Dotační řízení pro rok 2014

DATUM UKONČENÍ PŘIJÍMANÍ ŽÁDOSTÍ O ZMĚNÁCH V PROJEKTU, KONEČNÉ DATUM PRO PODÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Vážení příjemci dotace,
rádi bychom Vás informovali o datu ukončení přijímání žádostí o změnách v rozpočtu dotačního řízení Rodina a ochrana práv dětí pro rok 2014. Konečné datum pro příjem žádostí je 31. 12. 2014 včetně (rozhodující je datum uvedené na razítku pošty).

Upozorňujeme, že 31. 12. je závazný konečný termín pro přijímání žádostí o změnu.

Dále upozorňujeme na konečné datum podání vyúčtování, a to do 31. 1. 2015 včetně doplnění do aplikace OK služby rodina. Toto datum je rovněž konečným termínem pro navrácení nevyčerpaných finančních prostředků na depozitní účet Ministerstva práce a sociálních věcí dle bodu č. 14 ROZHODNUTÍ o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2014, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociální a rodinné politiky podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů.

Bodové hodnocení projektů pro rok 2014

V levé části této stránky je přiložena tabulka s hodnocením projektů v bodovém rozmezí. Uvedené informace jsou z hlediska přiznání dotace a její výše pouze orientační; o výši dotace rozhoduje ministr práce a sociálních věcí na základě doporučení dotační komise, přičemž bodový zisk projektů je jedním z kritérií při návrhu výše dotace.

Vyúčtování dotace za rok 2013

V aplikaci OKslužby-rodina bylo zpřístupněno vyúčtování dotace, které podávají příjemci dotace pro rok 2013. Dle Metodiky pro poskytování dotací pro rok 2013 se vyúčtování podává do 31. ledna 2014.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2014

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky dotačního řízení MPSV v oblasti podpory rodiny. Podrobné informace o hodnocení jsou pro žadatele přístupné v jejich uživatelském účtu v aplikaci OKslužby-rodina, kde mají možnost nahlédnout i do hodnocení svého projektu.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží jen ty organizace, kterým byla dotace přiznána. V případě, že projekt nebyl podpořen, není písemné vyrozumění zasíláno, tato informace je zřejmá ze zveřejněných výsledků.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena e-mailová zpráva upozorňující na zveřejnění výsledků dotačního programu, vyplnit v rámci internetové aplikace upravený rozpočet dle přidělené dotace. Termín pro podání upravených rozpočtů je stanoven do 4. 4. 2014. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet bude přiložen jako příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2014 (Rozhodnutí bude příjemcům dotace zasláno po odevzdání upravených rozpočtů).

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá všechny příjemce dotace o kontrolu a aktualizaci údajů, které jsou uvedeny v aplikaci OKslužby-rodina, zejména oficiálního názvu organizace, sídla, IČ, statutárního zástupce – adresáta rozhodnutí, bankovního účtu, z důvodu uvedení správných údajů v Rozhodnutí.

U příjemců dotace, u nichž došlo ke změně právní formy, Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá o doložení nové právní formy příslušným právním titulem, např. výpisem z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob podle zákona č. 304/2013 Sb., rozhodnutím o sloučení s jinou právnickou osobou, rozhodnutím o změně právní formy na spolek, ústav nebo obecně prospěšnou společnost, atd. Doklad o změně právní formy je možné zaslat elektronicky na adresu rodina@mpsv.cz nebo písemně na adresu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení koncepce rodinné politiky, Odbor sociální a rodinné politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 nejpozději do 28. 3. 2014.

Na občanská sdružení, která se po 1. 1. 2014 dobrovolně netransformovala na jinou právní formu, se podle ustanovení § 3045 odst. 1 nového občanského zákoníku nově nahlíží jako na spolky.

Doložení změny právní formy je nezbytným předpokladem pro výplatu přidělené finanční podpory v rámci tohoto dotačního řízení.