Část VI: Různá ustanovení

Článek 84
Spolupráce mezi příslušnými úřady

 1. Příslušné úřady členských států si vzájemně sdělí všechny informace týkající se:
  1. opatření přijatých k provedení tohoto Nařízení;
  2. změny svých právních předpisů, které by mohly mít vliv na provádění tohoto Nařízení.
 2. Pro účely provádění tohoto Nařízení si orgány a instituce členských států vzájemně poskytnou odbornou spolupráci a budou postupovat, jako kdyby šlo o provádění jejich vlastních předpisů. Administrativní pomoc bude těmito orgány a institucemi poskytována zpravidla bezúplatně. Příslušné úřady členských států se však mohou dohodnout na úhradě některých nákladů.
 3. Orgány a instituce členského státu mohou za účelem provedení tohoto Nařízení komunikovat přímo mezi sebou nebo s dotyčnými osobami a jejich zástupci.
 4. Orgány, instituce a soudy členského státu nesmí odmítnout jim předložené žádosti nebo jiné dokumenty na základě skutečnosti, že jsou psány v úředním jazyce jiného členského státu. Tam, kde je to vhodné, budou postupovat podle ustanovení článku 81 (b).
  1. V případech, kde podle tohoto Nařízení nebo Prováděcího nařízení uvedeného v článku 98 sdělují orgány a instituce členského státu osobní údaje orgánům a institucím jiného členského státu, toto sdělení bude podléhat ustanovením předpisů o ochraně dat členského státu, který údaje poskytuje.

   Jakékoli další předání, jakož i uchovávání, změny a zničení těchto údajů, bude podléhat ustanovením předpisů o ochraně dat přijímajícího členského státu.
  2. Použití osobních údajů k jiným účelům než jsou účely sociálního zabezpečení je možné jen se souhlasem dotyčných osob nebo při dodržení jiných záruk stanovených národním zákonodárstvím.

Článek 84a
Vztahy mezi institucemi a osobami krytými nařízením

 1. Instituce a osoby, na které se vztahuje toto nařízení, mají povinnost poskytovat si vzájemně informace a spolupracovat tak , aby bylo zajištěno správné provádění tohoto nařízení.

  Instituce, v souladu s principem dobré správy, odpovídají na veškeré dotazy v přijatelných lhůtách a v souvislosti s tím poskytují zainteresovaným osobám jakékoli informace potřebné k výkonu práv jim přiznaných v tomto nařízení.

  Dotčené osoby bezodkladně informují instituce kompetentního státu a státu bydliště o jakýchkoliv změnách v jejich osobní nebo rodinné situaci, které mají vliv na jejich nárok na dávky dle tohoto nařízení.
 2. Zanedbání povinnosti podle třetího pododstavce odstavce 1 tohoto článku může vést k přiměřeným opatřením v souladu s národním právem. Nicméně, tato opatření by měla být shodná s těmi, která se použijí na obdobné situace podle národního práva a neměla by znemožňovat nebo činit pro žadatele výkon práv přiznaných jim tímto nařízením v praxi nepřiměřeně obtížný.
 3. V případě komplikací při výkladu nebo provádění tohoto nařízení, které by mohly ohrozit práva dotčené osoby, instituce kompetentního státu nebo státu bydliště dotčené osoby kontaktuje instituci dotčeného členského státu. Jestliže řešení nemůže být nalezeno v přiměřené lhůtě, dotčené úřady mohou vyzvat k intervenci Administrativní komisi.

