Mimořádná okamžitá pomoc a jiné dávky

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

Co mohu dělat, když se dostanu do mimořádně tísnivé finanční situace?

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP COVID-19). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. 

Více informací naleznete ZDE
On-line formulář žádosti o dávku je k dispozici ZDE

Co je mimořádná okamžitá pomoc?

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci v hmotné nouzi poskytnout.

O jakou mimořádnou okamžitou pomoc můžu v současné době požádat, když jsem ztratil nebo se mi snížil příjem z důvodu vyhlášeného nouzového stavu ve spojitosti s COVID-19?

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ve spojitosti s COVID-19 je možné poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události (dále jen „MOP COVID-19“). MOP COVID-19 lze poskytnout žadatelům a osobám společně posuzovaným, pokud jsou postiženi z důvodu pandemie COVID-19.

Kdo může požádat o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události?

O MOP COVID-19 může požádat každá osoba žijící na území ČR, která vzhledem k nízkým nebo chybějícím finančním prostředkům nemůže uspokojit své základní životní potřeby, nebo nemůže uhradit náklady spojené s bydlením.

Může si požádat o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události i osoba, která již je příjemce opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, jako je příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení?

Ano, může si požádat, ale nárok na MOP COVID-19 příjemci opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi vznikne jen ojediněle. Pro tuto situaci je MOP COVID-19 poskytována zejména na pokrytí základních životních potřeb, mezi které v této situaci patří především živobytí (jídlo, pití, základní hygienické potřeby) a nájem, energie a služby spojené s bydlením. Tento účel je tedy zcela stejný, jako u příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, jež také slouží k zabezpečení základních životních potřeb a úhradě nákladů spojených s bydlením. V odůvodněných případech může k souběhu dojít, a to, jedná-li se o úhradu nutných výdajů na náklady za provoz internetových a telefonních služeb u rodin s dětmi, pokud je nařízena distanční výuka či děti nemohou navštěvovat školu.

Může si požádat o MOP COVID-19 i osoba, která již je příjemce dávek státní sociální podpory?

Ano, může. Je potřeba však nutně uvést, že všechny dávky státní sociální podpory, tj. přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení, jsou v rámci hodnocení nároku na dávku MOP COVID-19 zohledňovány, proto budou mít významný vliv na výši přiznané dávky MOP COVID-19.

Jaké osoby mají nárok na mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události?

Na MOP mají nárok oprávněné osoby pobývající na území ČR v některém z „legálních režimů“ na základě zákona o pobytu cizinců (disponující např. povolením k dlouhodobému pobytu, povolením k pobytu na základě víz – vízum nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území). Všechny výše uvedené kategorie osob musí mít na území ČR zároveň bydliště (tj. sepětí s ČR).

MOP COVID-19 slouží k jakému účelu?

MOP COVID-19 se poskytuje na základní životní potřeby, tj. zejména na jídlo, ošacení, hygienické prostředky, nájem plus další náklady spojené s bydlením (energie, služby) a další nutné výdaje jako je domácí internet, poplatky za telefonní služby, hypotéka apod.

Lze MOP COVID-19 poskytnout i na uhrazení dluhů, které jsem nucen pravidelně platit?

Ne. MOP COVID-19 se neposkytuje na léky, dluhy (kromě hypoték), leasing, náklady spojené s podnikáním (např. nájem provozovny a další povinné splátky) apod. Pomoc v oblasti podnikání je součástí jiných podpůrných opatření realizovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu či Ministerstvem financí.

Komu konkrétně je MOP COVID-19 určena?

MOP COVID-19 je možné poskytnout rodině nebo osamělým rodičům, kterým se snížily příjmy např. v důsledku pobírání ošetřovného, podnikatelům, kteří museli omezit svoji činnost, a zaměstnancům na dohodách o provedení práce či činnosti, kterým byl omezen výkon zaměstnání.

Žiji ve společné domácnosti i s jinými členy, poskytuje se uvedená MOP COVID-19 všem členům domácnosti?

Ne. MOP COVID-19 se poskytuje jen jedna do rodiny (hodnotí se pro nárok a výši MOP vždy celý okruh společně posuzovaných osob, i přesto, že někdo z okruhu nesplňuje podmínky osoby v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou).

Kde lze najít žádost o MOP COVID-19?

