Část V: Finanční ustanovení

Článek 93
Náhrada dávek nemocenského pojištění a dávek v mateřství odlišných od dávek uvedených v článcích 94 a 95 Prováděcího nařízení

 1. Skutečná částka věcných dávek poskytnutých podle článku 19 (1) a (2) Nařízení zaměstnaným nebo samostatně výdělečně činným osobám a jejich rodinným příslušníkům bydlícím na území stejného členského státu a věcných dávek poskytnutých podle článků 21 (2), 22, 22a, 22b, 25 (1), (3) a (4), 26, 31, 34a nebo 34b Nařízení, bude uhrazena kompetentní institucí instituci, jež poskytla tyto dávky, podle účtů této instituce.
 2. V případech uvedených v druhém pododstavci článku 21 (2), druhém pododstavci článku 22 (3) a 31 Nařízení, a pro účely provedení odstavce 1, instituce místa bydliště rodinných příslušníků nebo důchodce, podle daného případu, bude považována za kompetentní instituci.
 3. Jestliže skutečná částka dávek uvedených v odstavci 1 není zřejmá z účtů instituce, která je poskytla, a nebylo uzavřeno žádné ujednání podle odstavce 6, částka, jež má být nahrazena, se určí na základě jednorázové platby vypočtené ze všech vhodných pramenů získaných z dostupných údajů. Administrativní komise posoudí základnu vhodnou pro výpočet jednorázových plateb a rozhodne o jejich výši.
 4. Pro účely náhrady se nemusí brát v úvahu sazby vyšší než jsou sazby vztahující se na věcné dávky poskytované zaměstnaným nebo samostatně výdělečně činným osobám podléhajícím právním předpisům, které provádí instituce, jež poskytla dávky uvedené v odstavci 1.
 5. Ustanovení odstavců 1 a 2 platí analogicky pro náhradu peněžitých dávek vyplacených v souladu s ustanoveními druhé věty článku 18 (8) Prováděcího nařízení.
 6. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států mohou, poté co si vyžádaly stanovisko Administrativní komise, dohodnout jiné metody zjišťování částek, jež mají být refundovány, zejména na základě jednorázových plateb.

Článek 94
Náhrada za věcné dávky poskytované z nemocenského pojištění a pojištění mateřství rodinným příslušníkům zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné osoby, kteří nebydlí ve stejném členském státě jako tato osoba

 1. Částka za věcné dávky poskytnuté podle článku 19 (2) Nařízení rodinným příslušníkům zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné osoby, kteří nebydlí ve stejném členském státě jako dotyčná osoba, bude uhrazena kompetentní institucí institucím, které poskytly uvedené dávky na základě jednorázové platby za každý kalendářní rok, která bude v maximální možné míře odpovídat skutečným výdajům.
 2. Jednorázová platba bude stanovena vynásobením průměrných ročních nákladů na rodinu průměrným počtem v úvahu přicházejících rodin, přičemž výsledná částka bude snížena o 20%.
 3. Faktory nutné pro výpočet této jednorázové platby se zjistí takto:
  1. průměrný roční náklad na jednu rodinu pro každý členský stát se dostane vydělením ročních výdajů na všechny věcné dávky poskytnuté institucemi tohoto členského státu všem rodinným příslušníkům zaměstnaných a samostatně výdělečně činných osob podléhajících právním předpisům tohoto členského státu, za všechny soustavy sociálního zabezpečení přicházející v úvahu, průměrným ročním počtem zaměstnaných nebo samostatně výdělečně činných osob majících rodinné příslušníky; soustavy sociálního zabezpečení, které se budou pro tento účel brát v úvahu, jsou vyjmenovány v příloze 9 Prováděcího nařízení.
  2. v transakcích mezi institucemi dvou členských států se bude průměrný roční počet rodin, které se mají vzít v úvahu, rovnat průměrného ročnímu počtu zaměstnaných nebo samostatně výdělečně činných osob, které podléhají právním předpisům jednoho z obou členských států, jejichž rodinní příslušníci mají nárok na věcné dávky, které má poskytnout instituce druhého členského státu.
 4. Počet rodin, který se má vzít v úvahu v souladu s ustanoveními odstavce 3 (b) bude stanoven pomocí seznamu vedeného pro tento účel institucí místa bydliště, založeného na dokladech, jež dá k dispozici kompetentní instituce o právech dotyčných osob. Dojde-li k jakémukoli sporu, budou stanoviska zúčastněných institucí předložena Revizní radě stanovené článkem 101 (3) Prováděcího nařízení.
 5. Administrativní komise vypracuje metody a procedury pro stanovení faktorů rozhodných pro výpočet uvedených v odstavcích 3 a 4.
 6. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou, po vyžádání stanoviska Administrativní komise, dohodnout na jiných metodách pro zjištění částky, která má být refundována.

