Byl Váš projekt úspěšný?

Seznam přijatých žádostí - 3. výzva

Registrační číslo Žadatel Název projektu Podpořit
1 Organizace pro pomoc uprchlíkům Mobilní služby pro imigranty ANO
2 Ústecký kraj Vzdělávání účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji ANO
3 Diecáézní charita ostravcsko-opavská PoznánÍm ke kvalitě ANO
4 Adamo it ICT integrace a odborné vzdělávání VIDA center NE
5 Romské občanské sdružení - K. Vary Vzdělávání romských terénních sociálních pracovníků ANO
6 Sdružení Podané ruce (oddělení SPR Walhalla) Program návazných služeb pro klienty po výstupu z výkonu trestu NE
7 O.s.s Láčho lav Romové sobě NE
8 Občanská poradna Beroun Přípravný projekt pro vybudování reintegračního zařízení NE
9 Asociace průvodců v problematice rizikového chování Vzdělávání pracovníků v sociálních službách v problematice prráce s klientem s rizikem v chování NE
10 Krajská organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Vzdělávací středisko pro poskytovatele sociálních služeb NE
11 ÚSP pro TPM Kociánka Vzdělávání pracovníků sociální péče se zaměřením na základní výchovnou péči NE
12 Česká polečnost AIDS pomoc Pozitivní příijetí HIV pozitivních osob NE
13 SKOK _ Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti Novou cestou k novému zákonu ANO
14 Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkošky Plzeň Vývoj a realizace programu rozvoje profesních dovedností úředníků sociálních odborů v Plzeňském kraji NE
15 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Vzdělálvání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti problematiky seniorů ANO
16 Jihočeská rozvojová o.p.s. Jihočeská akadeemie pro vzdělávání a kvalitu sociální práce NE
17 Oblastní charita Písek Síť Caritas 2007 ANO
18 Univerzita Jany Evangelisty Purkyně Modulové vzdělávání sociálních pracovníků Ústeckého kraje NE
19 Univerzita Jany Evangelisty Purkyně VIA II - Vzdělávání terénních sociálních pracovníků ANO
20 Národní rada zdravotně postižených Vzdělávání poradců uživatelů sociálních služeb ANO
21 Národní rada zdravotně postižených Poradenství uživatelům sociálních služeb I NE
22 Národní rada zdravotně postižených Poradenství uživatelům sociálních služeb II NE
23 Národní rada zdravotně postižených Poradenství uživatelům sociálních služeb III NE
24 OS INFOPORT Odstraňování bariér v přístupu k innformacím pro mládež oppouštějící dětské domovy NE
25 ROSA Stop násilí - podpora obcí NE
26 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Zajištění odborného vzdělávání pracovníkůp podporujících sociální integraci znevýhodněných osob NE
27 Centrum pro integraci cizinců PROKVA (Profesionallizace a kvalita) NE
28 Centrum sociální pomoci Vodˇnany Sociální akademie NE
29 REMEDIUM Praha Odbornost - sebezkušenost - supervize ANO
30 Sociální služby města Kroměžíže, příspěvková organizace Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Kroměříži NE
31 Salesiánská asociace dona Boska (SADBA) Inovativní koncepce vzdělávání a formace salesiánksých dobrovolníků k efektivnější sociální službě mladým lidem ANO
32 Pardubick´ý kraj Systém podpory plánování sociálních služeb na úrovni obcí v Pardubickém kraji (KPSS) ANO
33 Sdružení Podané ruce Rosteme s lidmi: Zvyšování efektivity a kvalifikace lidí pomáhajících sociálně exludovaným s důrazem na prvky celoživotního učení ANO
34 GAnYma Podpora sociálnío a profesního začlenění gay a lesbické minority NE
35 Společnost přátel Mongolska Rozvoj lidských zdrojů z řad mongolské komunity žijící v České republice NE
36 Regionální dobrovolnické centrum Ještěd Edukace klíčových osob v dobrovolnických programech NE
37 Psychiatrická léčebna Bohniice Rehabilitační ošetřovatelství - školení pracovníků ústavů sociální péče a dalších zařízení v rehabilitačním ošetřování klientů NE
38 Nová škola, o.p.s.   NE
39 Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko Radost Vybudování a posilováníí systému vzdělávání pracovníků Diakonie ČCE Radost v souladu se standardy kvallity a an základě potřeb uživatelů služeb NE
40 Město Bohumín Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín ANO
41 Demosthenes, o.p.s. Podpora standardů kvality sociální služby "ranná péčeů formou odborného vzdělávání pracovníků Demosthena, o.p.s. NE
42 Univerzita Hradec Králové Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje II ANO
