Část VII: Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 94
Přechodná ustanovení pro zaměstnané osoby

 1. Podle tohoto Nařízení nevznikají žádná práva vztahující se na dobu před 1.říjnem 1972 nebo na dobu před datem jeho aplikace na území příslušného členského státu nebo na části území tohoto státu.
 2. Všechny doby pojištění a, tam kde je to zapotřebí, všechny doby zaměstnání a bydlení splněné podle právních předpisů některého členského státu před 1. říjnem 1972 nebo před datem aplikace tohoto Nařízení na území tohoto členského státu nebo části jeho území, budou vzaty v úvahu pro stanovení práv získaných podle ustanovení tohoto Nařízení.
 3. S výhradou ustanovení odstavce 1 se podle tohoto Nařízení nabude práva i když se toto právo vztahuje k pojistné události, ke které došlo před 1. říjnem 1972 nebo před datem její aplikace na území členského státu nebo na části území tohoto státu, za předpokladu, že dříve stanovené nároky nebyly vypořádány jednorázovou platbou.
 4. Jakákoli dávka, která nebyla přiznána nebo která byla pozastavena z důvodu státní příslušnosti nebo místa bydliště dotyčné osoby, bude na žádost této osoby přiznána nebo obnovena s účinností od 1.října 1972 nebo od data její aplikace na území dotyčného členského státu nebo na části území tohoto státu, za předpokladu, že dříve stanovené nároky nebyly vypořádány jednorázovou platbou.
 5. Práva osoby, jíž byla přiznána penze před 1. říjnem 1972 nebo před datem její aplikace na území dotyčného členského státu nebo části tohoto členského státu, mohou být na žádost dotyčné osoby přezkoumána se zřetelem k ustanovením tohoto Nařízení. Toto ustanovení se vztahuje také na jiné dávky uvedené v článku 78.
 6. Jestliže bude žádost uvedená v odstavci 4 nebo odstavci 5 předložena během dvou let od 1. října 1972 nebo od data aplikace dávky na území dotyčného členského státu nebo části tohoto členského státu, práva nabytá podle tohoto Nařízení nabudou účinnosti od tohoto data a proti dotyčné osobě nelze uplatnit ustanovení právních předpisů členského státu o propadnutí nebo omezení práv.

  Stejné ustanovení platí i pokud jde o aplikaci tohoto Nařízení na těch územích, která se stala součástí Spolkové republiky Německo 3. října 1990, za předpokladu, že žádost uvedená v odstavcích 4 a 5 bude podána do dvou let od 1. června 1992.
 7. Bude-li žádost uvedená v odstavcích 4 a 5 podána po uplynutí dvouletého období po 1. říjnu 1972 nebo po datu její aplikace na území dotyčného členského státu, práva, která nepropadla nebo která nebyla promlčena, nabudou účinnosti od data, kdy byla podána žádost, s výjimkou případů, kdy platí příznivější ustanovení právních předpisů kteréhokoli členského státu.

  Stejná ustanovení platí pokud jde o provedení tohoto Nařízení na územích, která se stala součástí Spolkové republiky Německo 3. října 1990 v případech, kdy žádost uvedená v odstavcích 4 a 5 bude podána po uplynutí dvou let od 1.června 1992.
 8. U případů sklerogénní pneumokoniózy platí ustanovení článku 57 (5) pokud jde o peněžité dávky v nemoci z povolání v případech, kde nebylo možno rozdělit náklady na jejich vyplácení mezi zúčastněné instituce před 1. říjnem 1972 z důvodu neexistence dohody mezi těmito institucemi.
 9. Rodinné přídavky, které pobírají zaměstnané osoby ve Francii, nebo nezaměstnaní pracovníci, pobírající dávky v nezaměstnanosti podle francouzských právních předpisů na své rodinné příslušníky bydlící v jiném členském státě ke dni 15. listopadu 1989, budou nadále vypláceny v sazbách, v rámci omezení a podle procedur používaných k tomuto datu, pokud jejich částka převyšuje částku dávek, které by náležely od dne 16. listopadu 1989, za předpokladu, že dotyčné osoby podléhají francouzským právním předpisům. Nebude se přihlížet k přerušení, které trvá méně než jeden měsíc, ani k obdobím, během nichž se pobírají dávky v nemoci nebo nezaměstnanosti.

