Část II: Provádění všeobecných ustanovení nařízení

Provádění článků 6 a 7 Nařízení
Článek 5
Náhrada ujednání o provádění úmluv Prováděcím nařízením

Ustanovení Prováděcího nařízení nahradí ta ustanovení o provádění úmluv, která jsou uvedena v článku 6 Nařízení; nahradí rovněž ustanovení týkající se provádění ustanovení úmluv, která jsou uvedena v článku 7 (2) (c) Nařízení, pokud nejsou uvedena v příloze 5.

Provádění článku 9 Nařízení
Článek 6
Přístup k dobrovolnému nebo pokračujícímu opčnímu pojištění

 1. Jestliže podle článků 9 a 15 (3) osoba splňuje podmínky pro přístup k dobrovolnému nebo pokračujícímu opčnímu pojištění týkajícímu se invalidity, stáří a úmrtí (důchody) v několika soustavách podle právních předpisů jednoho členského státu, a jestliže tato osoba nepodléhala povinnému pojištění podle některých z těchto soustav z titulu svého posledního zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, může, podle stejných článků, přistoupit k dobrovolnému nebo pokračujícímu opčnímu pojištění uvedenému v právních předpisech tohoto členského státu nebo, pokud takové není, k soustavě podle své volby.
 2. Aby využila ustanovení článku 9 (2) Nařízení, tato osoba předloží instituci příslušného členského státu potvrzené prohlášení vztahující se k dobám pojištění nebo dobám bydlení splněným podle předpisů jiného členského státu. Toto potvrzení vydá na žádost dotyčné osoby instituce nebo více institucí, které provádějí právní předpisy, podle nichž byly splněny tyto doby.

Provádění článku 12 Nařízení
Článek 7
Všeobecná pravidla pro provádění ustanovení směřujících k vyloučení překrývání

 1. Jestliže dávky náležející podle právních předpisů dvou nebo více členských států podléhají vzájemnému snížení, pozastavení nebo odnětí, částky, jež by nebyly vyplaceny podle striktní aplikace ustanovení o snížení, pozastavení nebo odnětí stanovených právními předpisy dotyčného členského státu, budou děleny počtem dávek, jichž se týká snížení, pozastavení nebo odnětí.
 2. K provedení článku 12 (2), (3) a (4), článku 46a, článku 46b a článku 46c Nařízení příslušné si kompetentní instituce vzájemně poskytnou na vyžádání všechny potřebné informace.

Článek 8
Pravidla platná pro případ překrývání práv na dávky v nemoci nebo dávky v mateřství podle právních předpisů několika členských států

 1. Jestliže zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba nebo její rodinný příslušník má nárok na dávky v mateřství podle právních předpisů dvou nebo více členských států, tyto dávky budou přiznány výhradně podle předpisů toho členského státu, na jehož území došlo k porodu nebo, jestliže k porodu nedošlo na území jednoho z těchto členských států, výhradně podle předpisů členského státu, jimž zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba naposled podléhala.
 2. Jestliže zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba má nárok na dávky v nemoci nebo dávky v mateřství podle právních předpisů Irska a Spojeného království týkající se stejného období pracovní neschopnosti, tyto dávky budou přiznány výhradně podle předpisů členského státu, jimž dotyčná osoba naposled podléhala.
 3. V případech uvedených v článku 14c (b) a 14f Nařízení, kde dotyčná osoba nebo její rodinný příslušník má nárok požadovat věcnou dávku v nemoci nebo mateřství podle dvou uvedených právních předpisů, budou platit následující pravidla:
  1. Jestliže alespoň jedny z těchto právních předpisů stanoví, že dávky budou přiznány formou úhrady osobě, která má na ně nárok, za tuto úhradu bude výhradně odpovědná instituce členského státu, na jehož území byly dávky poskytnuty.
  2. Jestliže byly dávky poskytnuty na území jiného členského státu, než jsou tyto dva členské státy, bude za ně výhradně odpovědná instituce členského státu, jejímž právním předpisům dotyčná osoba podléhá z titulu svého placeného zaměstnání.

Článek 8a
Pravidla, jimiž se řídí případy překrývání práv na dávky v nemoci, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání podle řeckých právních předpisů a právních předpisů dalšího jednoho nebo více členských států

Jestliže během stejného období zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba nebo její rodinný příslušník má nárok požadovat dávky v nemoci, dávky při pracovních úrazech nebo dávky při nemocech z povolání podle řeckých právních předpisů a právních předpisů dalšího jednoho nebo více členských států, tyto dávky budou poskytnuty výhradně podle právních předpisů, jimž dotyčná osoba naposled podléhala.

Článek 9
Pravidla jimiž se řídí případ překrývání práv na pohřebné podle právních předpisů více členských států

 1. Jestliže smrt nastane na území členského státu, bude zachováno pouze právo získané podle právních předpisů tohoto členského státu a právo získané podle právních předpisů jiného členského státu zanikne.
 2. Jestliže smrt nastane na území jednoho členského státu, zatímco právo na pohřebné bylo získáno podle právních předpisů dvou nebo více jiných členských států, nebo nastane-li smrt mimo území členských států a uvedené právo bylo získáno podle právních předpisů dvou nebo více členských států, bude zachováno pouze právo získané podle právních předpisů členského státu, jimž zemřelý naposled podléhal, zatímco právo získané podle právních předpisů kteréhokoli dalšího členského státu zanikne.
 3. Odchylně od odstavců 1 a 2, v případech uvedených v článku 14c (b) nebo 14f Nařízení, zůstane nárok na pohřebné získaný podle právních předpisů dotyčných členských států zachován.