Článek 85
Osvobození od nebo snížení daní - Výjimky z ověřování dokumentů

 1. Jakékoli osvobození od daní, kolků, cel, notářských nebo registračních poplatků nebo jejich snížení stanovené právními předpisy jednoho členského státu pro osvědčení nebo dokumenty, jejichž předložení se požaduje pro účely právních předpisů tohoto státu, bude rozšířeno na podobné dokumenty, jejichž předložení se požaduje pro účely právních předpisů jiného členského státu nebo tohoto Nařízení.
 2. Všechna sdělení, dokumenty a osvědčení jakéhokoli druhu, jejichž předložení se požaduje pro účely tohoto Nařízení, budou osvobozena od ověřování diplomatickými nebo konzulárními úřady.
 3. Elektronická zpráva zaslaná institucí v souladu s ustanoveními tohoto Nařízení a Prováděcího nařízení nesmí být odmítnuta žádným úřadem nebo institucí jiného členského státu z důvodu, že byla přijata elektronickými prostředky, jakmile přijímající instituce prohlásila svou schopnost přijímat elektronické zprávy. Při reprodukování a zaznamenávání těchto zpráv bude předpokládáno, že jsou přesnou a správnou reprodukcí originálního dokumentu, nebo záznamu k němu se vztahující informace, není-li důkaz o opaku.

  Elektronická zpráva bude považována za platnou, pokud počítačový systém, v němž je zpráva zaznamenána, obsahuje bezpečnostní prvky nezbytné k zabránění jakýchkoli záměn, prozrazení či přístupu k záznamu. Ten bude kdykoli schopen reprodukovat zaznamenané informace v přímo čitelné podobě. Pokud bude elektronická zpráva zasílána jednou institucí sociálního zabezpečení jiné, budou zajištěna odpovídající ochranná opatření v souladu s příslušnými ustanoveními Společenství.

Článek 86
Podání, prohlášení a odvolání předložená orgánu, instituci nebo soudu jiného členského státu než je kompetentní stát

 1. Jakákoli podání, prohlášení nebo odvolání, která měla být předložena podle předpisů jednoho členského státu do určité doby orgánu, instituci nebo soudu tohoto státu, budou přijata i v tom případě, byla-li předložena do uplynutí stejné doby odpovídajícímu orgánu, instituci nebo soudu jiného členského státu. V takovém případě orgán, instituce nebo soud, který dostane podání, prohlášení nebo odvolání, je pošle bez prodlení příslušnému orgánu, instituci nebo soudu prvého členského státu přímo nebo prostřednictvím příslušných úřadů dotčených členských států. Datum, kdy tato podání, prohlášení nebo odvolání byla předložena orgánu, instituci nebo soudu druhého zmíněného státu, se bude považovat za datum jejich předložení příslušnému úřadu, instituci nebo soudu.
 2. Jestliže osoba, která je oprávněna tak učinit podle právních předpisů členského státu, uplatní u tohoto státu nárok na rodinné dávky, i když tento stát není kompetentní podle práva priority, den kdy byla podána první žádost, se bude považovat za datum, kdy byl nárok předložen příslušnému úřadu, instituci nebo soudu za předpokladu, že nová žádost bude předložena členskému státu, který je kompetentní podle práva priority, osobou oprávněnou tak učinit podle právních předpisů tohoto státu. Druhá žádost musí být předložena do jednoho roku po oznámení o odmítnutí první žádosti nebo poté, co se přestaly vyplácet dávky v prvním členském státě.

Článek 87
Lékařské prohlídky

 1. Lékařské prohlídky stanovené právními předpisy jednoho členského státu mohou být provedeny na žádost kompetentní instituce na území jiného členského státu institucí místa pobytu nebo místa bydliště osoby mající nárok na dávky, za podmínek stanovených v Prováděcím nařízení uvedeném v článku 98 nebo, pokud takových podmínek není, za podmínek dohodnutých mezi příslušnými úřady zúčastněných členských států.
 2. Lékařské prohlídky provedené za podmínek stanovených v odstavci 1 budou považovány za prohlídky provedené na území kompetentního státu.