  Procedura pro provedení tohoto odstavce a zejména procedura ohledně rozvrhu nákladů na tyto dávky bude stanovena vzájemnou dohodou zúčastněných členských států nebo jejich příslušných úřadů, na základě stanoviska Administrativní komise.
 10. Práva osob, jimž byla přiznána penze předtím, než vstoupila v platnost ustanovení článku 45 (6), mohou být na základě jejich žádosti přezkoumána podle ustanovení článku 45 (6).

Článek 95
Přechodná ustanovení pro samostatně výdělečně činné osoby

 1. Podle tohoto Nařízení nelze nabýt žádných práv týkajících se dob před 1. červencem 1982 nebo před datem provedení tohoto Nařízení na území dotyčného členského státu nebo na části území tohoto státu.
 2. Všechny doby pojištění a, tam kde to přichází v úvahu, všechny doby zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo bydlení, splněné podle právních předpisů členského státu před 1. červencem 1982, nebo před datem provedení tohoto Nařízení na území tohoto členského státu nebo na části území tohoto státu, budou vzaty v úvahu pro stanovení práv, jichž se nabude podle tohoto Nařízení.
 3. S výhradou odstavce 1 se nabude práva podle tohoto Nařízení i v případě, že se vztahuje k pojistné události, ke které došlo před 1. červencem 1982 nebo před datem provedení tohoto Nařízení na území dotyčného členského státu nebo na části území tohoto státu.
 4. Jakákoli dávka, která nebyla přiznána, nebo která byla pozastavena z důvodu státní příslušnosti nebo místa bydliště dotyčné osoby, bude na žádost příslušné osoby přiznána nebo obnovena s účinností od 1. července 1982 nebo od data provedení tohoto Nařízení na území dotyčného členského státu nebo na části území tohoto státu za předpokladu, že dříve stanovené nároky nebyly vypořádány jednorázovou platbou.
 5. Práva osoby, jíž byla přiznána penze před 1. červencem 1982 nebo před datem provedení tohoto Nařízení na území dotyčného členského státu nebo na části území tohoto státu, mohou být na žádost této osoby přezkoumána se zřetelem k tomuto Nařízení. Toto ustanovení platí i pro jiné dávky uvedené v článku 78.
 6. V případech, kdy bude žádost uvedená v odstavcích 4 a 5 podána do dvou let od 1. července 1982 nebo od data provedení tohoto Nařízení na území dotyčného členského státu, práva nabytá podle tohoto Nařízení nabudou účinnosti od tohoto data a proti dotyčným osobám nelze uplatnit ustanovení právních předpisů kteréhokoli členského státu týkající se propadnutí nebo omezení práv.

  Stejná ustanovení platí pokud jde o aplikaci tohoto Nařízení na územích, která se stala součástí Spolkové republiky Německo 3. října 1990, za předpokladu, že žádost uvedená v odstavcích 4 a 5 bude podána do dvou let od 1. června 1982.
 7. Bude-li žádost uvedená v odstavcích 4 a 5 podána po uplynutí období dvou let od 1. července 1982 nebo od data provedení tohoto Nařízení na území dotyčného členského státu, práva, která nepropadla nebo nepodléhají omezení, nabudou účinnosti od data, kdy byla žádost podána, s výjimkou případů, kdy platí příznivější ustanovení právních předpisů kteréhokoli členského státu.

  Stejná ustanovení platí i pro aplikaci tohoto Nařízení na územích, která se stala částí Spolkové republiky Německo dne 3. října 1990, za předpokladu, že žádost uvedená v článcích 4 nebo 5 bude podána po uplynutí dvou let od 1. června 1992.

