Dotace pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na rok 2020

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PRO PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC („ZDVOP“) PRO ROK 2020

Č. j. MPSV-2020/127471-213

V souvislosti se situací a opatřeními proti onemocnění COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 1159 ze dne 9. 11. 2020 se mění podmínky dotačního titulu na částečné dofinancování činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“), který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 679 ze dne 22. 6. 2020, a to ve smyslu navýšení celkových alokovaných prostředků na dotační titul a navýšení maximální částky, o níž lze žádat na jedno plně obsazené lůžko a měsíc.  Změny v podmínkách dotačního titulu jsou provedeny Dodatkem č. 1 k Výzvě

Dodatek č. 1 k Výzvě včetně upraveného textu Výzvy ve znění dodatku č. 1 jsou ke stažení v nabídce stránky.

Celková alokace výzvy se předpokládá na 47 mil. Kč. Tato částka je předběžná, závazná v maximu.

Věcné zaměření dotačního titulu, cíl a účel dotace

Cílem vyhlašovaného dotační řízení je částečné dofinancování činnosti ZDVOP v ČR. Účelem dotace bude částečné dofinancování činnosti ZDVOP při poskytování pobytu a péče nezletilým dětem nad rámec přiznaného státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP v roce 2020. Dotace je určena na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností ZDVOP při výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě platného pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně zvýšených výdajů ZDVOP v souvislosti s opatřeními proti onemocnění COVID-19,  a také odměn poskytnutých pracovníkům v přímé péči dle § 134 zákoníku práce za práci ve ztíženém pracovním prostředí v souvislosti s epidemií COVID_19 v období od 1. března do 31. května 2020.

Okruh oprávněných žadatelů

K předložení žádosti o dotaci jsou oprávněny pouze právnické a fyzické osoby provozující ZDVOP na základě platného pověření k výkonu činnosti.

Z okruhu oprávněných žadatelů jsou vyjmuty státní příspěvkové organizace. Jejich financování musí být zajištěno podle pravidel upravených v § 53 a násl. zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).

Podmínky poskytnutí dotace

Žádat o dotaci lze pouze na ta ZDVOP, u kterých bude prokázáno trvání pověření k provozování ZDVOP žadatelem minimálně po dobu 6 měsíců před datem podání žádosti o dotaci.

Žadatel předloží formulář žádosti o dotaci, příp. žádosti o navýšení dotace, s povinnými přílohami.

V případě provozovatele, který provozuje několik ZDVOP, podává tento provozovatel jednu žádost s rozpisem požadovaných částek dotace pro jednotlivá ZDVOP (viz příloha k žádosti o dotaci).

Výchozími údaji pro výpočet dotace budou údaje o přiznaném státním příspěvku pro zřizovatele ZDVOP náležejícím za měsíce leden až říjen 2020, a to pouze za ty kalendářní měsíce, za které je žadatel tuto skutečnost schopen prokázat v termínu pro podávání žádostí o dotaci.

Přidělená dotace bude určena na pokrytí výdajů příjemce v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Podrobné podmínky poskytnutí dotace, jejího čerpání a povinnosti příjemce dotace jsou uvedeny v textu Výzvy ve znění dodatku č. 1, kterou naleznete v nabídce. Žádáme o důkladné seznámení se s podmínkami Výzvy a Výzvy ve znění dodatku č. 1 před podáním žádosti o dotaci.

Příjem žádostí

Dotační řízení je vyhlášeno jako dvoukolové, s možností žádat dodatečně také o navýšení dotace samostatnou žádostí.

Lhůta pro podání žádostí o dotaci v prvním kole dotačního řízení je stanovena od zveřejnění této výzvy na webových stránkách MPSV do 30. 7. 2020.

Lhůta pro podání žádostí o dotaci v druhém kole dotačního řízení je stanovena do 10. 12. 2020.

Lhůta pro podání žádostí o navýšení dotace je stanovena do 10. 12. 2020.

Žádosti lze zasílat pouze elektronicky datovou schránkou (ID DS: sc9aavg).

Žádost o dotaci v 2. kole a žádost o navýšení dotace včetně příloh lze zaslat společně v 1 datové zprávě, jestliže je žadatel odesílá ve stejný den.

MPSV upozorňuje, že za každý kalendářní měsíc roku 2020, kdy byl žadateli ze strany krajského úřadu přiznán státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, lze žádat pouze jednou, a to v prvním či druhém kole dotačního řízení.

Formální kontrola žádostí o dotaci

Příslušný útvar MPSV provede administrativní kontrolu žádosti o dotaci, pokud tato žádost byla MPSV doručena včas, a to z hlediska dodržení formálních náležitostí. Při zjištění nedostatků v žádosti vyzve MPSV prostřednictvím emailu žadatele, aby nedostatky do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil. Pokud je žádost MPSV předložena po stanovené lhůtě nebo není žádost kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna nebo nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, může být žádost o dotaci vyřazena z dotačního řízení.

Upozornění pro žadatele

Komunikace s žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres uvedených v žádostech.

Podávání informací

Informace o dotačním řízení podává Ing. Lukáš Puč a Zdenka Kainarová na adresách lukas.puc@mpsv.cz a zdenka.kainarova@mpsv.cz, tel. +420 221 923 001, +420 221 922 841

Přílohy

Zveřejněno 25.6.2020

Poslední aktualizace: 17. 12. 2020