Část I: Všeobecná ustanovení

Článek 1
Definice

Pro potřeby tohoto Nařízení:

 1. "Nařízení" znamená Nařízení (EEC) čís. 1408/71;
 2. "Prováděcí nařízení" znamená toto Nařízení;
 3. definice v článku 1 tohoto Nařízení mají význam, který jim tento článek přiznává.

Článek 2
Tištěné vzorové formuláře - informace o právních předpisech - příručky

 1. Vzory dokumentů nutných pro provádění a aplikaci Nařízení a Prováděcího nařízení budou vypracovány Administrativní komisí.

  Tyto dokumenty mohou být předávány mezi institucemi buď v papírové nebo jiné formě nebo prostřednictvím telematických služeb jako standardizované elektronické zprávy v souladu s ustanoveními části VIa. Výměna informací pomocí telematických služeb je předmětem ujednání mezi příslušnými úřady nebo orgány určenými příslušnými úřady odesílajícího a přijímajícího členského státu.
 2. Pro potřeby příslušných úřadů všech členských států může Administrativní komise shromáždit informace týkající se ustanovení Nařízení.
 3. Administrativní komise připraví příručky informující dotyčné osoby o jejich právech a správních formalitách, jež musí být splněny k výkonu těchto práv.

  Před vypracováním těchto příruček bude konzultovat Poradní výbor.

Článek 3
Styčné orgány - Komunikace mezi institucemi a mezi oprávněnými osobami a institucemi

 1. Příslušné úřady mohou určit styčné orgány, které mohou mezi sebou přímo komunikovat.
 2. Kterákoli instituce členského státu a kterákoli osoba bydlící nebo pobývající na území členského státu, může podat žádost u instituce jiného členského státu buď přímo nebo prostřednictvím styčných orgánů.
 3. Rozhodnutí a jiné dokumenty vydané institucí členského státu a určené pro osobu bydlící nebo pobývající na území jiného členského státu mohou být zaslány přímo doporučeným dopisem s potvrzenkou o převzetí.

Článek 4
Přílohy

 1. Příslušný úřad nebo úřady každého členského státu jsou uvedeny v příloze 1.
 2. Kompetentní instituce každého členského státu jsou uvedeny v příloze 2.
 3. Instituce místa bydliště a instituce místa pobytu každého členského státu jsou uvedeny v příloze 3.
 4. Styčné orgány určené podle článku 3 (1) Prováděcího nařízení jsou uvedeny v příloze 4.
 5. Ustanovení uvedená v článcích 5, 53 (3), 104, 105 (2), 116 a 121 Prováděcího nařízení jsou uvedena v příloze 5.
 6. Postup pro vyplácení dávek zvolený institucemi odpovědnými za vyplácení v každém členském státě, v souladu s článkem 53 (1) Prováděcího nařízení, je uveden v příloze 6.
 7. Názvy a registrované úřadovny nebo obchodní místa bank uvedených v článku 55 (1) Prováděcího nařízení jsou uvedeny v příloze 7.
 8. Členské státy, na které se vztahují ustanovení článku 10a (1) (d) Prováděcího nařízení o vzájemných stycích, jsou uvedeny v příloze 8.
 9. Soustavy, které se mají vzít v úvahu při výpočtu průměru ročních nákladů na věcné dávky podle článků 94 (3) (a) a 95 (3) (a) Prováděcího nařízení, jsou uvedeny v příloze 9.
 10. Příloha 10 obsahuje seznam institucí nebo ústavů určených příslušnými úřady zejména se zřetelem k následujícím ustanovením:
  1. Nařízení: článek 14c, článek 14d (3) a 17;
  2. Prováděcí nařízení: článek 6 (1), článek 8, článek 10b, 11  (1), 11a (1), 12a, 13 (2) a (3), 14 (1), (2) a (3), 38 (1), 70 (1), 80 (2), 81, 82 (2), 85 (2), 86 (2), 89 (1), 91 (2), 102 (2), 109, 110, 113 (2).
 11. vypuštěn

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020