Článek 95a
Přechodná ustanovení pro provedení Nařízení (EEC) č.1248/92

 1. Podle Nařízení (EEC) čís. 1248/92 nelze nabýt žádných práv týkajících se období před 1.červnem 1992.
 2. Pro určení nároků na dávky na základě Nařízení (EEC) čís.1248/92 budou vzaty v úvahu všechny doby pojištění nebo doby bydlení splněné podle právních předpisů členského státu před 1. červnem 1992.
 3. S výhradou odstavce 1 lze podle Nařízení (EEC) čís. 1248/92 nabýt práva, i když se vztahuje na pojistnou událost, ke které došlo před 1. červnem 1992.
 4. Práva osob, jimž byla přiznána penze před 1.červnem 1992 mohou být na žádost dotyčných osob přezkoumána se zřetelem na ustanovení Nařízení (EEC) čís. 1248/92.
 5. Bude-li žádost uvedená v odstavci 4 podána do dvou let od 1.června 1992, nabudou práva získaná podle Nařízení (EEC) 1248/92 účinnosti od tohoto data a proti dotyčným osobám nesmí být uplatněna ustanovení kteréhokoli členského státu týkající se propadnutí nebo omezení práv.
 6. Bude-li žádost uvedená v odstavci 4 podána po uplynutí období dvou let po 1. červnu 1992, práva, která nepropadla nebo nepodléhají omezení nabudou účinnosti od data, kdy byla podána žádost, s výjimkou případů, kdy platí příznivější ustanovení právních předpisů kteréhokoli členského státu.

Článek 95b
Přechodná ustanovení pro provádění Nařízení (EEC) č.1247/92

 1. Nařízení (EEC) č.1247/92 nestanoví žádné nároky za doby před 1. červnem 1992.
 2. Doby bydlení a doby zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti splněné na území členského státu před 1. červnem 1992 budou vzaty v úvahu pro stanovení práv nabývaných podle ustanovení Nařízení (EEC) č. 1247/92.
 3. S výhradou odstavce 1 dojde k nabytí práva podle Nařízení (EEC) č.1247/92, i když se toto právo vztahuje k pojistné události, která se stala před 1. červnem 1992.
 4. Všechny zvláštní nepříspěvkové dávky, které nebyly přiznány nebo které byly pozastaveny z důvodu národnosti dotyčné osoby budou, na základě žádosti dotyčné osoby, přiznány nebo obnoveny s účinností od 1. června 1992, za předpokladu, že dříve stanovená práva nezaložila nárok na jednorázovou úhrnnou platbu.
 5. Práva osob, jimž byly přiznány důchody před 1. červnem 1992 mohou být na základě žádosti dotyčných osob přezkoumána s přihlédnutím k ustanovením Nařízení (EEC) č.1247/92.
 6. Jestliže žádost uvedená v odstavcích 4 nebo 5 je předložena do dvou let od 1. června 1992, práva nabytá podle Nařízení (EEC) č.1247/92 nabudou účinnosti od tohoto data a proti dotyčné osobě nemohou být použita ustanovení právních předpisů kteréhokoli členského státu týkající se promlčení nebo omezení práv.
 7. Jestliže žádost uvedená v odstavcích 4 nebo 5 je předložena po uplynutí doby dvou let po 1. červnu 1992, práva, která nebyla promlčena nebo časově omezena, nabudou účinnost od data, kdy byla předložena žádost, s výjimkou případů, kdy platí výhodnější ustanovení kteréhokoli členského státu.
 8. Provádění článku 1 Nařízení (EEC) č.1247/92 nesmí mít za následek odnětí dávek, které byly přiznány před 1.červnem 1992 kompetentními institucemi členských států podle hlavy III Nařízení (EEC) č.1408/71, na něž se vztahuje článek 10 Nařízení 1408/71.
 9. Provádění článku 1 Nařízení (EEC) č.1247/92 nesmí mít za následek odmítnutí žádosti o zvláštní nepříspěvkovou dávku přiznávanou jako doplněk k důchodu, kterou podala dotyčná osoba splnivší podmínky pro přiznání této dávky před 1. červnem 1992, i když dotyčná osoba bydlí na území jiného členského státu než je kompetentní stát, za předpokladu, že žádost o dávku je podána v období pěti let počínaje od 1. června 1992.
 10. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1, jakákoli zvláštní nepříspěvková dávka přiznávaná jako doplněk k důchodu, jež nebyla přiznána nebo byla pozastavena z důvodů místa bydliště dotyčné osoby na území jiného členského státu než je kompetentní členský stát, bude na žádost dotyčné osoby přiznána nebo obnovena s účinností od 1. června 1992, v prvním případě od data, kdy dávka měla být přiznána a v druhém případě od data, kdy byla dávka pozastavena.
 11. Jestliže zvláštní nepříspěvkové dávky uvedené v článku 4 (2a) Nařízení (EEC) č.1408/71 mohou být, za stejné období a pro stejnou osobu, přiznány podle článku 10a tohoto Nařízení kompetentní institucí členského státu, na jehož území tato osoba bydlí, a podle odstavců 1 až 10 tohoto článku kompetentní institucí jiného členského státu, dotyčná osoba může seskupit tyto dávky pouze do výše nejvyšší částky zvláštní dávky, kterou by mohla nárokovat podle jedněch z těchto právních předpisů.
 12. Podrobná pravidla o provádění odstavce 11 a zejména provádění, se zřetelem k dávkám uvedeným v tomto odstavci, ustanovení o snížení, pozastavení nebo zrušení, jež jsou uvedena v právních předpisech jednoho nebo více členských států a o alokaci rozdílných dodatkových částek, budou stanovena rozhodnutím Administrativní komise sociálního zabezpečení pro migrující pracovníky a, tam kde to přichází v úvahu, společnou dohodou příslušných členských států nebo jejich příslušných úřadů.

