Časté dotazy

Kritéria pro posuzování žádostí a vedení agendy autorizací se mohou v případě různých autorizujících orgánů lišit, odpovědi na tyto často kladené dotazy souvisejí pouze s výkonem činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Od 1. 11. 2013 byla do oficiálního provozu uvedena aplikace pro autorizované osoby, která umožní všem autorizovaným osobám komunikovat a plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání“), elektronicky, a tím odstraní jejich nadbytečnou administrativní zátěž.
Na této webové adrese naleznete příručku k aplikaci pro autorizované osoby, v níž se dozvíte veškeré potřebné informace od návodu na bezplatnou instalaci aplikace až po názorný a jednoduchý popis jednotlivých úkonů v aplikaci prováděných.
 

UPOZORNĚNÍ

  • Žadatelé o prodloužení platnost autorizace o dalších 5 let podají žádost nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti autorizace. Nepodá-li žadatel žádost o prodloužení platnosti autorizace ve stanovené lhůtě, nemůže být žádost posuzována.
  • Podmínka svéprávnosti se dokládá podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Občan může podle § 8 odst. 3 tohoto zákona požádat o písemné poskytnutí údajů, kterým následně svéprávnost doloží. Podmínku svéprávnosti nelze dokládat kopií občanského průkazu (neboť průkaz údaj o omezení svéprávnosti neobsahuje), podmínku nelze dále dokládat ani čestným prohlášením osoby.
  • Některé hodnoticí standardy (HS) požadují, aby zkoušku uchazeče hodnotila zkušební komise složená ze 2 až 3 členů, přičemž všichni musejí být autorizovanými osobami nebo autorizovanými zástupci autorizované osoby. Tuto část hodnoticího standardu si tedy dobře prostudujte a ještě před podáním žádosti si zajistěte dostatečnou personální kapacitu pro výkon zkoušky.
  • Žadatelé o autorizaci pro profesní kvalifikace (PK) Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a PK Chůva pro dětské koutky, nezapomínejte do žádosti uvést informaci a doklady požadované HS k osobě zdravotníka.
  • Vzhledem k legislativním změnám, které nastaly ke dni 1. 1. 2014, tj. nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a s tím související zrušení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nutné v hodnoticích standardech některých profesních kvalifikací tyto legislativní změny zohlednit a postupovat podle účinné právní úpravy.


ŽÁDOST O AUTORIZACI
 

Je lepší zaplatit správní poplatek kolky nebo převodem na účet?
Pokud máte datovou schránku (jako právnická osoba jste povinni ji mít), proces doručování rozhodnutí autorizujícího orgánu se výrazně zkrátí, pokud zaplatíte správní poplatek převodem na účet. (V případě zaplacení kolky by doručování musel zajistit provozovatel poštovních služeb).
Pokud datovou schránku nemáte, doručování zajistí poskytovatel poštovních služeb a v tom případě nebude mít na rychlosti doručování žádný vliv, jakým způsobem byl správní poplatek zaplacen. V případě, že poplatek převyšuje částku 5 000 Kč, hradí se poplatek převodem na účet. 
Vzhledem ke skutečnosti, kdy jsou kolkové známky lepeny na omezené místo vydávaného rozhodnutí, je v případě platby správního poplatku za autorizaci profesní kvalifikace kolkovými známkami minimální hodnota jedné kolkové známky 500 Kč

Musím mít označené všechny přílohy, které jsou součástí žádosti?
Ano. Vzhledem k množství zasílaných podkladů, jež jsou součástí žádosti o autorizaci, je vhodné mít veškeré tyto přílohy řádně označeny, a to z důvodu přehlednosti, snazší orientace, rychlejšího zpracování a posouzení žádosti.

Musím dokládat odbornou způsobilost osoby, která uchazeče o zkoušku seznámí - jak je požadováno hodnoticím standardem - s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)?
Ne. Doklad o odbornosti osoby, která uchazeče o zkoušku seznámí s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), nepožadujeme.

U kterých PK je třeba přiložit dokumenty k realizaci zkoušky?
Soubor zpracovaných případových studií a testových otázek pro profesní kvalifikaci Specialista pracovněprávních vztahů (62-018-R) žadatel doloží formou čestného prohlášení. Soubor 20 modelových situací pro PK Pracovník v administrativě (63-033-H) žadatel doloží také formou čestného prohlášení.