Formuláře žádostí jsou k dispozici buď na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, nebo také na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (ZDE). Na stejné webové stránce a na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR jsou dostupné všechny povinné přílohy.

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti o MOP COVID-19?

Povinné přílohy (tiskopisy) jsou k žádosti o MOP COVID-19:

 • souhlas s předáváním rodného čísla České poště s.p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou)

To je vše, co musím k žádosti MOP COVID-19 Úřadu práce ČR doložit?

Ne. Společně s povinnými přílohami (tiskopisy) je nutné doložit:

 

 • náklady na bydlení za měsíc, ve kterém je u Úřadu práce ČR uplatněná žádost o MOP COVID-19
 • všechny bankovní účty, jak žadatele, tak i všech společně posuzovaných osob (nebojte se výpisy předložit; Úřad práce ČR přihlíží jen k určité částce tak, aby žadateli a jeho rodině zbyly určité naspořené peníze)
 • náklady na telefon a internet
 • náklady na hypotéku; lze doložit výpisem z účtu za předcházející kalendářní měsíc nebo jiným věrohodným způsobem úhrady hypotéky za předcházející měsíc podání žádosti o MOP COVID-19
 • prohlášení osoby pro účely MOP COVID 19

Co jsou náklady na bydlení za aktuální kalendářní měsíc?

Náklady na bydlení v aktuálním kalendářním měsíci jsou všechny náklady na bydlení, které je žadatel nebo s ním společně posuzovaná osoba povinny uhradit, a to tak, aby si udrželi své bydlení.

Jedná se především o:
 

 • nájemné, popřípadě obdobné náklady spojené s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení nebo obdobné náklady při užívání bytu v jiné než nájemní, družstevní nebo vlastnické formě bydlení,
 • pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu; úhradou služeb bezprostředně spojených s užíváním bytu se rozumí úhrada za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, za úklid společných prostor v domě, za užívání výtahu, za dodávku vody z vodovodů a vodáren, za odvádění odpadních vod kanalizacemi, za osvětlení společných prostor v domě, za odvoz tuhého komunálního odpadu, za vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením,
 • úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií; úhradou prokazatelné nezbytné spotřeby energií se rozumí úhrada dodávky a spotřeby elektrické energie, plynu, případně výdaje na další druhy paliv.

Jak mám náklady na bydlení za aktuální kalendářní měsíc Úřadu práce ČR doložit?

Náklady na bydlení v aktuálním kalendářním měsíci lze doložit: nájemní nebo ubytovací smlouvou, kopií rozpisu záloh za elektrickou energii, kopií rozpisu záloh za plyn, kopií SIPO nebo kopií evidenčního listu.

Je opravdu nutné dokládat všechny bankovní účty všech osob, které se mnou užívají byt?

Ano. U MOP COVID-19 se v současné době nepřihlíží k sociálním a majetkovým poměrům (tj. k motorovým vozidlům, nemovitostem apod.) žadatele a osob společně posuzovaných, ale pouze k finančních prostředků v hotovosti. Proto je nutné, aby k žádosti bylo doloženo prohlášení o příjmech a výpis ze všech bankovních účtů žadatele a osob společně posuzovaných (Úřad práce ČR hodnotí jen určitou část peněz na účtu, aby žadateli a jeho rodině zbyly nějaké našetřené peníze; není proto nutné obávat se účet předložit)

Budou mé příjmy zohledněny v rámci hodnocení nároku na MOP COVID-19?
Ano. Úřad práce ČR přihlíží jen k příjmům, které byly vyplaceny v měsíci podání žádosti o MOP COVID-19. Mezi tyto příjmy patří zejména mzda, nemocenské dávky včetně ošetřovného, důchody, podpora v nezaměstnanosti, přijaté výživné a další opakující se dávky (např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě). Jelikož se MOP COVID-19 bude poskytovat i na úhradu spojenou s náklady na bydlení, je nutné přihlédnout i k příspěvku na bydlení. U OSVČ (hlavní i vedlejší činnost) se nebude přihlížet k minulému daňovému přiznání a ani se nepoužije fikce jejich příjmu. K veškerým příjmům u žadatele MOP COVID-19 se přihlíží pouze z 50 % jejich výše.

