Doplnění lektorského týmu

Žádost o změnu seznamu fyzických osob, které se podílejí na vzdělávání (dále jen „žádost o rozšíření lektorského týmu“) lze podat prostřednictvím IS AKRIS, postup naleznete v Průvodci podáváním žádosti o akreditaci. V případě, že žádost o akreditaci, k níž se žádost o změnu lektorského týmu vztahuje, nebyla vyřizována přes aplikaci AKRIS použijte formulář v listinné podobě dostupný na https://www.mpsv.cz/web/cz/akreditace-zadosti-a-pruvodce.

„Žádost o rozšíření lektorského týmu“ obsahuje informace o názvu žadatele (vzdělávací instituci), názvu konkrétního vzdělávacího programu a jméno lektora, předmět a podpis.

Přílohou „Žádosti o rozšíření lektorského týmu“ zaslané MPSV v listinné formě musí být (v případě, že lektor nemá profil v IS AKRIS), elektronická příloha na CD-ROMu (tj. elektronická kopie diplomu (včetně dodatku nebo vysvědčení/osvědčení o závěrečné zkoušce) o nejvyšším dosaženém vzdělání lektora, osvědčení o kurzech a CV lektora) ve formátu PDF.

V případě, že lektor má již zavedený profil v aplikaci AKRIS, nemusí dokládat výše uvedené dokumenty. Na MPSV bude zaslána pouze „Žádost o RLT“ s uvedením uživatelského jména lektora v aplikaci Akris a podepsaná statutárním zástupcem vzdělávací instituce.

Formuláře „Žádosti o RLT“ podepsané statutárním zástupcem vzdělávací instituce v listinné formě + elektronické přílohy na CD-ROMu zasílejte ke každému vzdělávacímu programu zvlášť (tzn., každou žádost je nutné nahrát na samostatný CD-ROM) tak, aby bylo možné jednotlivá doplnění žádostí a jednotlivé CD-ROMy samostatně ukládat, a to na adresu: Informace o možnosti změny seznamu fyzických osob, které se podílejí na vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu (změna lektorského týmu)

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb a sociální práce
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

datová schránka: sc9aavg

Poslední aktualizace: 17. 1. 2020