Dotační řízení pro rok 2008

Důležité upozornění k říjnovému námitkovému řízení

Na základě dosavadních pravidel pro poskytování dotací měly dotované organizace povinnost podílet se vlastními finančními prostředky na rozpočtu schváleného projektu v takové výši, aby byl zachován procentní podíl dotace na rozpočtu projektu, který je uveden v rozhodnutí o přidělení dotace. V případě, že organizace tyto prostředky nezískala, měla povinnost vrátit stanovenou částku zpět na účet MPSV, nebo musela požádat námitkovou komisi o změnu procenta.

Oddělení rodinné politiky MPSV v současné době provedlo změnu tohoto systému. Tato změna spočívá v tom, že podíl dotace na rozpočtu projektu se již nebude stanovovat z rozpočtu, který je uveden v rozhodnutí o přidělení dotace, ale ze skutečného rozpočtu, tedy ze skutečných nákladů na realizaci projektu. Organizace má v podstatě, podle tohoto nového pravidla, povinnost zajistit kofinancování projektu z vlastních zdrojů minimálně 30ti% skutečných výdajů, neboť přidělená dotace může činit maximálně 70% skutečných nákladů na projekt.

Příjemce dotace již tedy nemusí žádat o změnu procenta podílu dotace na rozpočtu projektu, ale může žádat o navýšení podílu dotace na rozpočtu projektu nad limitních 70% (viz poznámka), a to v případě, že nebude schopen kofinancovat projekt alespoň z 30ti% svými vlastními prostředky.

Své žádosti (námitky) o navýšení podílu dotace na rozpočtu projektu můžete zasílat na předepsaném formuláři na oddělení rodinné politiky MPSV, a to nejpozději do 11. října 2008.

Pozn.: Do výše zmíněného 70ti% podílu finančních prostředků ze státního rozpočtu na financování projektu podle části druhé bodu 5 Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy se započítávají dotace poskytnuté úřady práce nebo jinými odbory MPSV, dotace poskytnuté dalšími ministerstvy (např. Ministerstvo zdravotnictví, MŠMT, Ministerstvo vnitra), nebo mezirezortními radami vlády.

V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte Ing. Zuzanu Markovou e-mail: zuzana.markova@mpsv.cz, tel. 221 922 822 nebo Mgr. Mariana Dobiáše e-mail: marian.dobias@mpsv.cz, tel. 221 922 625.