Další informace a pokyny k dotačnímu výběrové řízení v roce 2004

Pro rok 2004 bylo předloženo celkem 1648 žádostí (projektů) nestátních neziskových organizací s požadavkem na dotaci ve výši cca 1,7 mld Kč. Ve srovnání s rokem 2003 se jedná o nárůst počtu předložených projektů o 20%.

Celkový objem finančních prostředků určený na dotace nestátním neziskovým subjektům poskytujícím sociální služby pro rok 2004 je cca 918 mil. Kč v kapitole MPSV (viz zákon č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004).

Pro účely dotačního řízení vůči nestátním neziskovým subjektům poskytujícím sociální služby byly pro rok 2004 kraje vybaveny v rámci souhrnného finančního vztahu finančními prostředky na realizaci krajských grantových řízení ve výši 403 mil. Kč (viz zákon č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004).

K 15. únoru 2004 je finančně podpořeno celkem 1415 předložených projektů, nepodpořeno celkem 198 projektů.

Projekty jsou posuzovány v rámci jednotlivých hodnotících komisí. Informaci o způsobu hodnocení projektů je možné si přečíst v MANUÁLU PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (PROJEKTŮ) V ROCE 2004.

Hodnotící komise ke každému projektu zpracovává své stanovisko tj. vyplní "Formulář - výsledného hodnocení žádosti o neinvestiční dotaci na sociální služby pro rok 2004".

Stanovisko hodnotící komise k příslušnému projektu bude organizacím zasláno v písemné podobě spolu s rozhodnutím o přidělení dotace pro rok 2004 (v případě, že organizace uspěla v dotačním řízení) nebo spolu s oznamujícím dopisem o nepřidělení dotace pro rok 2004 (v případě, že organizace neuspěla v dotačním řízení).

Výsledné hodnocení projektu je možné získat z "Přehledu posuzovaných projektů v roce 2004".

Námitkové řízení v roce 2004 bude probíhat ve dvou základních etapách

 • I. etapa
  Proti výsledkům dotačního řízení pro rok 2004 je možné vznést námitku. Námitku proti výsledkům dotačního řízení (tj. výši přidělené dotace) lze podat pouze na standardizovaném FORMULÁŘI PRO PODÁNÍ NÁMITKY, a to do 31. března 2004 (rozhodující je razítko pošty) na adresu:
  MPSV ČR
  Odbor sociálních služeb
  Na Poříčním právu 1 
  128 00 Praha 2 
  Námitky podané po 31. březnu 2004 termínu budou posuzovány až ve druhé etapě námitkového řízení.
 • II. etapa
  Námitky zejména proti podílu dotace na rozpočtu projektu (tj. žádosti o úpravu rozpočtu projektu a maximálního podílu dotace podle rozhodnutí) lze podat pouze na standardizovaném FORMULÁŘI PRO PODÁNÍ NÁMITKY k 30. září 2004 (rozhodující je razítko pošty) na adresu:
  MPSV ČR
  Odbor sociálních služeb
  Na Poříčním právu 1 
  128 00 Praha 2