Může jako doklad o odborné praxi sloužit profesní životopis?
Ne. Odbornou praxi lze doložit potvrzením od zaměstnavatele či kopií pracovní smlouvy atd. – tedy oficiálními doklady potvrzenými zaměstnavatelem, z nichž je patrná nejen délka praxe, její náplň, ale i výše pracovního úvazku. Životopis může sloužit k lepší orientaci posuzovatelů autorizujícího orgánu v praxi žadatele, ne však jako doklad o ní. 

Může jako doklad o praxi sloužit potvrzení od zaměstnavatele?
Ano, pokud praxe nebyla získána u žadatele o autorizaci. Při vytváření takového potvrzení věnuje, prosím, pozornost co nejzřetelnějšímu popisu délky praxe, výši pracovního úvazku a rozsahu vykonávaných činností. Usnadníte tak posuzování žádosti a zamezíte možným průtahům při vedení správního řízení, způsobeným neúplnými podklady. V případě praxe získané u žadatele se tato praxe prokazuje pracovní či obdobnou smlouvou, ze které vyplývá délka trvání a náplň práce (možné doplnit o popis pracovní činnosti či samostatnou náplň práce, v případě skončeného pracovního poměru na dobu neurčitou doplnit o doklad o jeho ukončení) nebododavatelskými smlouvami, fakturami za služby, ze kterých vyplývá zaměření a rozsah fakturovaných služeb.

Lze jako praxi doložit i dobrovolnickou činnost?
Ano. Dobrovolnictví lze uznat jako praxi, a to i v neakreditovaných organizacích, ovšem pod podmínkou, že dobrovolnictví není jediným zdrojem praxe a dobrovolná služba byla vykonávána soustavně.

Musím dokládat, že budu provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaný zástupce, i když jsem statutárním orgánem společnosti o autorizaci žádající?
Ano. Doložte jakýkoliv druh pracovní smlouvy, podepsaný Vámi jako autorizovaným zástupcem a na druhé straně Vaším společníkem či jednatelem.


ZKOUŠKY


Jaké požadavky musí splňovat uchazeč o zkoušku?
Žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost. Podmínkou je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanovené částky za zkoušku.
Navíc pro PK v povolání Chůva ( Chůva pro děti zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky) musí být uchazeč bez logopedické vady.
Dále pro PK Manažer BOZP musí být uchazeč osobou odborně způsobilou v oblasti prevence rizik BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ukládá, aby autorizované osoby vyřizovaly některé záležitosti ve stanovených termínech, jedná se o pracovní či kalendářní dny?
Jedná se o kalendářní dny. Pokud ovšem připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, stane se posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Mohu konat zkoušky v jiné místnosti, než jakou jsem uvedl v žádosti?
Ano. V rámci dodržení podmínek stanovených zákonem a hodnoticím standardem však máte povinnost písemně informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí jako autorizující orgán a zaslat doklady o užívacím právu k prostorám, kde se bude zkouška konat a doložit nezbytné materiálně-technické vybavení v těchto prostorách (může být součástí smlouvy o pronájmu atp.).

Jak má vypadat kulaté razítko a kde ho seženu?
Úřední razítko s malým státním znakem, jež je jednou z náležitostí osvědčení, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (dále jen "úřední razítko"). Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová číslo. Otisk úředního razítka je jednobarevný.
Číslo autorizace se na razítko uvádí také. Pouze v případě autorizované osoby s několika autorizacemi, jež mají navíc odlišná čísla autorizace, a tedy podle předpisů by tato autorizovaná osoba měla vlastnit několik razítek, každé pro jiné číslo autorizace, je možné v rámci snižování administrativní zátěže upustit od vyobrazení čísla autorizace na razítku.
Razítko by vám mělo být vydáno v jakékoliv prodejně zabývající se výrobou razítek.

Kdy mohu razítko používat?
Používat razítko může ta autorizovaná osoba, jejíž rozhodnutí o autorizaci již nabylo právní moci.
Autorizovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že užije malý státní znak v rozporu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaký používat formulář pro tisk osvědčení o získání profesní kvalifikace?
Náležitosti a forma osvědčení se řídí vyhláškou č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen "vyhláška"). Správné osvědčení je pouze takové, které odpovídá jednomu ze vzorů uvedených ve vyhlášce. Pro usnadnění tisku osvědčení je doporučeno využívat formulář Bianco - osvědčení o získání profesní kvalifikace, SEVT kód: 49909000 (formát:210 x 287 mm).