43 Fond ohrožených dětí Školení pro zaměstnance Fondu ohrožených dětí NE
44 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených Vzdělávací kurzy členů Asociace na pozice "Poradce rodin se zdravotně postiženým dítětem" a "Asistent zdravotně postiženýých dětíí a mládeže" ANO
45 Diecáézní charita České Buděovice Střecha; "Mít práci, kde bydlet = žít" NE
46 Oblastní charita Třeboň Otevřená cesta NE
47 Sdružení pro životní prpostředí zdravotně postižených Chceme být kvalitní! NE
48 Centrum prro veřejnou politiku Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže v ČR ANO
49 Prácheňské sanatorium, o.p.s. Vzdělávání personálu a sociální iintegrace dlouhoobě nemocných NE
50 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Odborné vzdělávání poskytovatelů sociálního poradenstcí v oblasti zákonů a integrace zněvýhodněných osob na trh práce NE
51 "Cíl" Chomutov pomoc rodinám s děětmi a zletilé mládeži NE
52 Centrum politických analýz, o.s. Poaradna na cestách: podpora integrace Romů, osob bez přístřeší a dalších znevýhodněných skupin do společnosti NE
53 Sdruženiéí SPES Proškolení sociálních pracovníkůů pro poradenství v oblasti osobních bankrotů a řízení osobních financí NE
54 O.s. Člověk hledá člověka Zvyšování vzdělanosti a přístupu na trh práce dospívajících dětí z dětských domovů - Krok do života ANO
55 český helsinský výbor Vzděláváním v oblasti sociální práce se skupinami ohroženými sociální exkluzí se zvláštním důrazeem na romskou komunitu NE
56 K.L.Y.D SPES MORITUR ULTIMA NE
57 QUIP - Společnost pro změnu Pro změnu ANO
58 Informační centrum neziskových nadací (ICN) Efektií řízení organizace jako nástroj ke zvyšování kvality sociálních služeb NE
59 Oblastní charita červený Kostelec Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů služeb zaměřených na sociální integraci v regionu severovýchodních Čech ANO
60 O.s. Zahrada Zvyšováni kvality v sociálních službách ve středočeském Polabí NE
61 INFORM Centrum Otevřená cesta - Iniciace ke zkivalitňování života spoluobčanů sociálně vyloučených a ohrožených sociální exkluzí NE
62 INFORM Centrum Podaná ruka - Zvyšování odborné způsobilosti poskytovatelů a dodavatelů soc. slůužeb prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů NE
63 Vzdělávací centrum Trutnov, o.p.s. Vzděláním k vyšší odbornosti a kvallitě ANO
64 Sdružení občanů zabývajících se emigranty "Růst" - vzdělávání pracovníků SOZE vedoucí k posílení jejich schopností a dovedností poskytovat sociální služby usnadňující integraci uživatelů těchto služeb NE
65 O.s. Inventura Další vzdělávání soc. služeb llidem s mentálním nebo kombinovaným hendikepem ANO
66 Centrum komunitní práce   NE
67 Sdružení pro vzdělání komunit Školení pečovatelek - mobilizace bezpečnosti a využití techniky v sociálních zařízením Ústeckého kraje ANO
68 Romodrom Romodrom pro regiony II ANO
69 Sdružení CEPAC Morava Nový domov - nová šance NE
70 KONÍK Posilování a sdílení znalostí pro vyšší kvalitu a efektivitu služeb na podporu integrace ve společnosti a na trhu práce NE
71 Elim, křesťanskáspolečnost pro evangelizaci a diakonoii Písek Kompúlexní vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb NE
72 Lotos Brno Psychosociální rehabilitace a podpora zaměstnanosti osob závislých na alkoholu ANO
73 Občanské poradenské stzředisko, o.p.s. Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního ploánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji ANO
74 APIS _ Asociace občanských a informačních středisek Vzdělůávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb NE
75 Alfa human service Vzdělávání pracovníků poskytujících soc. péči rodinám dlouhodobě pečujících o dítě NE
76 Arcidiecézní charita Praha Systém dlouhodobé podpory a reintegrace jako příprava pro zaměstnanost a inkluzi pro ženy a matky s dětmi na útěku od domácího násilí nbo obchodování s lidmi NE
77 Společenství Romů na Moravě Terénní sociální práce v romských komunitách ANO
78 Okresní organizace Sdružení prpo pomoc mentálně postiženým ČR Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v přímé službě uuživateelům s mentálním postižením v oblasti procedurálních standardů kvality v Libereckém kraji NE
79 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Podpora nevidomých, slabozrakých a kombinovaně (zrakově a jinak) postižených osob v procesu zavádění sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. NE
