Civilní služba

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) dle zákona č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů, uchovává do konce kalendářního roku, v němž občan dovrší nebo by dovršil 80 let věku spisy občanů, kteří v letech 1990 – 2004 vykonávali civilní službu, jakožto alternativu vojenské služby, dle zákona č. 73/1990 Sb., o civilní službě či dle zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.

Údaje vedené ve spisech je ministerstvo oprávněno poskytnout jen tomu, kdo prokáže právní zájem.

Potvrzení o vykonání civilní služby

Potvrzení o dobách výkonu civilní služby a kopie prohlášení o odepření výkonu vojenské služby je vydáváno na základě žádosti podané občanem, který civilní službu vykonával, či osobou, která prokáže právní zájem (např. v souvislosti s vdovským či sirotčím důchodem).

Žádosti o potvrzení o vykonání civilní služby a žádosti o vydání potvrzení o vykonání civilní služby a kopie prohlášení o odepření výkonu vojenské služby lze podat písemně s vlastnoručním podpisem žadatele, prostřednictvím datové schránky žadatele, popřípadě elektronicky (emailem) se zaručeným elektronickým podpisem žadatele.

V případě, že potvrzení o výkonu civilní služby je potřebné pro přiznání vdovského či sirotčího důchodu, je nutné prokázat právní zájem, tj. podat žádost o vydání potvrzení o vykonání civilní služby osoby, která civilní službu vykonávala (jméno, příjmení, rodné číslo), a dále rovněž uvést jméno, příjmení a adresu žadatele, přiložit kopii úmrtního listu osoby konající civilní službu, oddací list (jedná-li se o vdovský důchod), rodný list dítěte (jedná-li se o sirotčí důchod).

Kontaktní údaje pro podání žádostí:

Listinná podoba:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor 45
Na Poříčním právu 376/1
128 01 Praha 2

Datová schránka:

sc9aavg

Elektronicky na adresu:

posta@mpsv.cz

Tiskopisy žádostí

Tiskopis žádosti o potvrzení o vykonání civilní služby a tiskopis žádosti o vydání potvrzení o vykonání civilní služby a kopie prohlášení o odepření výkonu vojenské služby naleznete v levé části stránky. V případě potřeby telefonické konzultace využijte telefonní číslo 221 923 268.

Poslední aktualizace: 24. 4. 2023