České předsednictví v Radě Evropské unie

 

Česká republika se během svého předsednictví zaměří na pět úzce provázaných prioritních oblastí:

1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
2. Energetická bezpečnost
3. Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
4. Strategická odolnost evropské ekonomiky
5. Odolnost demokratických institucí

(Více o prioritách najdete na webových stránkách českého předsednictví)

 

Priority v oblasti zaměstnanosti a sociální práce

CZ PRES v Radě EU podpoří politiky a kroky Evropské unie a jejích členských států směřující k naplňování zásad Evropského pilíře sociálních práv, které jsou zacíleny na zajištění pokračující vzestupné konvergence, sociální spravedlnosti, mezigenerační solidarity a soudržnosti v EU v době, kdy se Unie vyrovnává na svých trzích práce a v systémech sociální ochrany s dopady ruské agrese na Ukrajině a vlnou válečných uprchlíků do EU, s růstem cen energií spojeným s rizikem nárůstu energetické chudoby, s dopady digitální a zelené transformace a důsledky pandemie covid-19.

Rostoucí ceny energií spojené s ruskou agresí proti Ukrajině, globálním ekonomickým vývojem, přechodem na uhlíkově neutrální ekonomiku a hledáním nových zdrojů energie v důsledku snižování energetické závislosti EU na Ruské federaci výrazně komplikují sociální situaci mnoha obyvatel a domácností EU, zejména mezi seniory a v domácnostech samoživitelů. Problematika energetické chudoby je jednou z klíčových výzev sociální soudržnosti v EU a CZ PRES chce přispět k hledání efektivních řešení této výzvy.

Zvládnutí bezprecedentní uprchlické vlny v důsledku ruské agrese proti Ukrajině vyžaduje evropskou spolupráci a solidaritu. CZ PRES bude podporovat rychlou a účinnou integraci uprchlíků, zejména žen a dětí z válkou postižené Ukrajiny, do trhu práce a společnosti členských států EU, včetně zajištění přístupu jejich dětí ke službám předškolního vzdělávání a péče.

Stárnutí evropské společnosti, zavádění nových technologií, digitalizace průmyslu a služeb a přechod na uhlíkově neutrální ekonomiku bude vyžadovat aktivaci všech dostupných lidských zdrojů, adaptaci pracovníků a zvyšování jejich dovedností k uplatnění se na rychle se měnícím trhu práce. CZ PRES podpoří zavádění účinných nástrojů k integraci osob znevýhodněných zdravotním postižením do trhu práce, politiky celoživotního učení a kariérového poradenství prostřednictvím kvalitních vzdělávacích služeb a veřejných služeb zaměstnanosti, naplňování Balíku opatření k integraci osob se zdravotním postižením do trhu práce, Akčního plánu na podporu sociální ekonomiky a doporučení Komise o účinných aktivních politikách zaměstnanosti, včetně zvýšení flexibility trhu práce.  

CZ PRES bude také usilovat o zajištění kvalitních pracovních podmínek a ochrany pracovníků ve všech typech výdělečné činnosti. V rámci tohoto úsilí bude prioritou CZ PRES dosažení obecného přístupu Rady u směrnice o pracovních podmínkách pracovníků on-line platforem a pokroku v projednávání směrnice na ochranu pracovníků vystavených azbestu při práci.

CZ PRES zdůrazní závazek EU ke snížení chudoby dětí do roku 2030, zejména podporou jejich přístupu ke vzdělání na všech úrovních a podporou kroků k implementaci Evropské záruky pro děti. V tomto kontextu je CZ PRES také připraveno zahájit projednávání návrhu doporučení Rady k revizi Barcelonských cílů s cílem jeho brzkého schválení. CZ PRES se bude věnovat nové Strategii EU v oblasti péče zaměřené na reformy k rozvoji dostupných, kvalitních a finančně udržitelných služeb dlouhodobé péče a bude usilovat o projednání a schválení doporučení Rady o dlouhodobé péči. CZ PRES se bude také věnovat způsobům podpory neformální péče k zajištění důstojného života osob závislých na péči. CZ PRES zahájí projednávání návrhu doporučení Rady pro stanovení standardů minimálního příjmu, který považuje za jeden z možných nástrojů boje s chudobou, přičemž bude dbát na dodržení principu subsidiarity a proporcionality.

CZ PRES podpoří rozvoj EU jako unie rovnosti, bude zohledňovat situaci zvláště znevýhodněných skupin, jako jsou např. Romové. V souladu s osmnáctiměsíčním programem Rady a deklarací předsednického tria k rovnosti žen a mužů bude prioritou v Radě EPSCO také rovnost žen a mužů. CZ PRES proto bude, pokračovat v projednávání návrhu směrnice o zajištění transparentnosti v odměňování mužů a žen a zahájí projednávání návrhu na posílení role a nezávislosti orgánů pro rovnost, které hrají při zajišťování práv jednotlivců na rovné zacházení klíčovou roli.

 

High-level akce v gesci MPSV

7.- 8. 7. 2022 (Praha) – Předsednická konference na vysoké úrovni na téma podpory dětí v kontextu Záruky pro děti

20.- 21. 9. 2022 (Praha) – Předsednická konference na téma integrace osob se zdravotním postižením na trh práce

13.-14. 10. 2022 (Praha) – Neformální zasedání ministrů zaměstnanosti a sociálních věcí (EPSCO)

High-level akce ve spolugesci MPSV

Neformální zasedání a jednání v gesci MPSV