Dotační program na podporu seniorských organizací

Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zahajuje dne 26. ledna 2022 příjem žádostí v rámci dotačního titulu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2022.

Veškeré informace jsou k dispozici v záložce s názvem DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2022, kterou naleznete na konci této stránky.

Dovolujeme si upozornit žadatele, aby si zkontrolovali funkčnost svých přístupových hesel do aplikace OK služby - senior. Noví žadatelé si musí zajistit hesla do aplikace OK služby - senior. Informace o zřízení účtu a návod při řešení komplikací naleznete zde.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na vua@mpsv.cz.

Vyúčtování a finanční vypořádání dotace

Dovolujeme si upozornit všechny příjemce dotace za rok 2022, že dotace musí být řádně vyúčtována k 31. lednu následujícího roku, přičemž formulář vyúčtování musí být vyplněn prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - senior nejpozději do 15. února následujícího roku.

Ve formuláři vyúčtování dotace bude příjemce dotace uvádět skutečný stav využití a čerpání dotace. Zejména je zapotřebí popsat změny v realizaci oproti schválenému projektu, na který bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce dotace musí ve vyúčtování zřetelně označit/odlišit aktivity (programy, přednášky aj.), provozní a osobní náklady, které hradil z dotace MPSV, a které z jiných zdrojů. Součástí vyúčtování je také výsledovka projektu (resp. výsledovka finančních prostředků poskytnutých z dotačního programu VÚA na projekt) a výčet všech dokladů hrazených z dotace.

Součástí vyúčtování jsou podklady pro finanční vypořádání dotace podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Nevyčerpané finanční prostředky dotace je nezbytné vrátit spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční, nebo je ukončen v průběhu roku. Tuto skutečnost je nutné zapsat do OK systému- Senior do položky „výše vzdání se dotace“.

Ve formuláři vyúčtování dotace bude příjemce dotace uvádět skutečný stav využití a čerpání dotace. Zejména je zapotřebí popsat změny v realizaci oproti schválenému projektu, na který bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce dotace musí ve vyúčtování zřetelně označit/odlišit aktivity (programy, přednášky aj.), provozní a osobní náklady, které hradil z dotace MPSV, a které z jiných zdrojů. Součástí vyúčtování je také výsledovka projektu (resp. výsledovka finančních prostředků poskytnutých z dotačního programu VÚA na projekt) a výčet všech dokladů hrazených z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky dotace je nezbytné vrátit spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční, nebo je ukončen v průběhu roku, a to na následující číslo účtu MPSV 6015- 2229001/0710 (jako VS uvede organizace své IČ, text pro příjemce: vratka-dotace „program VÚA“, č. projektu).

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte: vua@mpsv.cz

Aktuality

  • Dochází ke změně kofinancování z 20 % na 5 %
  • Ruší se platové třídy a jsou nahrazeny platovými limity pro jednotlivé pozice. Jsou zrušeny sloupce „Platová skupina“ a „Platová třída“. Nově se bude vyplňovat pozice z číselníku podle dokumentu.
  • Úpravy rozpočtu se budou podávat až po vydání rozhodnutí, pokud organizace dostane 100 % nemusí se rozpočet upravovat
  • Dochází ke změně požadavku působnosti z 5 krajů na 3 kraje pro střešní organizace

Poslední aktualizace: 30. 3. 2022