Část III: Provádění ustanovení předpisů týkajících se určení příslušnosti právních předpisů

Provádění článků 13 až 17 Nařízení
Článek 10b
Formality vyplývající z článku 13 (2) (f) Nařízení

Datum a podmínky, za kterých právní předpisy členského státu se přestávají vztahovat na osobu uvedenou v článku 13 (2) (f) Nařízení, budou určeny podle těchto právních předpisů. Instituce určená příslušným úřadem členského státu, jehož předpisy začínají pro tuto osobu platit, se obrátí na instituci určenou příslušným úřadem dřívějšího státu se žádostí o určení tohoto data.

Článek 10c
Formality potřebné v souvislosti s aplikací článku 13 (2) (d) Nařízení pro státní úředníky a osoby za ně považované

Pro aplikaci článku 13 (2) (d) instituce určená příslušným úřadem členského státu, jehož legislativa se aplikuje, vydá osvědčení, které potvrzuje, že státní úředník nebo osoba za něj považovaná podléhá jeho státním předpisům.

Článek 11
Formality v případě vyslání mimo území zaměstnané osoby v souladu s články 14 (1) a 14b (1) Nařízení a v případě dohod uzavřených podle článku 17 Nařízení

 1. Instituce označené příslušným úřadem členských států, jejichž právní předpisy mají nadále platit, vystaví potvrzení, ve kterém uvedou, že zaměstnaná osoba bude nadále podléhat těmto předpisům do určitého data:
  1. na žádost zaměstnané osoby nebo jejího zaměstnavatele v případech uvedených v článcích 14 (1) a 14b (1) Nařízení;
  2. v případech, na něž se vztahuje článek 17 Nařízení.
 2. O souhlas stanovený pro případy uvedené v článcích 14 (1) (b) a 14b Nařízení požádá zaměstnavatel.

Článek 11a
Formality vyplývající z článků 14a (1) a 14b (2) Nařízení a v případě dohod uzavřených podle článku 17 Nařízení v případě práce vykonávané na území jiného členského státu, než je stát, ve kterém je dotyčná osoba obvykle samostatně výdělečně činná

 1. Instituce určená příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy mají nadále platit, vystaví potvrzení, ve kterém uvede, že samostatně výdělečně činná osoba bude nadále podléhat těmto předpisům do určitého data:
  1. na žádost samostatně výdělečně činné osoby v případech uvedených v článcích 14a (1) a 14b (2) Nařízení;
  2. v případech, na něž se vztahuje článek 17 Nařízení;
 2. O souhlas stanovený pro případy uvedené v článcích 14a (1) (b) a 14b (2) Nařízení požádá samostatně výdělečně činná osoba.

Článek 12
Zvláštní ustanovení týkající se pojištění zaměstnaných osob podle německé soustavy sociálního zabezpečení

V případech, kde podle článků 13 (2) (a), 14 (1) a (2) nebo 14b (1) Nařízení, nebo podle dohody uzavřené podle článku 17 Nařízení, se na osobu zaměstnanou podnikem nebo zaměstnavatelem, jehož registrovaná kancelář nebo místo podnikání není na německém území, vztahují německé právní předpisy, a tato osoba nemá žádné stálé zaměstnání na německém území, tyto předpisy budou platit, jako kdyby dotyčná osoba byla zaměstnána v místě svého bydliště na německém území.

Nemá-li zaměstnaná osoba na německém území žádné bydliště, německé předpisy budou platit, jako kdyby byla zaměstnána v místě, pro něž je příslušná Allgemeine Ortskrankenkasse, Bonn (Všeobecná místní nemocenská pokladna, Bonn).

Článek 12a
Pravidla platná pro osoby uvedené v článcích 14 (2) a 14 (3), 14a (2-4) a 14c Nařízení, které jsou normálně zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné na území dvou nebo více členských států

Pro aplikaci článků 14 (2) a 14 (3), 14a (2-4) a 14c Nařízení se použijí následující pravidla:

  1. Osoba, která normálně vyvíjí činnost na území dvou nebo více členských států nebo v podniku, který má registrovanou kancelář nebo místo podnikání na území jednoho členského státu a který působí na obou stranách společné hranice dvou členských států, nebo která je současně zaměstnána na území jednoho členského státu a samostatně výdělečně činná na území jiného členského státu, oznámí tuto situaci instituci určené příslušným úřadem členského státu, na jehož území bydlí.
  2. V případech, kde právní předpisy členského státu, na jehož území tato osoba bydlí, se na ni nevztahují, instituce určená příslušným úřadem tohoto členského státu oznámí tuto situaci instituci určené příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy jsou příslušné.