Článek 95c
Přechodná ustanovení pro provedení Nařízení (EC) č. 1606/98

 1. Podle Nařízení (EC) č. 1606/98 nelze nabýt žádných práv týkajících se období před 25. říjnem 1998.
 2. Doby pojištění, a tam kde to přichází v úvahu, doby zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo bydlení splněné podle právních předpisů členského státu před 25. říjnem 1998 se vezmou v úvahu pro stanovení práv nabývaných podle ustanovení Nařízení (EC) č. 1606/98.
 3. S výhradou ustanovení odstavce 1 dojde k nabytí práva podle Nařízení (EC) č. 1606/98, i když se toto právo vztahuje k pojistné události, která nastala před 25. říjnem 1998.
 4. Všechny dávky, které nebyly přiznány nebo které byly pozastaveny z důvodů národnosti nebo místa trvalého pobytu dotyčné osoby, budou na základě žádosti této osoby přiznány nebo obnoveny s účinností od 25. října 1998, za předpokladu, že práva, na jejichž základě byly dávky dříve přiznány, nezaložila nárok na jednorázovou úhrnnou platbu.
 5. Práva osob, jimž byly přiznány důchody před 25. říjnem 1998, mohou být na základě žádosti dotyčných osob přezkoumána s přihlédnutím k ustanovení Nařízení (EC) č. 1606/98. Toto ustanovení se vztahuje i na ostatní dávky uvedené v článcích 78 a 79 v té míře, do jaké platí pro články 78 a 79a.
 6. Jestliže žádost uvedená v odstavcích 4 a 5 je předložena do dvou let od 25. října 1998, práva nabytá podle Nařízení (EC) č. 1606/98 nabudou účinnosti od tohoto data a proti dotyčné osobě nemohou být použita ustanovení právních předpisů kteréhokoli členského státu týkající se promlčení nebo propadnutí práv.
 7. Jestliže žádost uvedená v odstavcích 4 a 5 je předložena po uplynutí doby dvou let od 25. října 1998, práva, která nebyla promlčena nebo nepropadla, nabudou účinnosti od data této žádosti, s výjimkou případů, kdy platí výhodnější ustanovení kteréhokoli členského státu.