Článek 95
Náhrada za věcné dávky poskytované z nemocenského pojištění a pojištění mateřství důchodcům a jejich rodinným příslušníkům, kteří nebydlí v členském státě, podle jehož právních předpisů dostávají důchod a mají nárok na dávky

 1. Částka za věcné dávky poskytnuté podle článků 28 (1), 28a a 29(1) Nařízení bude uhrazena kompetentními institucemi institucím, které tyto dávky poskytly, na základě jednorázové platby, která bude v maximální možné míře odpovídat skutečným výdajům.
 2. Jednorázová platba bude stanovena vynásobením průměrných ročních nákladů na hlavu průměrným ročním počtem důchodců a jejich rodinných příslušníků, které je zapotřebí vzít v úvahu, a snížením výsledné částky o 20%.
 3. Faktory nutné pro výpočet této jednorázové platby budou stanoveny podle následujících pravidel:
  1. roční průměrné náklady na hlavu se zjistí pro každý členský stát vydělením ročních nákladů na úhrn věcných dávek poskytnutých institucemi tohoto členského státu všem důchodcům a jejich rodinným příslušníkům, jejichž důchody se vyplácejí podle právních předpisů tohoto členského státu na základě soustav sociálního zabezpečení, jež je třeba vzít v úvahu, průměrným ročním počtem důchodců a jejich rodinných příslušníků; soustavy sociálního zabezpečení, které je zapotřebí vzít v úvahu pro tento účel, jsou uvedeny v příloze 9;
  2. při transakcích mezi institucemi dvou členských států se bude průměrný roční počet důchodců a jejich rodinných příslušníků, který je třeba vzít v úvahu, rovnat průměrnému ročnímu počtu důchodců a/nebo jejich rodinných příslušníků uvedených v článku 28 (2) nebo článku 29(1) Nařízení kteří, zatímco bydlí na území jednoho členského státu, mají nárok na věcné dávky účtovatelné k tíži instituce druhého členského státu.
 4. Počet důchodců a jejich rodinných příslušníků, který je třeba vzít v úvahu podle odstavce 3b se stanoví na základě seznamu, který pro tyto účely vede instituce místa bydliště na základě dokumentární evidence práv dotyčných osob, kterou zašle kompetentní instituce. V případě jakýchkoli sporů budou připomínky příslušných institucí předloženy Revizní komisi uvedené v článku 101 (3) Prováděcího nařízení.
 5. Administrativní komise vypracuje metody a postupy pro stanovení faktorů pro výpočet uvedený v odstavcích 3 a 4.
 6. Dva nebo více členských států a příslušné úřady těchto členských států se mohou, poté co obdrží názor Administrativní komise, dohodnout na zavedení jiných metod pro stanovení částek, které mají být refundovány.

Provádění článku 63 (2) Nařízení

Článek 96
Náhrada za věcné dávky poskytnuté z pojišťovacích soustav pro pracovní úrazy a nemoci z povolání institucemi jednoho členského státu v zastoupení instituce jiného členského státu

Pro účely provádění článku 63 (2) Nařízení budou analogicky platit ustanovení článku 93 Prováděcího nařízení.