  1a. Pokud je osoba,v souladu s článkem 14(2)(a) Nařízení, členem personálu, který cestuje nebo létá pro podnik, poskytující služby mezinárodní dopravy, podléhá právním předpisům členského státu na jehož území se nachází sídlo podniku nebo jeho pobočka nebo jeho stálá provozovna, která ho zaměstnává, nebo kde trvale bydlí a je převážně zaměstnán, instituce určená příslušným úřadem tohoto členského státu vydá osvědčení které potvrzuje, že dotčená osoba podléhá jeho právním předpisům.
  1. V případě, že podle článku 14 (2) (b) (i) nebo podle první věty odstavce 2 článku 14a Nařízení osoba, která je normálně zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná na území dvou nebo více členských států a která vykonává svou činnost v členském státě, na jehož území bydlí, podléhá právním předpisům tohoto členského státu, instituce určená příslušným úřadem tohoto členského státu vystaví dotyčné osobě potvrzení v němž uvede, že podléhá jejím právním předpisům a zašle kopii tohoto potvrzení instituci určené příslušným úřadem kteréhokoli jiného členského státu:
   1. na území, na němž dotyčná osoba vykonává část své činnosti, a/nebo
   2. jde-li o zaměstnanou osobu, na území na němž podnik nebo zaměstnavatel zaměstnávající tuto osobu má svou registrovanou kancelář nebo místo podnikání.
  2. Posléze zmíněná instituce zašle v nutných případech instituci určené příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy jsou příslušné, informace nutné k vyměření příspěvků, které mají povinnost platit zaměstnavatel nebo zaměstnavatelé a/nebo dotyčná osoba podle těchto předpisů.
  1. V případě, že podle článku 14 (3) nebo 14a (3) Nařízení osoba, která je zaměstnaná na území jednoho členského státu podnikem, který má registrovanou kancelář nebo místo podnikání na území jiného členského státu a který působí na obou stranách společné hranice těchto států, nebo která je samostatně výdělečně činná v takovém podniku, podléhá právním předpisům členského státu, na jehož území má podnik svou registrovanou kancelář nebo místo podnikání, instituce určená příslušným úřadem tohoto členského státu vystaví dotyčné osobě potvrzení, v němž uvede, že tato osoba podléhá jejím předpisům a zašle kopii tohoto potvrzení příslušným úřadům kteréhokoli jiného členského státu:
   1. na území, na němž je dotyčná osoba zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná;
   2. na území, na němž dotyčná osoba bydlí.
  2. Odstavec 2 (b) výše platí analogicky.
  1. V případě, že v souladu s článkem 14 (2) (b) (ii) Nařízení zaměstnaná osoba, která nebydlí na území žádného členského státu, v němž vykonává svou činnost, podléhá právním předpisům členského státu, na jehož území je registrovaná kancelář nebo místo podnikání podniku nebo osoby, která ji zaměstnává, instituce určená příslušným úřadem tohoto členského státu vystaví zaměstnané osobě potvrzení, v němž uvede, že tato osoba podléhá jejím předpisům a zašle kopii tohoto potvrzení příslušným úřadům kteréhokoli jiného členského státu:
   1. na jehož území zaměstnaná osoba vykonává část své činnosti;
   2. na území na němž zaměstnaná osoba bydlí.
  2. Odstavec 2 (b) výše platí analogicky.
  1. V případě, že podle ustanovení druhé věty odstavce 2 článku 14a Nařízení osoba, která je normálně zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná na území dvou nebo více členských států, ale nevykonává žádnou část své činnosti na území členského státu, kde bydlí, podléhá právním předpisům členského státu, na jehož území vykonává svou hlavní činnost, instituce určená příslušným úřadem členského státu na území, kde tato osoba bydlí, bude neprodleně informovat instituce určené příslušnými úřady dalších zúčastněných členských států.
  2. Příslušné úřady zúčastněných členských států nebo instituce určené těmito příslušnými úřady určí ve vzájemné spolupráci právní předpisy vztahující se na dotyčnou osobu, s přihlédnutím k ustanovení pododstavce (d) a, tam kde to přichází v úvahu, ustanovení článku 14a (4) Nařízení, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy situace dotyčné osoby byla oznámena jedné ze zúčastněných institucí.
  3. Instituce spravující takto určené právní předpisy pro dotyčnou osobu vystaví této osobě potvrzení svědčící o tom, že podléhá těmto předpisům a zašle jeho kopii ostatním zúčastněným institucím.
  4. Pro účely určení hlavní činnosti dotyčné osoby ve smyslu třetí věty článku 14a (2) Nařízení, je třeba přednostně a hlavně vzít v úvahu umístění pevných a stálých budov, které dotyčná osoba používá pro svou činnost. Pokud takové nejsou, je třeba vzít zřetel na taková kritéria, jako je obvyklý charakter a trvání vykonávaných činností, počet poskytovaných služeb a příjem realizovaný z těchto činností.
  5. Dotyčné instituce si vymění všechny informace, které jsou nutné k určení hlavní činnosti dotyčné osoby i k výši příspěvků, které se mají platit podle právních předpisů, jež byly určeny jako příslušné pro tuto osobu.
  1. Aniž by byl dotčen odstavec 5, a zejména jeho pododstavec (b), jestliže instituce určená příslušným úřadem členského státu, jehož předpisy budou příslušné na základě článku 14a (2) nebo (3) Nařízení, zjistí, že na případ dotyčné osoby se vztahují ustanovení odstavce 4 tohoto článku, oznámí to příslušným úřadům dalších zúčastněných členských států nebo institucím určeným těmito úřady; v nutných případech bude o příslušnosti právních předpisů rozhodnuto společnou dohodou.
  2. Informace uvedené v odstavci 2 (b) nahoře zašlou ostatní zúčastněné instituce institucím určeným příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy byly určeny jako příslušné.
  1. V případě, že v souladu s článkem 14c (a) Nařízení osoba, současně zaměstnaná na území jednoho členského státu a samostatně výdělečně činná na území jiného členského státu, podléhá právním předpisům členského státu, na jehož území je činná v placeném zaměstnání, instituce určená příslušným úřadem posléze uvedeného členského státu vystaví zaměstnané osobě potvrzení, ve kterém uvede, že podléhá jejím předpisům a pošle kopii tohoto potvrzení instituci určené příslušným úřadem kteréhokoli jiného členského státu:
   1. na jehož území je dotyčná osoba samostatně výdělečně činná;
   2. na území, na němž dotyčná osoba bydlí.
  2. Odstavec 2 (b) výše platí analogicky.
 1. V případě, že v souladu s ustanovením článku 14c (b) Nařízení osoba, která je současně zaměstnaná a samostatně výdělečně činná na území jiného členského státu, podléhá právním předpisům dvou členských států, budou se ve vztahu k placenému zaměstnání provádět ustanovení bodů 1, 2, 3 a 4 a ve vztahu k samostatné výdělečné činnosti se budou provádět, mutatis mutandis, ustanovení bodů 1, 2, 3, 5 a 6.