80 Sdružení pro rpbaci a mediaci v justici Motivační a učební programy pro osoby s kriminální minulostí jako opatření ekonomické a sociální integrace a prevence recidivy ANO
81 Sdružení pro rpbaci a mediaci v justici Mediace v netrestních věcech II (Normální je nesoudit se) NE
82 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM Vzdělávací program pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti terénní služby rpo osoby s autismem ANO
83 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Vyhledávání vhodných uchazečů o zaměstnání pro technické profese ze skupiny legálních imigrantů s upolatněním informačníích technologií metodou tutoringu NE
84 Baculus Školení pečovatelek - mobilizace , bezpúečnost a využití techniky v sociálních zařízeních Pplzeňského kraje NE
85 Sdružení CEPAC Morava Vzdělávací programy komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji ANO
86 Liga lidských práv Posilování právního povědomí u mladých lidí NE
87 Euro Educa Uceleným vzděláváním ke kvallitě sociálních služeb NE
88 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. AV tvorba a sociální služby NE
89 Scholaris Sociálně psychologickáý kkurz s praktickými dovednostmi určený dětem opopuštějícím dětské domovy (Na svých nohách) NE
90 Domov důchodců V zahradách Zvyšování kvality služeb pracovníků v přímé obslužné péči prostřednictvím vzdělávání ANO
91 Diakonie ČCE - středisko ve Vlašimi Vzděláním k integraci NE
92 Asociace nestátních neziskových organizací v České republlice Odborné vzdělávání podporující využívání sociální ekenomiky pro integraci osob ohroženýých sociální exkluzí NE
93 Asociace hodnotitelů NSQ Vzdělávání, e-learning a podpora poskytovatelů a hodnotitelů sociálních služeb při zavádění národníích standardů kvality NE
94 Fokus Praha Systém odborného vzdělávání prcovníků sociálních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné ANO
95 Člověk v tísni Odborné vzdělávání pracovníků společnosti Člověk v tísni podporujících sociální integraci osob ohrožených sociální exkluzí NE
96 ICOS Český Krumlov Rozšíření Komunitního plánování sociálních služeb na okrese Český Krumlov NE
97 Élektra - centrum pomoci ženám zneužitým v dětství Síť pro pomoc NE
98 Centrum rozvoje péče o duševní zdraví Systematické vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů NE
99 Liga za práva vozíčkářů Konzultační centrum pro odstraňování bariér NE
100 Unie zaměstnavatelských svazů ČR Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb v krajích NE
101 Městská správa sociálních lsužeb Vejprty Implementace standardů kvality sociálních služeb NE
102 Město Sušice Program vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb a zavádění SKSS v sušickém regionu ANO
103 Konzorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky Komunitní centra Konzorcia NE
104 Asociace občanských poraden Odborné sociální poradenství imigrantům NE
105 Asociace občanských poraden Vzděláváním ke kvalitě v občanských poradnách NE
106 Asociace občanských poraden Specializované komplexní poradenství obětem tretných činů ANO
107 Ústecký kraj - odbor regionálního rozvoje Odborné vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb NE
108 Domino Poloviční úvazek znamená šanci na trhu práce NE
109 Drom Vzdělávací program pro pracovníky s dětmi a mládeží ze znevýhodněných skupin obyvatel NE
110 Domov důchodců Modrý kámen Systémové vzdělávání pracovníků domovů důchodců v regionu Mladá Boleslav NE
111 SPIN Komplexníí vzdělávací program rozvoje komunikačních dovedností pracovníků v sociálních službách NE
112 A kluby ČR Společnými silami k integraci NE
113 Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritán Profesionalizace pracovnííků v sociálních službách NE
114 Isev (Institut pro supervizi, evaluaci a vzdělávání) Krizový management pro zřizovatele a poskytovatele psychosociálních služeb NE
115 Ratolest Brno Vzdělávání dobrovolníků jako nástroj k rozvoji služeb ANO
116 Pansophia - Sdružení pro reallizaci výzkkumu v sociální oblasti Vzděláívání zpracovatelů komunitních plánů sociálních služeb - Pojďme plánovat NE
117 Česká abylimpijskíáá asociace Život bez bariér NE
118 Obec Bohušov VIZE - Vvzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb na Osoblažsku NE