Provádění článku 70 (2) Nařízení

Článek 97
Náhrada za dávky v nezaměstnanosti vyplácené nezaměstnaným osobám jdoucím do jiného členského státu, aby tam hledaly zaměstnání

 1. Částka dávek vyplacených podle článku 69 Nařízení bude uhrazena kompetentní institucí instituci, která tyto dávky vyplatila, podle účtů vedených touto institucí.
 2. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto států mohou:
  • poté co si vyžádaly stanovisko Administrativní komise, dohodnout jiné metody stanovení částek, které mají být refundovány, obzvláště jednorázové platby, nebo jiné platební metody, nebo
  • zříci se všech refundací mezi institucemi.

Článek 98
.....

Společná ustanovení o náhradách

Článek 99
Administrativní náklady

Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států mohou, v souladu s ustanoveními třetí věty článku 84 (2) Nařízení, dohodnout, že zvýší částku dávek uvedených v článcích 93 až 98 Prováděcího nařízení o určité procento, aby vzaly zřetel na administrativní výlohy. Toto procento může být pro různé dávky různé.

Článek 100
Prošlé požadavky na refundaci

 1. Při vyrovnávání účtů mezi institucemi členských států může instituce odpovědná za placení odhlédnout od požadavků na refundaci vztahujících se k dávkám poskytnutým během kalendářního roku, který je tři nebo více let před předložením takových požadavků, ať již byly předloženy styčnému orgánu nebo instituci kompetentního státu odpovědné za placení.
 2. Pro požadavky vztahující se k úhradě celkovou částkou začne tříletá lhůta běžet od data publikace v Úředním věstníku Evropských společenství průměrných ročních nákladů na věcné dávky, stanovených v souladu s články 94 a 95 Prováděcího nařízení.

Článek 101
Výkaz požadavků

 1. Podle článků 36, 63 a 70 Nařízení vystaví Administrativní komise za každý kalendářní rok výkaz požadavků.
 2. Administrativní komise může zařídit jakoukoli kontrolu vhodnou pro šetření statistických a účetních dat potřebných k sestavení výkazu uvedeného v odstavci 1, zejména s cílem zajistit dodržování pravidel stanovených v této Části.
 3. Administrativní komise přijme rozhodnutí uvedené v tomto článku na základě zprávy Revizní komise, která jí dodá stanovisko s uvedením důvodů, na nichž je stanovisko založeno. Administrativní komise určí metody práce a složení Revizní komise.

Článek 102
Funkce Revizní komise - procedura refundace

 1. Revizní komise:
  1. shromažďuje potřebné údaje a zajišťuje potřebné výpočty pro provádění této Části;
  2. skládá Administrativní komisi periodicky účty o výsledcích provádění Nařízení a Prováděcího nařízení, zejména pokud jde o finanční aspekty;
  3. předkládá Administrativní komisi jakékoli užitečné návrhy k ustanovením pododstavců (a) a (b);
  4. předkládá Administrativní komisi návrhy týkající se připomínek, které jí byly zaslány v souladu s článkem 94 (4) a 95 (4) Prováděcího nařízení;
  5. předkládá Administrativní komisi návrhy týkající se provádění článku 101 Prováděcího nařízení;
  6. vykonává všechny práce, studie nebo úkoly svěřené jí Administrativní komisí.
 2. Náhrady stanovené v článcích 36, 63 a 70 za všechny kompetentní instituce členského státu věřitelským institucím jiného členského státu budou provedeny prostřednictvím agencie institucí určených příslušnými úřady členských států. Agencie, jejichž prostřednictvím byly výplaty provedeny oznámí Administrativní komisi vyplacené částky v termínech a s použitím procedury stanovené touto Komisí.
 3. V případech, kdy jsou refundace stanoveny na základě skutečné výše poskytnutých dávek, tak jak jsou uvedeny v účtech instituce, budou se provádět za každé kalendářní pololetí v průběhu dalšího kalendářního pololetí.
 4. Jsou-li refundace stanoveny na základě pevných plateb, budou se provádět za každý kalendářní rok; v takovém případě bude kompetentní instituce vyplácet věřitelským institucím zálohy první den každého kalendářního pololetí, v souladu s procedurou stanovenou Administrativní komisí.
 5. Příslušné úřady dvou nebo více členských států mohou dohodnout jiné termíny pro refundace nebo jiné termíny pro placení záloh.