Článek 95d
Přechodná ustanovení použitelná pro studenty

 1. Toto nařízení nezakládá žádné nároky pro studenty, jejich rodinné příslušníky nebo jejich pozůstalé za doby před 1. květnem 1999.
 2. K dobám pojištění a popřípadě dobám zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo bydlení splněným podle právních předpisů členského státu před 1. květnem 1999 se pro určení nároků získaných v souladu s ustanoveními tohoto nařízení nepřihlíží.
 3. S výhradou odstavce vzniká nárok podle tohoto nařízení, i když se týká události, ke které došlo před 1. květnem 1999.
 4. Všechny dávky, které nebyly přiznány nebo byly pozastaveny z důvodů státní příslušnosti nebo bydliště dotyčné osoby, jsou na základě pozdější žádosti přiznány nebo znovu obnoveny od 1. května 1999, za předpokladu, že nároky, za které byly dávky předtím přiznány, nedaly vzniknout jednorázovému peněžitému plnění.
 5. Jestliže je žádost uvedená v odstavci 4 podána ve lhůtě dvou let od uplynutí 1. května 1999, nároky odvozené z tohoto nařízení ve prospěch studentů, jejich rodinných příslušníků a jejich pozůstalých se nabývají od tohoto dne a ustanovení právních předpisů kteréhokoliv členského státu týkající se ztráty nebo promlčení nároku se na dotyčné osoby nepoužijí.
 6. Jestliže žádost uvedená v odstavci 4 je podána po uplynutí lhůty dvou let po 1. květnu 1999, nároky neztracené a nepromlčené se nabývají ode dne takové žádosti, s výhradou příznivějších ustanovení právních předpisů kteréhokoliv členského státu.

Článek 95e
Přechodná ustanovení pro provádění Nařízení (EC) č. 1399/1999

 1. Nařízení (EC) č. 1399/1999 lze použít na práva sirotků v  těch případech, kdy rodič, po kterém má sirotek nároky, zemřel po 1. září 1999.
 2. Při rozhodování o právech získaných v  souladu s Nařízením (EC) č. 1399/1999 bude přihlédnuto ke všem dobám pojištění nebo pobytu získaným podle právních předpisů členského státu před 1. zářím 1999.
 3. Práva sirotků v  případech, kdy rodič, po kterém má sirotek nárok, zemřel před 1. zářím 1999, mohou být na jejich žádost přezkoumána v souladu s Nařízením (ES) č. 1399/1999.
 4. Pokud je žádost zmíněná v  odstavci 3 podána do dvou let od 1. září 1999, práva vyplývající z Nařízení (EC) č. 1399/1999 budou získána od toho data a ustanovení žádného členského státu o propadnutí či promlčení těchto práv nelze na tyto osoby uplatňovat.
 5. Pokud je žádost zmíněná v  odstavci 3 podána po vypršení lhůty dvou let od 1. září 1999, práva nepropadnutá či nepromlčená budou získána od data této žádosti, s výhradou příznivějších ustanovení právních předpisů každého členského státu."

Článek 95f
Přechodná ustanovení související s Přílohou II. , částí I. , pod názvy "C. Německo" a "K. Rakousko"

 1. Příloha II., část I., pod názvy "C. Německo" a "K. Rakousko", jak bylo změněno tímto Nařízením, nezakládá žádný nárok pro období před 1.1.2005.
 2. Jakákoli doba pojištění a, kde je to vhodné, každá doba zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti a pobytu, podle předpisů členského státu, před 1.1.2006 by měla být vzata v úvahu pro určování nabytých práv, v souladu s ustanoveními tohoto Nařízení.
 3. S výhradou ustanovení odstavce 1 je právo, podle tohoto Nařízení, získáno i v případě sociální události, která nastala před 1.1.2005.
 4. Každá dávka, která nebyla přiznána nebo byla pozastavena z důvodu státní příslušnosti nebo bydliště dotčené osoby, bude přiznána nebo obnovena od 1.1.2005 na její žádost. Za předpokladu, že důvody, proč byly dávky dříve přiznány, nevyvolaly jednorázovou platbu.
 5. Práva osob, kterým byly přiznány důchody před 1.1.2005, mohou být přehodnocena na žádost dotčených osob, s přihlédnutím k ustanovením tohoto Nařízení.Toto se také použije na jiné dávky podle čl.78 tohoto Nařízení.
 6. Jestliže je žádost podle odstavců 4 a 5 podána do 2 let po 1.1.2005, práva získaná tímto Nařízením budou účinná od tohoto data, a právní předpisy každého členského státu, týkající se promlčení nebo omezení práv, nemůžou být použity proti dotčeným osobám.
 7. Jestliže je žádost podle odstavců 4 a 5 podána po uplynutí dvouleté doby po 1.1.2005, práva, která nebyla promlčena nebo vyloučena omezením, budou účinná od data, kdy byla žádost podána, s výhradou ustanovení právních předpisů kteréhokoli členského státu.

