Část V: Poradní výbor pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků

Článek 82
Zřízení, složení a metody práce

 1. Tímto se zřizuje 96-členný Poradní výbor pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků (dále jen "Poradní výbor"), do kterého každý členský stát vyšle:
  1. dva zástupce vlády, z nichž alespoň jeden musí být členem Administrativní komise;
  2. dva zástupce odborů;
  3. dva zástupce zaměstnavatelských organizací.
  Za každou z těchto uvedených skupin budou všechny členské státy jmenovat jednoho náhradníka.
 2. Členové Poradního výboru a jejich náhradníci budou jmenováni Radou, která při výběru zástupců odborových a zaměstnavatelských organizací bude dbát na dosažení spravedlivého zastoupení příslušných sektorů ve Výboru.

  Rada bude publikovat seznam členů a jejich náhradníků v Úředním věstníku Evropských společenství.
 3. Funkční období členů a náhradníků bude dva roky. Jejich jmenování je možno obnovit. Po uplynutí jejich funkčního období zůstanou členové a náhradníci ve funkci do té doby, než budou nahrazeni nebo než bude jejich jmenování obnoveno.
 4. Poradnímu výboru bude předsedat představitel Komise. Předseda nemá hlasovací právo.
 5. Poradní výbor se bude scházet alespoň jednou ročně. Bude ho svolávat předseda, buď ze své iniciativy nebo na základě písemné žádosti zaslané mu nejméně jednou třetinou členů. Tato žádost musí obsahovat konkrétní návrhy týkající se pořadu jednání.
 6. Na základě návrhu svého předsedy může Poradní výbor ve výjimečných případech rozhodnout přizvat ke konzultaci osoby nebo zástupce organizací, mající rozsáhlé zkušenosti v otázkách sociálního zabezpečení. Výbor bude mít rovněž k dispozici odbornou pomoc Mezinárodního úřadu práce, za stejných podmínek jako Administrativní komise, na základě dohody uzavřené mezi Evropským hospodářským společenstvím a Mezinárodní organizací práce.
 7. Stanoviska a návrhy Poradního výboru musí obsahovat důvody, na nichž jsou založeny. Bude se o nich rozhodovat absolutní většinou právoplatně odevzdaných hlasů.

  Výbor vypracuje procedurální pravidla přijatá většinou členů. Tato pravidla budou schválena Radou na základě vyjádření Komise.
 8. Komise Evropských společenství poskytne Poradnímu výboru služby sekretariátu.

Článek 83
Úkoly Poradního výboru

Poradní výbor na žádost Komise Evropských společenství nebo Administrativní komise nebo ze své vlastní iniciativy:

 1. zkoumá obecné otázky nebo zásadní otázky a problémy vznikající z provádění Nařízení přijatých v rámci ustanovení článku 51 Smlouvy;
 2. formuluje pro Administrativní komisi stanoviska k těmto otázkám, jakož i návrhy na jakoukoli revizi Nařízení.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020