Jsem OSVČ a chci si uplatnit žádost o kompenzační bonus, budou se i tyto finanční prostředky zohledňovat v rámci hodnocení nároku na mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události?
Ano. OSVČ je oprávněna uplatnit Žádost o dotaci z programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ u Ministerstva průmyslu a obchodu, pokud pečuje o dítě do 10 let věku. Proto se bude u některých OSVČ (které mají dítě do 10 let věku) požadovat Prohlášení o tom, zda uplatnili/neuplatnili žádost o dotaci OSVČ a zda jim tato dotace byla vyplacena. Pokud OSVČ tato dotace vyplacena byla, bude k ní Úřad práce ČR přihlížet jako k ošetřovnému. OSVČ je rovněž oprávněna uplatnit Žádost o kompenzační bonus. Tento kompenzační bonus se započítává jako příjem pro dávky pomoci v hmotné nouzi. Proto se bude u OSVČ požadovat Prohlášení o tom, zda uplatnili/neuplatnili žádost o tento kompenzační a zda jim byl vyplacen. Pokud OSVČ tento kompenzační bonus vyplacen byl, bude k němu Úřad práce ČR přihlížet.

Kde lze nalézt Prohlášení o tom, zda jsem jako OSVČ uplatnili/neuplatnili žádost o dotaci?

Prohlášení osoby pro účely mimořádné okamžité pomoci v souvislosti s COVID-19 lze nalézt na webu Úřadu práce ČR (ZDE).

Na osobním bankovním účtu mi zbyla částka 20 000 Kč, bude mi tento zůstatek na účtu zohledňovat v rámci hodnocení nároku na MOP COVID-19?

U finančních prostředků v hotovosti se nepřihlíží nejméně k výši dvojnásobku životního minima žadatele a osob společně posuzovaných plus dvojnásobku jejich nákladů na bydlení. Tzn., že se sečtou částky životních minim osob společně posuzovaných a součet se vynásobí dvěma a k této výsledné částce se přičte dvojnásobek jejich celkových nákladů na bydlení a vyjde suma, ke které Úřad práce ČR nebude přihlížet. K částkám v hotovosti, které budou přesahovat tuto vypočítanou sumu, se pro nárok a výši MOP COVID-19 přihlížet bude.

Když se mi podaří sehnat všechny požadované podklady, jak je mohu Úřadu práce ČR doložit?

Vytištěnou žádost a povinné přílohy je nutné opatřit vlastním podpisem. Následně podepsané žádosti a přílohy lze odeslat s dalšími doklady prostřednictvím pošty na místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.

Dále je možné elektronickou verzi žádosti a všechny podklady zaslat buď datovou zprávou na místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, nebo elektronicky na jeho e-mailovou adresu. Pokud klient zašle žádost nebo podklady bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné takové podání písemně nebo ústně potvrdit, a to do 5 dnů od odeslání e-mailu. Potvrzení může proběhnout dvěma způsoby – buď mohou klienti své elektronické podání vytisknout, podepsat a zaslat ÚP ČR poštou, nebo jej potvrdí do protokolu o ústním jednání.

Co když budu mít nějaké otázky, které budu potřebovat zodpovědět, kam se mohu obrátit?

V případě jakýchkoli problémů se můžete obrátit na Call centrum Úřadu práce ČR. Operátoři Vám pomohou s vyplněním žádostí i povinných příloh. Pracovníci Call centra Úřadu práce ČR jsou Vám k dispozici na telefonním čísle +420 800 77 99 00, a to denně: v pondělí a ve středu 8–17 hodin, v úterý a ve čtvrtek 8–15 hodin, v pátek 8–13 hodin. Dotazy je možné posílat též elektronicky na e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz. Call centrum Úřadu práce ČR poskytuje, s ohledem na ochranu osobních údajů a GDPR, jen obecné informace. Podrobněji ZDE.

Jaká výše mimořádné okamžité pomoci z důvodu vážné mimořádné události mi může být přiznána?

Výše MOP COVID-19 se stanoví až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce (tj. až do výše 57 900 Kč), což znamená, že může být poskytnuta i částka nižší. Konkrétně pro tuto situaci se výše MOP COVID-19 stanoví tak, že se sečte částka součtu životních minim osob společně posuzovaných s částkou dalších nutných výdajů a celkových nákladů na bydlení za aktuální kalendářní měsíc. Od tohoto součtu se odečtou započitatelné příjmy vyplacené v aktuálním kalendářním měsíci (z 50 %) a finanční prostředky v hotovosti, které převyšují nejméně součet dvojnásobku životních minim žadatele a společně posuzovaných osob a dvojnásobku nákladů na bydlení. Maximálně ale může být poskytnuta částka ve výši 57 900 Kč.

