Dotační programy na podporu sociální integrace příslušníků romských lokalit za rok 2008

Evropský sociální fond

Ministerstvo práce a sociálních věcí využívá prostředky Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a poskytuje finanční prostředky oprávněným subjektům v rámci priority 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Prostřednictvím podpory dochází k napomáhání sociálnímu začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, zajištění dostupnosti, kvality a kontroly služeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání, k zaměstnání a k investiční podpoře. V rámci oblasti podpory 3.2 OPLZZ byly v roce 2008 vyhlášeny čtyři výzvy – pro grantové projekty v celkové alokaci 477.474.000 Kč, pro individuální projekty krajů v celkové alokaci 95.500.000 Kč, pro Úřad vlády ČR v celkové alokaci 100 mil. Kč na projekt „Agentura v romských lokalitách“, pro Odbor sociálních služeb a soc. začleňování MPSV v celkové alokaci 213.158 Eur. Výzvy jsou zaměřeny především na podporu vzdělání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb, na podporu sociálních služeb a dalších nástrojů působících ve prospěch sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit/lokalit a dále na podporu procesů poskytování sociálních služeb a rozvoje partnerství.

O rozdělení finančních prostředků v rámci OPLZZ se rozhodovalo až v roce 2009, ve stejném období také dojde k alokaci finančních prostředků realizátorů aktivit, proto také tyto finanční prostředky nebudou uvedeny v souhrnné tabulce dotačních titulů za rok 2008. V rámci výzvy bylo předloženo 24 projektů, podpora byla schválena 8 projektům v celkové alokaci 62 246 228,21 Kč.

Evropský fond regionálního rozvoje

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále využívá prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP) a poskytuje subjektům finanční podporu v rámci podpory 3.1 IOP – Služby v oblasti sociální integrace zaměřené na sociálně vyloučené romské lokality. V rámci aktivity b) nazvané „Investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti“ je podpora zaměřena zejména na vznik nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, komunitních center, zázemí pro terénní služby, poradenství a dalších zařízení sociálních a komunitních služeb v sociálně vyloučených romských lokalitách. Tato podpora navazuje na prioritu vlády spočívající v realizaci pilotního individuálního projektu, tzv. „Agentury“, která bude zajišťovat komplexní služby při předcházení sociálnímu vyloučení a jeho odstraňování v sociálně vyloučených romských lokalitách. Dále navazuje na podporu pilotních projektů, kde bude umožněna podpora rovněž v rámci priority 5.2c operačního programu IOP, kde se předpokládá pilotní propojení aktivit v oblasti regenerace domů a aktivit v oblasti sociálního začleňování, lidských zdrojů a zaměstnanosti s cílem zlepšení životních podmínek romské komunity. Ze strany MPSV doposud tato oblast nebyla investičně podporována, v rámci oblasti intervence 3.1 na ni připadne cca 25% zdrojů. Prostředky vkládané do této oblasti na národní úrovni měly zatím pouze neinvestiční charakter (dotace) na projekty/služby zaměřené na sociálně vyloučené romské lokality cca ve výši 65 mil. Kč ročně. Podpora této aktivity je provázaná s oblastí podpory 3.2 OP LZZ, kde se jedná o projekty neinvestičního charakteru zaměřené na poskytování vybraných sociálních služeb a na podporu dalších aktivit ve prospěch příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit/komunit. Výzva v oblasti této podpory bude vyhlášena ve 2. čtvrtletí 2009.

Dotace ze státního rozpočtu

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje odbor sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci dotační politiky MPSV ze státního rozpočtu České republiky každoročně finanční podporu registrovaným poskytovatelům sociálních služeb, a to bez ohledu na národnostní či etnickou příslušnost poskytovatelů či uživatelů sociálních služeb. Výjimkou je finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách; ani tam však není možné vysledovat tok peněz podle etnického rozlišovacího znaku. Protože nejčastější typ sociální služby poskytované v těchto lokalitách jako nástroj předcházení či odstraňování sociálního vyloučení ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. jsou Terénní programy, uvádíme částku dotací na tuto službu. Je třeba mít však na paměti, že ani tato služba není určena výlučně cílové skupině sociálně vyloučených Romů a ani jiných národností. Na tuto službu bylo v roce 2008 poskytnuto 8.279 tis. Kč ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtové kapitoly 313 - MPSV.