Doporučený postup při souběhu neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu a financování sociálních služeb z Individuálních projektů krajů v rámci OP LZZ

S ohledem na možné duplicity ve financování vybraných druhů sociálních služeb v oblasti neinvestičních dotací, které jsou způsobeny realizací Individuálních projektů krajů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „IP“) vydává ředitel odboru sociálních služeb a sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR doporučený postup při souběhu financování sociální služby z neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu a IP kraje.

Následující doporučení byla diskutována se zástupci krajských úřadů a prošla jejich pracovními připomínkami.

Doporučený postup poskytovatelů sociálních služeb:

V případě započetí financování sociální služby na základě smlouvy s krajem v rámci IP je poskytovatel, kterému byla na příslušnou sociální službu zároveň přidělena dotace ze státního rozpočtu, povinen tuto skutečnost do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy písemně oznámit MPSV prostřednictvím formuláře „hlášení změn“.

Pokud je z IP financována celá kapacita služby a/nebo všechny cílové skupiny služby, je poskytovatel do 30 dnů od započetí financování služby z IP povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace, které zašle příslušnému krajskému úřadu a v kopii MPSV (v případě programu podpory A) nebo MPSV (v případě programu podpory B), a vrátit její nespotřebovanou část MPSV prostřednictvím příslušného krajského úřadu (v případě programu podpory A) nebo přímo na účet MPSV, z něhož poskytovatel dotaci obdržel (v případě programu podpory B).

Pokud je z IP financována pouze část kapacity služby nebo pouze některá z několika cílových skupin, lze dotaci ze státního rozpočtu použít pouze na poměrnou část kapacity služby, resp. cílovou skupinu nepokrytou z IP. V tomto případě se poskytovatel soc. služeb obrátí na MPSV s požadavkem na zachování poměrné1) části dotace a zároveň se obrátí na místně příslušný krajský úřad se žádostí o vydání stanoviska k zachování poměrné části dotace.

V termínech, které stanoví vyhláška č. 52/2008 Sb. a způsobem, který stanoví dokument Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb (dále jen „metodika“) poskytovatel zpracuje finanční vypořádání, které bude obsahovat údaje za všechny služby podporované neinvestiční dotací na sociální služby kromě těch, které již byly vypořádány v průběhu roku, na který je dotace poskytnuta.

Doporučený postup krajských úřadů:

Smlouvy o financování sociální služby prostřednictvím IP krajů by měly být uzavírány na potřebné zajištění dané služby v kraji, čili 100% kapacity sociální služby. Má-li být dotací ze státního rozpočtu pokryta část kapacity příslušné služby nad rámec kapacity zajišťované financováním z IP, je nezbytné situaci popsat a odůvodnit okolnosti, které vedou k požadavku na financování z národních dotací, zejména je-li stanovisko kraje k požadavku organizace kladné.

Krajský úřad po uzavření smluv o IP zašle do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy kopie uzavřených smluv MPSV (odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, lze i elektronicky2) na adresu: dotace-soc.sluzby@mpsv.cz) a stanovisko, zda je (v případě, kdy z IP není pokryta celá kapacita nebo všechny cílové skupiny) poměrné zachování financování sociální služby prostřednictvím dotace ze SR potřebné (viz přiložený formulář). Součástí stanoviska je i komentář, zda bylo financování z IP zohledněno v souhrnné žádosti o dotace ze SR na příslušný dotační rok. Na základě těchto podkladů budou MPSV vystavena nová rozhodnutí.

Krajský úřad vratky dotací od poskytovatelů vrátí neprodleně na účet MPSV. Krajský úřad může splátky dotace nevyplacené z důvodu započetí financování služby z IP či vratky od poskytovatelů navrhnout Dotační komisi MPSV pro poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v oblasti sociálních služeb (dále jen „Dotační komise“) k přerozdělení. Termíny pro předložení návrhů na přerozdělení budou stanoveny individuálně pro jednotlivé kraje s ohledem na uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb v rámci IP krajů. Posledním termínem pro předložení návrhů na přerozdělení MPSV je 31. říjen roku, na který byla dotace poskytnuta. Nejpozději k tomuto termínu dodají dotčené krajské úřady MPSV podklady potřebné k přerozdělení finančních prostředků.

Postup MPSV:

Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování (oddělení koncepce financování sociálních služeb) MPSV eviduje změny hlášené poskytovateli (hlášení o započetí financování služby z IP prostřednictvím formuláře „hlášení změn“).

MPSV v návaznosti na stanovisko místně příslušného krajského úřadu a v souvislosti s principy efektivity, účelnosti a hospodárnosti posoudí oprávněnost požadavku poskytovatele na zachování poměrné části dotace ze státního rozpočtu a informuje poskytovatele a příslušný krajský úřad o výsledku.

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří mají z IP pokrytou celou kapacitu služby/všechny cílové skupiny, budou splátky dotace vyplaceny v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Započetí financování služby z IP K vyplacení
1.1. - 1.5. 1. splátka
2.5. - 1.9. 1.+ 2. splátka
2.9. - 31.12. 1., 2. + 3. splátka

Poskytovatelům sociálních služeb, kteří mají z IP pokrytu pouze část kapacity/jen některou cílovou skupinu, nebude automaticky pozastavena výplata jednotlivých splátek dotací. Po obdržení žádosti o zachování dotace ze SR, kladného stanoviska místně příslušného KÚ a MPSV jim bude vyplacen schválený alikvotní podíl dotace.

Přerozdělování nevyužitých/vrácených finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci jednotlivých krajů schvaluje Dotační komise.

MPSV poskytovatele i příslušné krajské úřady o přerozdělení těchto prostředků informuje formou nového rozhodnutí o přiznání dotace.

Poznámky pod čarou

1)Pokud bylo se započetím financování služby z IP počítáno již při podávání žádosti o dotace ze státního rozpočtu, nejedná se o zachování poměrné části dotace, ale o celou částku přiznané dotace.

2)Elektronická verze smlouvy musí obsahovat podpisy smluvních stran, ideální je tedy naskenovaná verze.