Deset závazků Regionální implementační strategie (RIS) pro region EHK k Madridskému mezinárodnímu akčnímu plánu pro stárnutí

ZÁVAZEK č. 1
Integrovat stárnutí do všech politik a uvést společnost a ekonomiku do souladu s demografickými změnami s cílem dosáhnout společnost pro občany v každém věku.

ZÁVAZEK č. 2
Zajistit plnou integraci a účast starších lidí ve společnosti.

ZÁVAZEK č. 3
V reakci na stárnutí obyvatelstva podporovat spravedlivý a udržitelný ekonomický růst.

ZÁVAZEK č. 4
Přizpůsobit systémy sociální ochrany demografickým změnám a jejich sociálním a ekonomickým dopadům.

ZÁVAZEK č. 5
Umožnit trhům práce reagovat na ekonomické a sociální důsledky stárnutí obyvatelstva.

ZÁVAZEK č. 6
Podporovat celoživotní učení a přizpůsobovat vzdělávací systémy měnícím se ekonomickým, sociálním a demografickým podmínkám.

ZÁVAZEK č. 7
Usilovat o zajištění kvality života v každém věku a o zachování nezávislého života ve zdraví a v pohodě.

ZÁVAZEK č. 8
Prosazovat genderový přístup ve stárnoucí společnosti.

ZÁVAZEK č. 9
Podporovat rodiny poskytující péči starším lidem a prosazovat solidaritu mezi generacemi a uvnitř generací v rodinách.

ZÁVAZEK č. 10
Podporovat provádění a další aktivity v rámci plnění Regionální implementační strategie prostřednictvím regionální spolupráce.