Dotace pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na rok 2020

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PRO PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC („ZDVOP“) PRO ROK 2020

Č. j. MPSV-2020/127471-213

Ministerstvo práce a sociálních věcí („MPSV“) vyhlašuje v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 679 ze dne 22. června 2020, kterým byl schválen návrh MPSV na vytvoření dotačního titulu na částečné dofinancování činnosti ZDVOP, mimořádnou dotační výzvu pro provozovatele ZDVOP pro rok 2020.

Celková alokace výzvy se předpokládá na 26 mil. Kč. Tato částka je předběžná, závazná v maximu.

Věcné zaměření dotačního titulu, cíl a účel dotace

Cílem vyhlašovaného dotační řízení je částečné dofinancování činnosti ZDVOP v ČR. Účelem dotace bude částečné dofinancování činnosti ZDVOP při poskytování pobytu a péče nezletilým dětem nad rámec přiznaného státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP v roce 2020. Dotace je určena na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností ZDVOP při výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě platného pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a také odměn poskytnutých pracovníkům v přímé péči dle § 134 zákoníku práce za práci ve ztíženém pracovním prostředí v souvislosti s epidemií COVID_19 v období od 1. března do 31. května 2020.

Okruh oprávněných žadatelů

K předložení žádosti o dotaci jsou oprávněny pouze právnické a fyzické osoby provozující ZDVOP na základě platného pověření k výkonu činnosti.

Z okruhu oprávněných žadatelů jsou vyjmuty státní příspěvkové organizace. Jejich financování musí být zajištěno podle pravidel upravených v § 53 a násl. zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).

Podmínky poskytnutí dotace

Žádat o dotaci lze pouze na ta ZDVOP, u kterých bude prokázáno trvání pověření k provozování ZDVOP žadatelem minimálně po dobu 6 měsíců před datem podání žádosti o dotaci.

Žadatel předloží formulář žádosti o dotaci s povinnými přílohami.

V případě provozovatele, který provozuje několik ZDVOP, podává tento provozovatel jednu žádost s rozpisem požadovaných částek dotace pro jednotlivá ZDVOP (viz příloha k žádosti o dotaci).

Přidělená dotace bude určena na pokrytí výdajů příjemce v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Podrobné podmínky poskytnutí dotace, jejího čerpání a povinnosti příjemce dotace jsou uvedeny v textu Výzvy, kterou naleznete v nabídce. Žádáme o důkladné seznámení se s podmínkami Výzvy před podáním žádosti o dotaci.

Příjem žádostí

Dotační řízení je vyhlášené jako dvoukolové.

Lhůta pro podání žádostí o dotaci v druhém kole dotačního řízení je poté stanovena do 15. 11. 2020. Žádosti lze zasílat pouze elektronicky datovou schránkou (ID DS: sc9aavg).

MPSV upozorňuje, že za každý kalendářní měsíc roku 2020, kdy byl žadateli ze strany krajského úřadu přiznán státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, lze žádat pouze jednou, a to v prvním či druhém kole dotačního řízení.

Formální kontrola žádostí o dotaci

Příslušný útvar MPSV provede administrativní kontrolu žádosti o dotaci, pokud tato žádost byla MPSV doručena včas, a to z hlediska dodržení formálních náležitostí. Při zjištění nedostatků v žádosti vyzve MPSV prostřednictvím emailu žadatele, aby nedostatky do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil. Pokud je žádost MPSV předložena po stanovené lhůtě nebo není žádost kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna nebo nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, může být žádost o dotaci vyřazena z dotačního řízení.

Upozornění pro žadatele

Komunikace s žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres uvedených v žádostech.

Podávání informací

Informace o dotačním řízení podává Ing. Lukáš Puč a Ing. František Dolský na adresách lukas.puc@mpsv.cz a frantisek.dolsky@mpsv.cz, tel. +420 221 923 001, +420 221 922 841

Přílohy

Zveřejněno 25.6.2020

Poslední aktualizace: 29. 6. 2020