Část IV: Administrativní komise sociálního zabezpečení pro migrující pracovníky

Článek 80
Složení a pracovní metody

 1. U Komise Evropských společenství bude zřízena Administrativní komise sociálního zabezpečení pro migrující pracovníky (dále jen "Administrativní komise") složená ze zástupců vlád všech členských států, kterým budou podle potřeby pomáhat odborní poradci. Zasedání Administrativní komise se bude zúčastňovat s poradním hlasem představitel Komise Evropských společenství.
 2. Administrativní komise bude mít v odborných záležitostech k dispozici pomoc Mezinárodního úřadu práce podle podmínek dohody uzavřené mezi Evropským hospodářským společenstvím a Mezinárodní organizací práce.
 3. Jednací řád Administrativní komise bude vypracován společnou dohodou jejích členů.

  O otázkách interpretace uvedených v článku 81 (a) bude Komise rozhodovat jednomyslně. Rozhodnutím se dostane potřebné publicity.
 4. Komise Evropských společenství poskytne Administrativní komisi služby sekretariátu.

Článek 81
Úkoly Administrativní komise

Administrativní komise bude mít tyto povinnosti:

 1. vyřizovat všechny administrativní otázky a otázky interpretace vyplývající z tohoto Nařízení a z následných Nařízení, nebo z jakékoli dohody nebo úpravy podle nich uzavřené, aniž by byla dotčena práva příslušných úřadů, institucí a osob použít procedur a soudních orgánů stanovených právními předpisy členských států, tímto Nařízením nebo Smlouvou;
 2. vypracovávat na žádost příslušných úřadů, institucí a soudů členských států všechny překlady dokumentů vztahujících se k provádění tohoto Nařízení a zejména překlady žádostí předložených osobami, kterým může vzniknout nárok na dávky podle tohoto Nařízení;
 3. podporovat a rozvíjet spolupráci členských států v záležitostech sociálního zabezpečení, zejména pokud jde o zdraví a sociální opatření společného zájmu;
 4. podporovat a rozvíjet spolupráci mezi členskými státy modernizováním postupů pro výměnu informací, zejména zřízením informačních toků mezi institucemi pro telematickou výměnu, berouce v úvahu rozvoj při zpracovávání dat v členských státech. Hlavním cílem této modernizace bude zrychlení přiznávání dávek.
 5. shromažďovat faktory, k nimž je třeba přihlédnout při vyúčtování nákladů, které mají hradit instituce členských států podle ustanovení tohoto Nařízení, a přijímat roční vyúčtování mezi těmito institucemi;
 6. vykonávat všechny další funkce spadající do její kompetence podle tohoto a následných Nařízení nebo dohod nebo úprav podle nich uzavřených;
 7. předkládat Komisi Evropského hospodářského společenství návrhy na vypracování následných Nařízení a na revizi tohoto a následných Nařízení.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020