Dotační program na poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy pro rok 2020

Vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy pro rok 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a sociální práce(dále jen „MPSV“)

vyhlašuje pro rok 2020 dotační řízení na poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy.

 

I. Účel dotace

Účelem dotace je zlepšení vytváření podmínek pro sociální začleňování osob se zdravotním postižením a zlepšení situace v oblasti finanční podpory organizací cvičících psy se speciálním výcvikem (asistenční psy) při zajištění pořízení, výcviku a přidělování těchto psů osobám se zdravotním postižením

 

II. Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla pro toto dotační řízení vydalo, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, MPSV jako Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy pro rok 2020 (dále jen „Metodika“).

(zde odkaz na soubor: PM-22/_2020_dotace na výcvik AP pro rok 2020.pdf)

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy pro rok 2020 (319.62 kB)

Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (z kapitoly 313 - MPSV), postup pro podání žádosti, pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení rozpočtu, požadavku na dotaci, stanovuje kompetence a role MPSV, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace.

Asistenčním psem je pro účely tohoto dotačního titulu pes, který je v každodenním styku s osobou se zdravotním postižením bez zásahu třetí osoby a je dle individuálních podmínek vycvičen na poskytování pomoci při jejích každodenních činnostech, zejména při samostatném pohybu, bezpečném zvládnutí překážek v prostoru, podávání nebo přinesení určitých předmětů, převlékání, polohování, otvírání a zavírání dveří, rozlišování různých zvukových signálů (např. signalizace u dveří, telefon, fax, pláč dítěte, lidské hlasy, budík, volání jména neslyšící osoby) nebo při rizikových situacích u záchvatového onemocnění (přivolání pomoci, přinášení telefonu a léků, přikrytí osoby dekou, navracení vědomí při záchvatu, otevření dveří záchranářům), nebo trpí stavy částečné či plné ztráty vědomí (epilepsie, diabetes, kardiozáchvaty apod.).

 

III. Oprávnění žadatelé

Z tohoto dotačního programu nelze poskytnout dotaci na pořízení, výcvik a výchovu či předání vodicího psa určeného pro osobu s těžkým zrakovým postižením.

 

O poskytnutí dotace se může ucházet pouze taková organizace zajišťující výcvik asistenčních psů, která:

  • je založena/zřízena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější právních předpisů a má formu spolek, ústav nebo obecně prospěšná společnost,
  • má jako předmět činnosti výcvik asistenčních psů, a
  • musí být členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy, a to buď Assistance Dogs International (ADI) anebo International Guide Dog Federation (IGDF). popř. podala žádost o členství ve výše uvedených organizací, které není starší 2 let.

IV. Termíny a způsob podávání žádostí

Dotaci lze poskytnout na základě podání řádně vyplněné, předepsané písemné žádosti o dotaci. Formulář žádosti o dotaci je zde (42.55 kB).  Přílohu žádosti naleznete zde (24.14 kB).

Žádost, vč. všech požadovaných příloh (i v elektronickém formátu) musí být doručena na adresu MPSV, a to nejpozději do 3. 12. 2020.

Žádost o poskytnutí dotace se podává pouze prostřednictvím datové schránky a bude opatřena podpisem statutárního zástupce nebo osobu, která jménem žadatele jedná na základě udělené plné moci.

Odesílaná datová zpráva bude označena „Dotace AST. PSY 2020“.

 

ID datové schránky MPSV je: sc9aavg

Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

IV. Vyřizování žádostí

V rámci MPSV administruje toto dotační řízení Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení (22), oddělení koncepce sociálních služeb (222).

Informace týkající se podmínek dotačního řízení, jakož i obsahu žádosti v průběhu jejího zpracování lze získat u Mgr. Jana Vrbického,

e-mail: jan.vrbicky@mpsv.cz, tel.: 221 924 539.

 

Výzva byla uveřejněna dne: 4. 11. 2020

 

V. Výsledky dotačního řízení pro rok 2020

V přiložené tabulce jsou uvedeny souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2020,  zde (95.18 kB).

Poslední aktualizace: 29. 12. 2020