Dotační řízení na rok 2018

Závěrečná zpráva a vyúčtování

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2018

podpořeného z

„Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018“

Finanční prostředky poskytnuté z uvedeného dotačního programu MPSV na rok 2018 je možné používat do 31. prosince 2018.

V souladu s „Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační program na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018“ musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2018 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 15. února 2019 (rozhodující je přitom datum razítka pošty).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpané prostředky vráceny na depozitní účet MPSV č. 6015-2229-001/0710 u ČNB (variabilní symbol je evidenční číslo projektu uvedené v Rozhodnutí). Při nedodržení uvedené povinnosti je možné uložit sankce podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář vyúčtování neinvestiční dotace se skládá z následujících částí:

  • Část A a B - Závěrečná zpráva o realizaci projektu podpořeného z „Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí“ na rok 2018
  • Část C – Přehled jednotlivých zdrojů na financování projektu v roce 2018
  • Část D – Přehled čerpání neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR pro rok 2018 (údaje uvádějte v Kč)
  • Část E – finanční vypořádání dotací (Příloha č. 4A k vyhlášce č. 367/2015 Sb.)

Výsledky dotačního řízení pro rok 2018

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky „Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018“.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen podat upravený rozpočet dle přidělené dotace. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet bude přiložen jako příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2018 (Rozhodnutí bude příjemcům dotace zasláno po odevzdání upravených rozpočtů).

Termín pro podávání upravených rozpočtů je 21. 8. 2018. Upravené rozpočty příjemce zašle elektronicky na emailovou adresu kristyna.balkova@mpsv.cz a zároveň v originálním vyhotovení listině na adresu MPSV, konkrétně na oddělení metodické podpory.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V DOTAČNÍ ŘÍZENÍ NA PODPORU KRAJSKÉ SAMOSPRÁVY V OBLASTI STÁRNUTÍ NA ROK 2018 DO 22. 6. 2018

Vážení,
rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí Dotační řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 22. 6. 2018 včetně (rozhodující je datum na razítku pošty).

Vyhlášení „Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018“

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje „Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018“.
Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018 (dále jen „Metodika“) a Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2018 v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí naleznete v levé části této stránky.
Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 15. 6. 2018 (rozhodující je datum na razítku pošty).

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na CD na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)
Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)

Poslední aktualizace: 7. 1. 2020