Článek 95g
Přechodná ustanovení související s vymazáním vkladu v Příloze IIa ohledně rakouského opatrovného (Pflegegeld)

V případě žádosti o opatrovné, podané podle Rakouského federálního práva ne později než 8.3.2001 na základě článku 10a(3) tohoto Nařízení, toto ustanovení se bude používat, pokud poživatel dávky (opatrovného) bydlí v Rakousku i po 8.3.2001.

Článek 96
Dohody týkající se vzájemného vyrovnání mezi institucemi

Dohody uzavřené podle článků 36 (3), 63 (3) a 70 (3) před 1. červencem 1982 se vztahují rovněž na osoby, na něž byl rozšířena působnost tohoto Nařízení k tomuto datu, s výjimkou případů, kdy některý ze smluvních členských států těchto dohod vysloví námitku.

Tato námitka bude vzata na zřetel, jestliže kompetentní stát tohoto členského státu bude písemně informovat příslušný úřad(y) příslušného druhého členského státu před 1. říjnem 1983. Kopie tohoto sdělení bude zaslána Administrativní komisi.

Článek 97
Notifikace vyplývající z některých ustanovení

 1. Notifikace uvedené v článcích 1 (j), 5 a 8 (2) budou adresovány presidentovi Rady Evropských společenství. Bude v nich uvedeno datum vstupu v platnost příslušných zákonů a soustav nebo, v případě notifikací uvedených v článku 1 (j), datum, od kterého toto Nařízení platí pro soustavy uvedené v prohlášeních členských států.
 2. Notifikace, které dojdou v souladu s odstavcem 1, budou publikovány v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 98
Prováděcí nařízení

V dalším Nařízení bude stanoven postup pro provádění tohoto Nařízení.

Příloha I: Osoby kryté Nařízením

 • Příloha II: Zvláštní soustavy pro samostatně výdělečně činné osoby vyloučené z působnosti Nařízení podle čtvrtého pododstavce článku 1 (j) - Zvláštní dávky při narození dítěte vyloučené z působnosti Nařízení podle článku 1 (u) - Zvláštní nepříspěvkové dávky ve smyslu článku 4 (2b) nespadající do působnosti Nařízení
 • Příloha IIa: Článek 10a Nařízení
 • Příloha III: Ustanovení dohod o sociálním zabezpečení zůstávajících v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - Ustanovení dohod o sociálním zabezpečení, která se nevztahují na všechny osoby, na které se vztahuje Nařízení
 • Příloha IV: Předpisy uvedené v článku 37(1) Nařízení, podle kterých je výše invalidního důchodu nezávislá na délce dob pojištění - Zvláštní soustavy pro samostatně výdělečně činné osoby ve smyslu článků 38(3) a 45(3) Nařízení č.1408/71 - Případy uvedené v článku 46(1)(b) Nařízení, kde lze upustit od výpočtu dávek podle článku 46 (2) Nařízení - Dávky a dohody uvedené v článku 46b (2) Nařízení
 • Příloha V: Soulad mezi právními předpisy členských států ve věci podmínek vztahujících se ke stupni invalidity
 • Příloha VI: Zvláštní procedury pro provádění předpisů některých členských států
 • Příloha VII: Případy, ve kterých osoba podléhá současně předpisům dvou členských států.
 • Příloha VIII: Soustavy, které poskytují pouze rodinné přídavky nebo doplňkové či zvláštní přídavky pro sirotky.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020