Článek 103
Shromažďování statistických a účetních údajů

Příslušné úřady členských států přijmou všechna nutná opatření pro provedení této Části, zejména opatření, s nimiž je spojena potřeba shromažďovat statistické nebo účetní údaje.

Článek 104
Záznamy v Příloze 5 o ujednáních týkajících se náhrad mezi členskými státy nebo příslušnými úřady členských států

 1. Ustanovení, která jsou podobná jako ustanovení článků 36 (3). 63 (3) a 70 (3) Nařízení a článkům 93 (6), 94 (6) a 95 (6) Prováděcího nařízení a která jsou v platnosti v den předcházející vstupu v platnost Nařízení, budou nadále platit, za předpokladu, že budou zařazena do přílohy 5 Prováděcího nařízení.
 2. Ustanovení, která jsou podobná jako ustanovení uvedená v odstavci 1 a která, pro účely transakcí mezi dvěma nebo více členskými státy, budou platit po vstupu v platnost Nařízení, budou zapsána do přílohy 5 Prováděcího nařízení. Totéž platí o ustanoveních dohodnutých podle článku 97 (2) Prováděcího nařízení.

Článek 105
Náklady na administrativní kontroly a lékařské prohlídky

 1. Náklady vzniklé administrativními kontrolami a lékařskými prohlídkami, lékařským dohledem, návštěvami lékaře a kontrolami všeho druhu, které jsou nutné pro přiznání, poskytnutí nebo přezkoumání dávek, nahradí instituce, pro kterou byly provedeny instituci, jež byla odpovědná za jejich provedení, na základě poplatků, které tato instituce používá.
 2. Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se však mohou dohodnout na jiných metodách náhrady, zejména na základě pevných plateb, nebo mohou upustit od náhrad mezi institucemi.

Takovéto dohody budou uvedeny v příloze 5 Prováděcího nařízení. Dohody, jež jsou v platnosti v den předcházející vstupu v platnost Nařízení budou nadále platit, za předpokladu, že budou uvedeny v této příloze.

Článek 106
Společná ustanovení pro placení peněžitých dávek

Příslušné úřady všech členských států sdělí Administrativní komisi ve stanovených termínech a v souladu s procedurami stanovenými touto Komisí, částky peněžitých dávek vyplacených institucemi spadajícími pod jejich pravomoc příjemcům dávek bydlícím nebo pobývajícím na území kterýchkoli jiných členských států.

Článek 107
Převod měny

 1. Pro účely následujících ustanovení:
  1. Nařízení: článek 12 (2), (3) a (4), článek 14d (1), článek 19 (1) (b), poslední věta, článek 22 (1) (ii), poslední věta, článek 25 (1) (b), předposlední věta, článek 41 (1) (c) a (d), článek 46 (4), článek 46a (3), článek 50, článek 52 (b), poslední věta, článek 55 (1) (ii), poslední věta, článek 70 (1) první pododstavec, článek 71 (1) (a) (ii) a (b) (ii), předposlední věta;
  2. Prováděcí nařízení: článek 34 (1), (4) a (5);


  sazbou pro přepočet na měnu částek vyjádřených v jiné měně bude sazba vypočtená Komisí a stanovená na základě měsíčních průměrů v referenčním období podle odstavce 2 přepočítávacích kurzů měn vyhlášených Evropskou centrální bankou.
 2. Referenčním obdobím bude:
  • leden pro převodní kursy používané od následujícího 1. dubna,
  • Duben pro převodní kursy používané od následujícího 1. července,
  • červenec pro převodní kursy používané od následujícího 1. října
  • říjen pro převodní kursy používané od následujícího 1.ledna.
 3. --------------
 4. Datum, které je třeba vzít v úvahu pro určení převodního kursu, který má být použit v případech uvedených v odstavci 1, bude stanoveno Administrativní komisí na návrh Revizní komise.
 5. Převodní kursy, které je třeba požít v případech uvedených v odstavci 1, budou publikovány v Úředním věstníku Evropských společenství během předposledního měsíce, který bude předcházet měsíc, od jehož prvního dne tyto kursy mají platit.
 6. V případech krytých odstavcem 1 se převod uskuteční oficiálním směnným kursem v den placení, jak pro placení, tak pro refundaci dávek.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020