Článek 88
Transfery peněžitých částek náležejících podle tohoto Nařízení z jednoho členského státu do druhého

Je-li to vhodné, uskuteční se transfery peněz podle tohoto Nařízení podle příslušných dohod, které jsou v platnosti mezi zúčastněnými státy v době transferu. V případech, kdy mezi dvěma členskými státy není v platnosti žádná taková dohoda, příslušné úřady těchto států nebo orgány příslušné pro mezinárodní platby určí vzájemnou dohodou opatření, kterých je zapotřebí k uskutečnění těchto transferů.

Článek 89
Zvláštní procedury pro provedení některých právních předpisů

Zvláštní procedury pro provedení předpisů některých členských států jsou uvedeny v Příloze VI.

Článek 90
.........

Článek 91
Příspěvky, které platí zaměstnavatelé nebo podniky neregistrované v kompetentním státě

Zaměstnavateli nevznikne povinnost platit zvýšené příspěvky z toho důvodu, že sídlo jeho podniku nebo registrované místo jeho podnikání leží na území jiného členského státu než je kompetentní stát.

Článek 92
Vybírání příspěvků

 1. Příspěvky, které se mají platit instituci jednoho členského státu, mohou být vybírány na území jiného členského státu, podle administrativní procedury a se zárukami a privilegii platnými pro placení příspěvků, které se platí odpovídající instituci tohoto posléze uvedeného státu.
 2. Procedury pro provedení ustanovení odstavce 1 se budou v potřebné míře řídit Prováděcím nařízením uvedeným v článku 98 nebo dohodami uzavřenými členskými státy. Tyto prováděcí procedury mohou rovněž zahrnovat procedury k vymáhání placení příspěvků.

Článek 93
Práva institucí odpovědných za dávky vůči povinným třetím stranám

 1. Jestliže nějaká osoba pobírá dávky podle právních předpisů jednoho členského státu v souvislosti s úrazem, ke kterému došlo na území jiného členského státu, budou se veškerá práva instituce odpovědné za vyplácení dávek vůči třetí straně, povinné za odškodnění úrazu, řídit následujícími pravidly:
  1. V případech, kde instituce odpovědná za vyplácení dávek nastupuje na základě právních předpisů, které provádí, do práv, jež má příjemce vůči třetí straně, toto postoupení práv uznají všechny členské státy.
  2. V případech, kdy tato instituce má vůči třetí straně přímá práva, tato práva budou uznána všemi členskými státy.
 2. Jestliže osoba dostane dávky podle právních předpisů jednoho členského státu v souvislosti s úrazem, který utrpěla na území jiného členského státu, ustanovení těchto právních předpisů, určující, v kterých případech se vylučuje soukromoprávní ručení zaměstnavatelů nebo osob jimi zaměstnávaných, budou platit vzhledem k této osobě nebo ke kompetentní instituci.

  Ustanovení odstavce 1 se také vztahuje na všechna práva instituce odpovědné za dávky vůči zaměstnavateli nebo osobám jím zaměstnávaným v případech, kdy jejich ručení není vyloučeno.
 3. V případech, kde dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států uzavřely, podle článku 36 (3) a/nebo podle článku 63 (3), dohodu, podle které se upouští od náhrad mezi jim podléhajícími institucemi, všechna práva, jež vzniknou vůči povinné třetí straně, se budou řídit následujícími pravidly:
  1. V případech, kde instituce členského státu místa pobytu nebo bydliště přizná osobě dávky z titulu úrazu, který utrpěla na jejím území, tato instituce podle předpisů, které provádí, postoupí svá práva jiné instituci nebo je přímo uplatní proti třetí straně povinné náhradou za úraz.
  2. Za účelem provedení (a):
   1. o osobě pobírající dávky se bude předpokládat, že je pojištěna u instituce místa pobytu nebo bydliště, a
   2. o této instituci se bude předpokládat, že je to dlužnická instituce.
  3. Ustanovení odstavců 1 a 2 zůstanou v platnosti pro všechny dávky, které nejsou kryté dohodou o upuštění od vzájemných úhrad zmíněné v tomto odstavci.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020