Článek 9a
Pravidla, jimiž se řídí případ překrývání práv na dávky v nezaměstnanosti

Jestliže zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba mající nárok na dávky v nezaměstnanosti podle právních předpisů členského státu, kterým podléhala během svého posledního zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti podle článku 69 Nařízení odjede do Řecka, kde má rovněž nárok na dávky v nezaměstnanosti z titulu pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, jež byly splněny dříve podle řeckých právních předpisů, právo na dávky podle řeckých právních předpisů bude pozastaveno na dobu stanovenou v článku 69 (1) (c) Nařízení.

Článek 10
Pravidla, jimiž se řídí případ překrývání práv na rodinné dávky nebo rodinné přídavky pro zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné osoby

  1. Nárok na dávky nebo rodinné přídavky náležející podle právních předpisů členského státu, podle kterých získání práva na tyto dávky nebo přídavky nepodléhá podmínkám pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, bude pozastaven, když, během stejného období a pro stejného rodinného příslušníka, dávky náleží jen z titulu národních právních předpisů jiného členského státu nebo z titulu provádění článků 73, 74, 77 a 78 Nařízení, až do výše částky těchto dávek.
  2. Jestliže však profesionální činnost nebo povolání jsou vykonávány na území prvního členského státu:
   1. v případě dávek náležejících buď podle národních právních předpisů jiného členského státu nebo podle článků 73 nebo 74 Nařízení osobě mající nárok na rodinné dávky nebo osobě, které se nevyplácejí, bude právo na rodinné dávky náležející buď pouze podle národních právních předpisů onoho jiného členského státu nebo podle těchto článků pozastaveno až do výše částky rodinných dávek poskytovaných podle právních předpisů členského státu, na jehož území rodinný příslušník bydlí. Náklady na dávky vyplácené členským státem, na jehož území rodinný příslušník bydlí, ponese tento členský stát;
   2. v případě dávek náležejících buď pouze podle národních právních předpisů jiného členského státu nebo podle článků 77 nebo 78 Nařízení osobám majícím nárok na tyto dávky nebo osobám, jimž se mají vyplácet, právo na tyto rodinné dávky nebo na rodinné přídavky náležející bud pouze podle národních předpisů onoho druhého členského státu nebo použitím uvedených článků bude pozastaveno; v takovém případě bude dotyčná osoba mít nárok na rodinné dávky nebo rodinné přídavky členského státu, na jehož území bydlí děti a náklady ponese tento členský stát a, kde to přichází v úvahu, na jiné dávky než jsou rodinné přídavky uvedené v článcích 77 a 78 Nařízení a náklady ponese kompetentní stát, definovaný v těchto článcích.
 1. Jestliže zaměstnaná osoba podléhající právním předpisům členského státu má nárok na rodinné přídavky na základě dříve splněných období pojištění nebo zaměstnání podle řeckých právních předpisů, toto právo bude pozastaveno v případech, kdy během stejného období a pro stejného rodinného příslušníka rodinné dávky nebo přídavky náleží podle předpisů prvního členského státu na základě článků 73 74 Nařízení, až do celkové částky těchto dávek.
 2. Jestliže rodinné přídavky náležejí, za stejnou dobu a pro stejného rodinného příslušníka, od dvou členských států podle článků 73 a/nebo 74 Nařízení, kompetentní instituce členského státu s právními předpisy stanovícími nejvyšší úroveň dávek bude vyplácet plnou částku těchto dávek a polovinu této částky jí uhradí kompetentní instituce druhého členského státu, až do hranice, kterou představuje částka stanovená právními předpisy posléze uvedeného členského státu.

Článek 10a
Pravidla pro případ, kdy zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba podléhá postupně právním předpisům několika členských států během stejného období nebo části období

V případech, kdy zaměstnaná osoba nebo samostatně výdělečně činná osoba postupně podléhala právním předpisům dvou členských států během období, které odděluje dvě data pro vyplácení rodinných dávek stanovených právními předpisy jednoho nebo obou těchto členských států, budou platit tato pravidla:

 1. Rodinné dávky, které dotyčná osoba může nárokovat na základě toho, že podléhala zákonodárství každého z obou těchto států, budou odpovídat počtu denní dávek, náležejících podle relevantních předpisů. V případech, kdy tyto předpisy nestanoví denní dávky, rodinné dávky budou přiznány podílem z období, během kterého dotyčná osoba podléhala právním předpisů každého z těchto členských států z celkového období stanoveného příslušným předpisy.
 2. V případech, kdy byly rodinné dávky poskytnuty některou institucí za období, kdy měly být poskytnuty jinou institucí, obě tyto instituce si mezi sebou vyrovnají účty.
 3. Pro účely pododstavců (a) a (b), v případech, kde doby zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti jsou vyjádřeny v jednotkách lišících se od jednotek používaných pro výpočet rodinných dávek podle předpisů jiného členského státu, jimž dotyčná osoba rovněž podléhala během stejného období, převod se provede podle ustanovení článku 15 (3) Prováděcího nařízení.
 4. Bez ohledu na ustanovení pododstavce (a), pokud jde o vzájemné transakce mezi členskými státy uvedenými v příloze 8 Prováděcího nařízení, instituce, která nesla náklady z titulu prvního zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti během příslušného období ponese tyto náklady po celé běžné období.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020