Dotační program na podporu seniorských organizací

Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje k 19. říjnu 2020 nový ročník dotačního titulu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2021.

Veškeré informace jsou k dispozici v záložce s názvem DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2021, kterou naleznete na konci této stránky.

Dovolujeme si upozornit žadatele, aby si zkontrolovali funkčnost svých přístupových hesel do aplikace OK služby - senior. Noví žadatelé si musí zajistit hesla do aplikace OK služby - senior. Informace o zřízení účtu a návod při řešení komplikací naleznete zde.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na vua@mpsv.cz.

Vyúčtování a finanční vypořádání dotace

Dovolujeme si upozornit všechny příjemce dotace za rok 2021, že dotace musí být řádně vyúčtována k 31. prosinci 2021, přičemž formulář vyúčtování musí být vyplněn prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - senior nejpozději do 31. ledna 2022.

Ve formuláři vyúčtování dotace bude příjemce dotace uvádět skutečný stav využití a čerpání dotace. Zejména je zapotřebí popsat změny v realizaci oproti schválenému projektu, na který bylo vydáno ROZHODNUTÍ o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2020. Příjemce dotace musí ve vyúčtování zřetelně označit/odlišit aktivity (programy, přednášky aj.), provozní a osobní náklady, které hradil z dotace MPSV a které z jiných zdrojů. Součástí vyúčtování je také výsledovka projektu (resp. výsledovka finančních prostředků poskytnutých z národního dotačního titulu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ na projekt) a seznam všech dokladů hrazených z dotace. Součástí vyúčtování jsou podklady pro finanční vypořádání dotace podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Nevyčerpané finanční prostředky dotace je nezbytné vrátit spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční, nebo je ukončen v průběhu roku. Tuto skutečnost je nutné zapsat do OK systému- Senior do položky „výše vzdání se dotace“.

Pro zaslání nevyčerpaných finančních prostředků do 31. 12. 2021 použijte běžný účet: 2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka-dotace VÚA, č. projektu). V případě, že budete zasílat nevyčerpané finanční prostředky po 31. 12. 2021 je nutné je zaslat na depozitní účet MPSV číslo účtu 6015-2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka – dotace VÚA, č. projektu).

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte: vua@mpsv.cz

Nebo naše pracovníky:

Mgr. Miluši Sýkorovou miluse.sykorova@mpsv.cz

Mgr. Kláru Holanovu klara.holanova@mpsv.cz

Aktuality

  • 31.3.2020: Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí si Vás dovoluje informovat o tom, že náměstkyně pro řízení sekce podpory seniorů podepsala „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2021“.
    Rozhodnutí Vám jsou distribuována a finanční prostředky zaslány na Váš bankovní účet.
  • 31.12.2019: Aplikace nově v souladu s vyhláškou 82/2018 vyžaduje, aby přihlašovací heslo mělo min. 12 znaků (pro uživatele s oprávněním správy systému 17 znaků). Heslo může obsahovat libovolné znaky. Heslo je nutné měnit každých 18 měsíců. Uživatel může změnit heslo nejdříve po 30 minutách. Uživatel, jehož heslo nesplňuje uvedené podmínky, bude při spuštění aplikace vyzván k zadání nového hesla.

Poslední aktualizace: 31. 3. 2021