Dodatečná dotační výzva pro období 1. 1. až 30. 6. 2023 (dotace ex-post)

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí ex-post dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let)

pro období 1 – 6/2023

č. j. MPSV-2023/222783-261

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též „MPSV“, „poskytovatel“) vyhlašuje dodatečnou dotační výzvu (č. j. MPSV-2023/222783-261) (dále „výzva“) k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro období 1. 1. až 30. 6. 2023 (dále jen „dotace“).

Tato dodatečná mimořádná dotační výzva je součástí mimořádného dotačního titulu realizovaného pro roky 2022 až 2023 v rámci spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která na území České republiky napomáhá v reakci na uprchlickou krizi způsobenou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, zejména v oblasti ochrany dětí.  MPSV a organizace UNICEF se zavázali ke vzájemné spolupráci směřující do těch oblastí podpory, které zajistí ukrajinským dětem a rodinám přístup k integrovaným, multidisciplinárním a adekvátně financovaným komunitním a rodinným ochranným službám, péči v raném dětství, sociální ochraně atd.

Cílem vyhlašovaného dotačního řízení je podpora služeb pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let), a to zejména těch, na které se vztahují podmínky cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana.

Pro účely této dotační výzvy jsou využity finanční prostředky darované MPSV organizací UNICEF, které nebyly pro období první poloviny roku 2023 dosud vyčerpány. V této dodatečné dotační výzvě pro období 1 – 6/2023 je na stanovený účel alokována částka 432 464,05 Kč.

Oprávněným žadatelem v dodatečné dotační výzvě pro dotaci ex-post na období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 je subjekt, kterému byla přiznána dotace MPSV v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023 (dotační výzva č. j. MPSV-2022/232695-213), tj. dotace poskytnutá na realizaci aktivit v období mezi 1. 1. 2023, resp. 1. 12. 2022, až do 15. 7. 2023 (s výjimkou příjemců uvedených v bodě 2.6).

Jedná se o dotaci poskytovanou ex-post, tedy na základě vyúčtování již realizovaných výdajů v období od 1. 1. do 30. 6. 2023.

Termín pro předkládání žádostí o dotaci je stanoven na 24. 11. 2023.

Plný text dotační výzvy je umístěn pod odkazem níže jako dokument PDF.

KONTAKTY

  • Informace o dotačním řízení podává Ing. Zdenka Kainarová na adrese zdenka.kainarova@mpsv.cz (odbor 26 MPSV).
  • Informace k vykazování indikátorů podává Mgr. Kamila Vlčková na adrese kamila.vlckova@mpsv.cz.
  • Korespondenční adresa:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor 26
Na Poříčním právu 1/376,
128 01 Praha 2

  • Datová schránka ID: sc9aavg

V případě podání žádosti v listinné podobě je rozhodující datum doručení na podatelnu MPSV, nikoliv datum odeslání žádosti.

 

Přílohy dotační výzvy:

  1. Plný text dotační výzvy 1-6/2023 v PDF (251.55 kB)
  2. Formulář žádosti o dotaci (formulář) (31.19 kB)
  3. Příloha žádosti o dotaci – zpráva o aktivitách 1-6/2023 (11.45 kB)
  4. Příloha žádosti o dotaci – přehled indikátorů (12.42 kB)
  5. Příloha žádosti o dotaci – vyúčtování a soupiska výdajů 1-6/2023 (16.87 kB)
  6. Příloha žádosti o dotaci – Čestné prohlášení (bezdlužnost, trestní stíhání, insolvence) (formulář) (20.55 kB)

 

Datum zveřejnění: 24. 10. 2023