. Jedná se o možnost vylepšení celkového skóre při hodnocení předložené žádosti. Při nedoložení to neznamená, že bude žádost zamítnuta.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.