Bude se tato MOP COVID-19 vyplácet i po skočení nouzového stavu v ČR?

Výše uvedená doporučení jsou dočasným mimořádným postupem a budou zpřesňována, případně měněna v závislosti na vývoji epidemiologické situace a opatření vlády České republiky.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o MOP COVID-19?

Úřad práce ČR vyhodnocování dávek provádí neprodleně, ale pro rychlé vyřízení nároku a výše dávky je potřeba mít k dispozici všechny potřebné rozhodné skutečnosti. Žadatelé o dávky bohužel Úřadu práce ČR vždy nedokládají všechny potřebné podklady pro účely rozhodnutí o dávkách, žádosti jsou tak nekompletně vyplněny a nejsou v nich uvedeny všechny důležité informace. Tento důvod je právě největší překážkou pro včasné vyřízení dávek. Navíc občané mnohdy nežádají o dávky včas a nechávají vše na poslední chvíli a pak vyžadují dávku ze dne na den, aby uplatili své závazky, avšak Úřad práce ČR potřebuje alespoň minimální čas na zhodnocení nároku a výše dávek. Je nutné apelovat na to, aby své žádosti u Úřadu práce ČR uplatňovali včas, a především kompletně vyplněné a uváděli mimo všech důležitých informací také své kontakty, jako je telefon nebo mail, popř. číslo svého občanského průkazu, aby zaměstnanci Úřadu práce ČR mohli žadatele kontaktovat a rychle vyřešit případné nedostatky žádosti. V tomto ohledu je nutná spolupráce žádající osoby nebo její rodiny. Bude-li tato rychlá spolupráce zajištěna, Úřad práce ČR vyhodnotí nárok na dávku včas.

Když nabydu dojmu, že Úřad práce ČR nepostupoval v souladu se zákonem a žádost mi nepřiznal, nebo mi ji přiznal v nízké částce, lze se proti rozhodnutí Úřadu práce ČR nějak bránit?

Ano. Proti Oznámení Úřadu práce ČR lze uplatnit do 15 dnů ode dne první výplaty dávky námitky. Proti Rozhodnutí Úřadu práce ČR lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí uplatnit odvolání. Námitky a odvolání se vždy uplatňují u Úřadu práce ČR, které příslušné Oznámení nebo Rozhodnutí vydal. Nevíte-li přesně, kam máte námitku nebo odvolání odeslat, v doručeném Oznámení nebo Rozhodnutí na poslední straně pod nápisem „Poučení“ je přesně uvedeno, jak máte postupovat.

Námitku nebo Odvolání mohu zaslat elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu?

Ano. Je však nutné mít na paměti, že elektronické podání bez uznávaného elektronického podpisu musí být do 5 dnů doplněno.

Jak mohu doplnit své elektronické podání?

Kopii stejnopisu odeslané Námitky nebo Odvolání je nutné vytisknout, vlastnoručně podepsat a buď prostřednictvím pošty doručit na místně příslušné pracoviště Úřadu práce ČR, nebo jej lze vložit do schránky u místně příslušného pracoviště Úřadu práce ČR. V neposlední řadě je můžete osobě potvrdit u místně příslušného pracoviště Úřadu práce ČR, a to formou Protokolu o ústním jednání, které s Vámi sepíše příslušný zaměstnanec Úřadu práce ČR.

Jsem osobou, která je v karanténě nebo jsem osobou se sníženou hybností. Jak mám Úřadu práce ČR osobně něco doložit nebo sdělit?

Jste-li osobou, která je v karanténě nebo jste-li osobou se sníženou hybností, můžete požádat svého člena rodiny nebo svého souseda, aby za Vás tyto záležitosti vyřídil.

Je tedy možné, aby mě zastupoval každý?

Ano. V souladu se zákonem je možné, aby osoba byla zastoupena jedním zástupcem.

Jak mohu takovéto zastoupení Úřadu práce ČR doložit?

Na webu Úřadu práce ČR je pro vás připraven vzor plné moci (ZDE).

Musí být tato plná moc úředně ověřena?