Vzory tiskopisů osvědčení jsou celkem tři, v čem se liší?
První z nich je určen pro zkoušku konanou před fyzickou osobou či podnikající fyzickou osobou, druhý pro zkoušku konanou před právnickou osobou a třetí pro zkoušku konanou před komisí, přičemž počet zkoušejících pro každou profesní kvalifikaci je uveden v hodnoticím standardu.

Na osvědčení je třeba uvádět spisovou značku, jak ji zjistím?
Číslo spisové značky lze odvodit od čísla jednacího, které je uvedeno v pravém horním rohu rozhodnutí o udělení autorizace; spisová značka se od č.j. liší nepřítomností poslední číselné sekvence, tj. pokud je č. j. MPSV-2013/1111-412/2, spisová značka je MPSV-2013/1111.

Jak dlouho mám vydané osvědčení uchovávat?
Stejnopisy osvědčení, stejně jako záznam o průběhu a výsledku zkoušky, autorizovaná osoba uchovává po dobu 5 let ode dne jeho vydání.

Co znamená na osvědčení uvedená zkratka EQF - EVROPSKÝ RÁMEC KVALIFIKACÍ?
V evropských zemích jsou od roku 2008 přiřazovány v tzv. přiřazovacích procesech všechny kvalifikace k osmi úrovním jednotného Evropského rámce kvalifikací EQF. Cílem EQF je srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací v evropských zemích.

Lze získat anglickou verzi osvědčení o získání profesní kvalifikace?
Je možné vystavit „dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace“. Dodatek je součástí dokumentů Europass. Doplňuje osvědčení o získání profesní kvalifikace tím, že uvádí odborné způsobilosti převzaté ze schválené anglické verze kvalifikačního standardu. Obsahuje i další informace a potvrzuje úroveň kvalifikace ve vztahu k Evropskému rámci kvalifikací. Dodatek o získání profesní kvalifikace v anglickém jazyce může jednoduchým způsobem vygenerovat každá autorizovaná osoba využívající Informační systém pro kvalifikace a autorizace, případně je možné jej získat prostřednictvím centra Europass.

 

PŘIDÁVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ AUTORIZOVANÝCH ZÁSTUPCŮ


Jak mám požádat o přidání autorizovaného zástupce?
Za přidání dalšího autorizovaného zástupce nebo zástupců pro profesní kvalifikaci, pro niž již žadatel získal autorizaci jako autorizovaná osoba, se neplatí další správní poplatky. Ty pokrývají pouze úkony za podání žádosti o novou profesní kvalifikaci.
Přidání nového autorizovaného zástupce provede žadatel zasláním materiálů splňujících požadavky stanovené ustanovením § 11 odst. 1 písm. b), resp. § 10 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, pro autorizované zástupce, tedy podepsaným průvodním dopisem s uvedením profesní kvalifikace, pro kterou chce autorizovaného zástupce přidat, identifikačních údajů dotyčného autorizovaného zástupce a standartních materiálů ke splnění podmínek stanovených zákonem a hodnoticím standardem pro autorizované zástupce, tedy:
  • doložení způsobilosti k právním úkonům,
  • doložení trestní bezúhonnosti,
  • doložení odborné způsobilosti (vzdělání a praxe),
  • doložení seznámení se s aktuálním vývojem v oblasti zvolené profesní kvalifikace,
  • doložení, že dotyčný bude vykonávat pro autorizovanou osobu činnost autorizovaného zástupce.

Jak mám požádat o vyřazení autorizovaného zástupce?
Vyřazení autorizovaného zástupce písemně oznamte Ministerstvu práce a sociálních věcí jakožto autorizujícímu orgánu, a to do 15 dnů ode dne, kdy jste se o této změně dozvěděli.
Mějte, prosím, na paměti, že pokud nebudete mít po dobu delší než dva měsíce žádného autorizovaného zástupce, mohlo by Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto autorizující orgán (podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů) rozhodnout o odnětí Vaší autorizace.

  

Poslední aktualizace: 25. 2. 2020