Co se děje v projektu

Rok 2020 byl pro všechny ve znamení velkých změn a výzev a přizpůsobování se novým situacím, ať už v rovině osobní nebo pracovní. Změny tak neminuly ani realizaci našeho projektu. Dvakrát byla v průběhu roku zahájena realizace pilotáže vybrané části Specializačního kvalifikačního kurzu, který byl navržen v projektu Vzdělávání PSS. A dvakrát jsme vše záhy rušili. S ohledem na epidemiologickou situaci to nešlo jinak. Školicí akce jsou postaveny na osobním setkání, na sdílení zkušeností a dobré praxe a především na tom, aby si účastníci a účastnice hned na učebně vyzkoušeli teorii i na praktických cvičeních (na konkrétních příkladech z praxe). Aktuálně diskutujeme nad jejich další podobou, termíny realizace předpokládáme v průběhu měsíce května a června.

Komplikace s dodržením naplánovaného harmonogramu pilotáže v souvislosti s aktuální epidemickou situací v ČR byl jeden z důvodů k žádosti o prodloužení projektu. Bylo nám vyhověno a  projekt se prodlužuje do 31. října 2021.

Kromě školicích akcí máme v plánu i další projektové aktivity. Jedná se především o tvorbu metodických dokumentů, které se týkají návrhu kvalifikačního kurzu a podpory prestiže práce pracovníků a pracovnic v sociálních službách.

Vzhledem k tomu, že z našich předchozích setkání se zástupci z řad pracovníků v sociálních službách, poskytovatelů sociálních služeb a vzdělavatelů v sociálních službách vyplynula obecná potřeba na změnu kvalifikačního kurzu, zpracovali jsme ve spolupráci s našimi externími spolupracovníky a spolupracovnicemi kompletní podobu návrhu kvalifikačního kurzu. Podle vytvořeného návrhu je nový kurz dvousložkový, v celkovém rozsahu 160 výukových hodin. První částí kvalifikace je základní kvalifikační kurz v rozsahu 64 hodin, absolvovaný před nástupem do zaměstnání v sociálních službách a účastník se v něm dozví vše potřebné o práci pracovníka v sociálních službách a o fungování sociálních služeb obecně. Druhou částí je modulově řešený specializační kvalifikační kurz v rozsahu 96 hodin, absolvovaný v určité lhůtě po nástupu na pozici pracovníka/pracovnice v sociálních službách. Moduly jsou rozděleny tak, aby poskytly účastníkovi kurzu širší základnu znalostí a dovedností pro výkon jeho práce. Součástí druhé části je nové řešení stávající podoby praxe. Aktuálně návrh prochází finálními úpravami.

Během jarních měsíců tohoto roku bychom rádi v rámci diseminace projektových výstupů uskutečnili online diskuze s různými poskytovateli sociálních služeb, kde chceme představit kompletní podobu návrhu kvalifikačního kurzu a změn dalšího vzdělávání pro pracovníky a pracovnice v sociálních službách. Jedná se o zhruba 20 setkání pro zástupce vždy minimálně 2 organizací z řad poskytovatelů sociálních služeb a dalších zainteresovaných subjektů.

Rovněž pracujeme na materiálech, které pomohou široké veřejnosti lépe porozumět povolání pracovníků a pracovnic v sociálních službách. Konkrétně jsou to:

Povolání pracovníků a pracovnic v sociálních službách a jeho společenská prestiž (dokument kromě obecného popisu práce pracovníků a pracovnic v sociálních službách, obsahuje také konkrétní příklady z každodenní praxe, aby si čtenář uměl co nejlépe představit, co by jej při této práci čekalo).

Metodika k povolání pracovník/pracovnice v sociálních službách pro potřeby Úřadu práce ČR (tento dokument vznikl na podporu šíření informací o povolání „Pracovník/pracovnice v sociálních službách“ mezi zájemce a uchazeče o zaměstnání).

Z dalších dokumentů, které jsou rozpracovány, jsou to: Metodika vzdělávání pracovníků a pracovnic v sociálních službách, Metodika pro lektory a Vzorový Základní kvalifikační kurz.

Pevné zdraví a hodně psychických a fyzických sil do dalších dní Vám přeje celý tým projektu Vzdělávání PSS!