119 Fokus Tábor Fokus Tábor - komplexní zvšování odborné způsobilosti pracovníků poskytujících sociální služby pro osoby s duševním onemocněním NE
120 INSTAND - institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvallity ve veřejných službách Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a vzdělávání poskytovvatelů a zadavatelů jako jeho nedílná souočást ANO
121 Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček GTO _ gerontotechnologie 2006-2008 NE
122 Sekce romských poradců ĽCR Romintervenční centrum NE
123 Oblastní charita Uherský Brod Vzdělláávání pracovníků Oblastní charity Uherský Brod NE
124 O.s. Za důstojné stáří S poskytovateli soc. služeb proti diskriminaci zdravotně postižených NE
125 O.s. Za důstojné stáří Vzdělávání poskytovatelů soc. služeb v rrezidenčních zařízeních NE
126 Drom ????? , pilotní projekt - prevence sociál. Vyloučení NE
127 Spolek pro rozvoj regionu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v mikroregionech Vltavotýnsko a Lužice ANO
128 Centrum pro komunitní práci Vzzdělávání jako cesta ke kvalitnímu plánování sciálních služeb NE
129 Národní vzdělávací fond Vzdělávání pracovníků v rezidenčníích, ambulantníích a terénníích službách ve Středočeském kraji - vudělávací centrum Luxor NE
130 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Odborné vzdělávání pracovníků Sociálních služeb Uherské Hradiště poskjytujících rezidenční sociální služby uživatelům ohroženým sociální exkluzí NE
131 Národní vzdělávací fond Společné a specializované profesní vzdělávání a dobrá praxe v sociálních poradenských službách ve vybraných asociacích NE
132 Diakonie Broumov Vzdělávání pracovníků Diakonie Broumov NE
133 Hvězda Prohloubení odborných znalostí a dovedností pracovníků Hvězda NE
134 ADRA Polmoc klientů azylovýchj domů při vstupu na trh práce ANO
135 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Odborné vzdělávání pracovníků Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje NE
136 Diakonmický vzdělávací institut Posilování profesní úrovně pracovníků pomáhajíících profesí v MSK NE
137 Domov důchodců Dobětice Dům života ANO
138 Občanské sdružení na pooc zdravotně postiženým Lippka Llipka nejen sobě - profesníí vzdělávání pracovníků sociálních služeb regionu Prostějov NE
139 SRNM v ČR Sociálně ekonomické poradenství příslušníkům romské komunity s cílem jejich začlenění do společnosti NE
140 Asociace poskytovatelů osobní asistence Staňme se odborníky na svůj život - pilotní projekt NE
141 Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě Další profesní vzdělávání pečovatelek a ostatních nelékařských profesí v sociálních službách NE
142 Centrum pro zdravotně púostižené Olomouckého kraje Handicap help linka NE
143 VIPE Vzdělání - základ úspěchu na trhu práce NE
144 Sociální agentura OSSA NE
145 METODICA - Institut prpo další vzdělávání "4-lístek - efektivní řízení sociálních služeb" - Posílení rozvoje odborného vzdělávání pracovníků, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na úrovni Jihomoravského kraje NE
146 Český helsinský výbor Podpora uznávání akademického vzdělávání odborné kvallifikace cizinců v ČR v rámci jejich integrace NE
147 Centrum sociálních služeb Vyškov Profesní rozvoj pracovníků CSS Vyškov NE
148 Krok Vzdělávání a spolupráce ANO
149 O.s. za lidská práva romských občanů Terénní zprostředkovatel práce NE
150 HOLOS Kurzy Holos NE
151 Zlínský kraj Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji ANO
152 Farní charita Roudnice nad Labem Vzděláváním ke kvallitě ANO
153 Jakub Vzděláním pracovníků ke zkvalitnění života klientů NE
154 Dobrovolnoické centrum Kladno Odborné vzdělávání - cesta k profesionalizaci dobrovolné činnosti v oblasti sociálníích služeb NE
155 Charita Vsetín Chceme vědět víc, abychom, lépe pomáhali drughým ANO
156 Vzdělávací a komunitní ceentrum Integra Vsetín Komplexní vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v systému poradensko informačního centra NE
157 Oblastní charita Klatovy Akademie Oblastní charity Klatovy NE
158 Farní chrita Litoměřice Systémové vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby NE
159 Diecézní charita Brno SOVa - Systém odborného vzdělávání Diecézní charity Brno ANO
160 Město Vrbno pod Pradědem Obec - klíč k poskytování sociálních služeb NE