Část VII: Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 118
Přechodná ustanovení týkající se důchodů zaměstnaných osob

 1. V případech, kdy pojistná událost nastane před 1.říjnem 1972 nebo před datem provedení Prováděcího nařízení na území dotyčného členského státu a žádost o důchod nebyla vyřízena před tímto datem, z takové žádosti vyplyne dvojí přiznání dávek, jelikož dávky musí být poskytnuty z titulu takové pojistné události za dobu před tímto datem:
  1. za dobu před 1.říjnem 1972 nebo před datem provedení Prováděcího nařízení na území dotyčného členského státu, v souladu s Nařízením č.3 nebo dohodami, které byly v platnosti mezi zúčastněnými členskými státy;
  2. za dobu počínající 1.říjnem 1972 nebo dobu po datu provedení Prováděcího nařízení na území dotyčného členského státu v souladu s Nařízením.


  Jestliže však částka vypočtená podle ustanovení uvedených ad (a) je vyšší než částka vypočtená podle ustanovení uvedených ad (b), dotyčná osoba bude mít nadále nárok na částku vypočtenou podle ustanovení uvedených ad (a).
 2. Nárok na dávky v invaliditě, ve stáří a dávky pozůstalých předložený instituci členského státu po 1. říjnu 1972 nebo po datu provedení Prováděcího nařízení na území dotyčného členského státu nebo části území tohoto státu musí být automaticky přehodnocen pokud jde o dávky, které byly přiznány pro stejnou pojistnou událost před tímto datem institucí nebo institucemi jednoho nebo více jiných členských států, v souladu s Nařízením; takovéto přehodnocení nesmí vést k žádnému snížení částky přiznané dávky.

Článek 119
Přechodná ustanovení týkající se důchodů samostatně výdělečně činných osob

 1. V případech, kdy pojistná událost nastane před 1.červencem 1982 nebo před datem provedení Prováděcího nařízení na území dotyčného členského státu a žádost o důchod nebyla vyřízena před tímto datem, z takové žádosti vyplyne dvojí přiznání dávek, jelikož dávky musí být poskytnuty, z titulu takové pojistné události, za dobu před tímto datem:
  1. za dobu před 1.červencem 1982 nebo datem provedení Prováděcího nařízení na území dotyčného členského státu v souladu s Nařízením nebo dohodami, jež byly v platnosti mezi zúčastněnými členskými státy před tímto datem;
  2. za dobu počínající 1. červencem 1982 nebo datem provedení Prováděcího nařízení na území dotyčného členského státu, v souladu s Nařízením.


  Jestliže však částka vypočtená podle ustanovení uvedených ad (a) je vyšší než částka vypočtená podle ustanovení uvedených ad (b), dotyčná osoba bude mít nadále nárok na částku vypočtenou podle ustanovení uvedených ad (a).
 2. Nárok na dávky v invaliditě, ve stáří a dávky pozůstalých předložený instituci členského státu po 1.červenci 1982 nebo po datu provedení Prováděcího nařízení na území dotyčného členského státu, nebo na části tohoto území, musí být automaticky přehodnocen pokud jde o dávky, jež byly již přiznány pro stejnou pojistnou událost před tímto datem institucí nebo institucemi jednoho nebo více jiných členských států, v souladu s Nařízením; takovéto přehodnocení nesmí vést k žádnému snížení částky přiznané dávky.

Článek 119a
Přechodná ustanovení týkající se důchodů pro účely aplikace poslední části článku 15 (1) (a) Prováděcího nařízení

 1. V případech, kdy dojde k pojistné události před 1.lednem 1987 a kde žádost o důchod ještě nevedla k přiznání dávky před tímto datem, z takové žádosti vyplyne, pokud jde o povinnost přiznat dávky v důsledku této pojistné události, za dobu před naposled uvedeným datem, dvojí přiznání dávky:
  1. za dobu před 1. lednem 1987, v souladu s ustanoveními Nařízení nebo dohod, které byly v platnosti mezi zúčastněnými členskými státy;
  2. za dobu počínající 1. lednem 1987, v souladu s ustanoveními Nařízení.


  Jestliže však částka vypočtená podle ustanovení uvedených ad (a) je vyšší než částka vypočtená podle ustanovení uvedených ad (b), dotyčná osoba bude mít nadále nárok na částku vypočtenou podle ustanovení ad (a).
 2. Nárok na dávky v invaliditě, ve stáří a dávky pozůstalých předložený instituci členského státu po 1. lednu 1987 musí být automaticky přehodnocen podle ustanovení Nařízení pokud jde o dávky, které byly přiznány pro stejnou pojistnou událost institucí nebo institucemi jednoho nebo více jiných členských států, aniž by tím byla dotčena ustanovení článku 3.
 3. Práva dotyčných osob, které dostaly důchodový výměr před 1. lednem 1987 na území daného členského státu, mohou být přehodnocena na žádost těchto osob ve světle ustanovení Nařízení Rady (EEC) č.3811/86.
 4. Je-li žádost uvedená v odstavci 3 předložena do jednoho roku po 1.lednu 1987, nároky na práva vyplývající z Nařízení (EEC) č.3811/86 budou získány od 1. ledna 1987 nebo od data vzniku nároku na důchod, je-li toto datum pozdější než 1. leden 1987; v takových případech se nebude přihlížet k ustanovením kteréhokoli členského státu týkajícím se odnětí nebo krácení práv ve vztahu k dotyčným osobám.
 5. Je-li žádost uvedená v odstavci 3 předložena po uplynutí doby jednoho roku od 1. ledna 1987, nároky na práva získaná podle Nařízení (EEC), která nebyla odňata nebo vzhledem k nimž doba krácení nebyla překročena, budou získána od data, kdy byla předložena žádost, pokud neplatí příznivější ustanovení právních předpisů kteréhokoli členského státu.

Článek 120
Osoby, které studují nebo získávají odborné vzdělání

Ustanovení tohoto nařízení, s výjimkou článků 10 a 10a se použijí, ve vhodných případech, analogicky na studenty.

Článek 121
Doplňující prováděcí ujednání

 1. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto států mohou, je-li to zapotřebí, uzavřít ujednání s cílem doplnit administrativní procedury pro provedení Nařízení. Takováto ujednání jsou uvedena v příloze 5 Prováděcího nařízení.
 2. Ujednání podobná těm, která jsou uvedena v prvním odstavci, která jsou v platnosti v den, který předchází 1. říjnu 1972, budou nadále platit, za předpokladu, že budou zahrnuty do přílohy 5 Prováděcího nařízení.

Článek 122
Zvláštní ustanovení o změnách příloh

Přílohy k Prováděcímu nařízení mohou být změněny Nařízením Komise na žádost dotyčného členského státu či států, nebo jejich příslušných úřadů, a po obdržení jednoznačného stanoviska Administrativní komise.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020