Ne. Jelikož se jedná o prostou plnou moc, není vyžadováno její úřední ověření.

Jsem osobou, která nemá přístup k internetu, kde si lze vyzvednout žádost o MOP COVID-19 a všechny tiskopisy?

Na každém kontaktním pracovišti jsou k dispozici všechny formuláře, které jsou nutné pro uplatnění žádosti o MOP COVID-19.

Nemám tiskárnu, abych si mohl vše vytisknout.

Na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí on-line. Žádosti o dávky či podpory je možné zasílat na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR dle místa trvalého pobytu elektronicky (prostřednictvím datové schránky, e-mailem i bez zaručeného elektronického podpisu v době nouzového stavu), poštou nebo je odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Osobní kontakt je možný pouze výjimečně, po předchozím elektronickém objednání (e-mail) nebo telefonické domluvě.

Jak lze elektronicky uplatnit žádost o MOP COVID-19?

Žádost o dávku lze podat též elektronicky na formuláři předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to po dobu nouzového stavu bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti.

 

DALŠÍ DÁVKY

Nejčastější dotazy

DŮLEŽITÉ: veškeré žádosti o příspěvek či dávku je nutné zaslat na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR dle vašeho trvalého bydliště, nikoliv na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak komunikovat s Úřadem práce ČR?

Úřad práce ČR umožňuje veřejnosti po dobu nouzového stavu vyřídit většinu požadavků elektronicky a přistupuje k organizačním opatřením s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru.

V rámci vyhlášeného nouzového stavu byla přijata řada opatření, která souvisí s omezením osobního kontaktu v návaznosti na snížení rizika šíření nákazy koronaviru. Cílem přijatých opatření je minimalizovat potřebu osobního kontaktu osob se zaměstnavateli, zaměstnanci ÚP ČR, případně dalšími institucemi a snížit objem zásilek, které doručuje Česká pošta, s.p.

V souvislosti se zavedením preventivních opatření s cílem zamezit šíření koronaviru je možné vyřídit většinu záležitostí online. V případě potřeby je možné komunikovat elektronickou formou (v této situaci není potřeba elektronický podpis, žádosti a dokumenty lze naskenovat nebo vyfotit a zaslat v příloze emailu) nebo prostřednictvím telefonu.

V případě, že bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci Úřadu práce ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, emailu případně písemné výzvy. Na dokumenty je ale nutné uvést telefonní a emailové spojení. Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na emaily obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR. Obvykle začínají číslicí 950. Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje.

V současné době jsou úřední hodiny Úřadu práce ČR na všech kontaktních pracovištích v celé republice následující:

 • v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin
 • v úterý, ve čtvrtek a v pátek na objednání

Doporučujeme klientům, aby si v případě potřeby osobního jednání dojednali prostřednictvím e-mailu nebo telefonu termín dopředu. Případný vstup do budov Úřadu práce ČR je veřejnosti povolen pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest a platí to i tehdy, když klient bude chtít odevzdat žádosti a další podklady na podatelně.

Další praktické informace jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce České republiky a také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

K dispozici je i Call centrum Úřadu práce ČR. Call centrum Úřadu práce ČR má bezplatnou linku 800 77 99 00. Jeho operátoři jsou tazatelům k dispozici denně, následovně:

 • v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin
 • v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin
 • v pátek od 8 do 13 hodin.

Dotazy je možné posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. K dotazům k rodičovskému příspěvku lze využít e-mail rodicak@uradprace.cz. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou operátoři poskytovat informace v obecné rovině. S konkrétními záležitostmi je třeba se obrátit na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Přijatá organizační opatření žádným způsobem výrazně neomezí poskytování služeb klientům.

Jsem příjemce příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo mám navýšený příspěvek na péči o 2000 Kč, musím něco dokládat?

Rodiny s dětmi nebo senioři nemusí na úřad, aby mohli od dubna pokračovat v pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči. Ti, kteří je pobírali, tak nemusí pro nárok na výplatu ve druhém čtvrtletí dokládat příjmy a náklady na bydlení za první 3 měsíce. Automaticky jim bude přiznána stejná výše, jakou měli dosud. 

Více se dočtete v tiskové zprávě.

Pobírám příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení - musím něco dokládat?