  Instituce určené příslušnými úřady těchto dvou členských států, jejichž právní předpisy byly určeny jako příslušné, si navzájem poskytnou potřebné informace.

Článek 12b
Pravidla platná pro osoby uvedené v článcích 14e nebo 14f Nařízení

Ustanovení článku 12a (1), (2), (3) a (4) platí analogicky pro osoby kryté články 14e nebo 14f Nařízení. V případech krytých článkem 14f Nařízení instituce určené příslušnými orgány členských států, jejichž právní předpisy byly určeny jako aplikovatelné, se o této skutečnosti budou vzájemně informovat.

Článek 13
Výkon opčního práva osobami zaměstnanými na diplomatických misích a konzulárních úřadovnách

 1. Opční právo stanovené článkem 16 (2) Nařízení musí být uplatněno poprvé do tří měsíců od data, kdy zaměstnaná osoba byla přijata na danou diplomatickou misi nebo konzulární úřadovnu, nebo od data, kdy vstoupila do osobních služeb představitelů takové mise nebo úřadovny. Opce nabude účinnosti dnem nástupu do zaměstnání.

  Když dotyčná osoba obnoví své opční právo na konci kalendářního roku, opce nabude účinnosti prvním dnem následujícího kalendářního roku.
 2. Dotyčná osoba, která uplatnila své opční právo, to oznámí instituci určené příslušným úřadem členského státu, pro jehož právní předpisy se rozhodla, a současně o tom uvědomí svého zaměstnavatele. V nutných případech zašle zmíněná instituce tuto informaci všem dalším institucím stejného členského státu, v souladu se směrnicemi vydanými příslušným úřadem tohoto členského státu.
 3. Instituce určená příslušným úřadem členského státu, pro jehož právní předpisy se dotyčná osoba rozhodla, jí vystaví potvrzení, ve kterém uvede, že podléhá předpisům tohoto členského státu po dobu, co je zaměstnána na dané diplomatické misi nebo konzulární úřadovně nebo v osobních službách představitele takové mise nebo úřadovny.
 4. V případě, že se dotyčná osoba rozhodla pro aplikaci německých předpisů, ustanovení těchto předpisů se budou provádět, jako kdyby byla zaměstnána v místě, kde má sídlo německá vláda. Příslušný úřad určí kompetentní instituci pro nemocenské pojištění.

Článek 14
Výkon opčního práva pomocným personálem Evropských Společenství

 1. Opční právo stanovené článkem 16 (3) Nařízení musí být uplatněno v době uzavření pracovní smlouvy. Orgán zmocněný k uzavření takové smlouvy bude informovat instituci určenou příslušným úřadem členského státu, pro jehož právní předpisy se člen pomocného personálu rozhodl. Tato instituce v nutných případech zašle tuto informaci všem dalším institucím tohoto členského státu.
 2. Instituce určená příslušným úřadem členského státu, pro jehož právní předpisy se člen pomocného personálu rozhodl, mu vystaví potvrzení, ve kterém uvede, že podléhá předpisům tohoto členského státu, po dobu co je zaměstnán Evropským společenstvím jako člen pomocného personálu.
 3. Příslušné úřady členských států určí v nutných případech pro členy pomocného personálu Evropských společenství kompetentní instituce.
 4. V případě, že člen pomocného personálu zaměstnaný na území jiného členského státu, než je Německo, optoval pro aplikaci německých právních předpisů, ustanovení těchto předpisů se budou provádět, jako kdyby tento člen pomocného personálu byl zaměstnán na místě, kde má sídlo německá vláda. Příslušný úřad určí kompetentní instituci pro nemocenské pojištění.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020