Dotační program na poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy pro rok 2019

Vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy pro rok 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení (dále jen „MPSV“)

vyhlašuje pro rok 2019

dotační řízení na poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy.

I. Účel dotace

Účelem dotace je zlepšení vytváření podmínek pro sociální začleňování osob se zdravotním postižením a zlepšení situace v oblasti finanční podpory organizací cvičících psy se speciálním výcvikem (asistenční psy) při zajištění pořízení, výcviku a přidělování těchto psů osobám se zdravotním postižením

II. Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla pro toto dotační řízení vydalo, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, MPSV jako Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy pro rok 2019 (dále jen „Metodika“). Odkaz zde (394.3kB).

Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (z kapitoly 313 - MPSV), postup pro podání žádosti, pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení rozpočtu, požadavku na dotaci, stanovuje kompetence a role MPSV, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace.

Asistenčním psem je pro účely tohoto dotačního titulu pes, který je v každodenním styku s osobou se zdravotním postižením bez zásahu třetí osoby a je dle individuálních podmínek vycvičen na poskytování pomoci při jejích každodenních činnostech, zejména při samostatném pohybu, bezpečném zvládnutí překážek v prostoru, podávání nebo přinesení určitých předmětů, převlékání, polohování, otvírání a zavírání dveří, rozlišování různých zvukových signálů (např. signalizace u dveří, telefon, fax, pláč dítěte, lidské hlasy, budík, volání jména neslyšící osoby) nebo při rizikových situacích u záchvatového onemocnění (přivolání pomoci, přinášení telefonu a léků, přikrytí osoby dekou, navracení vědomí při záchvatu, otevření dveří záchranářům), nebo trpí stavy částečné či plné ztráty vědomí (epilepsie, diabetes, kardio-záchvaty apod.).

Z tohoto dotačního programu nelze poskytnout dotaci na pořízení, výcvik a výchovu či předání vodicího psa určeného pro osobu s těžkým zrakovým postižením.

III. Okruh oprávněných žadatelů o dotaci

  • Jedná se o spolek, ústav nebo obecně prospěšná společnost založenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • má jako předmět činnosti výcvik asistenčních psů, a
  • musí být členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy, a to buď Assistance Dogs International (ADI) anebo International Guide Dog Federation (IGDF).

IV. Termíny pro podávání žádostí a další podmínky

Žádost, vč. všech požadovaných příloh (i v elektronickém formátu) musí být doručena na adresu MPSV, a to nejpozději do 10. června 2019.

Uvedená lhůta pro podání žádosti je dodržena, pokud zásilka byla převzata k poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty a při osobním předložení žádosti na MPSV, pokud je převzetí potvrzeno razítkem podatelny MPSV nejpozději poslední den lhůty. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

Dotaci lze poskytnout na základě podání řádně vyplněné, předepsané písemné žádosti o dotaci. Formulář žádosti o dotaci je zde (47.17kB), příloha žádosti zde (16.4kB).

V. Vyřizování žádostí

V rámci MPSV administruje toto dotační řízení Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení (22), oddělení koncepce sociálních služeb (222).

Informace týkající se podmínek dotačního řízení, jakož i obsahu žádosti v průběhu jejího zpracování lze získat u JUDr. Štefana Čulíka, e-mail: stefan.culik@mpsv.cz, tel.: 22192 2693.

VI. Výsledky dotačního řízení pro rok 2019

V přiložené tabulce jsou uvedeny souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2019.