Jako příjemce příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení máte podle zákona povinnost písemně hlásit změny, které mají vliv na nárok a výši těchto dávek, a to do 8 dní ode dne, kdy ke změně došlo. Změny lze Úřadu práce ČR hlásit několika způsoby, jak je uvedeno výše, nebo lze podklady vhodit do schránky, která je umístěna u Úřadu práce ČR. Jestliže Úřadu práce ČR žádné změny nenahlásíte, má se za to, že k žádným změnám nedošlo, a Úřad práce ČR bude nadále dávky vyplácet ve stejné výši, jako předchozí měsíc. Bude-li prokázáno v následujících měsících, že ke změnám rozhodných skutečností pro nárok na dávku a její výši došlo a vy jste je nenahlásil, je pak Úřad práce ČR oprávněn rozhodnout o přeplatku či doplatku na dávce.

Pobírám příspěvek na mobilitu, mám něco dokládat?

Pokud příspěvek na mobilitu pobíráte, nic se pro Vás nemění. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo doporučení, aby po dobu nouzového stavu a omezujících opatření byla podmínka opakované dopravy za úhradu považována za splněnou.

Poklesl mi příjem a mám problémy s úhradou nákladů na bydlení nebo běžných věcí každodenní potřeby.

Na náhlý pokles příjmu se reaguje v dávkách pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení. Pokud Vám poklesl příjem pod životní minimum anebo Vám po uhrazení přiměřených nákladů na bydlení (zhodnocují se náklady na bydlení v místě obvyklé) nezbyde částka životního minima, mohl byste mít na tyto dávky nárok. Částky životního minima lze nalézt na webovém portále Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE.

Pokud na příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení nedosáhnete a Vaše sociální a majetkové poměry Vám neumožňují překonat nepříznivou situaci, můžete na Úřadu práce ČR požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Tato dávka je fakultativní, tj. není na ni nárok, ale Úřad práce ČR Vaši situaci v této nelehké době pečlivě posoudí, Vaší žádostí se bude pozorně zabývat a rozhodne co nejdříve (v rámci jeho kapacit, bude-li mít všechny potřebné podklady; buďte prosím maximálně součinní). Pro mimořádnou okamžitou pomoc nemusí mít Vaše domácnost příjmy pod životní minimum. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta i při příjmu vyšším než životní minimum, pokud máte i tak problém se zabezpečením základních životních potřeb (úhrada bydlení, živobytí, nebo Vám vznikly jiné neočekávané nutné výdaje, které nemůžete nyní uhradit). Mimořádnou okamžitou pomoc nelze poskytnout na úhradu léků, dluhů, exekucí či jiných pohledávek.

Další informace a podmínky nároku ohledně dávek pomoci v hmotné nouzi naleznete na webových stránkách ZDE a formuláře jejich žádostí a povinných příloh naleznete na webových stránkách ZDE.

Dále lze v závislosti na Vaší příjmové situaci požádat na Úřadu práce ČR o další nepojistné sociální dávky ze systému státní sociální podpory.

Je-li v rodině nezaopatřené dítě, lze uplatnit žádost o přídavek na dítě, který je závislý na příjmu rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí (pro nárok od ledna 2021 se zkoumá příjem na říjen, listopad a prosinec 2020). Tento příjem nesmí být v průměru vyšší než 2,7 násobek životního minima rodiny.

S náklady na bydlení může osobám bydlícím v nájemním nebo vlastním bytě pomoci příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení vychází z příjmů a nákladů na bydlení také za předcházející kalendářní čtvrtletí (pro nárok od ledna 2021 se zkoumají uhrazené náklady na bydlení a příjem za říjen, listopad a prosinec 2020). Nárok na něj vzniká, jsou-li stanovené náklady na bydlení vyšší než 30% (v Praze 35%) příjmů.

Pro nárok na dávky státní sociální podpory od ledna 2021 do září 2021 se nezohledňuje vyplacené krizové ošetřovné a od března 2020 do konce roku 2021 se nezohledňuje náhrada za pracovní povinnost podle krizového zákona.

Další informace a podmínky nároku ohledně dávek státní sociální podpory naleznete na webových stránkách ZDE a formuláře jejich žádostí a povinných příloh naleznete na webových stránkách ZDE.

