Dotační program na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností

Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, SPOD a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zahajuje příjem žádostí v rámci dotačního titulu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“.

Veškeré informace jsou k dispozici v záložce s názvem DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024, kterou naleznete na konci této stránky.

Dovolujeme si upozornit žadatele, aby si zkontrolovali funkčnost svých přístupových hesel do aplikace OKslužby – senior. Noví žadatelé si musí zajistit hesla do aplikace OKslužby – senior. Informace o zřízení účtu a návod při řešení komplikací naleznete zde.

V případě dotazů nás kontaktujte na vua@mpsv.cz.

Vyúčtování a finanční vypořádání dotace

Přidělená dotace za rok, pro který byla schválena musí být řádně vyúčtována k 31. lednu následujícího roku, přičemž formulář vyúčtování musí být vyplněn prostřednictvím internetové aplikace OK služby – senior nejpozději do 15. února roku následujícího. Ve formuláři vyúčtování dotace bude příjemce dotace uvádět skutečný stav využití a čerpání dotace. Zejména je zapotřebí popsat změny v realizaci oproti schválenému projektu, na který bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce dotace musí ve vyúčtování zřetelně označit/odlišit aktivity (programy, přednášky aj.), provozní a osobní náklady, které hradil z dotace MPSV, a které z jiných zdrojů. Součástí vyúčtování je také výsledovka projektu (resp. výsledovka finančních prostředků poskytnutých z dotačního programu VÚA na projekt) a výčet všech dokladů hrazených z dotace.

V případě nevyčerpání veškerých finančních prostředků (tzv. vratky) je příjemce dotace povinen zaslat tyto finanční prostředky na depozitní účet MPSV: (č. ú. 6015-2229001/0710, variabilní symbol – IČ organizace). Součástí vyúčtování jsou podklady pro finanční vypořádání dotace podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. Nevyčerpané finanční prostředky dotace je nezbytné vrátit spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční, nebo je ukončen v průběhu roku, a to na následující číslo účtu MPSV 6015- 2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka-dotace „program VÚA“, č. projektu).

Poslední aktualizace: 15. 11. 2023