Pokud v době podání žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky státní sociální podpory podnikáte, jste tedy OSVČ, a nepřerušil jste živnost, započítává se Vám měsíční průměr příjmů z podnikání za rok 2019, nejméně u OSVČ na hlavní činnost v částce 17 000 Kč. V tomto případě Vám spíše vznikne nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky státní sociální podpory, jestli je ve Vaší rodině více členů. Pokud jste pozastavili Vaší podnikatelskou činnost v období, za které se zjišťuje příjem, fiktivní příjem se Vám započítávat nebude za měsíce, kdy jste nepodnikal.

Nicméně, i zde platí, že pokud Vám Vaše sociální a majetkové poměry neumožňují překonat nepříznivou situaci, ve které jste v důsledku opatření v souvislosti s koronavirem ocitli, můžete na Úřadu práce ČR požádat o mimořádnou okamžitou pomoc.

Jestliže jste přerušil svoji živnostenskou činnost a evidoval jste se na Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, ta se pro dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) započítává pouze ve výši 80 %. Pro dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě) se podpora v nezaměstnanosti započítává celá.

Aby šlo vše co nejrychleji vyřídit, sledujte prosím webové stránky ministerstva a Úřadu práce ČR, kde naleznete mj. i formuláře žádostí o dávky a informace o přílohách, abyste věděli, co po vás Úřad práce ČR bude požadovat.

Pracuji v zahraničí, nyní tam nemohu, mám nárok na nějaké dávky?

V případě tzv. rodinných dávek, tedy přídavku na dítě a rodičovského příspěvku platí, že tím, kdo dávku vyplácí, je stát, ve kterém pracujete a odvádíte pojištění. Tak např. žena pracující v Německu s trvalým pobytem v ČR si uplatní žádost o přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek v Německu. Nicméně platí, že žádost je možné podat i ve státě bydliště, tj. v ČR. ČR, stát, který není příslušný k výplatě, poté žádost (elektronickou cestou) předá státu příslušnému, který dávku vyplatí. V ostatních případech (např. v situaci, kdy byla pracovní smlouva v zahraničí ukončena) jsou „pendleři“ oprávněni požádat o dávky v ČR.

U dávek, které nepodléhají aplikaci koordinačních právních předpisů Evropské unie, tzn. u příspěvku na bydlení a dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), musíte splnit podmínku bydliště na území ČR a trvalého pobytu na území ČR. Na dávky nevzniká nárok automaticky. Žadatel musí splnit zákonem dané podmínky, které lze nalézt na webových stránkách ZDE a ZDE.

Jestliže nemáte žádný oficiální status osoby přihlášené k určitému typu pobytu v ČR, je možné Vám od Úřadu práce ČR poskytnout pouze mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví. Výše této mimořádné okamžité pomoci se stanoví k doplnění příjmu do výše existenčního minima.

Podrobné návody na postupy v konkrétních situacích nebo na řešení konkrétních problémů je možné získat od EURES poradců. Lidé vracející se z ciziny, včetně „pendlerů“, se na ně mohou obracet s dotazy k nepojistným sociálním dávkám, a i k oblasti zaměstnanosti. Kontakty na jednotlivé EURES poradce jsou k dispozici ZDE.

Byl mi přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jsem o něj požádal.

Jistě víte, že máte některé povinnosti i po přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a že v některých situacích Vám může vzniknout povinnost vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část. Potřebné informace naleznete např. na rozhodnutí o příspěvku na zvláštní pomůcku. Pro minimalizaci dopadů nouzového stavu a omezujících opatření na osoby, kterým byl přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku, bude Úřad práce ČR uvážlivě stanovovat lhůty, ve které má být např. ode dne vyplacení příspěvku na zvláštní pomůcku použit příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení pomůcky. Osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny mají v současné době omezené možnosti pořizování pomůcek nebo jejich pořízení trvá přinejmenším delší dobu, lhůty by měly tento fakt zohlednit. I v současném stavu je ale třeba ohlásit Úřadu práce ČR prodej pomůcky (lze „na dálku“).

Uvážlivé stanovování lhůt, ve kterých mají být předloženy některé dokumenty (např. u výzvy předložit alespoň dva návrhy řešení odstranění bariéry včetně ceny u žádostí o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení plošiny), bude Úřad práce ČR aplikovat také u probíhajících řízení (podaná žádost, ale dosud nebylo vydáno rozhodnutí).

 

Poslední aktualizace: 28. 6. 2021